Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základy účetnictví 2. přednáška.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základy účetnictví 2. přednáška."— Transkript prezentace:

1 Základy účetnictví 2. přednáška

2 Formy sdělení účetních dat
Účetnictví poskytuje informace v účetních výkazech: Bilance Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) Výkaz cash-flow (o toku peněz) Výkaz o změnách ve vlastním kapitálu + příloha (komentář) k výkazům

3 Základem bilance (rozvahy)
= bilanční princip = dvojí pohled na procesy v podniku, v němž jde o přeměnu hmotných prvků za pomoci lidské práce ve výkony, která je zároveň procesem zhodnocení vložených prostředků 1. pohled sleduje naturálně věcnou stránku 2. pohled sleduje finanční stránku = základem podvojného účetnictví a podvojné metody zobrazování .

4 Základní struktura účetního výkazu Bilance
Rozvaha firmy …… ke dni … Aktiva – hmotná (věcná) stránka Pasiva – hodnotová (finanční) stránka ….. …… Aktiva celkem = Pasiva celkem

5 Podrobnější struktura bilance
Rozvaha firmy XY p. Nováka ke dni Aktiva Pasiva A. Dlouhodobý majetek A. Vlastní kapitál - nehmotný - základní kapitál - hmotný - fondy ze zisku - finanční - hospodářský výsledek B. Krátkodobý majetek B. Cizí kapitál - zásoby - úvěry, půjčky - pohledávky - závazky - peníze – v hotovosti - rezervy - vklad na běžném účtu Aktiva celkem Pasiva celkem

6 Členění aktiv Majetek ve své věcné formě jsou veškeré prostředky, které podnikatel pořídil proto, aby mu sloužily k výkonu činnosti, které jsou obvykle v jeho vlastnictví (ČR) mohou mít nejrůznější podobu - v závislosti na druhu činnosti, rozsahu činnosti, technické úrovni činnosti ad. Nutno členit (uspořádat) do stejnorodých skupin Základní členění: - podle toho, jak se účastní podnikové činnosti, a to na a) dlouhodobý majetek – vytváří podmínky pro činnost, je užíván delší dobu b) oběžný majetek – mění svou formu v době kratší době nebo se jednorázově se spotřebovává,

7 Členění pasiv (hodnotová stránka)
- majetek nezávisle na konkrétní, věcné podobě byl vložen do podnikání s cílem jej činností zhodnotit, přinést zisk - jeho hodnota tak představuje kapitál, (zdroje), ze kterého byl majetek v konkrétní formě pořízen Podle toho, kdo kapitál do podniku vložil, lze rozlišit: a) kapitál vlastní – vložil vlastník podniku b) kapitál cizí (úvěry, půjčky) – vložil jej jiný subjekt než vlastník, pouze dočasně, musí být ve stanoveném okamžiku vrácen (splacen)

8 Bilanční rovnost Obsahem Bilance jsou dvě řady údajů, aktiv a pasiv, údajů o témž majetku (o jeho věcné a o jeho hodnotové stránce). Součet jedné řady údajů - o hodnotě jednotlivých forem majetku - aktiv a Součet druhé řady údajů - o zdrojích vložených do podniku - pasiv se musejí rovnat : aktiva celkem = pasiva celkem Tato rovnost odráží skutečnost, že: - každá složka majetku musela být pořízena z určitého konkrétního zdroje, nemůže být majetek, který by nebyl pořízen z nějakého zdroje (někdo, zakladatel či jiný subjekt jej musel do podniku vložit s cílem jej využívat a dosahovat jeho zhodnocení)

9 Výkaz „Bilance“ = přehled o stavu majetku a jeho zdrojů k určitému okamžiku: a) konec účetního období = rozvaha řádná - pravidelně se sestavuje jako výsledek sledování změn v majetku za účetní období b) ve zvláštních situacích: založení podniku, mimořádné události, ukončení činnosti = rozvaha mimořádná

10 Dlouhodobá aktiva využívána delší dobu než jeden rok
Podrobnější členění: - nehmotný (software, licence, goodwill,…) - hmotný - budovy, stroje a zařízení, dopravní prostředky, vybavení kanceláří, - finanční (cenné papíry, um.díla, drahé kovy) V ČR musí být zároveň vyšší hodnoty (cena ): ,- pro hmotný, ,- pro nehmotný majetek

11 Oběžná aktiva mění svou formu v intervalu kratším než jeden rok
Podrobnější členění: zásoby a/ nakupované: materiál, zboží, b/ vlastní výroby: hotové výrobky, nedokončené výrobky pohledávky a) dlouhodobé, b) krátkodobé) –právní nárok vycházející z úpravy zúčtovacích vztahů (prodej na fakturu) krátkodobý finanční majetek ( pen. prostředky v hotovosti a na účtech bank, cenné papíry určené k obchodování )

