Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA 17. prosince 2014 7. jednání Platforma MPO pro přípravu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA 17. prosince 2014 7. jednání Platforma MPO pro přípravu."— Transkript prezentace:

1 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA 17. prosince 2014 7. jednání Platforma MPO pro přípravu OP PIK

2 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA 1.Úvod - aktuální stav přípravy OP PIK 2.Informace o připomínkách Evropské komise k OP PIK a představení aktuální verze OP PIK 3.Představení návrhů programů podpory OP PIK 4.Návrh harmonogramu výzev na rok 2015 5.Diskuse - Různé Program jednání

3 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Příprava programového dokumentu OP PIK k předložení do vlády Květen-červen 2014: meziresortní připomínkové řízení  Zásadní změnou v přípravě OP PIK byla dohoda MPO a MF v otázce míry spolufinancování programu, která se vztahuje na celkové způsobilé výdaje (materiál MF „Pravidla spolufinancování ESIF v programovém období 2014- 2020“ (schválen vládou usnesením č. 583/2014 )  nulové spolufinancování podnikatelských subjektů z veřejných zdrojů s tím, že v případě, že bude prokázána dostatečná absorpční kapacita OP PIK a zároveň nebude v roce 2017 uplatněno automatické zrušení závazku, vláda ČR rozhodne o zvýšení příspěvku státního rozpočtu až do výše 15 % alokace programu. Červenec 2014: OP PIK schválen vládou usnesením č. 581/2014 a odeslán Evropské komisi k zahájení tzv. formálního dialogu Srpen 2014: Evropská komise schválila Dohodu o partnerství ČR pro období 2014 – 2020 Vedena jednání o implementaci RIS3 a územní dimenze (integrované nástroje, ITI). Zásadní události v přípravě OP PIK od minulé Platformy

4 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Říjen 2014: obdržení připomínek EK  Následně vypořádávání připomínek, včetně několika jednání s EK 20. listopadu: 1. jednání Monitorovacího výboru OP PIK 28. listopadu: odeslání aktualizované verze OP PIK k posouzení a schválení ze strany EK  Vedle OP PIK předložen v listopadovém termínu také OP ŽP Paralelně probíhala příprava programů podpory OP PIK  Vybrané programy podpory jsou nyní předloženy do meziresortního připomínkového řízení  Leden 2015 předložení programů podpory OP PIK ke schválení vládě ČR Konec 1.Q. 2015: předpoklad vyhlášení prvních výzev, popř. minimálně jejich oznámení / avizování Aktuální stav přípravy OP PIK 2014-2020

5 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Informace o připomínkách Evropské komise k OP PIK a představení aktuální verze OP PIK

6 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Podpora velkých podniků  Kompromis: 20 % alokace OP, preferovány VP spolupracující s MSP Způsobilost fyzických osob jako příjemců podpory  Vyřešeno / potvrzeno ze strany EK: OSVČ mohou být příjemci. Podpora rekonstrukce přenosových sítí  Umožněno, nutnost prokázání tzv. smart prvků v přenosových sítích. Průřezové  Územní dimenze (ITI, MAS), předběžné podmínky, finanční plán programu / výkonnostní rámec Další  Zdůraznění vazby na RIS3 (Smart Specialization Strategy)  Zákaz podpory komerčních zařízení cestovního ruchu  Indikátory, milníky a cíle výkonnostního rámce  Technická pomoc: (ne)financování informačního systému, administrativní kapacita, protikorupční opatření, atd. Zásadní připomínky EK

7 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Nedošlo ke změně věcného zaměření OP, zachována původní struktura prioritních os i specifických cílů Zprostředkující subjekt: CzechInvest + nositelé ITI s přesně vymezenou mírou přenesených pravomocí Zpřesnění některých podporovaných aktivit specifických cílů Úprava některých indikátorů, dopracování analytické části OP, zejména vazba na RIS3 Doplnění zásad pro výběr a hodnocení projektů Průřezově povinnost žadatele o podporu zveřejnit v přiměřeném rozsahu svou strukturu vlastnických vztahů V novém období již nebude používán ISOP, nýbrž jednotný monitorovací systém MSC2014+ (financovaný pouze z OPTP - podmínka EK) Aktuální verze OP PIK

8 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Celková alokace: 4,331 mld. EUR (EFRR, cca 120 mld. Kč) Finanční alokace OP PIK

9 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Zaměření prioritních os a návrhy programů podpory OP PIK

10 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA. Zaměření OP PIK – Prioritní osy PO 1Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace PO 2Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků PO 3Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin PO 4Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií

11 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Programy podpory OP PIK PO1PO2PO3PO4 SC1.1 Inovace SC 2.1 Technologie SC 3.1 Obnovitelné zdroje energie SC4.1 Vysokorychlostní internet PotenciálPoradenství 1 AplikaceRizikový kapitál SC 3.2Úspory energie PCPÚvěr a záruka SC1.2 Partnerství znalostního transferu SC 2.2 Marketing SC 3.3Smart grids I. Poradenství 2 Spolupráce SC 2.3Nemovitosti SC 3.4 Nízkouhlíkové technologie SC4.2 ICT a sdílené služby Inovační vouchery SC 3.5 Úspory energie v SZT Služby infrastruktury SC 2.4Školicí střediska SC 3.6Smart grids II. Proof of Concept Pozn.: Takto označené programy podpory budou předloženy vládě ČR v pozdějším termínu

12 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA SC 1.1 – zvýšit inovační výkonnost podnikůIndikativní výčet podporovaných aktivit (přímá vazba na RIS 3): zakládání a rozvoj podnikových VaV center ve vazbě na jasně definovanou, životaschopnou strategii firmy (podpora firem s vlastním výzkumem) zavádění inovací výrobků a služeb do výroby a jejich uvedení na trh (zaměření na high- tech, popř. medium-tech) zavádění procesních a marketingových inovací (organizace firemních procesů, certifikace) ochrana duševního vlastnictví v podnicích (patenty, průmyslové vzory průmyslový výzkum a vývoj (vazba na národní program TIP – pozornost KETs) pre-commercial public procurement (PCP – soutěžení dle potřeb veřejného sektoru) Hlavní příjemci podpor: podnikatelské subjekty (hlavně MSP), výzkumné organizace, orgány státní správy a samosprávy a jim podřízené či jimi zřízené organizace (PCP). PO 1 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace

