Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jednání Pracovní skupiny vzdělávání a zaměstnanost RSK JMK Strategie rozvoje lidských zdrojů Jihomoravského kraje 2016–2025 6. května 2016.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jednání Pracovní skupiny vzdělávání a zaměstnanost RSK JMK Strategie rozvoje lidských zdrojů Jihomoravského kraje 2016–2025 6. května 2016."— Transkript prezentace:

1 Jednání Pracovní skupiny vzdělávání a zaměstnanost RSK JMK Strategie rozvoje lidských zdrojů Jihomoravského kraje 2016–2025 6. května 2016

2 Hlavní body 2  Struktura SRLZ  Charakteristika strategických opatření  Způsob implementace  Pojetí Krátkodobého realizačního plánu

3 Harmonogram tvorby SRLZ JMK 2016 3 Ledenzpracování návrhu analytické části, ustavení PS Únor seminář pro veřejnost a 1. jednání PS k analytické části připomínkové řízení k analytické části Březenzpracování návrhové části, prezentace na RRLZ, RJMK Duben seminář pro veřejnost a 2. jednání PS k návrhové části SRLZ připomínkové řízení k návrhové části Květenzpracování KRP SRLZ Červen seminář pro veřejnost a pracovní skupiny k SRLZ a KRP SRLZ předání SRLZ, KRP SRLZ, stručné verze pro veřejnost Červenec projednání v komisích RJMK a výborech ZJMK Srpen Záříprojednání v RJMK a ZJMK

4 Obsah SRLZ JMK 2016–2025 4  A. ZHODNOCENÍ NAPLŇOVÁNÍ SRLZ 2006–2016  B. ANALYTICKÁ ČÁST – popis situace, disparity, SWOT  C. EKONOMICKÝ PROFIL KRAJE – klíčová odvětví a potřeby zaměstnavatelů  D. STRATEGICKÁ ČÁST – vize, osy, okruhy, cíle, opatření  E. FINANČNÍ RÁMEC A ZDROJE FINANCOVÁNÍ (součástí vazby opatření na operační programy)  F. IMPLEMENTACE K diskuzi

5 Ekonomický profil – klíčová odvětví a centra 5  Elektrotechnický průmysl (4,3 % pracujících) – Kuřim (Tyco Electronics Czech), Drásov (Siemens Electric Machines) a Mikulov (Gebauer a Griller Kabeltechnik).  Strojírenství (5,1 % pracujících) – mimo Brno předvším Blansko (APOS–AUTO), Boskovice (Minerva, Novibra) a Vyškov (Fritzmeier).  Informační a komunikační technologie – Brno (IBM, Honeywell)  V Brně sídlí 42 % ekonomických subjektů (34 % průmyslových podniků) kraje.

6 15 největších zaměstnavatelů v JMK 6 PořadíNázev ekonomického subjektuSídloOdvětví dle CZ-NACE Počet zaměstnanců 1.Fakultní nemocnice BrnoBrnozdravotní a sociální péče5000-5999 2.Masarykova univerzitaBrnovzdělávání5000-5999 3.Krajské ředitelství policie JmKBrnoveřejná správa a obrana4000-4999 4.IBM Global Services Delivery CenterBrnoICT činnosti3000-3999 5.Vysoké učení technické v BrněBrnovzdělávání3000-3999 6.Statutární město BrnoBrnoveřejná správa a obrana3000-3999 7.Fakultní nemocnice u sv. Anny v BrněBrnozdravotní a sociální péče3000-3999 8.Dopravní podnik města Brna, a.s.Brnodoprava a skladování2000-2999 9.Tyco Electronics Czech s.r.o.Kuřimelektrotechnický průmysl2000-2999 10.SŽDC, s.o. (OŘ Brno = JmK + Vysočina)Brnodoprava a skladování2000-2999 11.Honeywell, spol. s r. o.BrnoICT činnosti2000-2999 12.České dráhy, a.s., PrahaBrnodoprava a skladování1000-1999 13.ABB, s.r.o., BrnoBrnoelektrotechnický průmysl1000-1999 14.Generální finanční ředitelství, BrnoBrnoveřejná správa a obrana1000-1999 15.Tesco Stores ČR a.s., PrahaBrnoobchod1000-1999

