Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář pro příjemce grantu sub-projektů realizovaných v rámci MGS pro Aktivitu I. Psychiatrická péče a MGS pro Aktivitu II. Péče o děti Program CZ 11.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář pro příjemce grantu sub-projektů realizovaných v rámci MGS pro Aktivitu I. Psychiatrická péče a MGS pro Aktivitu II. Péče o děti Program CZ 11."— Transkript prezentace:

1 Seminář pro příjemce grantu sub-projektů realizovaných v rámci MGS pro Aktivitu I. Psychiatrická péče a MGS pro Aktivitu II. Péče o děti Program CZ 11 „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“ financovaného z Norských fondů 2009 – 2014 Praha, 13. a 15. 4. 2015 Ministerstvo zdravotnictví, ČR

2 Program semináře Malé grantové schéma – hodnotící proces. Vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace Povinnosti při zadávání veřejných zakázek Další povinnosti příjemce Přestávka – 12:00-12:30 Princip financování sub-projektů Monitoring Kontroly a změny v rámci sub-projektů Dotazy, zakončení semináře

3 MGS - Výsledek hodnotícího procesu Mgr. Ing. Zdeňka Zatloukalová

4 Výsledek hodnotícího procesu – Aktivita I „Psychiatrická péče“ Celkem předloženo 60 Žádostí o grant. v rámci kontroly oprávněnosti a formálních náležitostí jeden žadatel odstoupil 6 Žádostí nezískalo minimální počet 60ti bodů 4 Žádosti nebyly doporučeny Hodnotící komisí Celkově bylo doporučeno k financování 49 Žádostí o grant v celkové výši 72 756 090 Kč  Aktivita I.a – 50 316 318 Kč  Aktivita I.b – 22 439 772 Kč

5 Výsledek hodnotícího procesu – Aktivita II „Péče o děti“ Celkem předloženo 22 Žádostí o grant. Všechny Žádosti prošly kontrolou oprávněnosti a formálních náležitostí 3 Žádosti nezískaly minimální počet 60ti bodů 5 Žádostí nebylo doporučeno Hodnotící komisí Celkově bylo doporučeno k financování 14 Žádostí o grant v celkové výši 16 178 900 Kč  Aktivita I.a „Prevence dětských úrazů“ – 6 642 940 Kč  Aktivita I.b „Sekundární prevence následků chorob a zdravotních problémů v dětském věku“ – 8 566 156 Kč  Aktivita I.c „Vzácné choroby“ – 969 804 Kč

6 Rozhodnutí o poskytnutí dotace Mgr. Tomáš Hrůza

7 Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro neinvestiční sub-projekty  v oznámení o schválení sub-projektu byl příjemce vyzván k předložení podkladů nutných pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace mimo systém EDS/SMVS.  v podkladech příjemce uvede plán čerpání na jednotlivá monitorovací období (1. období 3 měsíce, další období 6 měsíců) včetně jednotlivých zálohových plateb.  příjemce bude vyzván k předložení kopie smlouvy o zřízení zvláštního účtu k sub- projektu.  V relevantních případech příjemce doloží stavební povolení a Dohodu/Smlouvu o partnerství.  na základě těchto podkladů EF/5 vyhotoví Podmínky (2 paré) k Rozhodnutí o poskytnutí dotace, které zašle k formální kontrole a podpisu příjemci.  EF/5 následně vyhotoví Rozhodnutí o poskytnutí dotace (vydané mimo systém EDS/SMVS). Následně Rozhodnutí s Podmínkami EF/5 zkompletuje. Jedno paré zašle příjemci a jedno paré zůstane MZ ČR.