13 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA SC 1.2 – zvýšit intenzitu a účinnost spolupráce ve VaVaIIndikativní výčet podporovaných aktivit (přímá vazba na RIS 3): tvorba nových a rozšiřování a zvyšování kvality současných služeb podpůrné infrastruktury - VTP, PIC, PI (důraz na zlepšení služeb – specializované poradenství pro strategické řízení a management inovací, nikoli na výstavbu nových objektů) rozvoj sítí spolupráce, vč. klastrů a technologických platforem (spolupráce – vazby i na evropský výzkumný prostor, výchova excelentních klastrů) vytváření partnerství pro znalostní transfer mezi podniky a univerzitami (partnerství znalostního transferu – vazba na KTP) rozvoj komunikace a sdílení poznatků mezi podnikovou a výzkumnou sférou (inovační vouchery) rozšiřování/výstavba sdílené infrastruktury pro průmyslový výzkum (optimalizace) aktivity vedoucí ke komercializaci výsledků výzkumu pomocí aktivit ověření proveditelnosti (Proof of concept – posunutí výsledků výzkumu ke komerčnímu využití) Hlavní příjemci podpor: podnikatelské subjekty a seskupení, výzkumné organizace, orgány státní správy a samosprávy neziskové organizace. PO 1 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace

14 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Zvýšení inovační výkonnosti podniků podpora zavádění inovací v podnicích, především technologických (modifikovaný program INOVACE) podpora zakládání a rozvoje podnikových výzkumných a vývojových center (současný program POTENCIÁL) podpora projektů průmyslového výzkumu a vývoje s výstupy v podobě prototypů, poloprovozů, materiálů a softwaru (program APLIKACE) Specifický cíl 1.1

15 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Rozvoj spolupráce mezi podnikatelským sektorem a veřejnými vzdělávacími a vědecko-výzkumnými institucemi Podpora podnikatelských inovačních center (BIC), vědeckotechnických parků, klastrů, technologických platforem, specializovaných služeb pro inovační MSP, inovačních voucherů aj. Specifický cíl 1.2

16 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Cíl programu Cílem programu je podpora zavádění a zvyšování kapacit společností pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit a zároveň i zvýšení počtu společností, které provádějí vlastní výzkum, vývoj a inovaci. Podporované aktivity založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení pozemků, budov, strojů/zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra, u MSP jsou předmětem podpory i vybrané provozní náklady centra. Program POTENCIÁL

17 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Příjemci podpory Podnikatelské subjekty Míra podpory až 50 % Maximální výše podpory 200 mil. Kč/projekt Plánovaná alokace na program (ERDF) 197 326 836 EUR Program POTENCIÁL

18 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Cíl programu Cílem programu je posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti, prostřednictvím zvýšení využívání unikátních know-how z větší či menší části vzniklých ve spolupráci s akademickým a výzkumným sektorem. Podporované aktivity Zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb Zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb Zavedení nových metod organizace firemních procesů prostřednictvím zavádění nových informačních systémů. Zavedení nových prodejních kanálů (způsobů prodeje) Aktivity směřující k ochraně práv průmyslového vlastnictví. Program INOVACE

19 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Příjemci podpory Podnikatelské subjekty Míra podpory až 25 - 45% Maximální výše podpory 200 mil. Kč/projekt Plánovaná alokace na program (ERDF) 394 653 670 EUR Program INOVACE

20 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Cíl programu Hlavním cílem programu je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Výsledky těchto činností povedou k zavádění inovací vyšších řádů a k tvorbě produktů konkurenceschopných na světových trzích. Projekt odůvodněně předpokládá dosažení alespoň jednoho z výsledků: funkční prototyp, poloprovoz, ověřená technologie, software nebo průmyslový vzor Podporované aktivity Podporovanou aktivitou je realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje Program APLIKACE

21 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Příjemci podpory Podnikatelské subjekty a organizace pro výzkum a šíření znalostí Míra podpory dle velikosti subjektu a kategorie činnosti Maximální výše podpory 100 mil. Kč/projekt Plánovaná alokace na program (ERDF) 302 567 814 EUR Program APLIKACE

22 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Cíl programu Cílem programu je rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro zahájení či zintezivnění vlastních inovačních aktivit. Podporované aktivity A) Nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí. B) Podpůrná činnost subjektů inovační infrastruktury typu podnikatelských inovačních center či vědeckotechnických parků v oblasti zvyšování absorpční kapacity, distribuce a využívání inovačních voucherů. Program INOVAČNÍ VOUCHERY

23 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Příjemci podpory Příjemcem podpory pro aktivitu a) může být podnikatelský subjekt, který je malým nebo středním podnikem. Příjemcem podpory pro aktivitu b) mohou být provozovatelé inovační infrastruktury, jako jsou vědeckotechnické parky, inovační centra a podnikatelské inkubátory Míra podpory až 100 % Maximální výše podpory 0,5 mil. Kč/projekt typu A, 5 mil. Kč projekt typu B Plánovaná alokace na program (ERDF) 13 987 240 EUR Program INOVAČNÍ VOUCHERY

24 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Cíl programu Program je zaměřen na posílení mobility a rozvoj transferu znalostí mezi podnikovou a akademickou sférou s cílem podpořit a urychlit inovační procesy v podnicích a sblížení výzkumných témat prováděných ve veřejném sektoru s potřebami podniků. Podporované aktivity Podporovanou aktivitou je vytvoření partnerství mezi malým a středním podnikem a organizací pro výzkum a šíření znalostí za účelem transferu znalostí, souvisejících technologií a dovedností, ke kterým podnik nemá přístup. Znalostní transfer je realizován za účasti absolventa magisterského či doktorského studia přímo v provozovně podniku za dohledu vybraného expertního pracoviště. Program Podpory partnerství znalostního transferu

25 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Příjemci podpory Příjemcem podpory je podnikatelský subjekt, který je malým nebo středním podnikem. Míra podpory až 70 % Maximální výše podpory 4 mil. Kč na projekt Plánovaná alokace na program (ERDF) 41 961 720 EUR Program Podpory partnerství znalostního transferu

