Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Řízení firem s majetkovým podílem města (Municipální společnosti) 20.1.2016 193. Žofínské fórum.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Řízení firem s majetkovým podílem města (Municipální společnosti) 20.1.2016 193. Žofínské fórum."— Transkript prezentace:

1 Řízení firem s majetkovým podílem města (Municipální společnosti) 20.1.2016 193. Žofínské fórum

2 1.Poslání městských společností a klíčové předpoklady úspěchu 2.Strategická role městských společností v zajištění potřeb 3.Proč provozovat městskou společnost 4.Benefity městských společností při nakupování služeb 5.Způsob vzniku městských společností a strategie držby 6.Postavení Města jako vlastníka a výkon vlastnických práv 7.Řízení městských společností 8.Městský utilitní holding a jeho přínosy 9.Strategické cíle HMP v držbě městských společností a jejich naplnění Obsah prezentace

3 Poslání městských společností a klíčové předpoklady jejich úspěchu Co MOS zajišťují Efektivně zajišťují významné potřeby města  Komunální služby (odpadového hospodaření, úklid komunikace, zeleň, VO atd.)  Správa městského majetku  Služby v oblasti s omezenou konkurenceschopností (např. veřejná doprava ve velkých městech)  Podporované aktivity (sport, kultura, sociální služby, apod.)  Jsou zdrojem financí městského rozpočtu Základ úspěchu MOS a jejich benefitů pro Municipalitu :  Vyvážená, kvalitní společenská smlouva + silné kompetence Valné hromady  Dobře informované zastupitelstvo a veřejnost  Erudovaný, stabilní a dobře honorovaný management  Omezení politického vlivu na řízení společnosti  Tlak vlastníka na efektivitu  Účinné controllingové mechanismy (plánování, řízení a kontrola): uvnitř i směrem k vlastníkovi  Koncepční dlouhodobá práce a rozvoj

4 Strategická role městských společností v zajištění potřeb Opakované objemově a finančně významné činnosti a služby, které slouží ke krytí prakticky dennodenních potřeb občanů, institucí a Města Neprofitabilní sektor: Kultura – vzdělávání a výchova - sociální a zdravotní služby - sport – volný čas – informace atd. +

5 Proč provozovat městskou společnost  Fungují-li transparentně, ekonomicky efektivně a podílejí-li se na plnění strategických cílů Municipality, pak jsou: ekonomicky, procesně a bezpečnostně nejvhodnějším způsobem, jak mohou Města zajišťovat své strategické potřeby  Dříve prodávaly Municipality některé své organizace (např. svoz a likvidaci odpadu, správu majetku, údržbu komunikací apod.) a vytvořily tak často závislost na určitých dodavatelích – dnes tendují k vytvoření vlastních municipálních kapacit  Kvalitně řízení městské společnosti mohou velmi pružně reagovat na nové potřeby Města i na krizové situace:  Mohou se rozvíjet a růst a svůj rozvoj financovat z bankovních zdrojů, neboť jejich business je stabilní, dlouhodobý a transparentní Obdobnou roli mohou plnit i municipální příspěvkové organizace, které lze vhodně kombinovat s municipálními společnostmi

6 Benefity městské společnosti při zajišťování nakupovaných služeb  Benefity přináší zejména zadávání komunálních prací (optimálně v in-house režimu) dobře fungujícím městským organizacím: 1. Je nejúčinnější cestou identifikace ekonomických neefektivit v zajišťování potřeb Města a jedním z nejúčinnějších kontrolních mechanismů Města 2. Vyšší míra využití kapacit městských organizací vede ke snížení jednotkových cen 3. Potenciál snížení ziskové marže (stěžejní cíl externího dodavatele), aniž by se cenová redukce promítala do kvality poskytovaných služeb 4. Nejrychlejší a nejúčinnější cesta, jak ovlivnit kvalitu, standard a rozsah služeb (management je motivován vyjít vstříc městu) 5. Zjednodušení, centralizace a stabilizace procesů, snazší koordinace prací, zjednodušení administrativy a časové úspory na straně Města při zadávání prací 6. Vytvoří se podmínky pro investice do nové techniky (zlepší se produktivita a bezpečnost práce) a pro navýšení zaměstnanosti