8 Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro investiční sub-projekty I.  v oznámení o schválení sub-projektu byl příjemce vyzván k předložení podkladů - nutných pro vydání Registrace akce v systému EDS/SMVS.  na základě formulářů EDS/SMVS bude vydána Registrace akce.  příjemce bude vyzván k předložení kopie smlouvy o zřízení zvláštního účtu k sub-projektu.  V relevantních případech příjemce doloží stavební povolení a Dohodu/Smlouvu o partnerství.  na základě těchto podkladů EF/5 vyhotoví Podmínky (2 paré) k Rozhodnutí o poskytnutí dotace, které zašle k formální kontrole a podpisu příjemci.

9 Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro investiční sub-projekty II.  v Podmínkách Rozhodnutí o poskytnutí dotace bude uvedena povinnost vedení účtu sub-projektu, příjemce bude vyzván k předložení čísla tohoto účtu, z kterého se budou hradit oprávněné výdaje a v případě potřeby rovněž výdaje neoprávněné spojené s realizací sub-projektu. Na tento účet budou zasílány prostředky grantu a zároveň je příjemce na něj povinen převádět prostředky na vlastní spolufinancování, případné financování neoprávněných výdajů.  EF/5 následně vyhotoví Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Následně Rozhodnutí s Podmínkami EF/5 zkompletuje. Jedno paré zašle KP a jedno paré zůstane MZ ČR.

10 Veřejné zakázky Mgr. Tomáš Hrůza

11 Při zadávání a průběhu veřejných zakázek je třeba se řídit: zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů („ZVZ“), platným příkazem ministra zdravotnictví ČR (Protikorupční strategie 3/2013); Pokyny pro žadatele a konečné příjemce sub-projektů. Zakázky dle předmětu: Dodávky (§ 8 ZVZ) Služby (§ 9 ZVZ) Stavby (§ 10 ZVZ) Zakázky dle předpokládané hodnoty: Zakázky malého rozsahu (dodávky, služby do 2 000 000 Kč bez DPH, stavby do 6 000 000 Kč bez DPH) Zakázky s vyšší hodnotou ( nad 2 000 000/6 000 000 Kč bez DPH)

12 Při stanovování předpokládané hodnoty zakázky je příjemce povinen sečíst předpokládané hodnoty obdobných, spolu souvisejících dodávek či služeb, které hodlá pořídit v průběhu účetního období v případě, že: by po tomto součtu došlo k překročení limitů pro zakázky, které se musí řídit ZVZ; dodávky a služby jsou hrazeny z veřejných zdrojů. Toto pravidlo se týká rovněž příjemců, kterým byly schváleny 2 sub-projekty. Způsoby stanovení předpokládané hodnoty zakázky: Průzkum trhu – oslovení 3 možných dodavatelů (stáří max. 6 měsíců) Obdobný nákup (stáří max. 9 měsíců) Odborný posudek znalce v nacenění předmětu plnění (včetně životopisu experta) U stavebních sub-projektů – sazby podle číselníků katalogů prací (např. URS)

13 Zakázky malého rozsahu (ZMR) I. dodávky, služby do 2 000 000 Kč bez DPH; stavby do 6 000 000 Kč bez DPH A)ZMR do 200 000 Kč bez DPH doložit, že pořizovací cena odpovídá ceně v místě a čase obvyklé doložit minimálně dvě nabídky (ceníky, e-mailová poptávky/nabídky) zakázka formou objednávky a následné faktury (účetního dokladu) B) ZMR v rozmezí 200 000 Kč bez DPH až 500 000 Kč bez DPH doložit, že pořizovací cena odpovídá ceně v místě a čase obvyklé doložit minimálně tři nabídky vytvořit písemný záznam zakázka formou objednávky a následné faktury (účetního dokladu)