7 Žáci SOŠ a VOŠ v JMK dle oborů (2013/2014) 7 Název oboruPočet žákůPodíl žáků (%) Obecná příprava (gymnázia)15 18228,8 Strojírenství a strojírenská výroba4 2318,0 Ekonomika a administrativa3 6817,0 Gastronomie, hotelnictví a turismus3 5106,7 Zdravotnictví2 9955,7 Elektrotechnika, ICT2 9525,6 Stavebnictví, geodézie a kartografie2 4404,6 Obecně odborná příprava2 0093,8 Pedagogika, učitelství a sociální péče1 9003,6 Podnikání v oborech, odvětví1 8193,4 Umění a užité umění1 7223,3 Informatické obory1 6243,1 Zemědělství a lesnictví1 3762,6 Osobní a provozní služby1 1532,2

8 Globální cíl 8  Zvýšit počáteční kompetence absolventů škol a posílit flexibilitu a mobilitu zaměstnanců s využitím dalšího profesního vzdělávání.  Posílit spolupráci škol a zaměstnavatelů.  Zvýšit podíl žáků a studentů v technických oborech a zvýšit kvalitu absolventů škol.  Předcházet diskriminaci a vyloučení pracovníků i obyvatel kraje v procesu vzdělávání a zaměstnávání.  Rozvinout konkurenceschopnost kraje založenou na vzdělané pracovní síle, inovacích a diverzifikované struktuře podniků.  Posílit soudržnost v rozvoji jednotlivých částí kraje – snížit podíl nezaměstnaných ve znevýhodněných územích kraje.

9 Přehled okruhů prioritních os 9.

10 Specifikace okruhů a opatření 10  Okruhy: Cíle + specifikace opatření  Strategická opatření: Název opatření: Obsah:Hlavní činnosti spadající do opatření Role krajeSpecifikace postavení kraje při realizaci opatření Potenciální nositelé: Nejvhodnější realizátoři činností opatření Spolupracující subjekty: Subjekty, jejichž součinnost/podpora je nutná pro plnění opatření Finanční zdroje:Specifikace zdrojů financování Územní dopad:Jaké části JMK se bude realizace týkat

11 Vazby SRLZ a dalších koncepcí JMK 11.

12 Opatření okruhu 1.1 Kvalita a struktura školství 12. 1.1.1 Optimalizace vzdělávacích oborů Reflexe demografického vývoje, potřeb trhu práce... Usměrňování kapacit jednotlivých oborů a propagace SOŠ na ZŠ. Zlepšení uplatnění kariérní diagnostiky a poradenství. 1.1.2 Posilování kvality vzdělávání Zvýšení efektivity výuky cizích jazyků, EVVO, ICT, matematiky a polytechnických dovedností. Zvyšování kvality škol. Vzdělávání a podpora pedagogického sboru. 1.1.3 Hodnocení kvality vzdělávání Tvorba systému hodnocení a srovnávání škol. Využití zahraničních zkušeností. Hodnocení škol a využití výsledků ke zkvalitnění slabších škol. Posílení autoevaluace škol. 1.1.4 Zajištění prostupnosti a propojenosti škol Prostupnost mezi (osmiletými) gymnázii a středními odbornými školami a mezi obory SŠ s maturitou a bez maturity. Osvěta, informování rodičů a žáků. Zkvalitnění kariérního poradenství. 1.1.5 Spolupráce školSdílení zkušeností, vzájemná podpora, sdílení zázemí pro výuku. Vstupy pedagogů z vyšších úrovní vzdělávaní do nižších.

13 Opatření okruhu 1.2 Propojení školství a praxe 13. 1.2.1 Přímá podpora spolupráce zaměstnavatelů a škol Informační a metodická podpora. Praxe žáků ve firmách, zapojení firem do výuky, vzájemná komunikace a diskuze o nastavení vzdělávání. Uplatnění prvků duálního systému vzdělávání na středních odborných školách. Rozvoj center odborného vzdělávání. 1.2.2 Zvýšení otevřenosti škol Zapojení škol do života komunity. Posílení spolupráce škol se zřizovateli, rodiči, veřejností, neziskovými organizacemi, Úřadem práce ČR apod. Využití škol při dalším vzdělávání – zejména dosáhnout větší propagace informovanosti veřejnosti o nabídce dalšího vzdělávání škol.

