Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Schvalovací proces a hodnoticí kritéria

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Schvalovací proces a hodnoticí kritéria"— Transkript prezentace:

1 Schvalovací proces a hodnoticí kritéria
Ing. Tomáš Jeřábek

2 Fáze schvalovacího procesu Výběr projektů
Obsah: Fáze schvalovacího procesu Výběr projektů Způsob oznámení výsledků procesu schvalování žadateli

3 Fáze schvalování projektů
Procesem schvalování se rozumí proces od data podání žádosti o podporu po vydání právního aktu/převodu podpory. Konkrétní fáze procesu schvalování jsou vždy uvedeny ve výzvě. V případě průběžné výzvy je proces schvalování ukončen do 7 měsíců od data podání dané žádosti o podporu v IS KP14+.

4 Fáze schvalování projektů
Fáze procesu schvalování včetně dílčích lhůt Právní akt o poskytnutí podpory PD Řídicí orgán – negociace, kompletace dokumentace k právnímu aktu PD Výběrová komise - výběr projektů PD Externí hodnotitelé - věcné hodnocení PD Interní hodnotitelé - kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí PD UPOZORNIT: Pro každou výzvu je nastaven jiný způsob hodnocení

5 Fáze schvalování projektu
Kontrola formálních náležitostí: Hodnoticí kritéria jsou vylučovací, jsou hodnocena formou ANO/NE (případně irelevantní) a při jejich nesplnění je žádost vyřazena z dalšího procesu hodnocení. V příloze č. 2 výzvy jsou vylučovací kritéria podrobně uvedena včetně popisu hodnocení a návodných otázek pro hodnotitele. Vylučovací – tzn. hodnocena formou splněno/nesplněno

6 Fáze schvalování projektů
Kontrola formálních náležitostí: Kritéria kontroly formálních náležitostí jsou rozdělena na opravitelná (je možné doplnění ze strany žadatele v procesu schvalování na základě žádosti ŘO OP VVV o doplnění údajů) a neopravitelná (nesplnění znamená vždy vyřazení z procesu schvalování bez možnosti doplnění ze strany žadatele)

7 Fáze schvalování projektů
Kontrola formálních náležitostí: Žadatel může být vyzván prostřednictvím IS KP14+ vždy právě jednou k doplnění chybějících informací opravitelných kritérií, a to ve lhůtě 10 pracovních dnů od data doručení výzvy k doplnění. Doplněna nemohou být tato neopravitelná kritéria: žádost o podporu nebyla podána v předepsané formě Předpokládaná doba realizace projektu není v souladu s podmínkami výzvy Projekt nerespektuje min. a max. hranici celkových způsobilých výdajů stanovenou výzvou Projekt nerespektuje finanční limity rozpočtu v rámci dané výzvy Výše vlastních zdrojů žadatele v přehledu financování není uvedena v souladu s výzvou Žádost o podporu nebyla konzultována s ŘO

8 Fáze schvalování projektů
Kontrola formálních náležitostí: V případě, že žadatel na základě žádosti ŘO OP VVV o doplnění údajů chybějící informace/podklady nedoplní (dostatečně dle požadavků ŘO OP VVV a v rámci lhůty), je žádost o podporu vyřazena z procesu schvalování.

9 Fáze schvalování projektu
Hodnocení přijatelnosti: Hodnoticí kritéria jsou vylučovací, při jejich nesplnění je žádost vyřazena z dalšího procesu hodnocení. Podrobně jsou uvedena v příloze výzvy, včetně návodných otázek. Kritéria kontroly přijatelnosti jsou vždy neopravitelná.

