Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bilanční a hodnotící zpráva o činnosti Rady vysokých škol za funkční období 2000 - 2002 14. listopadu 2002.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bilanční a hodnotící zpráva o činnosti Rady vysokých škol za funkční období 2000 - 2002 14. listopadu 2002."— Transkript prezentace:

1 Bilanční a hodnotící zpráva o činnosti Rady vysokých škol za funkční období 2000 - 2002 14. listopadu 2002

2 1 Vysoké školy v ČR

3 2

4 3 Obsah 4Rozsah a zajištění činnosti Rady (doc. F. Ježek) 4Ekonomické otázky (prof. V. Haasz) 4Legislativní otázky (doc. F. Ježek) 4Vzdělávací činnost (prof. J. Bednář) 4Vědecká činnost (prof. J. Pokorný) 4Kvalita ve vysokém školství (doc. E. Műnsterová) 4Státní informační politika a vysokoškolské knihovny (doc. F. Ježek)

5 4 Obsah 4Fond rozvoje vysokých škol (prof. P. Stránský) 4Činnost studentské komory (Bc. J. Nantl) 4Splnění programového prohlášení Rady vysokých škol (doc. F. Ježek) 4Náměty pro činnost Rady v dalších funkčním období (doc. F. Ježek) 4Závěr (doc. F. Ježek)

6 Rozsah a zajištění činnosti Rady (doc. F. Ježek)

7 6 70,5 %

8 7 54,5 %

9 8 Zajištění činnosti Rady 4Financování - příspěvek vysokých škol 4Vývoj příspěvku: 4Příspěvek pro rok 2003 - prosincové předsednictvo 4Agentura l úsek RVŠ - cca 1,5 pracovního úvazku l úsek FR VŠ - cca 4 pracovní úvazky

10 9 Ekonomické otázky (prof. V. Haasz)

11 10 Výchozí stav a možnosti RVŠ, jak ovlivnit financování VŠ Analýza financování vzdělávací činnosti VŠ za období 1994 - 99 Zvýšení výkonů VŠ při trvalém podfinancování (pokles reálné výše normativu) není možné bez negativních dopadů na kvalitu vzdělávacího procesu.  a) musí být nezbytně zvýšen normativ na vzdělávací činnost VŠ tak, aby dosáhl alespoň reálné úrovně z r. 1994, b) u oblastí důležitých z hlediska dlouhodobého vývoje přistoupit k jejich mimonormativnímu financování. Možnosti prosazování těchto závěrů a) jednání v Reprezentativní komisi (8 x), b) další jednání na úrovni MŠMT, c) aktivní účast při jednání na úrovni parlamentu ČR, d) účast v komisích a na projektech týkajících se změn ve financování VŠ.

12 11 Financování vzdělávací činnosti

13 12 Financování vzdělávací činnosti

14 13 Financování vzdělávací činnosti

15 14 Institucionální financování VaV

16 15 Legislativní otázky (doc. F. Ježek)

17 16 Počty a zaměření dokumentů 49 Tj. přibližně jeden dokument měsíčně

18 17 Legislativní otázky 4Statut Rady l 30. 11. 2000 - přijata novela Statutu (soulad se zákonem 111/1998) l od 22. 3. 2001 příprava další novely - nepodařilo se dokončit 4Důvody pro přípravu nového Statutu l diverzifikace typů škol a jejich problémů a zájmů l konstrukce předsednictva (v dnešním stavu až 60 osob) l role sněmu

19 18 Legislativní otázky 4Organizační řád Agentury l platí od 1. 1. 2002 l nutnost souladu s organizačním řádem UK

20 19 Vzdělávací činnost (prof. J. Bednář)

21 20 Vzdělávací činnost VŠ - trendy 4Charakteristika vývoje l zvyšování podílu populace, jemuž je poskytováno terciárního vzdělávání l zformování soustavy soukromých vysokých škol l proces vzniku sektoru veřejných neuniverzitních vysokých škol l reakreditace programů a oborů vysokoškolského studia v ČR l strukturace velké části studijních programů na bakalářský stupeň a navazující magisterské studium

22 21 Vzdělávací činnost VŠ - trendy l diskuze i praktické experimenty v souvislosti s evaluací vysokých škol l masivní kvantitativní rozvoj doktorského studia. 4Shrnutí trendů: l zvyšování absolutního počtu studentů a podílu vysokoškolsky vzdělané populace l prohlubování sepětí vysokoškolského vzdělávání s náročnými tvůrčími aktivitami.