14 Zakázky malého rozsahu (ZMR) II. C) ZMR 500 000 Kč - 2 000 000 Kč bez DPH pro dodávky a služby, resp. 6 000 000 Kč bez DPH pro stavby I. výzva k podání nabídky pěti zájemcům (oslovit), kteří jsou schopni dodat plnění řádně a včas současně uveřejnit výzvu na svých webových stránkách/profilu zadavatele + informovat e-mailem oddělení EF/5 o zahájení výběrového řízení (VŘ) uvést, že se nejedná o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. detailní obsah výzvy str. 43 – 44 hodnotící kritéria: nejnižší nabídková cena ekonomická výhodnost – vztah užitné hodnoty a ceny, jasně nastavit způsob hodnocení užitné hodnoty (nejlépe číselně vyjádřené) a váhu jednotlivých kritérií. Cena musí mít váhu min. 60%. nepřípustná hodnotící kritéria: kvalifikační předpoklady (reference, počet pracovníků) či požadavky na dodavatele (platební/smluvní podmínky)

15 Zakázky malého rozsahu (ZMR) II. C) ZMR 500 000 Kč - 2 000 000 Kč bez DPH pro dodávky a služby, resp. 6 000 000 Kč bez DPH pro stavby II. lhůta pro podání nabídek min. 10 kalendářních dní od odeslání/uveřejnění Zadavatel je povinen přijmout nabídku podanou neosloveným dodavatelem. Komise pro otevírání obálek – jmenuje zadavatel, min. 3 osoby, funkci může vykonávat hodnotící komise (jmenuje zadavatel, min. 3 osoby, 1 odborně způsobilá ve vztahu k předmětu zakázky) Výstupem hodnotící komise je písemný, všemi členy podepsaný zápis + čestné prohlášení o nepodjatosti a mlčenlivosti: seznam posouzených a vyřazených nabídek, zdůvodnění vyloučení předložené nabídky, popis způsobu hodnocení nabídek, výsledek hodnocení, údaj o složení komise Písemná smlouva s uchazečem do 15 dní od výběru vítězné nabídky

16 Administrativní postupy kontroly veřejných zakázek Po schválení sub-projektu zaslat plán veřejných zakázek ke schválení, tak aby byly zakázky v souladu se ZVZ a Pokyny ZMR do 500 000 Kč bez DPH: Informace o výběru dodavatele a dodržení pravidel uvedených v Pokynech bude uvedena v monitorovacích zprávách. ZMR nad 500 000 Kč bez DPH: 1.kontrola zadávací dokumentace (ZD) zaslat kompletní verzi ZD min. 30 dní před uveřejnění ke schválení EF/5, lhůta pro provedení kontroly 20 dní, bez stanoviska EF/5 nelze vyhlásit součástí ZD: ČP o způsobu stanovení předpokládané hodnoty + postup stanovení ČP, že technická specifikace odpovídá projektové žádosti 7

17 Administrativní postupy kontroly veřejných zakázek ZMR nad 500 000 Kč bez DPH: 2. kontrola výběrového řízení VŘ zaslat e-mailem informaci o zahájení zadávacího řízení zaslat EF/5 e-mailem pozvánku na každé zasedání hodnotící komise (HK), min. 8 prac. dnů předem min. 8 prac. dnů před zasedáním HK zaslat informaci o složení vč. náhradníků po výběru vítězné nabídky předložit EF/5 ke kontrole: jednotlivé nabídky (nejlépe na CD), protokol o otevírání nabídek, zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, protokol o jednání hodnotící komise, rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky finální verze smlouvy lhůta na kontrolu VŘ je 10 prac. dnů bez stanoviska EF/5 příjemce nesmí smlouvu uzavřít 7

18 Povinnosti příjemce sub-projektu Mgr. Petr Čermák

19 Povinnost dodržování termínů realizace sub-projektů Zahájení realizace sub-projektu -> od data uvedeného v Podmínkách Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Ukončení realizace sub-projektu -> datum uvedeno v Podmínkách RoPD.  Možnost posunout datum ukončení realizace  Datum nesmí přesáhnout 30. duben 2016 Finanční ukončení sub-projektu (investiční sub-projekty).  Datum je nutné nastavit na 6 měsíců od ukončení realizace sub-projektu  Termín, do kterého musí být ukončeny všechny finanční toky Datum závěrečného vyhodnocení akce (investiční sub-projekty).  Datum je nutné nastavit na 12 měsíců od ukončení realizace sub-projektu  Příjemce sub-projektu musí poskytovateli odevzdat podklady pro závěrečné vyhodnocení akce

