Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projektový management

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projektový management"— Transkript prezentace:

1 Projektový management

2 Základní informace o certifikaci LEED
LEED je mezinárodně uznávaná certifikace zelených budov poskytující třetím stranám potvrzení, zda byla budova navržena a postavena dle strategií zaměřených na zlepšení výkonnosti, zvýšení energetických úspor, efektivní využití vody a snížení emisí oxidu uhličitého, na kontrolu zdrojů a citlivost jejich vlivu a zdokonalení vnitřního prostředí. Pomocí certifikačního systému LEED je možno hodnotit různé stavby, kterými jsou např. nové konstrukce, stávající budovy, interiéry obchodních budov, školy, prodejny, zdravotnická střediska a domy, kterým bude věnována tato kapitola. LEED určený k certifikaci rodinných domů je vlastně navržen za účelem podporování změny průmyslu výstavby rodinných domů směrem k více udržitelným postupům. Hodnocení je zaměřeno především na stavební postupy šetrné k životnímu prostředí.

3 Budovy jsou posuzovány z hlediska osmi kategorií:
1. Inovace & Design - speciální metody navrhování s individuálními body zohledňující daný region. 2. Poloha & Napojení - umístění domů sociálním a ekologicky odpovědným způsobem ve vztahu k širšímu okolí. 3. Udržitelnost lokality - využití veškerých vlastností okolí tak, aby se minimalizoval dopad projektu na okolí. 4. Hospodaření s vodou - způsob hospodaření s vodou venku i uvnitř objektu. 5. Energie & Ovzduší - energetická účinnost, zejména v obvodovém plášti a v provedení vytápění a chlazení. 6. Materiály & Zdroje - efektivní využívání materiálů, výběr ekologicky výhodnějších materiálů a minimalizace odpadů v průběhu výstavby. 7. Kvalita vnitřního prostředí - zlepšování kvality vnitřního prostředí prostřednictvím snižování vzniku a následného šíření znečištěných látek. 8. Informovanost & Vzdělávání - vzdělávání majitelů domu, nájemců a/nebo správce budovy týkající se provozu a údržby „zelených“ vlastností domu.

4 Úrovně hodnocení certifikátu LEED
Požadované body Certifikovaný 45 – 59 Stříbrný 60 – 74 Zlatý 75 – 89 Platinový 90 – 136 Celkově dostupné body 136

5 Základní informace o certifikaci BREEAM
BREEAM je v rámci světa jednou z nejrozšířenějších metod pro hodnocení vlivu staveb na životní prostředí. Zahrnuje více než 200 000 certifikovaných budov a asi 1 000 000 registrovaných a čekajících na hodnocení. Britskou normou je tento certifikát považován za nejvhodnější způsob v oblasti návrhů pro udržitelný rozvoj a proto se právě BREEAM stal prostředkem používaným k popisu vlivu stavby na životní prostředí. Stejně jako LEED i BREEAM lze aplikovat na různé stavby např. budovy určené pro vzdělávání, zdravotní centra, průmyslové objekty, administrativní, prodejny, soudní budovy a v neposlední řadě ekologické domy. Systém hodnocení BREEAM určený pro ekologické domy byl zaveden v Anglii v dubnu 2007 jako dobrovolný národní standard s cílem zlepšit celkovou udržitelnost nově budovaných domů. Za tímto účelem byl stanoven jednotný rámec, pomocí něhož mohou být v oblasti stavebnictví navrženy a postaveny domy vyšších ekologických standardů. Toto hodnocení dává mimo jiné případným zájemcům informaci o vlivu jejich nového domova na životní prostředí a potenciální provozní náklady.

6 Hlavní zaměření BREEAMU
snížit vliv stavby na životní prostředí, hodnotit objekty dle jejich přínosu k životnímu prostředí, poskytnout spolehlivé označení stavby, zvýšit poptávku po úsporných domech z pohledu životního prostředí. Cíle BREEAMU: poskytnout trhu možnost hodnocení stavby s nízkým dopadem na životní prostředí, zajistit nejlepší ekologický postup, který bude součástí projektů, nastavit kritéria a normy, které jsou nezbytnou součástí trhu a poskytovat inovační řešení, která minimalizují dopad na životní prostředí, rozšířit povědomí majitelů, nájemců, projektantů a provozovatelů o výhodách budov se sníženým dopadem na životní prostředí.

