Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„ Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při plánování a realizaci programů v kraji Vysočina“ Jihlava, 20. 6. 2007.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„ Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při plánování a realizaci programů v kraji Vysočina“ Jihlava, 20. 6. 2007."— Transkript prezentace:

1 „ Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při plánování a realizaci programů v kraji Vysočina“ Jihlava, 20. 6. 2007

2 Základní údaje projektu Žadatel: kraj Vysočina Projekt podán do Společného regionálního operačního programu; Priorita: 3 Rozvoj lidských zdrojů v regionech; Opatření 3. 3 Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů Cílem je posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v rámci strukturálních fondů; Posílení potencionálních příjemců podpory při přípravě a realizaci projektů

3 Harmonogram projektu Datum zahájení: 01. 02. 2005 (2.3.2005 – úvodní konference ve Velkém Meziříčí – seznámení s projektem) příprava projektu od dubna 2004 (projednávání, konzultace) Datum ukončení projektu: 30. 6. 2008 Členění na 3 etapy: 1.1. 2. 2005 – 30. 6. 2006 2.1. 7. 2006 – 30. 6. 2007 3.1. 7. 2007 – 30. 6. 2008

4 Financování projektu Příspěvek ze struk. fondů – 21 172 256 Kč Státní rozpočet: 3 528 709 Kč Krajský rozpočet: 3 528 709 Kč Celkové náklady projektu: 28 229 674 Kč

5 Realizační tým projektu  Krajský úřad kraje Vysočina  Úřad práce Jihlava  Sdružení obcí Vysočiny  KOUS – koordinační uskupení NNO  Krajská hospodářská komora  Krajská agrární komora  Škola obnovy venkova  Vysoká škola polytechnická Jihlava  probíhají pravidelná setkání

6 Popis aktivit projektu Vytvoření technického zázemí, administrace a propagace projektu Vzdělávací moduly Konference Tvorba Místních partnerství a rozvojových dokumentů Podpora tvorby projektů pro plánovací období 2007 – 13 Analýza NNO v kraji Vysočina Kvalita veřejné správy – CAF, Benchmarking, Balanced Scorecard Zahraniční aktivity - stáže

7 2) Vzdělávací moduly  systém prakticky zaměřeného vzdělávání  postihuje široké spektrum dovedností potřebných k úspěšnému předkládání a řízení projektů  Kde hledat zdroje?  Jak o prostředky žádat a vyhnout se častým chybám?  Jak ohlídat kvalitu práce případného zpracovatele projektu?  Jaká úskalí přináší samotná realizace projektu?  Jakými zákonnými normami se musí realizátor řídit?  Co je předmětem kontrol? Jak probíhají?  součást přípravy na příští programovací období

8 Kdo přednáší?  ti, kdo mají zkušenost s  psaním projektů a souvisejících studií  řízením projektů  hodnocením projektů + experti v oblasti související legislativy a auditu  teorie - Jak napsat projekt splňující všechna potřebná kriteria?  praxe – Na co si dát pozor při realizaci?  pohled z druhé strany – Jak se vyvarovat chyb, kterých si hodnotitel hned všimne?  + podrobný rozbor oblasti veřejných zakázek, veřejné podpory, finanční kontroly a auditu

9 Vzdělávání – vzdělávací moduly První kolo: 4. 2. 2006 – 10. 6. 2006 Druhé kolo: 21.9. 2006 – 17.12. 2006 Třetí kolo: 28. 4. 2007 – 17. 6. 2007 Tématické okruhy: A – Základy strukturální a regionální politiky EU B – Projektové řízení C – Studie proveditelnosti a analýza nákladů a přínosů D – Kontrolní funkce a audit E – Veřejné zakázky a veřejná podpora pro širokou veřejnost (každý má možnost se přihlásit!!!)

10 Vzdělávací modul A Základy strukturální a regionální politiky  strukturální politika EU – možnosti čerpání  cíle strukturální politiky – zaměření projektů  strukturální fondy, operační programy, iniciativy Společenství, grantová schémata …………  implementační struktury  regionální rozvoj v kraji Vysočina - strategické dokumenty - nástroje podpory  informace o již získaných prostředcích z EU  ukázky projektů Aktualizace dat v souvislosti s obdobím 2007 –2013.