23 22 Strategické dokumenty 4Připomínky l text tzv. Bílé knihy l Strategii rozvoje terciárního vzdělávání 4Analytické pracovní materiály l transformace některých VOŠ na neuniverzitní VŠ l diferenciace vysokých škol v souvislosti s mírou uplatnění vědeckého výzkumu l hodnocení kvality vysokých škol.

24 23 Strategické dokumenty a aktivity 4Ankety RVŠ l obecnější otázky postavení a činnosti VŠ l zavedení školného

25 24 Spolupráce s Akreditační komisí 4Činnost AK a spolupráce s RVŠ l 6-8 dvoudenních zasedání l v roli pozorovatelů předseda doc. F. Ježek a místopředseda prof. J. Bednář l obvykle projednávání akreditace čtyř subjektů (zpravidla žádosti o akreditaci nových soukromých VŠ) l rozhodování někdy až o 600 dílčích akreditací l vytvoření nezávislé evaluační agentury?

26 25 Vzdělávací činnost 4Oborové otázky l počet soukromých VŠ dovršuje třetí desítku (v RVŠ 11) l příprava sloučení dosud existujících tří státních VŠ do jediné “Univerzity obrany státu” l otázky přípravy učitelů l specifické otázky uměleckého školství l pozornost tělesné výchově studentů l pohled na jazykovou přípravu.

27 26 Vědecká činnost (prof. J. Pokorný)

28 27 Strategické cíle 4Strategické cíle: l odstranění některých administrativních bariér l vytvářet funkční dočasné vědecké týmy, soustředěné na řešení jednoho problému l zvyšovat účast na řešení zahraničních grantových projektů l zlepšovat podmínky a zvýšit atraktivitu doktorského studia l zmenšit administrativní zátěž, snížit pedagogické úvazky.

29 28 Doktorské studium 4Doktorské studium: l připravit dlouhodobou koncepci vědecké výchovy l vyjasnit otázky financování doktorského studia l stipendia by měla odrážet současnou strukturu platů absolventů vysokých škol l školitelé by měli být hodnoceni za tuto mimořádně odbornou činnost l podíl doktorských studijních programů by se měl výrazněji promítnout do financování.

30 29 Doktorské studium 4Doktorské studium: l účast studentů doktorského studia v programech mobility l možnost samostatné účasti studentů doktorských programů v grantových projektech l vytvářet srovnatelné podmínky pro obhájení disertační práce v jednotlivých programech l rozvíjet studentskou vědeckou činnost l problém délky studia.

31 30 Grantová podpora 4Grantová podpora: l sjednocovat systém předkládání projektů i průběžných zpráv u jednotlivých grantových agentur l zlepšit informovanost o nových vypsaných projektech l zaměstnat specializované administrátory pro přípravu grantových projektů l zvyšovat podíl grantů aplikovaného výzkumu vypisovaných podnikovou sférou.

32 31 Kvalita ve vysokém školství (doc. E. Műnsterová)

33 32 Vymezení pojmů VŠ  společnost Kvalita - vhodnost k účelu Úkoly Prostředky Stálý růst Standardy x Plnění Phare/EDIQM TQM

34 33 Zákonné podmínky v ČR 4Zákon č. 111/1998 Sb. a novela č. 147/2001 Sb.: l posílené institucionální demokratické mechanismy l přeměna státních VŠ na veřejnoprávní instituce l vznik soukromých VŠ l diversifikace terciárního sektoru vzdělávání l podnikání VŠ l studenti - rovnoprávní členové akademických obcí l úloha Akreditační komise ČR, Dlouhodobého záměru, Výroční zprávy o činnosti, povinnosti pravidelného hodnocení apod. 4Další zákony, předpisy a nařízení