26 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Cíl programu Cílem programu je rozvoj inovačních sítí – klastrů, technologických platforem a dalších typů kooperačních sítí - jako nástroje pro zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou. Podporované aktivity 1) Klastry: a)kolektivní výzkum - výzkumné a vývojové aktivity, které odpovídají inovačním potřebám zejména MSP daného průmyslového odvětví nebo specifické technologické oblasti v rámci klastru. Podporována bude také realizace přeshraničních výzkumných a vývojových projektů. b)sdílená infrastruktura - založení/rozvoj a vybavení centra klastru s otevřeným přístupem pro účely průmyslového výzkumu, vývoje a inovací. c)internacionalizace klastru - navazování spolupráce v evropském výzkumném prostoru, zapojování se do přeshraničních sítí excelentních klastrů Program SPOLUPRÁCE

27 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Podporované aktivity 2) Technologické platformy Podpora koordinační činnosti platformy zejména v oblasti průmyslových (a souvisejících společenských) výzev daného odvětví, technologický foresight, navázání hlubší spolupráce TP s evropskými technologickými platformami a zapojování českých výzkumných organizací a podniků do jejich činnosti, koordinace českých podnikatelských subjektů a výzkumných organizací v přístupu do programu Horizont 2020 a dalších evropských programů. 3) Kooperační inovační sítě Podpora vytváření a rozvoje kooperačních sítí založených na spolupráci malých a středních podniků. Podpora je určena na správu a řízení sítě a koordinaci společných aktivit v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Kooperační inovační sítě nemají samostatnou právní subjektivitu a jsou spravovány existující organizací. Program SPOLUPRÁCE

28 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Příjemci podpory Pro aktivity 1) a 2) příjemcem podpory může být účelově zřízené zájmové sdružení podnikatelů (zejména MSP) spolu s organizacemi pro výzkum a šíření znalostí či jinými institucemi a organizacemi, pokud směřuje k naplňování cílů stanovených v části 3 tohoto programu. Příjemce podpory musí mít ve svých stanovách zakotveno, že jednou z jeho hlavních činností je podpora inovací a zvýšení konkurenceschopnosti. Pro aktivitu 3) mohou být příjemcem podpory podnikatelské subjekty, organizace pro výzkum a šíření znalostí či subjekty inovační infrastruktury (vědeckotechnické parky, inovační centra, oborová sdružení, apod.). Míra podpory až 75 % Maximální výše podpory 80 mil. Kč na projekt Program SPOLUPRÁCE Plánovaná alokace na program (ERDF) 69 936 200 EUR

29 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Cíl programu Cílem programu je zkvalitňování služeb podpůrné infrastruktury, která povede ke zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a mezi veřejným a podnikovým sektorem se zaměřeným zejména na realizaci nových technologií a konkurenceschopných výrobků a služeb. Podporované aktivity a)Poskytování služeb inovačním podnikům vědeckotechnickými parky, inovačními centry a podnikatelskými inkubátory. b) Provozování stávajícího VTP nebo PI nebo inovačního centra. c) Rozšíření prostor VTP a pořízení nového vybavení a zlepšení kapacit pro společné využívání technologií. d) Výstavba nové sdílené infrastruktury v regionu, kde bude prokázán nedostatek vhodné výzkumné infrastruktury pro podnikatelské subjekty. Program podpory Služby infrastruktury

30 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Příjemci podpory Právnická osoba, která bude působit jako provozovatel VTP nebo inovačního centra nebo podnikatelského inkubátoru. Municipalita Vysoká škola Míra podpory až 75 % Maximální výše podpory 300 mil. Kč na projekt Plánovaná alokace na program (ERDF) 209 808 599 EUR Program podpory Služby infrastruktury

31 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Precommercial Public Procurement (PCP) - zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi – nová řešení odpovídající potřebám veřejného sektoru ve střednědobém a dlouhodobém horizontu, kdy na trhu zatím neexistuje stabilní obchodní řešení, nebo stávající řešení vykazují nedostatky, jejichž odstranění vyžaduje další výzkum a vývoj. Výstupy výzkumného projektu PCP jsou první zkušební výrobky, které poté příjemce/veřejný sektor soutěží v obchodní fázi. Příjemci podpory - orgány státní správy a samosprávy, podřízené organizace Proof of concept - soubor činností, které zajistí posunutí výsledků výzkumu ke komerčnímu využití. 2 fáze – 1) mapování aplikovatelnosti a průzkum trhu a zájmu aplikační sféry 2) vytvoření funkčního vzorku/prototypu, nalezení komerčního partnera… Příjemci podpory – výzkumné organizace, podnikatelské subjekty PROGRAMY PCP A PROOF OF CONCEPT BUDOU SCHVALOVÁNY A VYHLAŠOVÁNY V DALŠÍ VLNĚ Precommercial Public Procurement (PCP) a Proof of concept

32 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA PO 2Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků (alokace 892 130 140 EUR, tj. 20,61 % OP PIK) SC 2.1 – zvýšit konkurenceschopnost začínajících a rozvojových MSP (s potenciálem růstu, vazba na RIS3 – inovace nižších řádů) Indikativní výčet podporovaných aktivit: realizace podnikatelských záměrů začínajících podniků (do 3 let) a rozvojových podniků prostřednictvím vhodných finančních nástrojů (úvěry, záruky za bankovní úvěry, rizikový kapitál) a dotací MSP, zejména pro začínající drobné podniky (využití finančních nástrojů dle ex-ante analýzy FN, investice do nových výrobních technologií a služeb – důraz na začínající drobné podniky i ve venkovských oblastech v partnerství s MAS) poskytování poradenských služeb a služeb pro začínající podniky (poradenství pro začínající firmy – k lepší orientaci na trhu, podnikatelský plán) Hlavní příjemci podpor: podnikatelské subjekty (MSP) ve výrobě a službách, provozovatelé inovační infrastruktury (poradenské služby).