14 Opatření okruhu 1.3 Zlepšení podmínek pro VVI 14. 1.3.1 Podpora výzkumných a inovačních aktivit Opatření vychází z RIS JMK 2014–2020. SRLZ se nejúžeji dotýká aktivit z oblasti C. Konkurenceschopné inovativní firmy (propojení vzdělávání a praxe, popularizace podnikání a osvojování jeho základních principů u žáků a studentů) a D. Evropsky špičkové školství 1.3.2 Podpora znalostního a dovednostního potenciálu žáků a studentů Podpora individuálních vzdělávacích plánů. Osvěta, posilování motivace. Pokračování v Programu podpory nadaných studentů. Zapojení a koordinace škol, center volného času, univerzit, vědeckých pracovišť, poradenských institucí apod. Dětské univerzity. Soutěže žáků / studentů. 1.3.3 Internacionalizace škol Více vztahů se zahraničními školami, výměnné pobyty, s tím spojená výuka jazyků, poznání jiné země a prostředí atd. 1.3.4 Získávání kvalifik. zahraničních pracovníků Podpora získání kvalifikovaných zahraničních pracovníků – zejména pracovníků z oblasti vědy a výzkumu.

15 Opatření okruhu 1.4 Rozvoj profesního vzdělávání 15. 1.4.1 Vytváření koncepčního rámce vzdělávání dospělých Prosazování koncepčního řešení na národní úrovni. Podpora pestrosti forem formálního vzdělávání. Propojení struktur kariérního poradenství. Zkvalitnění certifikace vzdělávacích institucí a lektorů. 1.4.2 Koordinace, informovanost, motivace Posílení informování veřejnosti. Propagace kurzů. Osvěta u zaměstnavatelů i u zaměstnanců. Posílení informační spolupráce. Rozvoj aktivit Centra vzdělávání všem. 1.4.3 Zlepšování dostupnosti dalšího profesního vzdělávání Využití SŠ jako přirozených center celoživotního vzdělávání. Posílení role VŠ v dalším profesním vzdělávání. Posilování vazeb mezi dalším profesním vzděláváním a potřebami zaměstnavatelů. 1.4.4 Podpora profesní mobility Rozvoj odborných znalostí a dovedností. Uznávání kvalifikace získané praxí. Rozšíření nabídky školících programů. Posílení profesní prostupnosti a interdisciplinárního propojování oborů.

16 Opatření okruhu 1.5 Podpora zaměstnanosti… 16. 1.5.1 Koordinace a spolupráce Pravidelná setkávání a řešení problémů klíčových aktérů – uplatnění přístupů paktu zaměstnanosti. 1.5.2 Informační a poradenský servis Realizace průzkumů zaměstnanosti, spolupráce s Úřadem práce ČR, informování zaměstnavatelů. 1.5.3 Podpora efektivního využívání nástrojů APZ Spolupráce s podniky v návaznosti na rekvalifikační kurzy. Podpora stáží ve firmách. Zlepšení vazeb rekvalifikačních kurzů a potřeb firem. 1.5.4 Podpora flexibilních způsobů práce Osvěta, informační podpora. Podpora většího uplatnění flexibilních způsobů práce. Rozvíjení konceptu slaďování rodinného a pracovního života. 1.5.5 Zajištění kvalitních podmínek pro zahraniční pracovníky Určitá návaznost na opatření 1.3.4. Vytváření příjemného prostředí pro život zejména kvalifikovaných pracovníků, kteří se podílí na rozvoji znalostní ekonomiky kraje. Informační podpora. Tvorba zázemí pro jejich rodinné příslušníky.

17 Opatření okruhu 2.1 Age management 17. 2.1.1 Rozvoj metod a postupů Age managementu Aplikace a testování zahraničních přístupů, shromažďování informací. 2.1.2 Poradenství, informovanost a osvěta v oblasti Age managementu Informování firem, pomoc firmám při uplatňování. 2.1.3 Uplatnění Age managementu v organizacích kraje Posilování a zlepšování již zahájeného procesu.

18 Opatření okruhu 2.2 Aktivní a pozitivní stárnutí 18. 2.2.1 Aktivizace seniorů Podpora plnohodnotného života seniorů. Zapojení seniorů do komunitního života. Informovanost o nabídce vzdělávání. Propagace vzdělávacích aktivit. Informovanost o zdravém životním stylu. Realizace preventivních programů. 2.2.2 Zlepšování prostředí pro život seniorů Opatření navazuje na Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb. Zvyšování informovanosti společnosti o potřebách starších osob a zvyšování otevřenost vůči těmto potřebám. Podpora sociálního podnikání s cílovou skupinou presenioři a senioři. Podpora využití relaxačních tělovýchovných aktivit. 2.2.3 Rozvoj vzdělávání pro seniory Rozvoj Univerzit 3. věku a kurzů pro seniory. Využití potenciálu zájemců o U3V k motivaci mladších generací. 2.2.4 Posílení mezigeneračního učení Setkávání různých generací. Sdílení životních zkušeností. Předávání tradic, kultury, hodnot, zvyků. Pořádání různých kurzů. Rozvoj dobrovolnické činnosti.