35 34 Evropský prostor terciárního vzdělávání - základní principy 4autonomie kombinovaná s odpovědností 4vzdělání jako veřejný statek 4posilování vysokoškolského vzdělávání založeného na výzkumu a vývoji 4organizovaná různorodost v národním a mezinárodním významu 4kvalita, uznávání studia a diplomů, mobilita, zaměstnatelnost

36 35 Akreditace a hodnocení kvality 4 Akreditace a Akreditační komise - udělení určitého statutu (studijní programy, habilitační řízení a jmenování profesorem, změna struktury VŠ, hodnocení kvality). 4 Hodnocení kvality (a CS VŠ) - neustálé zlepšování vysokého školství cestou nalezení konkrétních nedostatků a jejich nápravou. Hodnocení interní, externí, mezinárodní.

37 36 Aktivity RVŠ 4Úzká spolupráce mezi RVŠ a CSVŠ (také MŠMT, AK, ČKR, VŠ) 4Národních semináře o hodnocení kvality: l září 2000, CSVŠ, Praha - obecné otázky akreditace a hodnocení kvality l květen 2001, CSVŠ, Praha - hodnocení kvality vysokých škol s technických a přírodovědným zaměřením, včetně úvah o uplatnění systému TQM. l leden 2002, UJEP, Ústí n.L. - bakalářské studium a hodnocení jeho kvality.

38 37 Mezinárodní akce 4 Pražský summit, květen 2001, Praha - evropská dimenze kvality VŠ, studenti a kvalita 4 Mezinárodní seminář OESD/IMHE “Governance, Entrepreneurship and Academic Values”, květen 2001, Praha - moderní úkoly a staré hodnoty VŠ 4 Mezinárodní semináře „Multi-country Programme“ (Holandsko, ČR, Maďarsko, Polsko, Slovinsko) l listopad 2001, Praha - „Steering HE Systems” l květen 2002, Praha - „Towards the Entrepreneurial or Adaptive University” l říjen 2002, Maribor - „Comparing degrees: a five country case study”

39 38 Mezinárodní akce 4 Mezinárodní seminář ELIA „Quality Assurance in Higher Arts Education – Is there a European dimension?“, květen 2002, Praha 4 Mezinárodní EAIR fórum „Crossing National, Structural and Technological Borders: Development and Management in Higher Education“, září 2002, Praha

40 39 Studenti a kvalita VŠ 4 Celostátní konference učitelů a studentů VŠ „Hodnocení vysokoškolské výuky studenty”, září 1999, Brno; Sborník ISBN 80-210-2171-3. 4 První celostátní konference studentů a učitelů VŠ “Současná úloha a postavení studentů na vysokých školách”, prosinec 2001, Brno; Sborník ISBN 80- 214-228-9. 4 Druhá celostátní konference studentů a učitelů VŠ “Vazba vysokých škol na absolventy a zaměstnavatele”, listopad 2002, Brno. 4 Akademické centrum studentských aktivit, Brno.

41 40 Úkoly do budoucna 4Zřízení národní agentury pro hodnocení kvality VŠ 4Sblížení kritérií AK ČR s kritérii hodnocení kvality 4Metody hodnocení vstupů, celého procesu a výstupů 4Využití modifikovaných metod a specialistů TQM pro hodnocení kvality VŠ 4Tvorba vhodných indikátorů kvality 4Uplatnění ICT a IS pro sběr, analýzu a vyhodnocení dat.

42 41 Státní informační politika a vysokoškolské knihovny (doc. F. Ježek)

43 42 SIP VZ 4Státní informační politika ve vzdělávání: l trvalá pozornost Rady (autorství, poznámky k realizaci, anketa)…. l není (neměla by být) jen doménou regionálního školství l řada rozvojových programů a tématických okruhů FRVŠ podporuje různými formami moderní trendy v oblasti informačních a multimediálních technologií ve vzdělávání.

44 43 Vysokoškolské knihovny 4Aktuální otázky vysokoškolského knihovnictví: l oblast elektronických informačních zdrojů l informační výchova, informační gramotnost l knihovní zákon l Asociace knihoven vysokých škol ČR.