33 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA PO 2Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků SC 2.1 – zvýšit konkurenceschopnost začínajících a rozvojových MSP (s potenciálem růstu, vazba na RIS3 – inovace nižších řádů) Program Technologie Cíl programu: Zvyšování počtu nových podnikatelských záměrů začínajících drobných podnikatelů a malých a středních podniků přispívajících rozvoji regionů, včetně zvyšování zaměstnanosti Způsobilé výdaje: dlouhodobý hmotný majetek dlouhodobý nehmotný majetek (licence, patenty, software) drobný hmotný majetek (moderní ICT technologie, zejména dotyková zařízení – tablety) Příjemci podpory: MSP na území České republiky, mimo území hl. města Prahy, v hospodářsky problémových územích a územích s vysokou mírou nezaměstnaností

34 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA PO 2Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků SC 2.1 – zvýšit konkurenceschopnost začínajících a rozvojových MSP (s potenciálem růstu, vazba na RIS3 – inovace nižších řádů) Program Technologie Forma podpory: dotace (zejména pro mikropodniky), bloková výjimka a de minimis Alokace: 220 795 917 EUR Výše podpory: pro mikropodniky: min. 0,1 mil. Kč max. 20 mil. Kč pro malé a střední podniky: min. a 1 mil. Kč max. 20 mil. Kč Intenzita podpory: pro mikro a malý podnik 45%, pro střední podnik 35% Subjekt provádějící hodnocení a výběr projektů: Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Agenturou na podporu podnikání a investic CZECHINVEST

35 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA PO 2Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků SC 2.1 – zvýšit konkurenceschopnost začínajících a rozvojových MSP (s potenciálem růstu, vazba na RIS3 – inovace nižších řádů) Program Poradenství 1 (pro začínající podniky) Cíl programu: Zvyšovat konkurenceschopnost MSP poskytováním základních poradenských služeb pro začínající podniky (s historií do 3 let) prostřednictvím externích poradců oprávněných k této činnosti podle platných právních předpisů Poskytovatelé: Základní poradenské služby budou poskytovány provozovateli inovační infrastruktury, jako jsou podnikatelské inkubátory, vědeckotechnické parky a inovační centra Příjemci podpory: MSP na území České republiky, mimo území hl. města Prahy, v hospodářsky problémových územích a územích s vysokou mírou nezaměstnaností

36 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA PO 2Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků SC 2.1 – zvýšit konkurenceschopnost začínajících a rozvojových MSP (s potenciálem růstu, vazba na RIS3 – inovace nižších řádů) Program Poradenství 1 (pro začínající podniky) Způsobilé výdaje: výdaje na poradenské služby a služby pro začínající MSP, Forma podpory: dotace, režim bloková výjimka Alokace: 8 632 125 EUR Výše podpory: dotace pro provozovatele inovační infrastruktury: min. 5 mil. Kč max. 10 mil. Kč podpora pro malé a střední podniky: min. 50 tis. Kč max. 500 tis. Kč Subjekt provádějící hodnocení a výběr projektů: Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Agenturou na podporu podnikání a investic CZECHINVEST

37 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA PO 2Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků SC 2.2 - zvýšit internacionalizaci malých a středních podniků (vazba na RIS3) Indikativní výčet podporovaných aktivit: služby pro MSP zaměřené na mezinárodní konkurenceschopnost usnadňující vstup na zahraniční trhy – účast na zahraničních výstavách a veletrzích, včetně organizace seminářů/akcí se zaměřením na konkrétní problematiku týkající se mezinárodní konkurenceschopnosti (ne „pouhá účast“ na veletrzích) sofistikované poradenské služby expertů se znalostí mezinárodního prostředí a poradenské služby pro strategické řízení a management inovací – mentoring, koučing, forsight (důraz na poradenství ve vztahu k obchodním strategiím, prezentace před investory, účast v zahraničních výzkumných inkubátorech aj.) služby zaměřené na podporu internacionalizace zapojováním MSP do mezinárodních programů v oblasti výzkumné spolupráce (Horizon 2020, COSME) (speciálně i design pro konkurenceschopnost a zapojení MSP do posílení mezinárodní konkurenceschopnosti v oblasti kosmických technologií) Hlavní příjemci podpor: podnikatelské subjekty (MSP), interní projekty agentur CzechInvest (CzechAccelerator a CzechEcoSystem) a CzechTrade (SVV, Design, kosmické technologie).

38 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA PO 2Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků SC 2.2 – zvýšit internacionalizaci malých a středních podniků (vazba na RIS3) Program Poradenství 2 Cíl programu: Zvyšování konkurenceschopnosti MSP poskytováním sofistikovaných poradenských služeb expertů oprávněných k této činnosti podle platných právních předpisů Poradenské služby zaměřené na zlepšení strategického plánování MSP, na pomoc při jejich zapojování do mezinárodních programů, např. v oblasti výzkumné spolupráce Příjemci podpory: MSP na území České republiky, mimo území hl. města Prahy

39 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA PO 2Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků SC 2.2 – zvýšit internacionalizaci malých a středních podniků (vazba na RIS3) Program Poradenství 2 Způsobilé výdaje: Služby poradenských expertů (mentoring, koučink, foresight) Služby poradenských expertů na podporu internacionalizace MSP při jejich zapojování do mezinárodních programů Služby související s realizací projektů Forma podpory: dotace, bloková výjimka a de minimis Alokace: 13 379 794 EUR Výše podpory: dotace na jeden projekt: min. 0,5 mil. Kč max. 1 mil. Kč Subjekt provádějící hodnocení a výběr projektů: Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Agenturou na podporu podnikání a investic CZECHINVEST a Českou agenturou na podporu obchodu CZECHTRADE

40 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA PO 2Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků SC 2.2 – zvýšit internacionalizaci malých a středních podniků (vazba na RIS3) Program Marketing: Cíl programu: Posílení schopnosti a marketingové připravenosti MSP nacházet nové trhy, vstupovat na ně a udržet se na nich. Účast na zahraničních výstavách, organizace seminářů se zaměřením na konkrétní problematiku (např. právní aspekty daného teritoria), získání zkušeností s podnikáním v zahraničí a posílení růstových motivací podniků hledajících nové rozvojové příležitosti. Příjemci podpory: MSP na území České republiky, mimo území hl. města Prahy

41 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA PO 2Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků SC 2.2 – zvýšit internacionalizaci malých a středních podniků (vazba na RIS3) Program Marketing: Způsobilé výdaje: Pronájem, zřízení a provoz stánku na veletrzích, propagace a doprava v projektech individuální účasti MSP Pronájem, zřízení a provoz stánku, cizojazyčné propagační materiály, další výdaje související s účastí podnikatelů na specializovaných veletrzích v zahraničí v projektech Společné účasti. Služby odborných poradců v projektech zaměřených na zvýšení schopnosti mezinárodní expanze a posílení růstu podniků pro nové rozvojové příležitosti na zahraničních trzích. Forma podpory: dotace Alokace: 43 160 626 EUR

