Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Předpověď poptávky Vypracovaly: Brejchová Ludmila Milerová Linda

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Předpověď poptávky Vypracovaly: Brejchová Ludmila Milerová Linda"— Transkript prezentace:

1 Předpověď poptávky Vypracovaly: Brejchová Ludmila Milerová Linda
Helešicová Lucie Tlapáková Petra Jamáriková Michaela Valachovičová Lucie Kopecká Jana Cvičení: úterý 10:30 lichý týden

2 Osnova Cíl práce Úvod Typy poptávek Předpověď poptávky Metody predikce
Zdroje

3 Cíl práce Objasnění problematiky předpovědi poptávky Identifikace:
faktorů ovlivňující poptávku předpovědních technik

4 Úvod Předpovídání je důležité prakticky ve všech podnikových procesech. Podnik, který chce být efektivní, tj. uspokojit zákaznické požadavky při minimalizaci nákladů, musí být schopen dobře odhadnout budoucí poptávku.

5 Typy poptávek Prostorová a časová poptávka
Logistické oddělení se bude zajímat o prostorové a časové změny. Bude chtít vědět, kde a kdy se poptávka uskutečňuje. Prognózy prostorových změn jsou potřebné, např. kam má podnik umístit své sklady, aby to bylo pro něj efektivní. Příležitostná a pravidelná poptávka Poptávka je pravidelná, když ji lze popsat trendovou, sezónní a náhodnou složku. Příležitostné nebo také nepravidelné skladby poptávky se při využití obecně rozšířených technik prognózují mnohem obtížněji.

6 Typy poptávek Závislá a nezávislá poptávka
Nezávislá poptávka neboli stochastická, je výraz okamžitého přání zákazníka, uplatňuje se především prostřednictvím trhu. Nemá vliv na okamžiky uplatnění požadavků, ale působí na trh při potřebě uspokojování množství, které je relevantní pro fungování trhu. Závislá poptávka je tzv. poptávkou odvozenou, když je funkcí objemu obratu jiného produktu. Např. obrat dodavatele pneumatik pro automobilku závisí na obratu té automobilky.

7 Předpověď poptávky = proces určující, jaké produkty, kdy, kde a v jakém množství jsou potřeba Význam předpovědi poptávky: ovlivňuje řízení materiálových toků a jeho efektivnost rozhodování o zásobách hotových výrobků na skladu umožní zefektivnit nákladovou strukturu

8 rozhodování o potřebách finančních zdrojů
plánování budoucí potřeby - racionální rozhodování reakce na změnu poptávky efektivní plánování marketingové akce zvyšování dostupnosti produktů na trhu nabízí podniku možnost konkurenční výhody

9 Obecný postup předpovědi poptávky
předpověď vývoje prostředí předpověď vývoje výroby předpověď prodeje firmy Obecné zásady predikce: Používat více zdrojů informací Realizovatelná zvolená metoda Stanovovat intervalové odhady Zvolit signalizační metody

10 Poptávku můžeme měřit z hlediska
Prostorového Výrobkového Času -dlouhodobá (více než 3 roky) -střednědobá (0,5 až 3 roky) -krátkodobá (0 až 0,5 roku)

11 Odhadování budoucí poptávky
- liší se od sebe: přesností prognózy z dlouhodobého hlediska v porovnání s hlediskem krátkodobým; složitostí; informační základnou, která se využívá;

12 Základní kroky předpovědi poptávky a řízení zásob
Segmentace položek podle ABC analýzy Strategie diferenciace zákaznických potřeb Kvalitní předpověď Optimalizace objednávek

13 Ad 1) Segmentace položek dle ABC analýzy
Rozdělení portfolia zásob dle ziskovosti a četnosti prodeje Čím ziskovější zásoba, tím více klíčovější pro podnik – k tomu byla vytvořena ABC analýza, která rozděluje zásoby následovně: a) Do skupiny A patří pro podnik nejvíc klíčové položky. b) Do skupiny B patří položky významné, ale pro podnik už nejsou tak klíčové. c) Do skupiny C patří položky málo významné. d) Do skupiny D patří položky bez významné. Po těchto zásobách neexistuje skoro žádná poptávka a podnik se je snaží co nejvíc minimalizovat.

14 Ad 1) Segmentace položek dle ABC analýzy

15 Ad 2) Strategie diferenciace zákaznických služeb
řadí se mezi strategické a dlouhodobé rozhodnutí manažerů Navazuje na první krok, kde se logicky nejklíčovějším zásobám dává vysoká úroveň zákaznických služeb. Jedná se hlavně o skupinu A a B Volba úrovně zákaznických služeb (kritická skupina A má nastaven cíl na 98,9% pokrytí zákaznických požadavků)

16 Ad 3) Kvalitní předpověď
Poptávka se předpovídá pomocí matematických a statistických metod, které bývají součástí počítačových programů (př. Planning Wizard) Manažer se při předpovědi poptávky rozhoduje i na základě vlastní zkušeností Kvalitní předpověď poptávky je velmi důležitá pro plánování potřebných zásob

17 Ad 3) Kvalitní předpověď
Červená křivka je předpověď, zelená zobrazuje 95% pás spolehlivosti

18 AD 4) Optimalizace objednávek
V posledním kroku se sleduje u každé položky zásob vazba na konkrétního dodavatele Jedná se hlavně o: termín vyřízení objednávky min. množství pro objednávku aktuální nákupní ceny cena investovaného kapitálu k předpovědi poptávky se používají počítačové programy. Velmi známý je Planning Wizard. Tyto programy různými kombinacemi vytvářejí pro podnik nejvíc vyhovující objednávky, aby co nejvíc zajistily ziskovost a minimalizovaly nejistoty

19 Metody predikce kvalitativní – kvantitativní prosté – analytické
subjektivní – objektivní

20 Kvalitativní metody – spočívají ve slovním popisu prognózované budoucnosti. Jsou založeny na kvalitativních údajích a jejich smyslem je nezaujaté a systematické shromažďování všech údajů a následné provedení úsudku. Jsou to například šetření záměrů zákazníků, expertní odhady apod. Kvantitativní metody – jsou založeny na kvantitativních čili měřitelných jednotkách. Příkladem může být vyrovnávání metodou nejmenších čtverců, regresní analýza.

