Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vzájemné uznávání výrobků v neharmonizované sféře

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vzájemné uznávání výrobků v neharmonizované sféře"— Transkript prezentace:

1 Vzájemné uznávání výrobků v neharmonizované sféře

2 Volný pohyb zboží představuje jednu ze čtyř základních svobod na vnitřním trhu Evropské unie - zboží, služby, osoby a kapitál vnitřní trh – oblast bez vnitřních hranic, kde je zajištěn volný pohyb zboží podle Smlouvy o založení Evropského společenství, která zakazuje opatření s účinkem rovnocenným množstevním omezením dovozu - zahrnuje všechna opatření členských států, která mohou přímo nebo nepřímo, skutečně nebo potenciálně, bránit obchodu se zbožím uvnitř Společenství Čl. 28 SES: „Kvantitativní omezení dovozu, jakož i veškerá opatření s rovnocenným účinkem jsou mezi členskými státy zakázána.“

3 Volný pohyb zboží v rámci neharmonizované sféry
Technické požadavky na výrobky nejsou harmonizovány, jsou stanoveny jednotlivými členskými státy aplikace principu vzájemného uznávání ze strany národních orgánů: - výrobky vyrobené nebo uvedené na trh legálně v jednom členském státě mají přístup na trh jiných členských států, a to i v případě, že neodpovídají jejich národním požadavkům vychází z předpokladu, že technické předpisy členských států jsou na srovnatelné úrovni a oprávněný veřejný zájem, jako například ochrana života, zdraví, bezpečnosti nebo životního prostředí, je srovnatelně zabezpečen ve všech členských státech

4 Princip vzájemného uznávání
závazný pro správní orgány členských států EU a přímo aplikovatelný vychází z čl Smlouvy o založení ES a z judikatury Soudního dvora ES (zejména Cassis de Dijon 120/78) čl. státy nemohou na svém území svévolně zakázat nebo omezit prodej výrobků vyrobených nebo uvedených na trh legálně v členském státě EU Podmínky použití omezujících opatření: přiměřenost oprávněný veřejný zájem – čl. 30 SES / judikatura ESD

5 Princip vzájemného uznávání
Problémy v praxi způsobují právní nejistotu - neexistence jasných pravidel, legislativního ukotvení principu vzájemného uznávání Předchozí postup na základě Rozhodnutí 3052/95/ES - oznamování opatření správních orgánů členských států omezujících volný pohyb výrobků Evropské komisi nedostatečný Strategie pro vnitřní trh 2003 – 2006 problémy spojené s uplatňováním principu vzájemného uznávání Řešení navrhované Evropskou komisí: závazný právní předpis upravující postup při aplikování principu vzájemného uznávání - práva a povinnosti pro podnikatele příslušné národní orgány

6 Návrh nařízení Návrh nařízení předložen Evropskou komisí 13. 2. 2007
Evropským parlamentem schválen Finální projednání Radou a konečné schválení v červnu 2008 Vstup v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku EU Nabytí účinnosti uplynutím 9 měsíců po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie

7 Návrh nařízení a jeho přínosy I.
postup, který musí národní orgán dodržet v případě, kdy se rozhodne uplatnit vůči konkrétnímu výrobku požadavky vlastního národního technického předpisu namísto principu vzájemného uznávání Oblast působnosti: správní rozhodnutí určená podnikatelům přijímána na základě technického pravidla ohledně jakýchkoli výrobků + zemědělství a rybolov Cíl: posílit fungování vnitřního trhu zlepšením volného pohybu zboží

8 Postup správního orgánu I.
možnost požádat podnikatele o informace o vlastnostech výrobku/o zákonném uvádění výrobku na trh v jiném členském státě písemně oznámit podnikateli úmysl přijmout rozhodnutí na základě technického pravidla s účinkem: zákazu uvádění výrobku na trh změny nebo dodatečné zkoušky výrobku před jeho uvedením na trh/ponechání na trhu stažení výrobku z trhu specifikovat technické pravidlo, na kterém je rozhodnutí založeno uvést technické nebo vědecké odůvodnění

9 Postup správního orgánu II.
Odůvodnění rozhodnutí založeno na důvodech veřejného zájmu/čl. 30 SES rozhodnutí je vhodné pro dosažení sledovaného cíle a nepřekračuje rámec nezbytný pro jeho dosažení rozhodnutí musí být založeno na vlastnostech konkrétního výrobku

10 Postup správního orgánu III.
povinnost poskytnout podnikateli alespoň 20 pracovních dní k vyjádření připomínek – lhůta stanovena v oznámení povinnost správního orgánu přijaté rozhodnutí oznámit podnikateli a Komisi do 20 pracovních dnů po uplynutí lhůty pro přijetí připomínek + povinnost zakomponovat připomínky podnikatele do rozhodnutí + v případě odmítnutí argumentů podnikatele uvést důvody odmítnutí + technické nebo vědecké zdůvodnění

11 Postup správního orgánu IV.
povinnost v rozhodnutí uvést dostupné opravné prostředky + lhůty ! Soudní přezkum rozhodnutí! Čl. 6 odst. 2: Rozhodnutí lze napadnout u vnitrostátních soudů, rozhodčích orgánů, nebo u jiných odvolacích orgánů.

12 Postup správního orgánu V.
nemožnost dočasného pozastavení uvádění příslušného výrobku na trh ze strany správního orgánu Výjimky: vážné ohrožení bezpečnosti a zdraví spotřebitelů (nutné odůvodnění) veřejná mravnost a veřejná bezpečnost povinnost správního orgánu neprodleně oznámit pozastavení podnikateli a Komisi možnost napadnout pozastavení u vnitrostátních soudů

13 Kontaktní místo Povinnost čl. států zřídit na svém území kontaktní místo pro výrobky a sdělit jejich kontaktní údaje ostatním čl. státům a Komisi Obsah činnosti: poskytovat na žádost informace podnikatelům státním orgánům jiných čl. států - o technických pravidlech použitelných na určité druhy výrobků - o tom, zda daný druh výrobku podléhá požadavku na předchozí schválení - o zásadě vzájemného uznávání a jeho použití na území ČS - o kontaktních údajích příslušných správních orgánů ČS - o obecně dostupných opravných prostředcích na území ČS v případě sporu mezi správním orgánem a podnikatelem

14 Kontaktní místo Povinnost kontaktních míst odpovědět do 15 pracovních dnů od přijetí žádosti Bezplatnost poskytování informací

15 Právní dopad nařízení Pojem vymezen v čl. 249 SES
Obecně závazná, ve všech svých částech Přímo aplikovatelná v členských státech V případě rozporu mezi komunitárním a vnitrostátním právem se aplikuje norma komunitárního práva. Povinnost členských států zrušit/novelizovat rozporná ustanovení právních norem – zachování zásady právní jistoty


Stáhnout ppt "Vzájemné uznávání výrobků v neharmonizované sféře"

Podobné prezentace


Reklamy Google