45 44 Pracovní komise pro e-learning 4ICT a vzdělávání: l řada seminářů se spolupořadatelstvím Rady l kombinovaná a distanční forma studia l pracovní skupina Rady?

46 45 Fond rozvoje vysokých škol (prof. P. Stránský)

47 46

48 47

49 48

50 49 Výběrové řízení 4Každoročně dochází ke změnám l Zaměření tématických okruhů Studijní programy bakalářského studia Rozdělení TO přírodovědných na živou a neživou přírodu l Pravidel pro přidělování prostředků Na co je možné dotaci požadovat Jaké výdaje (kapitálové, běžné) je možné požadovat Finanční spoluúčast školy 4Snížit počet tématických okruhů 4Omezit počet podávaných projektů

51 50 Výběr projektů 4Oborové komise jsou každoročně obměňovány l Pro: člen komise je omezen v podávání projektů jen v jednom roce l Proti: obtížné jednotné posuzování, zejména sporných projektů 4Velký počet oponentů l Značně rozdílné bodové hodnocení i tehdy, jestliže slovní je prakticky stejné 4Elektronická evidence projektů a oponentských posudků 4Snížit počet členů OK 4Zvýšit počet projektů oponovaných jedním oponentem

52 51 Výběr projektů 4Elektronická evidence projektů a oponentských posudků l Odmítnutí l Zamítnutí l Vyřazení l Neprojednávání 4Automatizace na fakultě l Nebude možné podat projekt, kterému bude něco chybět

53 52 Závěrečná oponentní řízení 4Změna celkového hodnocení l Zrušena kategorie splněno výborně l Splněno s výhradou věcnou k hospodaření s finančními prostředky k příspěvku školy 4Podklady v elektronické formě - zlevnění závěrečných oponentur (není na ně možné požadovat příspěvek)

54 53 Činnost studentské komory (Bc. J. Nantl)

55 54 Statutární záležitosti 4duben 2002: zřízení sekce soukromých vysokých škol 4září 2002: odstranění jednacích řádů jednotlivých orgánů.

56 55 Organizační struktura 4Stálé orgány l komise legislativní l komise pro záležitosti spojené se studiem l komise sociální l komise pro vnější a zahraniční vztahy l komise pro studentskou odbornou a vědeckou činnost a záležitosti doktorského studia l komise pro soukromé vysoké školy.

57 56 Organizační struktura 4Dočasné orgány l pracovní skupina pro pedagogické fakulty l pracovní skupina pro financování veřejných vysokých škol l pracovní skupina pro Bílou knihu l pracovní skupina pro poziční dokumenty.

58 57 Organizační struktura 4Sekretariát SK RVŠ l tajemník předsedy l tiskový mluvčí.

59 58 Věcná činnost SK RVŠ 4Legislativa (bezplatnost studia, Reprezentativní komise) 4Poziční dokumenty l Postavení studentů v terciárním vzdělávání l Financování vysokého školství l Školné 4Záležitosti spojené se studiem (kontakt s AK, role studentů, mobilita, vědecká a odborná činnost studentů)

60 59 Věcná činnost SK RVŠ 4Sociální záležitosti l ubytování a stravování studentů vysokých škol l systém poskytování stipendií l poplatky spojené se studiem l studenti soukromých vysokých škol - nesmí být diskriminováni (ubytování a stravování)

61 60 Věcná činnost SK RVŠ 4Zahraniční vztahy l květen 2001: člen ESIB – The National Unions of Students in Europe l L. Výlupek byl členem Committee on Prague, příprava tzv. Pražského summitu l CSN (Central European Student Network) l květen 2002: dohoda s národními studentskými organizacemi Slovenska, Polska a Maďarska l nadstandardní vztahy se ŠRVŠ SR a k Běloruské studentské asociaci.

