Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pravidla pro zadávání zakázek v IOP a OP LZZ zvláštní část Závazná postupy pro zadávání veřejných zakázek spolufinancovaných ze zdrojů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pravidla pro zadávání zakázek v IOP a OP LZZ zvláštní část Závazná postupy pro zadávání veřejných zakázek spolufinancovaných ze zdrojů."— Transkript prezentace:

1 www.osf-mvcr.cz Pravidla pro zadávání zakázek v IOP a OP LZZ zvláštní část Závazná postupy pro zadávání veřejných zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, … zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Metodický pokyn pro zadávání veřejných zakázek ( Příloha OM OP LZZ D9)

2 Program 1. Zadávání v IOP 2. Zadávání v OP LZZ

3 Zadávání zakázek v rámci projektů IOP se dělí na: zadávání zakázek, na které se nevztahují postupy upravené zákonem o veřejných zakázkách (postupuje se dle Závazných postupů) zadávání veřejných zakázek postupy podle zákona o veřejných zakázkách

4 Zadávání zakázek, na které se nevztahují postupy upravené zákonem o veřejných zakázkách Postupy pro výběr dodavatele upravené v Závazných postupech jsou určeny pro zadavatele ve smyslu § 2 zákona č. 137/2006 Sb.: –Veřejný zadavatel v případě zadávání zakázek malého rozsahu –Sektorový zadavatele v případě zadávání zakázek malého rozsahu a podlimitních zakázek –Zadavatel, který může uplatnit výjimku z postupů stanovených zákonem( př. §18 odst. 2, jedná-li se o podlimitní veřejné zakázky veřejného zadavatele)

5 Použití Závazných postupů Pravidla pro zadávání zakázek upravené Závaznými postupy: –nastavují minimální požadavky na postupy při pořízení plnění, které musí být naplněny –nevylučují použití zadavatelových přísnějších interních pravidel pro zadávání zakázek

6 Druhy (veřejných) zakázek Podle předpokládané hodnoty: 1.Veřejné zakázky malého rozsahu (do 2.000.000 Kč bez DPH) 1. kategorie - do 100 000 Kč bez DPH (stavební práce do 500 000 Kč bez DPH) 2. kategorie - od 100 000 Kč do 500 000 Kč bez DPH (stavební práce od 500 000 Kč do 3 000 000 Kč bez DPH) 3. kategorie - od 500 000Kč do 2 mil. Kč bez DPH (stavební práce od 3 mil. Kč do 6 mil. Kč bez DPH 2. S vyšší hodnotou -1. kategorie (podlimitní), 2. kategorie (nadlimitní) 3. Podlimitní 4. Nadlimitní

7 Zakázka malého rozsahu 1. kategorie zadavatel nemusí provádět výběrové řízení dostačující je Přímý nákup – předložení dodavatelem vystaveného účetního dokladu může, ale nemusí dokladovat také objednávkou plnění  možno emailovou formou V souladu s uvedenými principy není možné opakované zadávání zakázek témuž dodavateli bez řádného odůvodnění!!!!

8 Zakázka malého rozsahu 2. kategorie písemná výzva k podání nabídky alespoň 3 dodavatelům nebo uveřejnění oznámení o zahájení výběrového řízení lhůta pro podání nabídky min. 7 dní otevírání obálek, posouzení úplnosti a hodnocení nabídek –provádí osoba, která je vzhledem k uchazečům nestranná – písemné ČP rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky písemná smlouva nebo písemná objednávka písemně potvrzená dodavatelem všichni nevyřazení uchazeči musí být o výsledku výběru informováni

9 Zakázka malého rozsahu 3. kategorie písemná výzva k podání nabídky alespoň 3 dodavatelům X nebo uveřejnění oznámení o zahájení výběrového řízení lhůta pro podání nabídky min.10 dní otevírání obálek, posouzení úplnosti a hodnocení nabídek –3 členné komise pro posouzení a hodnocení-nestranná - písemné ČP písemná smlouva nebo písemná objednávka písemně potvrzená dodavatelem všichni nevyřazení uchazeči musí být o výsledku výběru informováni