20 Povinnost archivace dokladů a dokumentů Povinná archivace veškeré dokumentace související s realizací sub-projektu po dobu 10 let od schválení závěrečné zprávy o programu KFM. Dokumentace musí být vedena přehledně a musí k ní být umožněn rychlý a snadný přístup. Povinnost vedení oddělení účetní evidence Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu s předpisy ČR.  Příjemci, kteří vedou účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, jsou povinni vést analytické účty nebo analytickou evidenci s vazbou ke konkrétnímu sub-projektu Příjemce musí být schopen průkazně všechny operace dokladovat při následných kontrolách a auditech. Doklady (příp. přílohy k dokladům) musí vždy obsahovat účel/specifikace výdaje ve vztahu k příslušným aktivitám sub-projektu.

21 Povinnost udržitelnosti Povinná udržitelnost: 5 let po ukončení realizace sub-projektu. V rámci udržitelnosti sub-projektu musí příjemce plnit a dodržovat to, co uvedl v Žádosti a v přílohách, a také v souladu s Rozhodnutím a Podmínkami. Případné porušení Rozhodnutí a Podmínek může být považováno za porušení rozpočtové kázně a/nebo za nesrovnalost. Základní povinnosti příjemce v době udržitelnosti sub-projektu: předkládání Zpráv o udržitelnosti sub-projektu; umožnit pověřeným osobám a kontrolu dokumentace a účetnictví sub-projektu; dodržovat pravidla pro nakládání s majetkem pořízeným z dotace -> nepřevádět práva a povinnosti vyplývající ze sub-projektu na třetí osobu bez předchozího souhlasu poskytovatele; učinit taková opatření, která zabrání zcizení majetku; přijímat příslušná nápravná opatření uložená kontrolními orgány; zachovat výsledky realizace sub-projektu a udržet minimálně výslednou hodnotu indikátorů.

22 Povinnost oznamovací Příjemce je povinen neprodleně oznámit poskytovateli všechny změny a skutečnosti, které mají vliv na realizaci a udržitelnost sub-projektu (= vliv na plnění Rozhodnutí a Podmínek). Povinnost příjemce oznámit poskytovateli zahájení všech správních, daňových či jiných řízení a kontrol, které se vztahují k osobě příjemce sub-projektu či k realizaci sub-projektu.

23 Dodržování pravidel publicity Povinnost příjemce řídit se pravidly pro publicitu uvedenými v Pokynech pro žadatele a příjemce  Pokud v Pokynech nejsou nějaké informace uvedeny příjemce se řídí dokumenty Kanceláře finančních mechanismů: Nařízení (Annex IV.), Information and Publicity Requirements, Communication and Design Manual (ke stažení z: www.norwaygrants.com).www.norwaygrants.com Příjemce je povinen dodržovat Plán publicity, který předložil v Žádosti.  Příjemce má povinnost kontrolovat, zdali jsou všechny aktivity publicity implementovány v souladu s Plánem publicity.  V případě akcí informačního charakteru, konferencí, seminářů apod., informace o Norských fondech umísťovat na viditelná místa. Poskytování informací o sub-projektu na internetových stránkách  Musí obsahovat: informace o sub-projektu; informace o průběhu realizace sub-projektu, úspěších a výsledcích sub-projektu; informace o spolupráci se subjekty z donorských států (pokud je relevantní); obrazovou dokumentaci (příp. video dokumentaci) k sub-projektu