7 Způsob vzniku městských společností a strategie držby A.Transformace bývalých městských organizací B.Získání podílů při privatizaci (např. při kuponová privatizaci) C.Založení nové společnosti D.Koupě podílu existující společnosti (málo obvyklá alternativa)  Hledání strategických partnerů s know-how a finanční sílou - zejména tam, kde je potenciál růstu na kompetitivním trhu nebo potřeba zajistit financování  Udržování stávajícího stavu (zejména segment neprofitabilních služeb a dobře fungující společnosti komunálních služeb)  Historické tvrzení předchozích politických garnitur „obce nemají podnikat a služby nakupovat od privátního sektoru“ je zásadně chybné  Neznalost nebo i účelovost postupu podporující vybrané privátní vlastníky

8 Postavení Města jako vlastníka a výkon vlastnických práv  Vlastnický podíl a uplatňovaný vliv 1.100% vlastněné společnosti: výhody in-house zadávání zakázek 2.Kontrolované společnosti (majoritní obchodní podíl): strategické činnosti je vhodné zaštítit kontrolním vlivem 3.Společnosti s minoritním vlivem - kvalifikovaná minorita (blokační podíl) nebo běžné postavení minoritního vlastníka  Minoritní postavení často neumožňuje uplatňovat odpovídající vliv na společnost a nezajišťuje ani získání potřebných informací o hospodaření  Výkon vlastnických práv  Municipalita vykonává práva společníka prostřednictvím svých orgánů – (Rada vykovává postavení VH)  Municipalita by měla své společnosti a organizace řídit co nejblíže principům privátních holdingů a standardních manažerských struktur a pravidel Základní problém: jak naplnit tento cíl, nejsou-li na straně města potřebné zkušenosti, erudice, profesní předpoklady atd…… někdy i motivace

9  Konstituovat nové minoritní postavení není ve většině situací vhodné:  Může být smysluplné tam, kde Město poskytuje dotační zdroje, má zájem ovlivňovat alespoň částečně projekt či realizaci určité činnosti  Město by mělo zvážit, zda by opcí nemělo získat právo nabýt za určitých okolností majoritní nebo i 100 % podíl za předem definovaných podmínek  Minoritní postavení je často důsledkem dřívější privatizace (prodeje) městských společností s významnými toky (např. odpadové hospodářství, údržba komunikací)  Tyto společnosti významně ovlivňují ekonomiku Města  Město by se mělo pokusit dojednat změnu korporátních dokumentů, která by umožnila získávat informace nad rámec zveřejňovaných informací, realizovat kontrolní nástroje, pokládat dotazy a vyžadovat odpovědi  Bez interních informací nelze jednat ani se společností ani s majoritními vlastníky Městské společnosti s minoritním vlivem

10 Jednoznačné a účelné vymezení strategie a cílů Dlouhodobá kontinuita a apolitizace řízení Erudovaný, stabilní a dobře honorovaný management Reálné a věcně správné roční plány Schvalovací procesy Rady Města zaměřené na roční plán a výsledky hospodaření Průběžný manažerský reporting – předkládání dat v elektronické podobě v předem definovaném obsahu a formátech Efektivní pravidelný controlling Motivační systém provázaný na schválený roční plán Roční hodnocení plnění plánu a ukazatelů motivačního systém Aktivní činnost členů dozorčích rad nominovaných městem Systémové a ad hoc kontroly hospodaření (včetně externího prvku) Transparentnost a otevřenost Základní pilíře a zásady účinného efektivního řízení kontrolovaných městských společností

