Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Debata k „Jednotnému evropskému patentu“ Debata Ing. Eva SCHNEIDEROVÁ 4. 10. 2012 Úřad průmyslového vlastnictví ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Debata k „Jednotnému evropskému patentu“ Debata Ing. Eva SCHNEIDEROVÁ 4. 10. 2012 Úřad průmyslového vlastnictví ČR."— Transkript prezentace:

1 1 Debata k „Jednotnému evropskému patentu“ Debata Ing. Eva SCHNEIDEROVÁ 4. 10. 2012 Úřad průmyslového vlastnictví ČR

2 2  Patentové systémy v Evropě  Návrh nařízení o vytvoření jednotné patentové ochrany  Návrh nařízení o překladech patentů EU  Jednotné patentové soudnictví  Projednávání v ČR  Statistiky Obsah

3 3 Patentové systémy v Evropě Současnost: -Národní patent (platný na území ČR) -Evropský patent, validovaný pro dané území (ČR): „evropským patentem“ se rozumí patent udělený EPÚ na základě EPC Návrh nařízení EP a Rady : „Evropský patent s jednotným účinkem“ – rozumí se evropský patent mající jednotný účinek podle tohoto nařízení na území zúčastněných ČS

4 4 Z historie patentu EU – výňatek…  březen 2011 – Rada pro konkurenceschopnost posílené spolupráce Schválen návrh rozhodnutí o povolení posílené spolupráce  postupně se přidalo 25 ČS (nikoliv ES a IT) Tzv. patentový balíček obsahuje: - návrhnařízení o patentu EU a - návrh nařízení o překladech patentů EU; + soudnictví - jde cestou mezinárodní smlouvy.

5 5 kterým se zavádí posílená spolupráce v oblasti vytvoření jednotné patentové ochrany  Základem je ustanovení v čl. 142 EPC  Rec 5: Evropské patenty udělené EPÚ v souladu s EPC mohou na žádost vlastníka požívat výhody jednotného účinku podle tohoto nařízení na území zúčastněných ČS Čl. 1:  Čl. 1: Toto nařízení implementuje posílenou spolupráci v oblasti vytvoření jednotné patentové ochrany schválené rozhodnutím Rady 2011/167/EU  Čl.3 odst.1: Podmínkou pro získání jednotného účinku je zápis v rejstříku pro jednotnou patentovou ochranu  Účinky vůči zúčastněným ČS: Omezení / Převedení / Zrušení / Zánik patentu I. Návrh nařízení EP a Rady – 1)

6 6 Návrh nařízení EP a Rady – 2) Další ustanovení obsažená v nařízení:  Další ustanovení obsažená v nařízení:  Právo vlastníka zabránit přímému či nepřímému užití vynálezu  Omezení účinků  Vyčerpání práv (6/2012 – návrh na vypuštění těchto čl.6-8) Nové povinnosti EPÚ  Nové povinnosti EPÚ   Správa rejstříku pro jednotnou patentovou ochranu,  Spolupráce s KOM Čl. 15 odst. 2c: udržovací poplatky  Čl. 15 odst. 2c: udržovací poplatky Měly by být v podobné výši jako průměrné národní udržovací poplatky zúčastněných ČS Až do okamžiku udělení se jedná o evropský patent, na žádost je možná proměna na evropský patent s jednotným účinkem.  Až do okamžiku udělení se jedná o evropský patent, na žádost je možná proměna na evropský patent s jednotným účinkem.

7 7 II. Návrh nařízení o překladech patentů EU – 1)  Navržený jazykový režim pro patenty EU vychází ze stávajícího jazykového režimu EPÚ  Přihlašovatel bude moci podat patentovou přihlášku v jednom z úředních jazyků EU (tj. i v češtině)  Zvolí si jazyk řízení, tj. EN, DE nebo FR, ve kterém dojde i k udělení patentu  toto znění bude považováno za závazné  překlad do jazyka řízení na náklady přihlašovatele, které budou v určité výši kompenzovány – – po zveřejnění patentu EU, podle čl. 14(6) EPC, již nebudou po majiteli patentu požadovány žádné další překlady –12leté přechodné období má dvojí režim: – 12leté přechodné období má dvojí režim: patenty udělené v EN překládány do jednoho z úředních jazyků EU, patenty udělené v DE nebo FR překlad do EN

8 8 Návrh nařízení o překladech patentů EU – 2)  Pro překlady celé patentové přihlášky i patentů EU  Pro překlady celé patentové přihlášky i patentů EU bude využito strojových překladačů informativní charakter bez právních účinků  Takto pořízené strojové překlady budou mít pouze informativní charakter bez právních účinků  EK spolupracuje s EPÚ na vytvoření strojových překladačů do všech úředních jazyků EU (spolupráce EPÚ a Google)