24 Dodržování pravidel publicity Poskytované informace a materiály pro publicitu sub-projektu financovaného z Norských fondů by měly být v souladu s dokumentem Communication and Design Manual  Obsahuje požadované šablony a vzory (loga, powerpointové prezentace, billboardy, apod.) Billboard a pamětní deska  Příjemce má povinnost umístit v průběhu realizace sub-projektu billboard na viditelném místě, splňuje-li sub-projekt následující předpoklady.  příspěvek z grantu je větší jak 50 000 EUR;  jedná se o financování aktivity spojené s objektem, infrastrukturou nebo stavebními pracemi.  Billboardy musí obsahovat přesný název sub-projektu, logo Norských fondů, logo Ministerstva zdravotnictví a internetovou adresu odkazující na Norské fondy www.norwaygrants.com nebo www.norwaygrants.cz. Dále informace o výši uděleného grantu, co je příslušným grantem financováno, údaje o plánovaných cílech sub-projektu, jeho realizátorovi a údaje o cílových skupinách.www.norwaygrants.com www.norwaygrants.cz  Po ukončení realizace dané aktivity sub-projektu musí být tento billboard nahrazen stálou pamětní deskou.  Pamětní deska musí obsahovat formulaci : Podpořeno grantem z Norska, Supported by grant from Norway  Technické parametry pro billboard a pamětní desku jsou uvedeny v Pokynech

25 Dodržování pravidel publicity Příjemce je povinen používat logo Norských fondů v předepsané podobě (minimální velkost 15 mm), stejně jako logo Ministerstva zdravotnictví Užívání barevné škály programů -> příjemci je doporučeno užívat předepsaný barevný odstín pro Program CZ 11

26 Financování Ing. Martina Juřicová

27 1)Proplácení grantu -Budou propláceny zálohy u všech typů projektů (INV, NIV) -první záloha (1. ZP) - 30% celkové výše schváleného grantu, -druhá zálohová platba (2. ZP)- 30% celkové výše schváleného grantu, -zbývající výše grantu ze skutečných celkových oprávněných výdajů projektu bude vyplacena po ukončení sub-projektu, po vyúčtování poslední Žádosti o platbu (ŽoP) a odečtení úroků z vkladů -Prostředky budou zasílány na základě Žádosti o zálohovou platbu (Příloha č. 4) -Po vyčerpání 90% 1. ZP požádá příjemce o 2. ZP. Platba bude zaslána zvláštní účet sub-projektu. -Žádost o 2. ZP může být podána až po schválení ŽoP, tj. po schválení 1. PZ. -Jednotlivé uhrazené výdaje zahrne příjemce do Žádosti o platbu, které je přílohu k Průběžným zprávám (PZ) o sub-projektu Žádost o zálohovou platbu = žádost o finanční prostředky X Žádost o platbu = vyúčtování za dané monitorovací období, součást Průběžné zprávy

28 2) Předkládání žádosti o platbu -Do 20 pracovních dnů od ukončení monitorovacího období - ŽoP obsahuje částku ve výši grantu, tj. 90%/80% z oprávněných výdajů uvedených v soupisu uhrazených dokladů, nikoliv 100% -Do ŽoP se uvádí výdaje uhrazené z prostředků zálohových plateb a také výdaje, které budou proplaceny po vyčerpání zálohových plateb. Žádost o platbu je tedy v některých případech nejprve podkladem k vyúčtování, po vyčerpání zálohových plateb pak podkladem pro uhrazení předložených výdajů. -Náklady spojené s vedením zvláštního účtu sub-projektu nebo účtu konečného příjemce dotace jsou nezpůsobilé, pokud nejsou uvedeny v rozpočtu.

29 3) Prokazatelnost výdajů a jejich kontrola - Výdaje musí být identifikovatelné, prokazatelné, doložitelné přijatými účetními doklady, tzn., musí být definitivní a zachycené odpovídajícím způsobem a v souladu s požadavky legislativy v účetnictví příjemce k sub-projektu. -za účetní doklad nelze uznat zálohové faktury. -Na faktuře: číslo a/nebo název projektu; Podpořeno grantem z Norska/Supported…. - Výdaje musí být uhrazeny a jejich uhrazení musí být doloženo kopiemi bankovních výpisů. Transakce související se sub-projektem musí být jednoznačně identifikovatelné od ostatních účetních transakcí se sub-projektem nesouvisejících. - Datum uskutečnění zdanitelného plnění (případně datum vystavení) na účetních dokladech musí spadat do období realizace sub-projektu, tj. maximálně do data ukončení sub-projektu. - Samotné proplacení je možné po ukončení monitorovacího období sub-projektu, ale nejpozději do předložení poslední průběžné zprávy o sub-projektu.