42 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA PO 2Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků SC 2.2 – zvýšit internacionalizaci malých a středních podniků (vazba na RIS3) Program Marketing: Výše podpory: Individuální účasti MSP na veletrzích v zahraničí dotace na jeden projekt: min. 200 tis. Kč max. 5 mil. Kč Společné účasti MSP na veletrzích v zahraničí, IP Dotace na jeden projekt: min. 100 mil. Kč, max. 150 mil. Kč Projekty zvýšení schopnosti mezinárodní expanze, IP Dotace pro jeden projekt min. 5 mil. Kč, max. 20 mil. Kč Subjekt provádějící hodnocení a výběr projektů: Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Agenturou na podporu podnikání a investic CZECHINVEST a Českou agenturou na podporu obchodu CZECHTRADE

43 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA SC 2.3 – zvýšit využitelnost infrastruktury pro podnikáníIndikativní výčet podporovaných aktivit: technické a stavební rekonstrukce brownfieldů (bez ekologických zátěží) a jejich přeměna na moderní podnikatelské objekty a vznik nově zrekonstruovaných podnikatelských ploch realizace komplexních stavebně-technických opatření vedoucích k rekonstrukcím technicky nevyhovující podnikatelské nemovitosti nebo brownfieldu na podnikatelský objekt a vznik nově zrekonstruovaných podnikatelských ploch (ne developerské projekty, ne výstavba na „zelené louce“, vazba renovací na dosažení energetických úspor prokázaných energetickým auditem/štítkem) Hlavní příjemci podpor: podnikatelské subjekty (MSP), municipality (jen pro projekty k využití brownfields pro MSP). PO 2Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků

44 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA PO 2Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků SC 2.3 – zvýšit využitelnost infrastruktury pro podnikáníProgram Nemovitosti Cíl programu: Usnadňovat MSP modernizaci zastaralých, prostorově a technicky nevyhovujících a energeticky náročných budov pro provádění podporovaných ekonomických činností, nebo jejich nahrazení novými budovami pro podnikání Příjemci podpory: MSP a municipality na území České republiky, mimo území hl. města Prahy Způsobilé výdaje: Dlouhodobý hmotný majetek, zejména nákup či úprava pozemků, nákup, rekonstrukce, modernizace, úpravy, výstavba či odstranění stavby, inženýrské sítě, komunikace ke stavbám, hardware a sítě, pokud jsou bezprostředně nutné pro bezpečný provoz budovy, technická zařízení budov Vybrané neinvestiční náklady (zejména služby expertů, studie, projektová a inženýrská činnost, která bezprostředně souvisí s realizací projektu – o těchto bude účtováno jako o dlouhodobém hmotném majetku)

45 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA PO 2Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků SC 2.3 – zvýšit využitelnost infrastruktury pro podnikáníProgram Nemovitosti Forma podpory: dotace, finanční nástroje (FN - záruky, úvěry, rizikový kapitál) Alokace: 41 566 854 EUR Výše podpory: dotace a FN min. 1 mil. Kč max. 200 mil. Kč na projekt Intenzita VP: dotace 45 % ZV malý podnik, 35 % střední podnik, FN max. 80 % ZV Subjekt provádějící hodnocení a výběr projektů: Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Agenturou na podporu podnikání a investic CZECHINVEST

46 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA SC 2.4 – zvýšit kapacitu pro odborné vzdělávání v MSPIndikativní výčet podporovaných aktivit: zajištění a rozvoj kvalitní infrastruktury pro realizaci, organizaci a řízení odborného vzdělávání a další aktivity související s rozvojem lidských zdrojů v podnicích pořízení nových zařízení, vybudování/rozšíření školicích středisek, v rámci kterých budou mít zaměstnavatelé, jejich zaměstnanci, žáci a studenti spolupracujících škol možnost proškolení a seznámení se s rozvíjejícími se novými technologiemi, odbornostmi, procesy a novou legislativou související s podnikáním i s efektivním marketingem, který je nutnou součástí konkurenceschopnosti (školicí střediska – se zaměřením na inovativní a konkurenceschopné firmy, spolupracující s technickými školami v regionu, výhradně pro odborné vzdělávání a pro odborný výcvik, odborné praxe a stáže studentů a žáků) Hlavní příjemci podpor: podnikatelské subjekty (MSP). PO 2Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků

47 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA PO 2Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků SC 2.4 – zvýšit kapacitu pro odborné vzdělávání v MSP (vazba na RIS3) Program Školicí střediska: Cíl programu: Rozvoj a nové využití stávající infrastruktury pro vzdělávání v podnikatelském sektoru Modernizace prostor pro vzdělávání, pořízení vybavení školících prostor včetně školicích pomůcek, vzdělávacích programů a práv duševního vlastnictví, které jsou nezbytně nutné k zahájení vzdělávací činnosti. V rozsahu křížového financování bude umožněna podpora vzdělávání zaměstnanců a zaměstnavatelů příslušného MSP Příjemci podpory: MSP na území České republiky, mimo území hl. města Prahy

48 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA PO 2Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků SC 2.4 – zvýšit kapacitu pro odborné vzdělávání v MSP(vazba na RIS3)Program Školicí střediska: Způsobilé výdaje: Dlouhodobý hmotný majetek (nákup a úprava pozemků, rekonstrukce, úpravy stavby, výstavba, odstranění stavby, inženýrské sítě, inženýrské činnosti a komunikace ke stavbám, hardware a sítě, technická zařízení, školicí pomůcky, ostatní stroje a zařízení nezbytné pro zajištění vzdělávání Dlouhodobý nehmotný majetek (školicí programy, software, data) Osobní náklady školitelů Forma podpory: dotace na investice, de minimis min. 500 tis. Kč, max. 5 mil. Kč na jeden projekt, 50 % ZV dotace na vzdělávání (křížové financování) bloková výjimka 70 % způsobilých výdajů u malých podniků, max. 100 tis. Kč 60 % způsobilých výdajů u středních podniků, max. 200 tis. Kč Alokace: 84 594 827 EUR Subjekt provádějící hodnocení a výběr projektů: Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Agenturou na podporu podnikání a investic CZECHINVEST

