Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Analýza potřeb rodin kraje Vysočina Realizace: Sociotrendy - výzkumná agentura Doc. RNDr. Ivana Loučková, CSc. Rodinná politika v centru pozornosti krajů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Analýza potřeb rodin kraje Vysočina Realizace: Sociotrendy - výzkumná agentura Doc. RNDr. Ivana Loučková, CSc. Rodinná politika v centru pozornosti krajů."— Transkript prezentace:

1 Analýza potřeb rodin kraje Vysočina Realizace: Sociotrendy - výzkumná agentura Doc. RNDr. Ivana Loučková, CSc. Rodinná politika v centru pozornosti krajů a obcí, 31. března 2011

2 2 I. část - Představení projektu Cíle analýzy potřeb rodin kraje Vysočina Popis výzkumného projektu Metodologie

3 Zmapovat demografickou strukturu obyvatel (demografická struktura obyvatel; složení domácností; materiální a životní podmínky rodin kraje) Odkrýt trendy rodinného života Popsat nezaměstnanost a zaměstnanost v kraji Charakterizovat institucionální zajištění rodinné politiky Popsat sociální a zdravotní služby v kraji z hlediska diferencovaných potřeb rodin, vzdělávání a výchovy mládeže Stanovit doporučení pro: -Slaďování profesního a rodinného života -Podporu a pomoc při vzdělávání a výchově dětí -Realizaci prorodinných opatření kraje Vysočina 3 Cíle analýzy potřeb rodin kraje Vysočina

4 Národní zpráva o rodině Národní koncepce rodinné politiky Akční plán podpory rodin s dětmi pro období 2006 - 2009 Sociálně-demografická analýza kraje Vysočina Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v kraji Vysočina 2010 4 Popis výzkumného projektu I. Informační zdroje

5 Analýzy a komunitní plány rozvoje sociálních služeb měst a mikroregionů na území kraje Vysočina Program rozvoje kraje Vysočina Akční plán rozvoje kraje Vysočina Profil kraje Vysočina Modelový program podpory slaďování profesního a rodinného života Právní předpisy upravující oblast rodinného práva 5 Popis výzkumného projektu II. Informační zdroje

6 Analýza potřeb rodin v kraji Vysočina je metodologicky postavena na sekundární analýze dokumentů jako zdrojových údajů, která byla požadovaná zadavatelem. Byla však doplněna o aktualizované údaje získané prostřednictvím integrovaného výzkumného přístupu. Rodina je chápána jako malá sociální skupina, která vzniká manželstvím a umožňuje vzájemné soužití mezi manželskými partnery, soužití rodičů a jejích dětí, utváření vztahů mezi příbuznými a vztahů mezi rodinou a společností Domácnost jako soubor osob společně bydlících, které se společně podílejí na úhradě základních výdajů (na výživu, provoz domácnosti, údržbu bytu apod.). Jádrem těchto domácností je zpravidla rodina, ale může to být i jednotlivec. 6 Metodologie

7 Analýza bude doplněna o: Reprezentace manažerek/manažerů a uživatelek/uživatelů rodinných a mateřských center Reprezentace manažerek/manažerů a uživatelů/uživatelek sociálních služeb pro seniory Politické reprezentace kraje Vysočina / zadavatelé služeb Reprezentace běžné populace rodin s dětmi do 26 let 7 Metodologie - Integrovaný výzkumný přístup

8 8 II. část - Předběžná zjištění Socio-demografická analýza Zaměstnanost a nezaměstnanost Institucionální zajištění rodinné politiky

9 9 Komparace jednotlivých krajů podle počtu obyvatel (k 30. 9. 2010) Kraj Vysočina je třetí nejméně lidnatý kraj v ČR, pouze Liberecký a Karlovarský kraj mají méně obyvatel

10 10 Pohlaví, věková struktura, rodinný stav, vzdělanostní struktura (%)

11 11 Zastoupení žen v celkové populaci je přibližně o dvě procenta vyšší než zastoupení mužů Nejvyšší průměrný věk 41,6 let je v hlavním městě Praha, naopak Ústecký kraj má nejnižší průměrný věk a to 39,8. Kraj Vysočina se svým průměrným věkem obyvatelstva 40,5 let přibližuje celorepublikovému průměru Podíl svobodných je v kraji Vysočina o 12% nižší než celorepublikový průměr, ale podíl ženatých/vdaných je o 12% vyšší Kraj Vysočina je v počtu vysokoškolsky vzdělaných obyvatel až na dvanáctém místě mezi kraji ČR, méně takto vzdělaných lidí mají pouze kraje Liberecký a Karlovarský. Naopak počet středoškolsky vzdělaných obyvatel bez maturity je o 4% vyšší než celorepublikový průměr Pohlaví, věková struktura, rodinný stav, vzdělanostní struktura

12 12 Počet domácností a podíly domácností v rámci krajů ČR

13 13 Domácnosti s dětmi a bez dětí (Vysočina)Domácnosti s dětmi a bez dětí ČR a Vysočina Domácnosti - specifikace

14 14 Obyvatelstvo kraje Vysočina

15 15 Vývoj počtu obyvatel Obyvatelstvo kraje Vysočina Nárůst populace v letech 2003-2009 byl v ORP Jihlava, Velké Meziříčí a Bystřice nad Pernštejnem. K mírnému úbytku obyvatelstva došlo v ORP Havlíčkův Brod a Třebíč. V ostatních ORP se situace měnila jen minimálně.