30 Monitoring Ing. Martina Juřicová

31 Monitoring = pravidelné předkládání zpráv o průběhu realizace sub-projektů (hledisko věcné, finanční plnění výsledků a cílů sub-projektu) Konečný příjemce sub-projektu je povinen EF/5 předkládat: Průběžné zprávy o sub-projektu Výroční zprávy o sub-projektu Závěrečnou zprávu o sub-projektu Zprávy o udržitelnosti sub-projektu V českém jazyce, na vyžádání poskytovatele v anglickém jazyce Formuláře – příloha Příručky pro žadatele a konečné příjemce sub-projektů V elektronické i tištěné podobě

32 1) Průběžná zpráva o sub-projektu - Informace o průběhu projektu - Monitorovací období 3 měsíce(1. období) následně 6 měsíců - Předložení do 20 pracovních dnů od ukončení monitorovacího období - Přílohou každé průběžné zprávy je ŽoP za sub-projekt - Další přikládané přílohy: Pověření k podpisu, podklady o zajištění publicity, soupis uhrazených dokladů, kopie účetních dokladů, doklady prokazující stavební výdaje, doklady prokazující osobní výdaje, seznam čísel účtů a názvů bank, výpisy z bankovních účtů, smlouvy s dodavateli, doklady související se zadávacím řízením, výpis z oddělené účetní evidence (závěrečná zpráva), popis vedení oddělené účetní evidence a účetní osnova (první monitorovací zpráva) - Pokud bude délka posledního monitorovacího období o jeden až tři měsíce delší, je možné průběžnou zprávu vyplnit za celé toto období, musí však být zachována minimální a maximální délka monitorovacího období max. 9 měsíců. 7

33 Kontrola průběžné zprávy a žádosti o platbu - Posouzení věcné, finanční a formální správnosti - Do 20 pracovních dnů od předložení - Vše v pořádku – informování konečného příjemce - Nedostatky: Výzva k doplnění/opravě údajů (max. do 10 pracovních dnů) Neodstranění nedostatků ze strany příjemce do stanoveného termínu → neoprávněný výdaj 7

34 2) Výroční zpráva o sub-projektu informace o postupu v rámci aktivit a o platbách v daném období. Popisuje dosažené výstupy a výsledky spolu s odůvodněním odchylek. obsahuje souhrn finančních dat, neobsahuje Žádost o platbu. předkládá se do 20 pracovních dnů od ukončení daného kalendářního roku. Formulář Výroční zpráva o sub-projektu je přílohou č. 10 Pokynu. 3) Závěrečná zpráva o sub-projektu shrnuje implementaci celého sub-projektu se zaměřením na popis výsledků a výstupů sub-projektu. po úspěšném provedení kontroly poslední průběžné zprávy je příjemce vyzván k doložení Závěrečné zprávy - termín předložení: 10 pracovních dnů. Závěrečná zpráva musí být předložena do 3 měsíců od ukončení realizace Formulář Závěrečná zpráva o sub-projektu je přílohou č. 11 Pokynu. 7

35 4) Zpráva o udržitelnosti sub-projektu po dobu udržitelnosti předkládat Zprávu o udržitelnosti sub-projektu. informace zda příjemce po dobu udržitelnosti plní povinnosti dané v Rozhodnutí, především, zda jsou výstupy sub-projektu dále využívány dle původního účelu, zda došlo k udržení cílů a indikátorů sub-projektu každoročně po dobu udržitelnosti (5ti let). Je podávána do 20 pracovních dnů od uplynutí 12-ti měsíců od ukončení realizace sub-projektu. Formuláři Zpráva o udržitelnosti sub-projektu je přílohou č. 12 Pokynu. 7