62 61 Splnění programového prohlášení Rady vysokých škol (doc. F. Ježek)

63 62 Splnění programového prohlášení Programové prohlášení bylo v hlavních bodech splněno. Nesplněny zůstaly tyto body: 4Zásadnější úprava Statutu Rady 4Projednávání žádostí o akreditaci 4Jmenování tiskového mluvčího Rady

64 63 Náměty pro činnost Rady v dalších funkčním období (doc. F. Ježek)

65 64 Náměty pro další funkční období 4Trvat na projednávání zákonů, vládních nařízení a dalších dokumentů strategické povahy se vztahem k vysokému školství: l lhůta 30 dní l expertní zázemí. 4Uzavření dlouhodobější dohody o rozvoji vysokého školství a jeho financování: l i pro oblast vědy l čelit separaci vzdělávací a vědecké činnosti.

66 65 Náměty pro další funkční období 4Věnovat také pozornost magisterským studijním programům a výhledu v doktorských studijních programech: l bonifikace za přechod na strukturované studium l kvalita a úspěšnost. 4Uplatnění alternativních forem vzdělávání: l distanční vzdělávání, e-laerning l další vzdělávání učitelů v regionálním školství.

67 66 Náměty pro další funkční období 4Zapojení vysokých škol do programů EU: l analyzovat rozsah a přínos mobility studentů a akademických pracovníků l nové příležitosti. 4Oblast kvality ve vysokém školství a kategorizace fakult či vysokých škol: l vyjasnění vztahu akreditace a hodnocení činnosti vysokých škol l diskuse o kritériích kategorizace ve vysokém školství.

68 67 Náměty pro další funkční období 4Reprezentace studentů na národním a zejména mezinárodním fóru. 4Fond rozvoje: l vztah projektů Fondu a rozvojových projektů l výběr témat vyhlašovaným Fondem l administrativní přiměřenosti veškeré činnosti l objem financí odvodit procentně z neinvestičních nákladů l rozsah kapitálových výdajů projednat v RK.

69 68 Náměty pro další funkční období 4Sociální situace studentů: l situace v zajištění ubytovacích a stravovacích služeb l vyplácení stipendií l studium v doktorských studijních programech (problém hranice 26 let).

70 69 Náměty pro další funkční období 4Klíčoví partneři Rady: l Česká konference rektorů l představitelé MŠMT (CSVŠ) l Rada pro výzkum a vývoj l Akreditační komise l Akademie věd České republiky l Vysokoškolský odborový svaz l Akademické senáty vysokých škol a fakult!!!

71 70 Náměty pro další funkční období 4Činnost odborných skupin: l struktura se osvědčila l velké rozdíly v aktivitě l pro ekonomickou komisi byl použit nominační princip l zřízení pracovní komise pro soukromé vysoké školy? l sloučení komise pro síť a strukturu vysokých škol s komisí pro vzdělávací činnost? l zřízení komise pro e-learning?

72 71 Náměty pro další funkční období 4Vytvoření nového statutu Rady: l funkčnost a akceschopnost předsednictva l návrh komorového systému. 4Financování činnosti Rady: l ponechat v současném modelu l úprava příspěvku (cca 6000,- Kč). 4Úloha elektronického časopisu Alma Mater: l činnost redakční rady l spolupráce se školským, resp. vysokoškolským portálem.

73 72 Naše (moje) slavné prohry aneb výzvy pro akademickou komunitu (doc. F. Ježek)

74 73 Prohry a výzvy 4Taktizování při uplatnění Boloňské deklarace návrh:zrušit krácení počtu? l problém propadovosti návrh:zrušit krácení počtu? l proč některé fakulty upustily od rozdělení studia na tři úrovně? naplnění novely - termín 31.12. 2003 návrh: koeficient (1,1 pro strukturované studium)?pozitivní odezva: návrh: koeficient (1,1 pro strukturované studium)?

75 74 Prohry a výzvy 4Výpočet částky pro specifický výzkum l naplnění zákona l soulad pravidel s účelem (diplomové a doktorské projekty, odměňování profesorů a docentů, stipendia, infrastruktura, spoluúčasti v grantech, vnitřní grantový systém,...) l návrh alokační formule.


Stáhnout ppt "Bilanční a hodnotící zpráva o činnosti Rady vysokých škol za funkční období 2000 - 2002 14. listopadu 2002."

Podobné prezentace


Reklamy Google