16 16 Vývoj věkové struktury obyvatel kraje Vysočina Obyvatelstvo kraje Vysočina 2007 2008 2009

17 17 Průměrný věk obyvatelstva v jednotlivých ORP kraje Vysočina k 1. 1. 2010 Nejvyšší průměrný věk mají obyvatelé ORP Pacov a to 42,7 let, nejnižší průměrný věk v kraji Vysočina má ORP Velké Meziříčí 39,2 let. Obyvatelstvo kraje Vysočina

18 18 Obyvatelstvo kraje Vysočina Podíl obyvatel kraje Vysočina v roce 2009 dle věkových kategoriích Vývoj počtu obyvatel kraje Vysočina v produktivním věkovém rozmezí

19 19 Obyvatelstvo kraje Vysočina Vývoj počtu obyvatel kraje Vysočina v neproduktivním věkovém rozmezí

20 20 Počet sňatků v roce 2009 v okresech kraje Vysočina Sňatky v roce 2009 v okresech kraje Vysočina v podílovém vyjádření V roce 2009 zaznamenal Žďár nad Sázavou nejvíce uzavřených sňatků (537), v Jihlavě bylo uzavřeno jen o 4 sňatky méně. Nejméně sňatků bylo uzavřeno v Pelhřimově Obyvatelstvo kraje Vysočina

21 21 Počet rozvodů v roce 2009 v okresech kraje Vysočina Rozvody v roce 2009 v okresech kraje Vysočina v podílovém vyjádření Okresy Žďár nad Sázavou, Jihlava a Třebíč mají téměř vyrovnaný počet rozvodů za rok 2009, méně jich mají okresy Pelhřimov a Havlíčkův Brod Obyvatelstvo kraje Vysočina

22 22 Ekonomické postavení populace 15+ „zaměstnanost“ Zaměstnanost v krajích ČR

23 23 Ekonomické postavení populace 15+ „zaměstnanost (3. čtvrtletí 2010)“ Zaměstnanost v kraji Vysočina

24 24 Vývoj průměrné míry nezaměstnanosti v krajích ČR v letech 2004-2010

25 25 Roční míra nezaměstnanosti v kraji Vysočina 2004-2010 Nezaměstnanost - kraj Vysočina

26 26 Nezaměstnanost – ORP kraje Vysočina 2008-2009

27 27 Vývoj nezaměstnanosti v okresech kraje Vysočina leden 2008 – leden 2011 Nezaměstnanost – okresy kraje Vysočina

28 Institucionální zajištění rodinné politiky na území kraje Vysočina Institucionální zajištění rodinné politiky orientované na běžnou rodinu (funkční) – nevyžadující specifickou pomoc Institucionální zajištění rodinné politiky orientované na rodinu se specifickou potřebou 28

29 Péče o rodinu je většinou v kompetenci odborů sociálních věcí (Odbor sociálních věcí, Odbor školství, mládeže a sportu) Rodinnou politikou se zabývají komise pro sport a volný čas, komise sociální a pro oblast protidrogové politiky; samostatná komise pro rodinu není Služby péče o dítě jsou nabízeny již pro děti v raném věku Vzdělávání a rozvíjení schopností a dovedností dětí a mládeže je zajištěno prostřednictvím různých služeb až do dospělosti Subjekty, jejichž náplní je práce s rodinami s dětmi, jsou zřizovány buď krajem Vysočina, obcemi, církvemi, nebo soukromými osobami Institucionální zajištění rodinné politiky na území kraje Vysočina 29

30 Klíčové úrovně nabídky služeb pro rodiny s dětmi: Péče o děti Vzdělávání dětí a mládeže (mimo výchozí rodinu) Volnočasové aktivity pro děti a mládež Prevence kriminality Další projekty prorodinné politiky Institucionální zajištění rodinné politiky na území kraje Vysočina 30

31 Služby péče o děti v předškolním věku Institucionální zajištění rodinné politiky na území kraje Vysočina Tradiční institucionální formy péče (jesle, mateřské školy) Soukromá forma péče (agentura na hlídání dětí, individuální chůvy, miniškoličky) Neziskové organizace (mateřská a rodinná centra), jejichž primárním posláním není hlídání děti, ale podpora pro společně trávený čas a prorodinné zázemí, také podpora volnočasových aktivit 31