36 Kontroly sub-projektů Mgr. Petr Čermák

37 Kontroly sub-projektů Z důvodu včasné identifikace administrativní, systémové nebo záměrné chyby a prevence vzniku chyb. Typy kontrol prováděné pracovníky EF/5:  Administrativní kontrola;  Kontrola zadávaní veřejných zakázek;  Monitorovací návštěva;  Veřejnosprávní kontrola. Typy kontrol z hlediska fáze sub-projektu:  Ex-ante kontrola – kontrola před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace;  Interim kontrola – kontrola průběhu realizace sub-projektu;  Ex-post kontrola – kontrola po ukončení realizace sub-projektu.

38 Administrativní kontrola Kontrola dokladů předložených příjemcem při oznámení o změně sub-projektu a při předložení zpráv o sub-projektu. Výsledek kontroly oznámen příjemci emailem. Kontrola zadávání veřejných zakázek Probíhá průběžně dle harmonogramu konkrétních sub-projektů  Viz prezentace o veřejných zakázkách;

39 Monitorovací návštěva Jedná se o konzultační návštěvu ze strany EF/5 na místě realizace sub-projektu, která se neřídí povinnostmi uvedenými v zákoně o finanční a státní kontrole. Může se uskutečnit v následujících případech:  expertní hodnotitel či hodnotící komise navrhla zásadní úpravu rozpočtu; v Žádosti se vyskytují rizikové oblasti; ad-hoc dle rozhodnutí vedoucího EF/5, příp. ředitele EF, aj. Příjemci je monitorovací návštěva oznámena nejpozději jeden pracovní den před jejím uskutečněním. Monitorovací návštěva je ukončena dnem vykonání návštěvy na místě, v případě nutnosti doplnění dokladů příjemcem či externím odborníkem je ukončena dnem zkontrolování těchto dokladů.  Výstupem je Zápis -> může obsahovat doporučení pro příjemce, která mohou mít jak informativní, tak závazný charakter.

40 Veřejnosprávní kontrola Veřejnosprávní kontrola bude provedena u sub-projektů, které v průběhu hodnocení, příp. monitoringu budou označeny za rizikové.  Mimo EF/5 mohou kontrolu provést i následující subjekty: Ministerstvo zdravotnictví – odbor kontroly KON; Nejvyšší kontrolní úřad; Ministerstvo financí ČR – auditní orgán (AO); Kancelář finančních mechanismů, aj. Příjemce je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k sub-projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. O plánované kontrole bude příjemce informován minimálně 2 pracovní dny před kontrolou. Ve výjimečných případech možnost neohlášené kontroly. O výsledku kontroly je do 20ti pracovních dnů vyhotoven protokol -> možnost příjemce podat námitky. Veřejnosprávní kontrola na místě je ukončena marným uplynutím lhůty pro podání námitek nebo dnem doručení rozhodnutí kontrolního orgánu, proti kterému se nelze odvolat

41 Změny v sub-projektech Ing. Martina Juřicová

42 1)Změny zakládající důvod vydání nového Rozhodnutí o poskytnutí dotace A)Změny podstatné (schvalované ex-ante) přímý a zásadní dopad na plnění sub-projektu v souladu s Rozhodnutím, významný vliv na rozpočet nebo termíny ukončení sub-projektu, oprávněnosti výdajů. příjemce nesmí takovou změnu realizovat dříve než po jejím schválení EF/5. Po schválení EF/5 je nutné vydat nové Rozhodnutí. bez zbytečného prodlení a písemně zažádat o jejich schválení, Formulář Oznámení o změně (příloha č. 13 Pokynu) zejména změny: a) změna zdroje spolufinancování b) změna oprávněnosti DPH c) změna indikátorů sub-projektu (i nenaplnění) d) změna termínu ukončení realizace sub-projektu – prodloužení e) změna částek každé rozpočtové kapitoly pokud je provedena změna před schválením EF/5, budou veškeré výdaje se změnou spojené považovány za nezpůsobilé a nebudou proplaceny 7