21 Prosté metody –soustřeďují se většinou na předpovědi pouze jedné veličiny s velice nízkým až zanedbatelným stupněm analytičnosti. Metody analytické – se soustřeďují převážně na předpovědi více veličin a na jejich vzájemné souvislosti. Provedení analýz je nezbytnou součástí těchto metod.

22 Subjektivní - jsou bezprostředně spojeny s intuicí a uvažováním jednotlivců nebo skupin osob, s jejich názory, zkušenostmi, znalostmi a stanovisky, například expertní úsudky nebo odhady prodejních manažerů. Expertní skupina stanoví: prodejní prognózu pro nové položky seznam starých položek k vyřazení ze sortimentu způsob, jakým se prodají zbývající zásoby předpověď vlivu prodejní akce na jiné položky důležité položky, které se jednou za rok zkontrolují shodu dřívějších prognóz s představami plánu prodeje

23 Objektivní - jsou založeny na číselných podkladech a materiálech s vyloučením subjektivních vlivů. Konkrétně se používají minulé údaje a matematicko-statistické analýzy. Z technik se nejvíce používá extrapolace časových řad a různé predikční modely. Objektivní metody využívají trendových funkcí za pomoci korelační a regresní analýzy.

24

25 Užívané skupiny metod Analýza křížových vazeb Dynamické modelování
Podstatou metody je stanovení souboru klíčových trendů, tzn. těch významných, které mají vysokou pravděpodobnost výskytu. Základem je otázka „...nastane jev A, a jaký to bude mít vliv na ostatní trendy?...“ Výsledky jsou pak sestaveny do dominačního řetězce, v němž výskyt jedné události má za následek řetězový vznik událostí dalších. Dynamické modelování Při modelování se nejdříve sestaví soustavy rovnic, které představují vlastní systém, a dále se koeficienty určují statisticky. Expertní výpověď Vybraní odborníci sdělí názor na vývoj určitých veličin a určitou pravděpodobnost jejich působení. Nejčastěji se používá metoda DELFI. Ta se provádí v několika kolech, kdy se úsudky odborníků postupně zlepšují.

26 Extrapolace trendů Vývoj od minulosti do budoucnosti je vyjádřen pomocí nejvhodnější křivky (kvadratická, lineární). Vyjádření může znesnadnit diskontinuita nebo tržní překvapení. Korelace trendů Jde o hledání hlavní a vedlejší veličiny použitelné při predikci a to pomocí zjišťování korelace mezi různými řadami. Vícenásobné scénáře Hlavním cílem tohoto přístupu je stimulovat management, aby uvažoval o možnostech alternativních budoucnosti a sestavoval variantní plány. Každá alternativa je konsistentní a je jí přiřazena určitá pravděpodobnost, že nastane.

27 Exponenciální vyrovnávání
pravděpodobně nejužitečnější technika krátkodobého prognózování, a to z následujících důvodů: - je jednoduchá; - vyžaduje minimální množství dat; - zjistilo se, že je ve své třídě nejpřesnější; - adaptuje se na zásadní změny v příslušných řadách. Tuto techniku lze popsat jako klouzavý průměr, kde minulá pozorování nemají stejnou váhu. → nová prognóza = a (skutečná poptávka) + (1-a) (předchozí prognóza)

28 Klasický rozpad časových řad
Tato metoda prognózování se objevuje v mnoha sofistikovaných podobách jako např. spektrální analýza, Fourierova analýza řad a Box-Jenkinsovo modelování. Nejzákladnější forma této metody se v průběhu let rozšířila. Filosofie, z níž tento přístup k prognózování vychází, tvrdí, že řady historických dat lze rozložit do čtyř základních složek: trend (dlouhodobý pohyb obratu vyvolaný jako výsledek změn různých faktorů); sezónní změna (pravidelné nejvyšší a nejnižší body v časové řadě, které nastávají každých dvanáct měsíců); cyklická změna (pravidelné vzorce v časových řadách, které jsou delší než rok); zbytková (náhodná) změna (část obratu, která nepatří do žádné z předchozích složek).

29 Použité zdroje HORÁKOVÁ, H., KUBÁT, J. Řízení zásob. Praha: Profess Consulting, ISBN SVOBODA, V., LATÝN, P. Logistika. České vysoké učení technické. Praha ISBN X ŠTŮSEK. J.: Logistický management, Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta, 2005 FORMÁNEK, Tomáš. Demand planning v praxi. Dostupné z: FORMÁNEK, Tomáš. Efektivní předpověď poptávky a řízení zásob. Dostupné z: FORMÁNEK, Tomáš. Integrovaná předpověď poptávky. Dostupné z: Měření a předvídání poptávky na trhu. Dostupné z: Predikce budoucí poptávky a parametrů trhu. Dostupné z:

30 DĚKUJEME ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "Předpověď poptávky Vypracovaly: Brejchová Ludmila Milerová Linda"

Podobné prezentace


Reklamy Google