32 Institucionální zajištění rodinné politiky na území kraje Vysočina V celém kraji Vysočina slouží 2 jesle, které se nachází v Jihlavě a v Chotěboři a oboje jsou zřizovány městy Provoz jeslí je poměrně nákladný, proto docházelo k jejich rušení Ačkoliv je ze strany rodičů o jesle zájem, nemohou uspokojit všechny zájemce Rodiče pak volí jinou alternativu (péči o dítě poskytovanou soukromou osobou) či využijí nabídek mateřských center pro krátkodobou péči o dítě Služby péče o děti v předškolním věku - jesle 32

33 Institucionální zajištění rodinné politiky na území kraje Vysočina Často se aktivně zapojují matky na rodičovské dovolené Z velké části vznikají mateřská centra jako občanská sdružení. Mateřská centra zřizují i města nebo jiné organizace, jako jsou oblastní charity nebo církve V kraji Vysočina pracuje 27 mateřských center ve všech správních územích ORP kraje Vysočina mimo ORP Humpolec a Náměšť nad Oslavou 17 mateřských center je provozováno organizací působící v neziskovém sektoru, nejvyšší počet mateřských center provozuje Charita (v Havlíčkově Brodě a Žďáru nad Sázavou) Služby péče o děti v předškolním věku - mateřská centra 33

34 Institucionální zajištění rodinné politiky na území kraje Vysočina Služby péče o děti v předškolním věku - Počet mateřských center v jednotlivých správních obvodech ORP 34

35 Institucionální zajištění rodinné politiky na území kraje Vysočina Vzdělávání dětí a mládeže (mimo rodinu) - mateřské školy a školská zařízení V kraji Vysočina je evidováno 246 základních škol (pro žáky bez specifických požadavků), z nichž ve 150 je součástí i mateřská škola Mimo jednu základní školu, jejímž zřizovatelem je církev a která se nachází v Jihlavě, jsou všechny ostatní školy zřizovány obcemi V kraji působí 115 mateřských škol, z nichž dvě jsou soukromé (ve Světlé nad Sázavou a v Havlíčkově Brodě) a jedna církevní (v Pacově) Mateřských škol je nedostatek, rodiče umísťují děti mimo místo bydliště 35

36 MŠ, ZŠ-MŠ, ZŠ v jednotlivých správních obvodech ORP ORPMateřská škola (samostatně)Základní a mateřská škola Základní škola (samostatně) Bystřice nad Pernštejnem5105 Havlíčkův Brod6186 Humpolec624 Chotěboř374 Jihlava102314 Moravské Budějovice4124 Náměšť nad Oslavou545 Nové Město na Moravě3113 Pacov422 Pelhřimov1199 Světlá nad Sázavou463 Telč343 Třebíč282015 Velké Meziříčí11912 Žďár nad Sázavou12137 CELKEM11515096 36

37 Institucionální zajištění rodinné politiky na území kraje Vysočina Vzdělávání dětí a mládeže (mimo výchozí rodinu) - střední školy V kraji Vysočina je evidováno celkem 64 různých středních škol (16 gymnázií, 30 odborných škol, 4 střední odborná učiliště a 13 vyšších odborných škol) Vyšší odborné školy, kterých je v kraji 13 a u 9 z nich je zřizovatel kraj, často koexistují se středními odbornými školami. Soukromá vyšší odborná škola sociální, o. p. s., je zřízena soukromou osobou. V kraji působí 2 jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, v Jihlavě a Třebíči V kraji působí celkem 6 škol zřizovaných církví. Jedná se o mateřskou školu v Pacově, základní školu v Jihlavě, 2 gymnázia ve Třebíči a Žďáru nad Sázavou a 2 střední odborné školy v Jihlavě a Žďáru nad Sázavou 37

38 Počet středních škol v jednotlivých správních obvodech ORP zřízených KV ORPstřední školy různých typů s maturitou Bystřice nad Pernštejnem2 Havlíčkův Brod4 Humpolec3 Chotěboř2 Jihlava10 Moravské Budějovice2 Náměšť nad Oslavou Nové Město na Moravě2 Pacov1 Pelhřimov4 Světlá nad Sázavou2 Telč1 Třebíč7 Velké Meziříčí3 Žďár nad Sázavou4 CELKEM47 38

39 Počet středních škol v ORP zřízených jiným zřizovatelem ORPstřední školy různých typů s maturitou Bystřice nad Pernštejnem Havlíčkův Brod Humpolec1 Chotěboř Jihlava6 Moravské Budějovice Náměšť nad Oslavou Nové Město na Moravě Pacov Pelhřimov1 Světlá nad Sázavou Telč Třebíč2 Velké Meziříčí1 Žďár nad Sázavou4 CELKEM15 39