11 Vzdělávací modul B Projektové řízení  formulace záměru  vyhledání vhodného finančního nástroje  logický rámec projektu  zvážení rizik  zpracování žádosti  cash-flow projektu  kontroly – ex-ante,…  monitorovací zprávy …

12 Vzdělávací modul C Studie proveditelnosti (FS) a analýza nákladů a přínosu (CBA)  ekonomické studie vyžadované jako přílohy žádostí  popis a procvičení konstrukce ukazatelů  čisté současné hodnoty  finanční míry návratnosti  ekonomické míry návratnosti …  workshop – rozpracování a konzultování FS a CBA vytvářených účastníky kurzu

13 Vzdělávací modul D Finanční kontrola a audit  základní informace o řídících a kontrolních mechanizmech fondů EU  systém  procesy  česká i evropská legislativa v této oblasti  systém vnitřní finanční kontroly organizací, uznávaný v EU  informace o procesních pravidlech – připravenost na různé situace, do kterých se žadatel během kontrol může dostat

14 Vzdělávací modul E Veřejné zakázky a veřejná podpora  výklad právních pojmů  veřejná zakázka  veřejná podpora  praktická aplikace těchto pravidel při řízení projektu  postup krok za krokem  upozornění na možná úskalí a věci, na které je třeba myslet hodně předem – zákonné lhůty,…

15 Co získám?  moduly jsou akreditovány u Ministerstva vnitra jako průběžné vzdělávání  účastníci s účastí 80% na jednotlivých modulech získají osvědčení Více informací : www.partnerstvi-vysocina.cz

16

17 3) Konference 2. 3. 2005 – úvodní konference projektu ve Velkém Meziříčí (projekt připravován od dubna 2004) 20. 5. 2006 – Konference nestátních neziskových organizací (výstupy analýzy NNO) 20. 6. 2007 – Konference příkladů dobré praxe

18 4) Tvorba místních partnerství a rozvojových dokumentů Vytvoření 15 místních partnerství podle ORP III.stupně v kraji Vysočina Vytvoření MOP a ROP (Regionálního operačního plánu), ROP podklad pro vyjednávání ROP NUTS II Jihovýchod

19

20 3 akce v každém místě (2 dny) 3 akce v každém místě (2 dny)  Start (ST) - dohoda o postupu se zástupci obcí (dopoledne, kolem poledne) - dohoda o postupu se zástupci obcí (dopoledne, kolem poledne) - dohoda o postupu s místními aktéry (odpoledne) - dohoda o postupu s místními aktéry (odpoledne)  Fórum (F) - veřejné setkání nad záměry a potenciálními projekty (práce - veřejné setkání nad záměry a potenciálními projekty (práce týmu místního partnerství, veřejné projednání se širokou veřejností) týmu místního partnerství, veřejné projednání se širokou veřejností)  Místní operační plán (MOP) - dohoda o pracovní verzi MOP, nosné projekty (integrované projekty) projekty) Místní partnerství Místní partnerství

21 Statistika subjektů přihlášených do projektu "Partnerství pro Vysočinu "

22 Statistika záměrů – počet/ORP III.stupně Celkový počet záměrů: 1600

23 Statistika záměrů – fin. objem/ORP III.stupně Celkový finanční objem / kraj : 43 713 mil. Kč

24 Integrovaný projekt = komplexní rozvojový nástroj tvořený souborem vzájemně provázaných projektů, které mohou být financovány z různých operačních programů, případně fondů. 15 integrovaných projektů Současnost: probíhají obhajoby předběžných studií proveditelnosti jednotlivých IP

25 Místní operační plán základ pro tvorbu ROP (Reg. oper. plánu) kraje Vysočina záruka absorpční kapacity kraje deklarování partnerské přípravy ROP NUTS II JV při vyjednávání s EK nástroj pro uskutečňování regionální politiky v rámci ORP III. stupně

26 Regionální operační plán MOP 15 ORP + projekty kraje Vysočina komunitní plánování + expertní strategie integrované projekty návrh priorit rozvoje kraje Vysočina (provázanost s PRK) podklad pro tvorbu Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod a vyjednávání s EK

27 5) Podpora tvorby projektů Analytické zprávy o absorpční kapacitě (ke stažení na www.partnerstvi-vysocina.cz/ Výstupy Databáze projektových záměrů – Dtp (shromažďování, 1600 záměrů) Vypracování a realizace Akčního plánu 07 –13 (zpracování – srpen 2006 - integrovaný rozvoj 15 ORP + statutární město - jeho součástí budou integrované projekty vzešlé z místních partnerství Semináře pro potencionální předkladatele, informace o aktuálních výzvách (koordinační funkce + odborná (pracovníci jednotlivých odborů)

28 6) Analýza NNO Proč? - Chybí relevantní data (absorpční schopnost, zaměstnanost, ekonomický potenciál, partnerství), komunikujeme jen s malou částí těchto organizací Metoda - Dotazník (obeslali jsme cca 5200 organizací). Možnost vyplnění Poštou a odeslání odpovědní obálkou Elektronicky (vyplnění i přes www)