19 Opatření okruhu 2.3 Rozvoj občanské společnosti 19. 2.3.1 Podpora rodinného života Informační a osvětová činnost v oblasti výchovy v rodinách. Poradenství pro rodiny při řešení výchovných problémů. Podpora vzniku funkčních rodin, kvality rodinného života a vhodných podmínek pro rodiny. 2.3.2 Posilování výchovných aspektů vzdělávání Důraz na rozvoj hodnot, na předcházení a řešení problémů. Rozvoj sociálních návyků a dovedností, prevence sociálně patologických jevů. Občanské vzdělávání dospělých. 2.3.3 Neformální vzdělávání Rozvoj organizovaných výchovně-vzdělávacích aktivit mimo formální vzdělávací systém. Posílení nabídky vzdělávacích aktivit v periferních regionech. Rozvoj dobrovolnické činnosti. Podpora zájmového vzdělávání. Podpora zájmového technického vzdělávání a podpora nových soutěží technického zájmového vzdělávání i ze strany zaměstnavatelů.

20 Opatření okruhu 2.4 Sociální začleňování 20. 2.4.1 Prevence sociálního vyloučení Informační a metodická podpora řešení tíživých situací. Důraz na vzdělávání předcházející vyloučení, např. finanční gramotnost. Osvěta. Posílení koordinace činnosti relevantních aktérů (obce, neziskové organizace, zaměstnavatelé, pracoviště Úřadu práce ČR, Agentury pro sociální začleňování). Společné zapojení více aktérů. 2.4.2 Koncepční řešení problémů sociálně vyloučených lokalit a skupin Zpracování strategií sociálního začleňování v jednotlivých sociálně vyloučených lokalitách, spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování.

21 Opatření okruhu 2.5 Integrace cizinců 21. 2.5.1 Rozvoj poradenství a vzdělávání pro cizince Zkvalitnění informací o situaci a o potřebách cizinců. Širší a intenzivnější spolupráce relevantních aktérů. Udržení chodu vytvořených institucí. Poradenství pro začlenění do společnosti. Jazykové vzdělávání (posílení kapacit výuky českého jazyka). Podpora adaptability na trhu práce. Zvyšování míry informovanosti cizinců k jejich právům, nárokům, možnostem (služby podporující všechny dimenze integrace dle Koncepce integrace cizinců v ČR). 2.5.2 Posílení terénní práce a služeb pro cizince Identifikace problémových lokalit. Podpora začleňování v místě bydliště. Mobilní poradenství.

22 Finanční plán a zdroje financování 22  Opatření  Orientační finanční náročnost  Hlavní zdroj financování  Další zdroje financování  Vazba na operační programy

23 Implementace 23  Při realizaci klíčová role krátkodobých realizačních plánů.  Při aktualizaci zachování označování opatření.  Hodnocení: o Hodnocení směřování k cílům – indikátory cílů o Hodnocení naplňování opatření – ve vazbě na KRP o (Hodnocení plnění aktivit – v rámci KRP)  Vazba na krajské koncepce: SRJMK, Dl. záměr vzdělávání, RIS 4, Strategie romské integrace, Střednědobý plán sociálních služeb, Koncepce rodinné politiky

24 Obsah KRP SRLZ JMK 2016–2017 24  A. Analytická část – komentář k hlavním problémům, na něž se KRP zaměří – výtah z analytické části SRLZ  B. Návrhová část – specifikace aktivit  C. Finanční plán – přehled nákladů aktivit  D. Naplňování a řízení  E. Vyhodnocování a monitoring  F. Komunikační akční plán Opatření SRLZ Název aktivity Popis aktivity Náklady (tis. Kč) Zdroje na realizaci Nositel aktivity Spolupracující subjekty Cílová skupina Indikátory

25 Další postup 25  Návrh aktivit krátkodobého realizačního plánu a jejich připomínkování – polovina května.  Dopracování krátkodobého realizačního plánu – květen.  Zpracování stručných verzí – červen.  Vzdělávací seminář – červen.

26 Děkujeme za pozornost. www.kr-jihomoravsky.cz/ rozvoj lidských zdrojů / Strategie rozvoje LZ JMK 2016-2025 www.kr-jihomoravsky.cz/ 26


Stáhnout ppt "Jednání Pracovní skupiny vzdělávání a zaměstnanost RSK JMK Strategie rozvoje lidských zdrojů Jihomoravského kraje 2016–2025 6. května 2016."

Podobné prezentace


Reklamy Google