40 Institucionální zajištění rodinné politiky na území kraje Vysočina Vzdělávání dětí a mládeže (mimo výchozí rodinu) - vysoké školy V kraji Vysočina působí 2 vysoké školy (veřejná Vysoká škola polytechnická v Jihlavě a soukromá Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.) V regionu je 8 detašovaných pracovišť několika českých vysokých škol a univerzit: Jihlava: Technická univerzita v Liberci, fakulta strojní; Univerzita J. A. Komenského, s.r.o., Praha Telč: Univerzita Palackého Olomouc, filozofická fakulta; Masarykova univerzita v Brně, ekonomicko- správní fakulta a filozofická fakulta Humpolec: Česká zemědělská univerzita Praha, fakulta agrobiologie, přírodních a potravinářských zdrojů Světlá nad Sázavou: Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, fakulta chemicko-technologická Žďár nad Sázavou: Vysoké učení technické Brno, Fakulta strojního inženýrství 40

41 Institucionální zajištění rodinné politiky na území kraje Vysočina Volnočasové aktivity pro děti a mládež V kraji Vysočina je evidováno 25 základních uměleckých škol; jednu zřizuje kraj a jednu soukromá osoba, ostatní jsou pak zřízeny obcí, v níž působí Je evidováno 19 středisek volného času, mezi než patří např. i domy dětí a mládeže. Zřizovateli těchto zařízení jsou převážně obce, jedno zařízení zřizuje kraj, jedno je evidováno jako obecně prospěšná společnost 41

42 Volnočasové aktivity pro děti a mládež ORPZUŠStředisko volného času Bystřice nad Pernštejnem11 Havlíčkův Brod31 Humpolec11 Chotěboř11 Jihlava33 Moravské Budějovice12 Náměšť nad Oslavou11 Nové Město na Moravě11 Pacov1 Pelhřimov31 Světlá nad Sázavou22 Telč11 Třebíč32 Velké Meziříčí21 Žďár nad Sázavou11 Celkem2519 42

43 Institucionální zajištění rodinné politiky na území kraje Vysočina Volnočasové aktivity pro děti a mládež - Rada dětí a mládeže Posláním je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dětí a mladých lidí v kraji Vysočina Sdružuje 18 organizací, zabývající se prací s dětmi a působí jako volnočasové aktivity Mezi organizace patří např. Junák - svaz skautů a skautek, Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Tyto organizace mají v různých obcích svá pracoviště 43

44 Seznam členů - Rada dětí a mládeže kraje Vysočina 44  Chaloupky o.p.s., školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání  DDM POLNÁ  DUHA SVČ  Dveře Pacov  HODINA H - OBČANSKÉ SDRUŽENÍ  Javořice k.p. E. T. Setona  JEJDA  Junák - svaz skautů a skautek ČR - Kraj Vysočina  Kolpingovo dílo  Krajská organizace Pionýra  Občanské sdružení KADET  OKC Juvena Jihlava  Royal Rangers v ČR, Krajská rada Vysočina  Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka  SK KG Halahoj, SPJF - pobočka Třebíč  Slunovrat  TOM Pacov  Zámecký statek o.s.

45 Institucionální zajištění rodinné politiky na území kraje Vysočina Volnočasové aktivity pro děti a mládež O další volnočasové aktivity se zasluhují Sdružení a spolky pro děti a mládež s tělovýchovou orientací, kterých je v kraji Vysočina 128 Pro využití volného času jsou obyvatelům kraje Vysočina k dispozici veřejná sportoviště. Jedná se o tělocvičny, včetně těch školních s přístupem veřejnosti, zimní a kryté stadiony Ve srovnání s celorepublikovým průměrem je jich v kraji mírně nadprůměrný počet. Tato zařízení jsou však koncentrována především v okresních městech a jsou tedy ze vzdálenějších míst obtížněji dostupná V menších obcích jsou tedy převážně využívána zařízení místních sportovních klubů 45

46 Institucionální zajištění rodinné politiky na území kraje Vysočina Volnočasové aktivity pro děti a mládež - tělovýchovné kluby a spolky pro děti a mládež OkresOrelSokol ostatní tělovýchovné aktivity Havlíčkův Brod1146 Jihlava8127 Pelhřimov136 Třebíč2239 Žďár nad Sázavou1013 Celkem226541 46

47 Institucionální zajištění rodinné politiky na území kraje Vysočina Volnočasové aktivity pro děti a mládež Z přehledu projektů prorodinné politiky, které byly v minulých letech podpořeny z rozpočtu kraje Vysočina a kterým byla schválena dotace pro činnost v roce 2011, vyplývá, že existují i další organizace zabývající volnočasovými aktivitami pro děti a mládež, které nepatří do žádné z výše uvedených složek Jedná se především o církve, které organizují řadu aktivit pro zmíněnou věkovou kategorii, kdy činnost zaštiťují jednotlivé farnosti či farní sbory a společenství. Dále ve výčtu programů pro děti nacházíme aktivity pořádané vodáckým oddílem, folklorními a tanečními soubory, kynologickým oddílem, Českým svazem chovatelů a nejrůznějšími občanskými sdruženími 47