49 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA PO 3Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin SC 3.1 – zvýšit podíl výroby energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě ČR Indikativní výčet podporovaných aktivit: Výstavba nových a rekonstrukce a modernizace stávajících výroben elektřiny a tepla z OZE s tím, že vyrobená energie bude určena primárně pro distribuci, nikoli vlastní spotřebu; zejména se bude jednat o: podporu výstavby a rekonstrukce a modernizace MVE do 10 MW instalovaného výkonu (bez podpory ve výkupních cenách a při souladu podpořené investice se směrnicemi EU pro vodu a vodní stanoviště) vyvedení tepla ze stávajících bioplynových stanic pomocí tepelných rozvodových zařízení do místa spotřeby, instalace vzdálené kogenerační jednotky využívající bioplyn ze stávající bioplynové stanice za účelem využití užitečného tepla v soustavě zásobování teplem či jiným vysoce efektivním způsobem výstavbu a rekonstrukci zdrojů tepla a kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy a vyvedení tepla (biomasa -požadavek na nízké emisní normy podle evropského balíčku o ovzduší) Hlavní příjemci podpor: podnikatelské subjekty (malé, střední, příp. i velké firmy).

50 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA PO 3Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin SC 3.2 – zvýšit energetickou účinnost podnikatelského sektoruIndikativní výčet podporovaných aktivit: modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích výrobních závodů za účelem zvýšení účinnosti zavádění a modernizace systémů měření a regulace modernizace stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru (zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla) využití odpadní energie ve výrobních procesech snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku instalace kogenerační jednotky s maximálním využitím elektrické a tepelné energie pro vlastní spotřebu podniku (obecně požadavek na využití i metody EPC, u MSP bude ZV i energetický audit) Hlavní příjemci podpor: podnikatelské subjekty (i velké, také zemědělci).

51 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA PO 3Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin SC 3.3 – zvýšit aplikaci prvků inteligentních sítí v distribučních soustavách Indikativní výčet podporovaných aktivit: nasazení automatizovaných dálkově ovládaných prvků v distribučních soustavách nasazení technologických prvků řízení napětí a výběrové osazení měření kvality elektrické energie v distribučních soustavách řešení lokální bilance řízením toků výkonu mezi odběrateli a provozovatelem distribuční sítě (Smart grids v distribučních sítích) Hlavní příjemci podpor: podnikatelské subjekty (provozovatelé distribučních sítí, tj. zejména střední a velké podniky).

52 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA PO 3Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin SC 3.4 – uplatnit inovativní nízkouhlíkové technologie v oblasti nakládání energií a při využívání druhotných surovin Indikativní výčet podporovaných aktivit: zavádění inovativních technologií v oblasti nízkouhlíkové dopravy (elektromobilita silničních vozidel) pilotní projekty zavádění technologií akumulace energie (např. akumulace elektřiny rámci inteligentních sítí a v budovách, akumulace tepla a chladu v budovách, aplikace vodíkových technologií) zavádění nízkouhlíkových technologií v budovách (inteligentní prvky řízení budov, integrace OZE do budov, aplikace nových energeticky šetrných materiálů, využití druhotných surovin k udržitelné výstavbě) zavádění inovativních technologií v oblasti výroby energie z obnovitelných zdrojů (např. využití biometanu) zavádění technologií k získávání druhotných surovin v kvalitě vhodné pro další využití v průmyslové výrobě např. z použitého papíru, skla, kovů, pneumatik aj. zavádění off grid systémů (městské a komunitní sítě, ostrovní systémy dodávek energií v budovách) (Nízkouhlíkové technologie, dle hodnocení SEA mají velký přínos) Hlavní příjemci podpor: podnikatelské subjekty (především MSP, ale i velké).

53 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA PO 3Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin SC 3.5 – zvýšit účinnost soustav zásobování teplemIndikativní výčet podporovaných aktivit: instalace kogeneračních jednotek v soustavách zásobování teplem, kde doposud probíhala pouze výroba tepla nebo kde je možné zvýšit množství tepla pocházejícího z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, včetně rozvoje a propojování existujících soustav za účelem vyššího využití kombinované výroby elektřiny a tepla s cílem dosažení úspor primární energie rekonstrukce stávajících zařízení s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla s cílem dosažení úspory primární energie díky zlepšení technických parametrů zařízení budování nových a rozvoj stávajících soustav zásobování teplem včetně předávacích stanic s cílem maximálního využití tepla z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla případně odpadního tepla z průmyslových procesů a dosažení úspor primární energie rekonstrukce stávajících tepelných sítí včetně předávacích stanic s cílem snížení ztrát tepla a dosažení úspor primární energie (např. změna teplonosného média z páry na horkou vodu, která umožňuje lepší regulovatelnost dodávky tepelné energie konečným spotřebitelům) (obecně se nebude podporovat uhlí jako zdroj) Hlavní příjemci podpor: podnikatelské subjekty (malé, střední i velké).

54 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA PO 3Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin SC 3.6 – posílit energetickou bezpečnost přenosové soustavy Indikativní výčet podporovaných aktivit: výstavba, posílení, modernizace a rekonstrukce přenosové soustavy a transformoven (v souladu s konceptem chytrých sítí) (Smart grids – návaznost na CEF /Nástroj propojení Evropy/, preference PCI – projekty společného zájmu) Hlavní příjemci podpor: podnikatelské subjekty (velký podnik – provozovatel přenosové soustavy).