11 Priority městských společností a in-house zadání  Zajištění služeb občanům: kompetitivní činnost (centrální vytápění), závazek veřejné služby (MHD) nebo dotovaná aktivita (vzdělávací zařízení, provoz městských sportovišť, kulturní zařízení, sociální zařízení,)  Zajištění potřeb Municipality: opravy a údržba komunikací, úklid města, údržba zeleně, metropolitní síť, správa IT/ICT pro město a jeho organizace atd.  Klíčovou výhodou a jedním ze stěžejních cílů vlastnictví municipální společnosti je in-house zadávání zakázek:  ZVZ a evropská legislativa umožňují u 100% vlastněných municipálních společností, které vykonávají podstatnou část své činnosti pro svého zakladatele zadat zakázku v in-house řízení (přímém zadání)  Směrnice Rady a Evropského parlamentu č.2014/24 EU (platná od 1.1.2016) definuje požadavek minimálně 80% tržeb od zakladatele  jedná se o všechny tržby dané společnosti – nikoliv pouze tržby z činností řešených přímým zadáním zakázky  Tendr na svoz komunálních odpadů v PRAZE – > In - house zadání  To by mělo být jedním z hlavních cílů HMP !

12 Městský holding utilitních společností HMP (1/3)

13 Městský holding utilitních společností HMP (2/3)

14 Městský holding utilitních společností HMP (3/3)

15 Přínosy utilitního holdingu (1/2)  Tento utilitní holding by sdružoval aktiva, které primárně slouží Pražanům a jsou strategická  Synergie na straně nákladů plynoucí ze spojení těchto firem  dnes PRE, PP a PT podnikají jako nezávislé podnikatelské subjekty - PP a PRE si konkurují a nabízejí podobný produkt,  jen v obchodu pracuje několik set zaměstnanců - spojením dosaženy úspory v řádech milionů Kč ročně  Obchodní aktivity energetických firem se mohou částečně přesunout na strategické hráče (např. ČEZ, E.On, RWE atd.), kteří mohou využít dalších synergií Potenciál úspor z rozsahu: snížení koncové ceny pro zákazníky (voliče) v řádech % Vyjednat získání 100 % kontroly nad aktivy a aktivitami utilitních firem je dnes velmi obtížné a zjevně bude i nákladné

16 Přínosy utilitního holdingu (2/2)  Jednotlivé utilitní společnosti mají s ohledem na svůj kompetitivní a zároveň i retailový charakter ziskový potenciál:  HMP bude získávat stabilní příjmy (dividendy, resp. nájemné)  Efektivní hospodaření městských firem zabezpečí z nákladových úspor, příp. z dividendové politiky stabilní zdroje pro další rozvoj infrastruktury HMP  Pro získání benefitů je důležité  Nezávislé erudované řízení městských společností při zachování veřejné kontroly a možnosti ovlivňování prostřednictvím Rady města a dozorčí rady  Naplňování veřejného zájmu – zachování rozsahu služeb poskytovaných občanům v požadovaném standardu a kvalitě

17 Strategické cíle HMP v držbě městských společností a jejich naplnění  HMP musí definovat strategické obory, ve kterých chce dlouhodobě působit  Větší počet vlastněných subjektů s obdobným předmětem činnosti by měl vést k využití ekonomických a organizačních synergií:  sdílení finančních zdrojů, optimalizace majetkové struktury  Snížení režií a další úspory z rozsahu  Aby HMP mohla přistoupit k realizaci svých cílů, je nezbytné aktivně jednat se spoluvlastníky vlastněných společností s cílem nalézt oboustranně výhodné řešení  odprodej podílu  směnu obchodních podílů  participace na jiných projektech, atd. KDE JE VŮLE, TAM JE I CESTA. (G.B.Shaw)

18 Děkuji za pozornost Ing. Pavel Pustějovský Člen představenstva PRE, a.s. Člen představenstva PPH, a.s.


Stáhnout ppt "Řízení firem s majetkovým podílem města (Municipální společnosti) 20.1.2016 193. Žofínské fórum."

Podobné prezentace


Reklamy Google