48 Institucionální zajištění rodinné politiky na území kraje Vysočina Volnočasové aktivity pro děti a mládež Podpora volnočasových aktivit z ROP Jihovýchod Z celkového počtu 529 podpořených projektů v rámci Regionálního operačního programu Jihovýchod bylo 32 projektů (6 %) zaměřeno na rozvoj volnočasových aktivit dětí a mládeže. Především se jednalo o revitalizaci a výstavbu sportovišť, hřišť a sportovních areálů. Podíl (%) schválených projektů zaměřených na rozvoj volnočasových aktivit dětí a mládeže v rámci ROP Jihovýchod 48

49 Institucionální zajištění rodinné politiky na území kraje Vysočina Poradenství (1. část) Poradenstvím se obecně chápe ta služba, kdy jeden subjekt poskytuje odborné rady či navrhuje řešení pro problém subjektu druhému, přičemž má pomoci k lepšímu stavu situace MPSV - předmanželské, manželské a rodičovské poradenství, poradenství pro volbu náhradní rodinné výchovy, poradenství pro rodiny se členem závislém na drogách, alkoholu, informačně poradenské a odborné na úřadech práce MŠMT - pedagogicko-psychologické poradny, linky důvěry, poradenství pro vysokoškoláky MZ - alergologická, diabetologická, gynekologicko-porodnická poradna, poradna pro matky s dětmi 49

50 Institucionální zajištění rodinné politiky na území kraje Vysočina Z výše uvedených poradenství jsou pro rodinnou tématiku nejdůležitější pedagogicko-psychologické poradny a výchovně vzdělávací poradenství pro výběr povolání. V kraji Vysočina se nachází 5 pedagogicko-psychologických poraden, všechny jsou příspěvkovými organizacemi kraje Vysočina a nachází se v Havlíčkově Brodě, Jihlavě, Pelhřimově, Třebíči a Žďáru nad Sázavou. Každé ZŠ a SŠ má určeného zaměstnance, který se věnuje poradenství v rámci volby povolání a profesnímu poradenství se věnují i úřady práce. V kraji existuje i velké množství poradenských činností specializující se na potřeby rodin se členem se zdravotním nebo mentálním postižením Poradenství (2. část) 50

51 Institucionální zajištění rodinné politiky na území kraje Vysočina Programy prevence - podpora primární prevence sociálně patologických jevů Program prevence je v kraji Vysočina realizován v letech 2010 - 2013 a jeho cílem je posílit systémové vazby při zabezpečování primární prevence sociálně patologických jevů ve školách a školských zařízeních na území kraje Vysočina a na sousedících územích Program má zajišťovat efektivní primární prevenci v oblastech užívání návykových látek, rizikové chování (rasismus, týrání a zneužívání dětí, riziko onemocnění HIV/AIDS, infekčními nemocemi, problémy ve škole). Dále má rozvíjet sociální dovednosti a efektivní komunikaci ve skupině a podporovat zdravý způsob života a nabízet pozitivní alternativy využití volného času Program je dotován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 51

52 Institucionální zajištění rodinné politiky na území kraje Vysočina Programy prevence - primární prevence v jednotlivých okresech kraje Vysočina podle plánovaných počtů hodin (část 1.) OkresRok Poskytovatel programů primární prevence Počet vyučovacích hodin PP hrazených z projektů Jihlava 2010 Oblastní charita Jihlava 236 2011336 2012 - 2013336 Havlíčkův Brod 2010 Kolpingovo dílo ČR, o.s. 61 2011120 2012 - 2013120 Pelhřimov 2010 Oblastní charita Jihlava 52 2011103 2012 - 2013103 52

53 Institucionální zajištění rodinné politiky na území kraje Vysočina Třebíč 2010 Oblastní charita Třebíč 130 2011260 2012 - 2013260 Žďár nad Sázavou 2010Kolpingovo dílo ČR, o.s.114 2010Oblastní charita Žďár nad Sázavou 166 2011Kolpingovo dílo ČR, o.s.171 2011Oblastní charita Žďár nad Sázavou 244 2012 - 2013Kolpingovo dílo ČR, o.s.171 2012 - 2013Oblastní charita Žďár nad Sázavou 244 53 Programy prevence - primární prevence v jednotlivých okresech kraje Vysočina podle plánovaných počtů hodin (část 2.)