10 Fáze schvalování projektu
Věcné hodnocení Cílem věcného hodnocení je vyhodnotit kvalitu projektů s ohledem na naplňování věcných cílů programu a umožnit srovnání projektů podle jejich kvality. Kritéria věcného hodnocení jsou rozlišena dle jejich funkce: Vylučovací kritéria: při nesplnění kritéria je žádost o podporu vyloučena ze schvalovacího procesu (hodnotí se ANO/NE) Hodnotící kritéria: za splnění/nesplnění kritéria se přiděluje bodové hodnocení Kombinovaná kritéria: za splnění/nesplnění kritéria se přidělují body, nesplnění minimální hranice bodů, která je stanovena výzvou, je žádost o podporu vyloučena ze schvalovacího procesu

11 Fáze hodnocení projektu
Věcné hodnocení Způsoby věcného hodnocení: Dvojice hodnotitelů s příp. zapojením arbitra Hodnocení každé žádosti o podporu provádí vždy samostatně dva hodnotitelé, přičemž výsledný počet bodů je vypočítán jako průměr z počtu bodů přidělených oběma hodnotiteli. Celkovým výsledkem věcného hodnocení jsou 2 hodnoticí tabulky hodnotitelů

12 Fáze schvalování projektu
Pokud je splněna alespoň jedna z následujících podmínek: Bodové hodnocení jednotlivých hodnotitelů se v rámci alespoň jednoho hodnoticího kritéria/subkritéria významně liší, tj. bodový rozdíl hodnotitelů činí min. výši bodů stanovenou v příloze výzvy č. 2 – Hodnoticí kritéria. Celkové bodové hodnocení jednotlivých hodnotitelů se významně liší, tj. bodový rozdíl hodnotitelů činí min. 20 bodů Jednotliví hodnotitelé se liší v celkovém ne/doporučení žádosti o podporu k financování. je pro hodnocení přiřazen další nezávislý hodnotitel, tzv. arbitr. Arbitr provádí celé hodnocení žádosti o podporu. Celkovým bodovým výsledkem hodnocení projektu je v takovém případě počet bodů přidělený arbitrem.

13 Fáze schvalování projektu
Maximální výše bodů, kterou může hodnotitel/arbitr udělit celkem, je 100 bodů. V závěru tabulky vyplňuje hodnotitel celkový komentář a označí, zda projekt ne/doporučuje k podpoře: ANO – pokud projekt získá 65 a více bodů a zároveň splní minimální bodovou hranici všech kombinovaných kritérií a zároveň splní všechna vylučovací kritéria postupuje žádost do další fáze procesu schvalování.

14 Fáze schvalování projektu
NE – Pokud projekt získá méně než 65 bodů a/nebo nesplní minimální bodovou hranici minimálně 1 z kombinovaných kritérií a/nebo nesplní minimálně 1 vylučovací kritérium je žádost o podporu z dalšího procesu schvalování vyloučena.

15 Hodnoticí kritéria Pro každou výzvu jsou stanovena jiná hodnoticí kritéria, proto doporučujeme prostudovat si přílohu č. 2 výzvy.

16 Výběr projektů Cílem fáze výběru je vybrat transparentně na základě výsledků fáze věcného hodnocení projektů takové projekty, které přispějí k plnění věcných a finančních cílů programu. Výběrová komise Rozhoduje o tom, zda bude žádost o podporu doporučena/nedoporučena k financování případně doporučena s výhradou, tzn., že projekt obdrží podporu až po splnění podmínek stanovených výběrovou komisí.

17 Způsob oznámení výsledků procesu schvalování žadateli
O výsledku výběru projektů bude žadatel informován změnou stavu projektu v IS KP14+ a interní depeší Úspěšní žadatelé jsou ŘO OP VVV osloveni prostřednictvím interní depeše s žádostí o doložení dokumentace potřebné pro vydání právního aktu o poskytnutí podpory Neúspěšní žadatelé mohou podat přepracovanou žádost o podporu v rámci výzvy opakovaně.

18 Kontakty Dotazy týkající se výzvy, pravidel OP VVV: Ing. Tomáš Jeřábek
tel. č.: Dotazy týkající se IS KP14+: Kontakt bude doplněn na stránkách OP VVV

19 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Schvalovací proces a hodnoticí kritéria"

Podobné prezentace


Reklamy Google