9 9 Návrh nařízení o překladech patentů EU – 3)  V případě soudního sporu zajistí majitel řádný překlad patentu EU  na žádost údajného porušovatele do úředního jazyka členského státu – – kde údajné porušování nastalo nebo kde má údajný porušovatel bydliště nebo sídlo  na žádost příslušného soudu v EU do jazyka řízení tohoto soudu

10 10 III. Řešení patentových sporů v Evropě  Jednotný soud pro řešení patentových sporů: Jednotný patentový soud (UPC) vznikne mezinárodní dohodou (členy jen ČS EU)  UPC bude plně respektovat právo EU a zásadu nadřazenosti, bude vycházet z judikatury SDEU a žádat o rozhodnutí o předběžné otázce, stejně jako vnitrostátní soudy  Decentralizovaný první stupeň (centrální, regionální a lokální komory)  Společný soud druhé instance  U soudů by měli působit právnicky a technicky kvalifikovaní soudci

11 11 Patent s jednotným účinkem a Jednotné patentové soudnictví EU – aktuální situace 2012 – zasedání Evropské rady:  červen 2012 – zasedání Evropské rady:  Soudnictví: sídlo centrální komory bude v Paříži, specializované sekce v Mnichově (mechanika, sekce F) a v Londýně (chemie, včetně léčiv, sekce C).  Návrh, aby z návrhu nařízení byly vypuštěny články 6 – 8 (přímé a nepřímé účinky patentu s jednotným účinkem, omezení účinků patentů s jednotným účinkem)  podzim 2012 – navrženou změnou se bude zabývat EP  Výsledek ? – další jednání ???

12 12 ČR Interní konzultace Projednávání návrhu nařízení v Parlamentu ČR  6. 10. 2010– projednáno ve Výboru pro evropské záležitosti EU  27. 10. 2010 – projednáno na schůzi Senátu s doporučením vládě: „ „pro vytvoření efektivního systému patentů v EU by byl nejvhodnější jednojazyčný režim založený na angličtině, s ohledem na to, že je to nejužívanější jazyk jak v oblasti inovací a výzkumu, tak v oblasti patentové ochrany. si je vědom toho, “ že hledání shody na jednojazyčném režimu bude velmi obtížné, ale trvá na tom, že základem pro nový rámec patentu v EU by měl být režim s co nejmenším počtem překladů, který by zajistil co nejvýraznější úsporu nákladů.“ Senát Senát:

13 13  18. 11. 2010 – projednáno ve Výboru pro evropské záležitosti  9. 12. 2010 – projednáno v plénu PS se závěrem, že : „ „nejvhodnější jazykovou variantou pro budoucí patent EU je nepochybně angličtina jako jediný úřední jazyk; za zásadní podmínku jeho zavedení však ze strany České republiky považuje předchozí vytvoření dostatečně kvalitního strojového překladače z angličtiny do češtiny tak, aby nedocházelo k nechtěnému porušení patentu EU ze strany českých subjektů z důvodu nekvalitního překladu popisu patentu a patentových nároků, Poslanecká sněmovna: Interní konzultace Projednávání návrhu nařízení v Parlamentu ČR

14 14 PS připouští, při širší shodě mezi členskými státy, přistoupit na kompromisní variantu tří úředních jazyků, to však pouze za předpokladu, že strojové překlady do ostatních jazyků budou dosahovat dostatečně kvalitní úrovně; a s tím, že na přechodné období bude zachována povinnost předkladatele přeložit celý patent do angličtiny, je si vědoma toho, že s ohledem na aktuální vývoj debaty o jazykovém režimu budoucího patentu EU může být dosažení jednomyslné shody na jazykové variantě patentu EU mezi členskými státy obtížné; proto připouští, aby Česká republika jednala o možnosti přijetí budoucího patentu EU a jeho jazykového uspořádání také v režimu posílené spolupráce podle článku 20 Smlouvy o Evropské unii.“ Interní konzultace Projednávání návrhu nařízení v Parlamentu ČR

15 15 ČR - Shrnutí  jednání o vytvoření evropského patentu s jednotným účinkem, včetně ujednání o překladu probíhají v souladu s usnesením Poslanecké sněmovny č. 180 z 9. prosince 2010. Očekává se výrazný pokrok ve vývoji strojových překladačů na základě smlouvy EPO – Google.  Zavedení systému je podmíněno několika spolu souvisejícími kroky, tj. s přijetím nařízení o vytvoření jednotného patentu a nařízení o překladu musí být vytvořen soudní systém k projednávání patentových sporů a kvalitní strojový překladač.

16 16 Národní patenty a EP validované v ČR

17 17 Udělené evropské patenty s určením ČR a EP validované v ČR (zdroj ÚPV)

18 18 EP validované v ČR, členěné dle sídla majitele: rok 2011 - výběr - celkem 4 348 validovaných patentů zdroj ÚPV

19 19 www.upv.cz DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "1 Debata k „Jednotnému evropskému patentu“ Debata Ing. Eva SCHNEIDEROVÁ 4. 10. 2012 Úřad průmyslového vlastnictví ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google