54 Institucionální zajištění rodinné politiky na území kraje Vysočina Programy prevence - preventivní programy pro školy a školská zařízení na rok 2009 v jednotlivých správních obvodech ORP kraje Vysočina Počet podpořených projektů grantového programu 54

55 Institucionální zajištění rodinné politiky na území kraje Vysočina Programy prevence - program prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2011 Cílem je snižování kriminality páchané v obcích kraje V rámci programu jde především o práci s rizikovými skupinami obyvatelstva, zejména pak s nezletilými a mladistvými Program se bude věnovat zvláště prevenci v oblasti alkoholismu, páchání majetkové kriminality, elektronické kriminality, záškoláctví, šikany a násilnictví Program je zacílen na pachatele, prvopachatele a potenciální pachatele kriminální činnosti Zaměří se i na vandalismus a rasovou nesnášenlivost Projekt bude pracovat i s osobami vracejícími se z výkonu trestu odnětí svobody, jehož cílem je pomoc při začleňování do běžného života Součástí projektu jsou i aktivity směřované na oběti kriminality, např. oběti násilné kriminality, domácího násilí (i potenciálního), senioři ohrožení majetkovou kriminalitou 55

56 Institucionální zajištění rodinné politiky na území kraje Vysočina Programy prevence - protidrogová politika kraje Vysočina V kraji byla v roce 2007 vytvořena koncepce protidrogové politiky Její součástí je předcházení užívání drog, jež je uskutečňováno v rámci prevenčních programů, dále poskytování pomoci uživatelům drog 56

57 Institucionální zajištění rodinné politiky na území kraje Vysočina Programy prevence - seznam největších poskytovatelů služeb prevence užívání drog a služeb pro uživatele drog v kraji Vysočina (část 1.) Typ poskytovatelů služeb ZařízeníOkres Primární prevence Všechny typu škol (MŠ, ZŠ, ZvŠ, SOŠ a gymnázia, OU A SOU, VOŠ) Celý region Školská zařízení (pedagogicko-psychologické poradny, výchovné ústavy, dětské domovy) Celý region Nadosah - Centrum prevence v Bystřici n.P.Žďár nad Sázavou Ponorka - Centrum prevence, Žďár nad SázavouŽďár nad Sázavou Spektrum - Centrum prevence Žďár nad SázavouŽďár nad Sázavou Klub Zámek - Centrum prevence TřebíčTřebíč Centrum primární prevence Vrakbar JihlavaJihlava Zdravotní ústav v JihlavěJihlava 57

58 Institucionální zajištění rodinné politiky na území kraje Vysočina Harm reduction Centrum u Větrníku - kontaktní a poradenské centrum pro osoby ohrožené závislostí Jihlava Jihlava Spektrum - kontaktní centrumŽďár nad Sázavou K-centrum NOE - víceúčelové regionální zařízení pro problamatiku drog Třebíč Třebíč Psychiatrické léčebny a nemocniceCelý region AT ambulance a psychiatrické ambulanceCelý region Léčba a resocializace Circle of Life (doléčování - následná péče, pracovní programy a rekvalifikace, chráněné bydlení) v Koněšíně Třebíč Terapeutická komunita SejřekŽďár nad Sázavou Represe Policie ČR a další orgány činné v trestním řízeníCelý region Městské policieCelý region 58 Programy prevence - seznam největších poskytovatelů služeb prevence užívání drog a služeb pro uživatele drog v kraji Vysočina (část 2.)

59 Institucionální zajištění rodinné politiky na území kraje Vysočina Další projekty rodinné politiky - Rodinné pasy Projekt vznikl v roce 2006 a jeho cílem je co nejvíce pomoci rodinám s dětmi pro kvalitní využití volného času, který rodiny tráví společně Projekt je realizován prostřednictvím finančních výhod v komerční i nekomerční sféře Projekt je zaměřen na nejrůznější volnočasové aktivity, návštěvu kulturních a sportovních akcí, podporuje poznávání zajímavých míst v kraji a v České republice, slouží i k propagaci zahraničních regionů, které jsou do projektu zapojeny Projekt je v kraji Vysočina propojen se spolkovou zemí Dolní Rakousko, zapojené rodiny mohou využívat benefity i za hranicemi českého státu Slevy lze ale uplatnit i při nákupech oděvů, elektroniky a sportovního vybavení, nebo při návštěvě restauračních zařízení 59

60 Institucionální zajištění rodinné politiky na území kraje Vysočina Rodinné pasy mohou využívat rodiny (úplné i neúplné), které mají alespoň jedno dítě mladší než 18 let a trvale žijí na území kraje Vysočina; registrace do projektu je bezplatná Do projektu je zapojena řada poskytovatelů služeb, např.: Muzeum Vysočiny Jihlava, Strašidelný zámek Draxmoor v Dolní Rožínce, Western Šiklův mlýn s.r.o., Hasičské muzeum v Přibyslavi, Městské knihovny v Novém Městě na Moravě a ve Ždírci nad Doubravou, Mlynářské muzeum v Horních Dubenkách, Věž sv. Ducha v Telči V kraji Vysočina je v projektu zapojeno přibližně 8000 rodin Kraj Vysočina vytváří aktivity, které by měly napomoci větší propagaci projektu Rodinných pasů (např. časopis Vysočinka) 60