29 Návratnost 20%

30 Obsah NNO a jejich vztahy s institucemi a organizacemi Dobrovolnictví Absorpční kapacita Technické zdroje a využívání moderních informačních technologií Ekonomická situace nestátních neziskových organizací v kraji Vysočina Kvalifikační potřeby pracovníků v neziskovém sektoru Zaměstnanost v neziskovém sektoru

31 Výstupy Databáze NNO přístupná na www stránkách projektu www.partnerstvi-vysocina.cz Publikace Podklad pro další projekty, při kterých spolupracujeme s Koordinačním uskupení NNO v kraji Vysočina (KOUS) Podpora tvorby projektů NNO pro další plánovací období 2007 - 13 Podpora zajištění činnosti a dalšího rozvoje KOUS Vzdělávání Spolupráce na aktualizaci a naplňování Strategie rozvoje nestátního neziskového sektoru kraje Vysočina

32 7) Kvalita veřejné správy v projektu – 4 metody:  místní Agenda 21  CAF  benchmarking obcí s rozšířenou působností III. stupně  Balanced Scorecard

33 Místní Agenda 21 principy trvale udržitelného rozvoje (zapojení veřejnosti do strategického plánování, zvyšování kvality veřejné správy..) práce místních partnerství na určení priorit rozvoje byla vedena metodou komunitního plánování CAF, benchmarking a BSC veřejná zakázka na zajištění zpracování konsorcium - Vzdělávací centrum pro veřejnou správu + CERT + MEPCO

34 CAF v roce 2004 proběhlo na KrÚ 1. kolo sebehodnocení touto metodou 2. cyklus realizován v rámci projektu v roce 2005 navržení Akčního plánu pro další zlepšování 10. 3. 2006 – závěrečný seminář pro úřad, tajemníky, partnery a další zájemce Sebehodnotící zpráva 2006 k dispozici na www.partnerstvi-vysocina.cz

35 Benchmarking úřadů obcí III. stupně Měří výkon jednotlivých ORP a porovnává jej s výkonem ostatních Smyslem je změřit, jak organizace pracuje z hlediska vstupů, tj. personálů, financí a dalších zdrojů + srovnání s ostatními Účelem postupu je vytyčit rozdíly, které pak lze využít k vymezení oblastí pro zlepšování Vedle zjišťování vlastních nedostatků ve výkonu lze využít proces benchmarkingu ke stanovení nejlepších postupů pro danou službu. 13 z 15 ORP III. stupně přijalo nabídku

36 3 pracovní skupiny /počet setkání  9 měst s velikostí do 24 000 obyv./4  5 měst s velikostí nad 24 000 obyv./4  PS finance – ekonomové všech měst/2 Závěrečná zpráva Benchmarkingu obcí s rozšířenou působností k dispozici na www.partnerstvi-vysocina.cz závěrečný seminář 23. 6. 2006 všechny zúčastněné municipality se rozhodly pokračovat ve srovnávání agend metodou BMK

37 Realizace strategie kraje pomocí metody Balanced Scorecard BSD je strategický integrovaný systém měření a řízení výkonnosti organizace. Představuje strategický systém řízení organizace, který prakticky převádí poslání a vize organizace do specifických úkolů a cílů. proběhla úvodní schůzka – dohoda o přípravě strategického týmu do 30. 6. proběhne návrh strategické mapy BSC

38 1. etapa:  délka trvání: 17 měsíců  celkové výdaje: 10 347 053,33 Kč  zapojeno zaměstnanců: 34 osob  odpracováno za měsíc hodin: max.1.112, min. 265  dosažený poměr podílu vlastního : cizímu  51,3 : 48,7  2. etapa – končí k 30. 6. 2007, data nejsou prozatím známa

39 Obtíže při realizaci Komunikace se zprostředkujícími subjekty Uznatelnost nákladů Změna podmínek administrativních záležitostí během realizace projektu

40 Co plánujeme do budoucna Databáze zdrojů (rozesílka aktuálních informací těm, kteří mají projektový záměr v Dtp), předpokládané datum spuštění – červenec 2007 Projektové inkubátory (9 tématických seminářů dle číselníku Dataplánu NSZM pro ty, kteří mají v Dtp projektový záměr, realizace – podzim 2007 konference

41 Děkuji za pozornost ! Vendula Hanzalová Oddělení regionálního rozvoje Hanzalova.v@kr-vysocina.cz 564 602 552 www.partnerstvi-vysocina.cz


Stáhnout ppt "„ Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při plánování a realizaci programů v kraji Vysočina“ Jihlava, 20. 6. 2007."

Podobné prezentace


Reklamy Google