10 Zrušení zadávacího řízení Nejpozději do okamžiku uzavření smlouvy! zadavatel musí/může zrušit vždy odůvodněno Rozhodnutí o zrušení všichni uchazeči, jejichž nabídka nebyla vyřazena, musí být o zrušení zadávacího řízení bezodkladně informováni

11 Kontrolována bude následující dokumentace Záznam o stanovení předpokládané hodnoty Výzva k podání nabídky (zadávací dokumentace)+ dodejky či potvrzení o převzetí Nabídky podané uchazeči Jmenování komise pro otevírání obálek/komise pro hodnocení nabídek+ čestná prohlášení členů Zápis o otevírání obálek/posouzení a hodnocení nabídek Rozhodnutí a oznámení o výběru nejvhodnější nabídky Smlouva Doklady o zveřejnění jednotlivých kroků (print screen)

12 Publicita Až po vydání rozhodnutí www.esfcr.cz www.mvcr.cz

13 Prostor pro Vaše dotazy

14 Zadávání zakázek v OP LZZ se dělí na: zadávání zakázek, na které se nevztahují postupy upravené zákonem o veřejných zakázkách (postupuje se dle kap. 2. MP) zadávání veřejných zakázek postupy podle zákona o veřejných zakázkách (postupuje se dle zákona a kap. 3. MP)

15 Zadávání zakázek, na které se nevztahují postupy upravené zákonem o veřejných zakázkách Postupy pro výběr dodavatele upravené v kapitole 2. Metodického pokynu jsou závazné pro: zadavatele ve smyslu § 2 zákona č. 137/2006 Sb. –veřejný zadavatel –sektorový zadavatel –dotovaný zadavatel  který zadává veřejnou zakázku malého rozsahu

16 Použití Metodického pokynu Pravidla pro zadávání zakázek upravené Metodickým pokynem: –nastavují minimální požadavky na postupy při pořízení plnění, které musí být naplněny –nevylučují použití zadavatelových přísnějších interních pravidel pro zadávání zakázek

17 Druhy (veřejných) zakázek podle předpokládané hodnoty: 1.Veřejné zakázky malého rozsahu (do 2.000.000,- Kč bez DPH) do 200 000,- Kč bez DPH od 200 000,- Kč do 800 000,- Kč bez DPH od 800 000,- Kč do 2 mil. Kč bez DPH 2. Veřejné zakázky od 2.000.000,- Kč bez DPH (na které se nevztahují postupy upravené zákonem) 3. Podlimitní veřejné zakázky 4. Nadlimitní veřejné zakázky:

18 Zakázka do 200 000,- Kč zadavatel nemusí provádět výběrové řízení postupuje však v souladu s principy transparentnosti, rovného zacházení a nediskriminace a při pořizování zboží a služeb musí postupovat hospodárně, efektivně a účelně dostačující je výzva k předložení nabídky jednomu vhodnému dodavateli objednávka vhodnému dodavateli zaslány doporučeným dopisem nebo elektronicky nebo doručeny osobně proti písemnému potvrzení o převzetí Písemná smlouva či písemná objednávka potvrzená dodavatelem V souladu s uvedenými principy není možné opakované zadávání zakázek témuž dodavateli bez řádného odůvodnění!!!!

19 Zakázka od 200 000,- Kč do 800 000,- Kč písemná výzva k podání nabídky alespoň 3 dodavatelům zaslána doporučeným dopisem nebo elektronicky (e-mailem s doručenkou) lhůta pro podání nabídky nesmí být kratší než 10 dní otevírání obálek, posouzení úplnosti a hodnocení nabídek –provádí osoba, která je vzhledem k uchazečům nestranná - potvrdí písemným ČP písemná smlouva nebo písemná objednávka písemně potvrzená dodavatelem všichni uchazeči, jejichž nabídka nebyla vyřazena při posuzování úplnosti, musí být o výsledku výběru informováni Zadavatel je povinen do 15 dnů od doručení informace o výsledku výběru uchazeči umožnit tomuto uchazeči na jeho žádost do Zápisu o posouzení a hodnocení nabídek nahlédnout a pořídit si z něj jeho opis.