12 Finanční majetek dlouhodobý x krátkodobý
– rozhoduje účel, se kterým je FM pořízen: dlouhodobý - cílem je dosahování výnosů z držby (dividendy, úroky), popř. realizace vlivu z držby (rozhodující, podstatný, jiný), tj. držet delší dobu krátkodobý – cílem je dosažení výnosů ze změny tržní ceny – záměrem nákupu je prodat při pozitivní změně ceny FM, tj. držet kratší dobu

13 Vlastní kapitál - Kapitál vložený do podniku zakladatelem,
vlastníkem – způsob vložení závisí na právní formě (s.r.o., a.s., …) Podrobnější členění: - Základní kapitál - Fondy ze zisku - Zisk

14 Základní kapitál - vklad zakladatele (vlastníka, vlastníků) podniku,
vzniká zpravidla při založení firmy – předepsána jeho minimální výše : s.r.o = ,- a.s ,-, resp ,- (obchodní zákoník) - v průběhu činnosti je možné měnit jeho výši (navyšovat, snižovat) - podléhá zápisu do OR - v a.s. je shodný s nominální hodnotou všech emitovaných akcií

15 Vlastní kapitál Zisk = nově vytvořený kapitál (zdroj),
vlastní zdroj (i když za pomoci cizího kapitálu) podléhá rozdělení do fondů : povinné – příděl do zákonného rezervního fondu nepovinné - příděly do fondů stanovených ve statutu společnosti, nerozdělená část – není určen účel užití

16 Cizí kapitál kapitál vložený jinými subjekty než vlastníkem podniku
dočasný, je nutné jej splatit ke sjednanému datu Zpravidla za úhradu, ale i bezúplatně Podrobnější členění: 1) úvěry, přijaté půjčky, emit. dluhopisy, směnky 2) závazky 3) rezervy

17 Úvěry, půjčky úvěry – prostředky poskytnuté bankami
přijaté půjčky – prostředky poskytnuté jinými subjekty (podniky) emitované dluhopisy, směnky – prostředky získány prodejem emitovaných dluhopisů dlužníkem poskytnuty zpravidla za úplatu (úrok)

18 Závazky - vznikají z úpravy zúčtovacích vztahů (Obchodní zákoník aj.)
Rozlišují se závazky vůči různým subjektům : Dodavatelům (obchodní, dodavatelský úvěr) Zaměstnancům Orgánům soc. a zdravotního pojištění Finančnímu úřadu Ostatním subjektům Tyto závazky (cizí zdroje) se vyskytují v činnosti podniku stále (dříve označeny „stálá pasiva“) bezúplatné

19 Rezervy - specifický cizí zdroj
vytvářené na úhradu v budoucnu vzniklých závazků (např. na opravu dloouhodobého majetku) pozornost daňových předpisů (Zákon o rezervách) Na rozhraní mezi vlastními a cizími zdroji

20 Příklad 1: Sestavte počáteční rozvahu právě zakládané účetní jednotky – opravářské firmy jako podniku jednotlivce, který převodem na firemní běžný účet vkládá do firmy své úspory v rozsahu ,-, bude vypadat takto: Forma majetku: peněžní vklad na bankovním účtu - hodnota majetku v této formě: ,- Zdroj majetku: vlastní úspory /vlastní kapitál/ - objem zdroje: ,-

21 Rozvaha Aktiva Pasiva Peníze na účtu Vlastní kapitál 500 000,-
Celkem A , Pasiva Vlastní kapitál ,- Celkem P ,-

22 Příklad 2 Sestavte počáteční rozvahu právě zakládaného jiného
podniku jednotlivce, který vkládá převodem na firemní běžný účet do firmy své úspory v rozsahu ,- a který ještě získal pro svou činnost úvěr od banky v rozsahu ,-. Forma majetku: peníze na bankovním účtu - hodnota majetku v této formě: ,- Zdroj majetku: vlastní úspory (vlastní kapitál) ,- úvěr (cizí kapitál) ,-

23 Příklad 3 Sestavte počáteční rozvahu právě zakládané firmy jako podnik jednotlivce, který vkládá převodem na firemní běžný účet do firmy své úspory v rozsahu ,- , který dále získal pro svou činnost úvěr od banky ve výši ,-. Za něj nakoupil potřebné stroje do dílny v hodnotě ,- a zbytek ponechal na běžném účtu, bude vypadat takto:

24 Rozvaha 3 Aktiva Pasiva - Stroje 150 000,- Vlastní kapitál
Peníze na účtu ,- Celkem A , Pasiva Vlastní kapitál ,- Úvěr (cizí kapitál) ,- Celkem P ,-

25 Příklady majetku -prostředků v opravářské dílně
1 obráběcí stroj, pracovní stoly 1 fréza, stůl kancelářský 2 závitnice, tis.hotovosti v pokl. 3 kg šrouby, hřebíky, skříň 5 l mazací olej, tis. na běžném účtu 1 notebook, 3 pořadače, 3 tis.kancelářské potřeby,papír, 3 ks zásoba tiskopisů dosud nezaplacená práce odvedená zákazníkům za 12 tis. Zařaďte do jednotlivých kategorií aktiv!


Stáhnout ppt "Základy účetnictví 2. přednáška."

Podobné prezentace


Reklamy Google