Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úmluva o biologické rozmanitosti Rio de Janeiro, červen 1992 ČR podpis (ratifikace), červen 1993 Platnost od března 1994.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úmluva o biologické rozmanitosti Rio de Janeiro, červen 1992 ČR podpis (ratifikace), červen 1993 Platnost od března 1994."— Transkript prezentace:

1 Úmluva o biologické rozmanitosti Rio de Janeiro, červen 1992 ČR podpis (ratifikace), červen 1993 Platnost od března 1994

2 Mají suverénní právo využívat své přírodní zdroje Jsou povinny nepůsobit škody životnímu prostředí svému ani okolním státům Jsou si vědomy významu a potřeby uchování biologické diverzity Smluvní strany potvrdily, že:

3 Jsou si vědomy významu a potřeby uchování biologické diverzity Ochrana biodiverzity je společným zájmem lidstva Jsou zodpovědné za ochranu své biodiverzity a využívání přírodních zdrojů trvale udržitelným rozvojem Smluvní strany potvrdily, že:

4 Jsou znepokojeny trvalou erozí biodiverzity Je životně důležité předvídat, omezovat a odstraňovat příčiny poklesu biodiverzity Je potřeba vytvořit odborné a vědecké kapacity pro plánování a realizaci opatření na ochranu biodiverzity Smluvní strany potvrdily, že:

5 Budou realizovat a podporovat programy výchovy a vzdělávání se zaměřením na ochranu biodiverzity Budou realizovat osvětovou činnost prostřednictvím škol, sdělovacích prostředků apod. Budou stimulovat výzkum v této oblasti Smluvní strany potvrdily, že:

6 Základním předpokladem ochrany biodiverzity je ochrana a obnova životaschopných populací druhů, ekosystémů a přírodních biotopů in situ Významnou roli musí hrát i opatření ex situ Smluvní strany potvrdily, že:

7 Ochranu biodiverzity je potřeba realizovat za plné účasti žen na všech úrovních rozhodování Budou podporovat mezinárodní a celosvětovou spolupráci Budou podporovat a spolupracovat s nevládním sektorem Smluvní strany potvrdily, že:

8 Je požadováno věnovat zvláštní pozornost rozvojovým zemím, včetně zajištění finančních prostředků na uchování jejich biodiverzity K ochraně biodiverzity jsou potřeba rozsáhlé investice, z nichž lze však předpokládat množství ekologických, hospodářských a společenských přínosů Trvale udržitelné využívání biodiverzity má kritický význam pro výživu a zdraví lidí Smluvní strany potvrdily, že:

9 Společná ochrana biodiverzity přispěje k posílení přátelských vztahů mezi státy a míru Jsou odhodlány chránit biodiverzitu ku prospěchu současných i budoucích generací Smluvní strany budou rozvíjet národní strategie, plány a programy ochrany na využívání biodiverzity v rámci trvale udržitelného rozvoje Smluvní strany potvrdily, že:

10 Každá smluvní strana, jak to bude možné, určí složky biodiverzity, které je potřeba chránit Budou dlouhodobě sledovat a vyhodnocovat biodiverzitu a vlivy jí ovlivňující Vytvoří systém chráněných území a zpracují zásady jejich řízení Smluvní strany potvrdily, že:

11 Budou obnovovat poškozené ekosystémy, podporovat záchranu ohrožených druhů a udržování životaschopných populací v přirozeném prostředí i v umělých chovech (hosp. zvířata) Nebudou vysazovat nebo vyhubí ty druhy, které ohrožují přírodní ekosystémy nebo původní druhy Vytvoří nezbytné právní normy pro ochranu biodiverzity Smluvní strany potvrdily, že:

12 Přijmou opatření na ochranu biodiverzity ex situ Přijmou motivační opatření (např. dotace) Poskytnou nebo předají druhé straně za maximálně výhodných podmínek technologie, které souvisí s ochranou biodiverzity Smluvní strany potvrdily, že:

13 Zajistí taková právní, administrativní nebo politická opatření, aby předání technologií realizovaly i soukromé firmy Si budou vyměňovat výsledky ochrany biodiverzity a další informace vztahující se k trvale udržitelnému rozvoji¨ Budou pravidelně sledovat: 1.Ekosystémy a přírodní stanoviště 2.Druhy a společenstva volně žijící nebo rostoucí i pěstované nebo chované k hospodářskému využití, které jsou ohrožené 3.Genomy a geny společenského, vědeckého nebo ekonomického významu Smluvní strany potvrdily, že:

14 Poskytnou finanční zdroje dle svých možností pro ochranu biodiverzity na národní úrovni Dobrovolně poskytnou finanční prostředky na ochranu biodiverzity v rozvojových zemích Poskytnou finanční příspěvek na činnost Konference, Sekretariátu, poradních orgánů aj. Smluvní strany potvrdily, že:

15 K této úmluvě nemohou být činěny žádné výhrady Ve dvouletých intervalech od podepsání může kterákoliv smluvní strana vystoupit písemným ohlášením (důvody?) Smluvní strany potvrdily, že:

16 Jednáním dotčených stran Smírčí pomocí třetí strany Arbitráží (tři arbitři – každá smluvní strana jeden, třetí dohodou obou stran) Spory mezi stranami se řeší Mezinárodním soudem

17 variabilita všech žijících organizmů Úmluva definovala některé termíny Biodiverzita organizmy nebo jejich části, populace, ekosystémy, biotopy apod. využitelné pro lidstvo Biologické zdroje technologie využívající živé organizmy nebo jejich části (DNA) k produkci nebo modifikaci výrobků, procesů apod. Biotechnologie

18 komplex společenstev organizmů a jejich přirozeného prostředí Úmluva definovala některé termíny Ekosystém ochrana biodiverzity mimo přirozená stanoviště (biotopy) Ochrana ex situ organizmů nebo jejich společenstev v přirozeném prostředí Ochrana in situ

19 přírodní stanoviště, kde se přirozeně vyskytují jedinci nebo populace Úmluva definovala některé termíny Biotop využívání složek biodiverzity takovým způsobem, který nevede k jejímu dlouhodobému poklesu Trvale udržitelné využívání

20 Konference stran Společné jednání smluvních stran konané v pravidelných intervalech stanovených na prvním jednání konference (zpravidla ročně) Mimořádná zasedání se mohou konat kdykoliv, uzná-li to konference za nutné nebo požádá-li o to kterákoliv ze smluvních stran a vysloví-li pro to podporu nejméně jedna třetina smluvních stran Konference stran bude kontrolovat realizaci Úmluvy Ustavené instituce

21 Konference stran Stanoví vždy formy a úkoly předávání informací smluvních stran Posuzuje vědecké a technologické záležitosti ochrany biodiverzity Přijímá nezbytná opatření jimiž zavazuje členské státy Ustavené instituce

22 Konference stran Může přijímat dodatky, změny, přílohy a další k této Úmluvě Rozhoduje o finančních podporách a projektech Může vytvořit pomocné orgány konference, zejména pro vědecké a technologické účely Ustavené instituce

23 Poradenství Realizuje jakékoliv akce podporující dosažení cílů této úmluvy Stanoví intervaly ve kterých poskytují smluvní strany zprávy o stavu a opatřeních na ochranu biodiverzity Přijímá protokoly (závazná usnesení) a kontroluje jejich plnění Ustavené instituce Projednává odstoupení nebo přistoupení dalšího státu k úmluvě

24 Sekretariát Zajišťuje zasedání konference Připravuje zprávy a předkládá je konferenci Ustavené instituce Vykonává funkce určené mu konferencí Připravuje zprávy a předkládá je konferenci

25 Pomocný a poradní orgán pro vědu a techniku Jeho náplní je vědecké a technologické poradenství Poskytuje konferenci vědecké a technické hodnocení stavu biodiverzity¨ Připravuje projekty na ochranu biodiverzity Ustavené instituce

26 Pomocný a poradní orgán pro vědu a techniku Vyhledává moderní technologie a z neznalosti pro jejich uplatnění v ochraně biodiverzity Poskytuje rady, odpovídá na dotazy a vede odbornou komunikaci se smluvními stranami Ustavené instituce


Stáhnout ppt "Úmluva o biologické rozmanitosti Rio de Janeiro, červen 1992 ČR podpis (ratifikace), červen 1993 Platnost od března 1994."

Podobné prezentace


Reklamy Google