20 Zakázka od 800 000,- Kč do 2 mil. Kč výzva na webových stránkách www.esfcr.cz (+ na jiných vhodných místech) alespoň po dobu 15 dnůwww.esfcr.cz oslovení alespoň 3 dodavatelů otevírání obálek, posouzení úplnosti a hodnocení nabídek provádí hodnotící komise  alespoň tři členy, minimálně jednoho náhradníka  vzhledem k zakázce nestranní –písemné čestné prohlášení zápis o posouzení a hodnocení nabídek písemná smlouva s podpisy na jedné listině všichni uchazeči, jejichž nabídka nebyla při posuzování úplnosti vyřazena, musí být o výsledku výběru informováni bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy výsledek uveřejnit na www.esfcr.cz www.esfcr.cz

21 Zadávání veřejných zakázek postupy podle zákona o veřejných zakázkách Zadavatel ve smyslu § 2 zákona č. 137/2006 Sb. je povinen řídit se postupy podle zákona + dodržet následující povinnosti: –zveřejnit oznámení o zahájení zadávacího řízení na www.esfcr.czwww.esfcr.cz –zveřejnit výsledek zadávacího řízení na www.esfcr.czwww.esfcr.cz –zadávací dokumentace a následně i smlouva uzavřená s dodavatelem musí obsahovat povinnost dodavatele umožnit kontrolu dokladů

22 Zrušení zadávacího řízení Nejpozději do okamžiku uzavření smlouvy! zadavatel musí x může zrušit zadávací řízení všichni uchazeči, jejichž nabídka nebyla vyřazena, musí být o zrušení zadávacího řízení bezodkladně informováni v případě, že ke zrušení řízení dojde během lhůty k podání nabídek a jedná se o zakázku nad 800tis. Kč bez DPH, je zadavatel povinen uveřejnit tuto informaci na www.esfcr.czwww.esfcr.cz

23 Kontrolována bude zejm. následující dokumentace Záznam o stanovení předpokládané hodnoty Výzva k podání nabídky (zadávací dokumentace)+ dodejky či potvrzení o převzetí Nabídky podané uchazeči Jmenování komise pro otevírání obálek/komise pro hodnocení nabídek+ čestná prohlášení členů Zápis o otevírání obálek/posouzení a hodnocení nabídek Rozhodnutí a oznámení o výběru nejvhodnější nabídky Smlouva Doklady o zveřejnění jednotlivých kroků (print screen)

24 Publicita Po celou dobu realizace zadávacího řízení www.esfcr.cz www.mvcr.cz

25 Uveřejnění výzvy k podání nabídek www.esfcr.cz www.esfcr.cz

26 Uveřejňování na www.esfcr.cz 1. registrace 2. vložení projektu 3. vložení zadávacího řízení 4. uchování e-mailového potvrzení 5. printscreen 6. zaslání podepsaného formuláře výzvy 7. zaslání výzvy osloveným 8. zveřejnění na jiných www stránkách

27 Prostor pro vaše dotazy

28 Děkujeme za pozornost Mgr. Adriana Říhová, OSF MVČR, tel: 974 818 483, rihova@mvcr.czrihova@mvcr.cz Mgr. Barbora Cenková, OSF MVČR, tel: 974 818 526, barbora.cenkova@mvcr.cz barbora.cenkova@mvcr.cz www.esfcr.cz www.mvcr.cz


Stáhnout ppt "Pravidla pro zadávání zakázek v IOP a OP LZZ zvláštní část Závazná postupy pro zadávání veřejných zakázek spolufinancovaných ze zdrojů."

Podobné prezentace


Reklamy Google