55 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA SC 4.1 – zvětšit pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu (vazba na RIS3) Indikativní výčet podporovaných aktivit: modernizace resp. rozšiřování stávající infrastruktury pro vysokorychlostní přístup k internetu využitím optických prvků s cílem umožnit vysokorychlostní přístup k internetu přenosovou rychlostí alespoň 30 Mbit/s zřizování nových sítí sestávajících z části nebo plně z optických vedení pro vysokorychlostní přístup k internetu umožňující přenosovou rychlost alespoň 30 Mbit/s; v případě zřizování nových sítí s pevným připojením do jednotlivých domácností musí tato síť umožnit přenosovou rychlost až 100 Mbit/s vytváření pasivní infrastruktury pro vysokorychlostní přístup k internetu zejména v lokalitách předpokládaného budoucího stavebního rozvoje, přičemž tato aktivita může být podpořena pouze v kombinaci s jednou z předchozích dvou aktivit (vysokorychlostní internet do tzv. bílých míst, při zaměření se na přístupové sítě nové generace – NGA, při respektování zásady technologické neutrality) Hlavní příjemci podpor: podnikatelé v oblasti elektronických komunikací. PO 4Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií

56 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA SC 4.2 – zvýšit využití potenciálu ICT sektoru pro konkurenceschopnost ekonomiky (vazba na RIS3) Indikativní výčet podporovaných aktivit: tvorba nových sofistikovaných ICT řešení, tzn. tvorba moderních a pokrokových digitálních služeb a aplikací např. v oblasti komunikace, zábavy, obchodování, vzdělávání, zdravotnictví, přístupu k zaměstnání nebo i v oblasti kulturních a kreativních průmyslů poskytování sofistikovaných sdílených služeb (služeb s vysokou přidanou hodnotou), včetně budování a modernizace Datových center splňujících kritéria energetické účinnosti (sdílené služby v oblasti ICT) Hlavní příjemci podpor: podnikatelské subjekty (u velkých podniků je třeba prokázat přímou vazbu na snižování nákladů MSP). PO 4Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií

57 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Návrh harmonogramu výzev OP PIK na rok 2015

58 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA 16 kritérií, včetně již splněných (schválení Dohody o partnerství, předložení operačního programu ke schválení Evropské komisi)  Splnění tematických a obecných předběžných podmínek vážících se k operačnímu podniku  Nastavená implementační struktura programu s jasně popsanými vazbami a kompetencemi prostřednictvím dohod o delegování  Připravená řídící dokumentace, včetně příruček pro žadatele a příjemce (bude posouzena ze strany MMR)  Jasná pravidla veřejné podpory pro vyhlašované programy  Zřízení platformy pro plánování výzev  Ustanovení monitorovacího výboru a další Kritéria zahájení implementace programu – vyhlášení výzev (schválená vládou ČR dne 12. 11. 2014)

59 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Požadavek metodik vydaných v rámci uplatnění jednotného metodického prostředí. Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 – 2020 Harmonogram výzev (HMG) je součástí Strategického realizačního plánu (SRP), který předkládá řídící orgán k projednání členům monitorovacího výboru vždy na posledním řádném jednání v daném roce; zde jsou uvedeny plánované výzvy na celý následující rok. Metodický pokyn pro monitorování implementace ESIF v ČR v programovém období 2014 – 2020 SRP na rok n se zpracovává a předkládá k projednání MV ve 4. Q roku n-1; První SRP se předkládá na rok 2015. Jeho obsahem je harmonogram výzev na rok n, predikce čerpání na rok n, predikce závazků a dosažených hodnot indikátorů na rok n. Závěry PS NOK k rozpracování programů 2014 – 2020 z 6. 10. 2014 V první fázi bude předkládán jen HMG výzev, bez predikce čerpání a predikce indikátorů. Následně NOK rozhodl, že SRP bude projednáván až na 1. řádném zasedání MV po schválení OP. Příprava harmonogramu výzev OP PIK / r. 2015 59

60 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Vyhlášení výzev závisí na schválení OP PIK Evropskou komisí a úspěšném průběhu auditu designace. ŘO OP PIK předpokládá vyhlášení prvních výzev všech programů, kromě programů předpokládajících jako formu podpory finanční nástroje (nutná ex- ante analýza) a programů „PCP“ a „Proof-of-Concept“, v průběhu 1.Q. 2015 (březen 2015) s postupným přijímáním projektů v čase. Prvotní návrh harmonogramu výzev pro programy podpory OP PIK byl součástí podkladů pro 1. jednání MV OP PIK (listopad 2014). Nedojde-li k přímému vyhlášení výzev, budou zveřejňovány postupně jejich parametry k umožnění přípravy projektů, ve vazbě na vládou schválené programy podpory. Rámcový harmonogram vyhlašování výzev 60

61 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Prioritní osa - Investiční priorita - Specifický cíl - Název výzvy  Podporované aktivity - Typy příjemců – Alokace - Území  Druh výzvy - Model hodnocení  Plánované datum vyhlášení výzvy - Plánované datum zahájení příjmu žádostí o podporu  Plánované datum ukončení příjmu předběžných žádostí o podporu  Plánované datum ukončení příjmu žádostí o podporu  Vazba na RIS3 - Komplementarita nebo synergie plánované výzvy  Výzva z hlediska posloupnosti synergické vazby  Popis synergie / komplementarity – Identifikace a název vazby – Program (operační, unijní, národní)  Číslo zrcadlové synergické výzvy - Název zrcadlové synergické výzvy Harmonogram výzev - Struktura

62 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Programy podpory OP PIK – 1. výzvy r. 2015 / PO - 1 IP/ SC PP / Název výzvy Cíl programu Nastavení / zaměření / vyhlášení výzvy IP 1 SC 1.1 Inovace Posílení inovační výkonnosti firem využíváním unikátních know-how vzniklých ve spolupráci s akademickým a výzkumným sektorem, zvýšení efektivnosti interních procesů v oblasti řízení inovací a účinnější ochrany duševního vlastnictví, podpora inovací vyšších řádů. Zvyšování kapacit podniků pro realizaci VaV a inovačních aktivit, zvýšení počtu podniků provádějících vlastní VaV a inovaci, prohloubení spolupráce s VaV organizacemi, zlepšení podmínek pro zapojení podniků do národních i EU programů VaV. Získávání nových znalostí pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje, zaměření na výzkum v oblasti průmyslových výzev a klíčových technologií (KETs). Druh výzvy: Kolová / kontinuální Model hodnocení: CzechInvest – Hodnotitel ŘO – Hodnotitelská komise – Rozhodnutí Řídícího orgánu Datum vyhlášení výzvy 1 : Březen 2015 Datum zahájení příjmu žádostí 1 : květen 2015 Synergie/Komplementarity: OP VVV / H2020 1 Jde o indikativní datum, které bude upřesněno po schválení operačního programu Komisí. Potenciál Aplikace IP 1 SC 1.2 Partnerství znalostního transferu Posílení a rozvoj transferu znalostí mezi podnikovou a akademickou sférou s cílem podpořit inovační procesy v podnicích a sblížení výzkumných témat prováděných ve veřejném sektoru s potřebami podniků, nárůst interakcí mezi podniky a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí, větší otevření VŠ ke spolupráci s podnikatelskou sférou. Rozvoj inovačních sítí (klastrů), TP jako nástroje pro zvýšení intenzity společných VaV a inovačních aktivit mezi podniky a výzkumnou sférou. Rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou pro zintezivnění inovačních aktivit. Zkvalitnění služeb podpůrné infrastruktury pro zvýšení intenzity společných VaV a inovačních aktivit mezi podniky, veř. a podnik. sektorem, zlepšení mezisektorové spolupráce a podmínek pro rozvoj inovačních firem. Spolupráce Inovační vouchery Služby infrastruktury