61 Institucionální zajištění rodinné politiky na území kraje Vysočina Další projekty rodinné politiky - Zdravý kraj Vysočina Od roku 2004 kraj Vysočina společně s Místní agendou 21 realizuje Projekt Zdravý kraj Vysočina Jeho cíli sou systematické zlepšování životního prostředí v kraji, zlepšení kvality života a zdraví obyvatel v regionu, zavedení a sledování udržitelného rozvoje, zlepšení ekonomické situace kraje, posílení obrazu kraje a posílení pocitu sounáležitosti obyvatel s krajem Vysočina a zavedení standardů EU a OSN do oblasti životního prostředí Do projektu se mohou zapojit obce a města, školy, firmy, ale jsou také pořádány akce pro děti, mládež, rodiny s dětmi aj. 61

62 Institucionální zajištění rodinné politiky na území kraje Vysočina Další projekty rodinné politiky Mezi aktivity plánované pro rok 2011 dále patří: - Čistá Vysočina: jedná se o společný úklid v okolí silnic kraje Vysočina; v roce 2011 proběhne již 3. ročník této akce a v minulém roce se ho zúčastnilo 14,5 tis. občanů a nasbíráno bylo přes 60 tun odpadu - Veletrh produktů kraje Vysočina: na veletrhu se budou moci občané seznámit se zbožím produkovaným v regionu, bude probíhat ochutnávka produktů a možnost jejich zakoupení; cílem je podpora regionálního potravinářství - Skutek roku 2010: jedná se o ocenění skutků jak fyzických osob, tak projektů právnických osob, jejichž aktivity byly realizovány v roce 2010 na území kraje Vysočina 62

63 Institucionální zajištění rodinné politiky na území kraje Vysočina Institucionální zajištění rodinné politiky orientované na rodinu se specifickou potřebou - mateřské, základní a střední školy pro děti s handicapem V kraji Vysočina nalezneme celkem 24 školských vzdělávacích zařízení pro děti s handicapem U 15 z nich je zřizovatelem obec, 5 je jich zřizováno obcemi a 1 je zřízena MŠMT Středoškolské vzdělávání je realizováno v rámci praktických škol a odborných učilišť 63

64 Institucionální zajištění rodinné politiky na území kraje Vysočina Školy pro žáky se speciálně vzdělávacími potřebami ve správních obvodech ORP kraje Vysočina ORPMŠMŠ a ZŠZŠZŠ a SŠSŠCELKEM Bystřice nad Pernštejnem 11 Havlíčkův Brod 1*1 Humpolec 11 Chotěboř 11 Jihlava 1*23 Moravské Budějovice 11 Náměšť nad Oslavou 0 Nové Město na Moravě 11 Pacov 0 Pelhřimov 1113 Světlá nad Sázavou 11 Telč 0 Třebíč 1113 Velké Meziříčí 224 Žďár nad Sázavou 1*1 CELKEM 21124221 *působí i speciálně-pedagogické centrum 64

65 65 III. část - Shrnutí Předběžné závěry Pohled zadavatelů služeb

66 Motivace zaměstnavatelů k zohledňování zájmů zaměstnanců Podpora zavádění pracovních příležitostí na zkrácený pracovní úvazek Podpora pružné pracovní doby Podpora domácí práce Podpora vzniku podnikových miniškoliček s atypickou provozní dobou Podpora pro zavádění příměstských táborů Zavádění prorodinných opatřeních v orgánech a organizacích kraje Vysočina Krajský úřad Příspěvkové organizace (ústavy sociální péče, zdravotnická zařízení, školská zařízení apod.) Aktualizace a rozšiřování databáze poskytovatelů slev na Rodinné pasy Subjekty v kraji Vysočina (rodinné penziony, kulturní a sportovní zařízení, provozovatelé hromadné dopravy) Zajištění slučitelnosti péče a profesního uplatnění ve specifických situacích rodiny Osoba pečující o zdravotně postiženého člena rodiny Slaďování rodičovství s možnostmi profesního uplatnění

67 67 Podpora začleňování seniorů do společenských aktivit rozvojem kreativních mezigeneračních vztahů Seniorpasy Univerzita třetího věku Klubové aktivity Rozvoj počítačové gramotnosti, kurzy práce s PC Podpora k získávání seniorů na pozice pečovatelů o děti Podpora služeb pro rodinu seniorů

68 68 Podpora organizování přednášek pro rodiče Využití knihoven, školských zařízení, NNO, mateřských center, komunitních škol apod. Podporování přednášek pro mladé lidi k zodpovědnému partnerství a rodičovství Využití školských zařízení, střediska Psychocentra, knihoven, NNO Popularizace rodičovské a zejména otcovské role Účast rodičů na rodičovské dovolené Popularizace angažovanosti mužů v bezprostřední péči o rodinu Popularizace povolání učitele - muže Podpora aktivit otců s dětmi - cvičení otců s dětmi apod. Podpora prorodinných hodnot