43 1)Změny zakládající důvod vydání nového Rozhodnutí o poskytnutí dotace B) Změny nepodstatné (povolené) změny administrativního charakteru nebo dílčí změny v sub-projektu, které zásadním způsobem neovlivní cíle sub-projektu,rozpočet a harmonogram. nepodléhají ex-ante schválení EF/5, je však nutné na jejich základě vydat nové Rozhodnutí, tzn., je třeba je oznámit ex-ante (než nastanou, aby bylo možné Rozhodnutí vydat). Formulář Oznámení o změně (příloha č. 13 Pokynu) zejména: a)změna sídla příjemce b)změna názvu příjemce c)změna statutárního orgánu příjemce d)změna nároku na odpočet DPH vzhledem k aktivitám sub-projektu e)změna bankovního spojení, na které budou prostředky převedeny

44 2) Změny nezakládající důvod k vydání nového Rozhodnutí A)Změny podstatné (schvalované ex-ante) není nutné na jejich základě vydávat nové Rozhodnutí. Příjemce může tuto změnu provést až po schválení EF/5. pokud je provedena změna před schválením EF/5, budou veškeré výdaje se změnou spojené považovány za nezpůsobilé a nebudou proplaceny Formulář Oznámení o změně (příloha č. 13 Pokynu) zejména: a) změna data ukončení realizace sub-projektu – zkrácení b) změny každé položky rozpočtu c) změna umístění pořízených hmotných investic mimo adresu příjemce d) finanční změny, které nezpůsobí změnu rozložení čerpání v letech e) zásadní strategické nebo koncepční změny f) přesun částek každé rozpočtové položky, pokud nemá vliv na rozdělení bilance g) změny ve výkazu výměr (neplatí pro méněpráce)

45 2) Změny nezakládající důvod k vydání nového Rozhodnutí A)Změny nepodstatné (povolené) Formulář Oznámení o změně (příloha č. 13 Pokynu) zejména: a)změna adresy pro doručování b)změna kontaktních osob (zejména projektového a finančního manažera sub-projektu) c)změna termínu ukončení zadávacího řízení (prodloužení termínu je nutné nahlásit před provedením změny) Administrace změn: Pracovník EF/5 změnu ohlášenou PS posoudí a vyjádří se e-mailem či dopisem o schválení či neschválení v případě podstatných změn. O schválení/neschválení změny musí být rozhodnuto v termínu do 20 pracovních dnů.

46 Kontaktní osoby: Odbor evropských fondů, Oddělení finančních mechanismů Ing. Mgr. Zdeňka Zatloukalová, tel.: 224 972 372, e-mail: zdenka.zatloukalova@mzcr.cz vedoucí oddělení zdenka.zatloukalova@mzcr.cz Ing. Martina Juřicová, tel.: 224 972 138, email: martina.juricova@mzcr.czmartina.juricova@mzcr.cz Mgr. Ing. Renata Bednářová, tel.: 224 972 118, email: renata.bednarova@mzcr.czrenata.bednarova@mzcr.cz Mgr. Petr Čermák, tel.: 224 972 860, email: petr.cermak@mzcr.czpetr.cermak@mzcr.cz Ing. Jana Štědrá, tel.: 224 972 576, email: jana.stedra@mzcr.czjana.stedra@mzcr.cz Mgr. Tomáš Hrůza, tel.: 224 972 135, email: tomas.hruza@mzcr.cz


Stáhnout ppt "Seminář pro příjemce grantu sub-projektů realizovaných v rámci MGS pro Aktivitu I. Psychiatrická péče a MGS pro Aktivitu II. Péče o děti Program CZ 11."

Podobné prezentace


Reklamy Google