63 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Programy podpory OP PIK – 1. výzvy r. 2015 / PO - 2 IP/ SCPP / Název výzvyCíl programu Nastavení / zaměření / vyhlášení výzvy IP 1 SC2.1 Technologie Zvyšování počtu realizovaných nových podnikatelských záměrů začínajících drobných podnikatelů a MSP, zejména ve státem podporovaných regionech. Poskytování základních poradenských služeb a služeb prostřednictvím externích poradců, zaměřené na začínající firmy v oblasti výroby, stavebnictví, obchodu a služeb. Druh výzvy: Kolová / kontinuální Model hodnocení: CzechInvest – Hodnotitel ŘO – Hodnotitelská komise – Rozhodnutí Řídícího orgánu Datum vyhlášení výzvy 1 : Březen 2015 Datum zahájení příjmu žádostí 1 : květen 2015 Komplementarita: H2020 / COSME, PRV 1 Jde o indikativní datum, které bude upřesněno po schválení operačního programu Komisí. Poradenství 1 IP 2 SC2.2 Marketing Posílení schopnosti a marketingové připravenosti MSP nacházet nové trh, zvýšení schopnosti mezinárodní expanze, rozšiřování exportní působnosti, výrobních a prodejních aktivit. Poskytování sofistikovaných poradenských služeb pro MSP (strategické plánování MSP, podpora MSP při zapojování do mezinárodních programů, jako např. v oblasti výzkumné spolupráce). Poradenství 2 IP 3 SC2.3 Nemovitosti Modernizace zastaralých, prostorově a technicky nevyhovujících nemovitostí pro činnost MSP. IP 3 SC2.4 Školicí střediska Rozvoj nové a využití stávající infrastruktury pro vzdělávání a RLZ v podnikatelském sektoru.

64 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Programy podpory OP PIK – 1. výzvy r. 2015 / PO - 3 IP / SC PP / Název výzvy Cíl programu Nastavení / zaměření / vyhlášení výzvy IP 1 SC3.1 Obnovitelné zdroje energie Výroba a distribuce energie pocházející z OZE, podpora zařízení s největší efektivitou a bez negativního vlivu na elektrizační soustavu. Druh výzvy: Kolová / kontinuální Model hodnocení: CzechInvest – Hodnotitel ŘO – Hodnotitelská komise – Rozhodnutí Řídícího orgánu Datum vyhlášení výzvy 1 : Březen 2015 Datum zahájení příjmu žádostí 1 : 05/2015, popř. 3.-4. Q. 2015 Synergie/Komplementarity: OPŽP, PRV, IROP 1 Jde o indikativní datum, které bude upřesněno po schválení operačního programu Komisí. IP 2 SC3.2 Úspory energie Snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. IP 3 SC3.3 Smart grids I (Distribuční sítě) Zlepšení kvality, spolehlivosti, bezpečnosti a udržitelnosti dodávek elektřiny konečným zákazníkům, přiblížení se úrovni v zemích EU, za současné minimalizace úzkých profilů a integrace decentralizovaných zdrojů energie IP 4 SC3.4 Nízkouhlíkové technologie Podpora konkurenceschopnosti podniků a udržitelnosti ekonomiky prostřednictvím zaváděním nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin. IP 5 SC3.5 Úspory energie v SZT Podpora konkurenceschopnosti a udržitelnosti ekonomiky prostřednictvím maximálního využití kombinované výroby elektřiny a tepla. IP 6 SC3.6 Smart grids II (Přenosová síť) Zlepšení kvality, spolehlivosti, bezpečnosti a udržitelnosti dodávek elektřiny konečným zákazníkům za současné minimalizace úzkých profilů a integrace decentralizovaných zdrojů energie, dotvoření funkčního a propojeného vnitřního trhu s elektřinou a zajištění spolehlivých vedení výkonů v rámci trhů s elektřinou v EU.

65 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Programy podpory OP PIK – 1. výzvy r. 2015 / PO - 4 IP / SC PP / Název výzvyCíl programu Nastavení / zaměření / vyhlášení výzvy IP 1 SC4.1 Vysokorychlostní internet Rozšíření moderní infrastruktury umožňující vysokorychlostní přístup k internetu (přístupové sítě nové generace) do lokalit, ve kterých není tento přístup zajištěn a není pravděpodobné, že bude zajištěn tržními mechanizmy na komerční bázi. Lokality, které mohou být předmětem podpory (bílá místa), identifikuje nezávislý sektorový regulační úřad. Druh výzvy: Kolová / kontinuální Model hodnocení: CzechInvest – Hodnotitel ŘO – Hodnotitelská komise – Rozhodnutí Řídícího orgánu Datum vyhlášení výzvy 1 : březen 2015 Datum zahájení příjmu žádostí 1 : 05/2015, popř. 3.-4. Q. 2015 1 Jde o indikativní datum, které bude upřesněno po schválení operačního programu Komisí. IP 2 SC4.2ICT a sdílené služby Zvýšení nabídky nových informačních systémů, ICT řešení a sofistikovaných ICT nástrojů, cloudových řešení a služeb a nových softwarových produktů a služeb, moderních a pokrokových digitálních služeb, a to včetně související implementace, lepší uplatnění produktů českých IT podniků na globálním trhu rozvoj znalostí a dovedností IT odborníků.

66 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Konec.


Stáhnout ppt "Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA 17. prosince 2014 7. jednání Platforma MPO pro přípravu."

Podobné prezentace


Reklamy Google