69 69 Zavedení tradice Rodinných dnů kraje Vysočina Podporování prorodinného klimatu v pobytových zdravotnických zařízeních Podpora projektu Obec přátelská rodině Zavedení celokrajské soutěže Podnik přátelský rodině Zavedení celokrajské soutěže Úřad přátelský rodině Podpora a propagace komunitních škol Zajištění celoživotního vzdělávaní občanů obce (možnost zvýšení jejich pracovního uplatnění) Nasměrování dotační politiky do rozvoje infrastruktury Výstavba hřišť, budování dětských koutků při pracovištích, na úřadech Podpora zpřístupnění školních hřišť rodinám s dětmi Poskytování přímé finanční podpory rodin (např. při narození dítěte) Podpora prorodinného klimatu

70 70 Zajištění terénní krizové intervence rodinám v kraji Podpora vůči obcím při zajišťování bydlení pro seniory, startovací byty apod. Podpora občanů žijících v sociálně vyloučených lokalitách, vyrovnávání vzdělávacích šancí Podpora socializace dětí propuštěných z dětských domovů po zletilosti Podpora pro vybudování zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Podpora rodin v náročné životní situaci

71 71 Z projektů na podporu rodinného života Cyklostezky, naučné stezky, lyžařský areál, hřiště, dráhy, infocentra, sportovní aktivity, univerzita třetího věku, rozvoj parků a příměstských lesů, aktivní stárnutí, seniorpasy, klubová zařízení pro seniory, vzdělávací kurzy, koupaliště, programy prevence kriminality, programy rozvoje tělovýchovy a sportu Předběžný pohled zadavatelů služeb Projekty - témata Univerzita třetího věku Klubové aktivity pro seniory Podpora vedoucích a trenérů, kteří pracují s dětmi Podpora výstavby víceúčelových hřišť v malých obcích Podpora sítě mateřských center Podpora firemních školek Projekty, ve kterých spolupracují děti se seniory Aktivity v rámci MA 21 (Zdravý kraj) Prázdninové dětské aktivity, příměstské tábory

72 72 Rozhodně důležité pro zlepšení rodinné politiky Větší informovanost o prorodinných službách Lepší bytová dostupnost Rodinné slevy Větší ochota ke sponzorování prorodinných služeb Podpora zaměstnavatelů při zavádění zkrácených pracovních úvazků Vznik podnikových mini školek Příměstské tábory Poskytování přímé finanční podpory rodině při narození dítěte Rozvoj terénní krizové pomoci rodinám Středně důležité pro zlepšení rodinné politiky Rozšíření sortimentu nabídky prorodinných služeb Zvýšení kapacity služeb Větší spolupráce navzájem mezi obcemi Větší spolupráce obcí s poskytovateli služeb Začleňování seniorů do společenských aktivit Zavedení veřejné soutěže „Úřad přátelský rodině“ Prodloužení jednoho úředního dne (do 19:00 hodin) Předběžný pohled zadavatelů služeb

73 73 Typické problémy Nedostatek cenově přijatelných bytů, bytová výstavba i v menších obcích, Nedostatek pracovních míst na částečný úvazek Malá nabídka volnočasových aktivit v malých obcích Doprava, dopravní dostupnost Chybějí místa v MŠ ve městech Letní prázdninové aktivity Zaměstnanost Postoj k nabídce volnočasových aktivit pro rodiny s dětmi Nedostatečná nabídka, nedostatek finančních prostředků, prostorové nedostatky, neochota erudovaných pracovníků Nabídka je široká, problém je u malých obcí, kde je aktivit méně Předběžný pohled zadavatelů služeb

74 74 Shrnutí Rozvoj systému podpory rodin, rodinné slevy, bytová výstavba i v menších obcích, bezpečnost internetu, bezpečnost na cestách Hromadné nakupování (školních pomůcek) pro děti ve školách s množstevní slevou, podpora spolupráce školy s rodiči, bezpečnost dětí při docházení do škol/ze škol Potřeba podnikových školek (např. v Novém Městě na Moravě), větší podpora spolkové a zájmové činnosti, sportovní aktivity i pro starší děti, zefektivnění administrativy (revize směrnic a neefektivního využívání dotací), méně byrokracie vzhledem k interpretaci některých standardů a norem EU Hlídání dětí, potřeba mateřských center na hlídání v pozdějších hodinách, rodinná centra, dojíždění a doprava Rozšíření dostupného bydlení, vzdělání pro všechny věkové kategorie Podpora pracovních příležitostí v malých obcích, dojíždění do zaměstnání, rozšíření pružné pracovní doby, práce z domu, polovičních pracovních úvazků Předběžné závěry

75 Děkuji za pozornost ivana.louckova@sociotrendy.cz


Stáhnout ppt "Analýza potřeb rodin kraje Vysočina Realizace: Sociotrendy - výzkumná agentura Doc. RNDr. Ivana Loučková, CSc. Rodinná politika v centru pozornosti krajů."

Podobné prezentace


Reklamy Google