7 Hodnocení úsporných domů se provádí pomocí devíti kategorií:
Energie a emise CO2 Hospodaření s vodou Použité materiály Odtok povrchové vody Nakládání s odpady Zátěž životního prostředí Zdraví a kvalita vnitřního prostředí Management Ekologie Každá kategorie představuje určitý vliv na životní prostředí. Kategorie mohou být obodovány na základě splnění daných podmínek a získání jednoho nebo více kreditů.

8 přednáška ing. Trejbala
Management výstavbového projektu Systém organizace výstavbového projektu systém jediného dodavatele systém více dodavatelů kombinace předchozích možností Lze rozlišit: způsob výstavby dodavatelský, investorský, kombinovaný s vyšším dodavatelem , s vyšším dodavatelem na klíč,…. Organizační struktura výstavbového projektu Dodavatelské systémy příklad klasického dodavatelského systému; dodavatelské systémy velkých staveb; plán organizace výstavby; Formy organizace řízení výstavbového projektu Projektový management.

9 Systém jediného dodavatele
systém jediného dodavatele - stavebník zadá dodávku projektové dokumentace stavby i její zhotovení jedinému dodavateli a jedinou smlouvou o dílo ho zavazuje, aby mu předal hotovou a provozuschopnou stavbu, a to ve smluveném termínu, stanovené kvalitě a za smluvenou cenu. Ve zkratce systém „design & build”. Systém více dodavatelů systém více dodavatelů - stavebník postupně zadává projektovou dokumentaci stavby i jednotlivé stavební práce a dodávky i jiné služby několika dodavatelům, kteří vstupují do smluvních vztahů přímo s ním (počet uzavřených smluv odpovídá počtu dodavatelů).

10 „Klasický“ způsob organizace a řízení (na 2 smlouvy)
Odpovědnost projektanta ve službách stavebníka za kvalitu řešení zpracované dokumentace stavby /smlouva o dílo/ Odpovědnost stavebního dodavatele ve službách stavebníka se zárukou za kvalitu zhotovení stavby podle úplné dokumentace stavby předanou stavebníkem /smlouva o dílo/ Obvykle je tento dodavatelský systém doplněn třetí smlouvou a to mandátní, příp. příkazní smlouvou na technický dozor stavby pro investora/stavebníka či objednatele – TDI, TDO. Tabulka ilustruje průběh pořizování stavby v tomto dodavatelském systému.

11 Přehled inženýrských činností/služeb na řízení projektu inženýrských firem (viz 9 výkonových fází dle VHŘ) 1,2 Vytvoření strukturálního rámce plánování a realizace projektu, optimalizace zadání, studie stavby 3 Zajištění dokumentace stavby pro územní řízení, vydání územního rozhodnutí pro stavbu 4 Zajištění dokumentace stavby pro stavební řízení, vydání stavebního povolení pro stavbu Řízení zpracování dokumentace pro výběr dodavatele Řízení a zajištění výběru dodavatele a zadání zakázky 7,8 Řízení projektu ve fázi realizace a výkon technického dozoru při realizaci 9 Spolupráce při dokončení stavby (kolaudační souhlas, odstranění vad apod.)

12 Cena dokumentace projektu (stavby)
Nejčastěji: Cena dohodnutá ve smlouvě Cena určená způsobem stanoveným ve smlouvě Doporučená pomůcka – Výkonový a honorářový řád Cena se obvykle vztahuje k určité ucelené části dokumentace projektu (např. studie proveditelnosti, dokumentace pro provedení stavby, realizační dokumentace) Vyšší dodavatelé zpracovávají některé části dokumentace projektu a zahrnují je do smluvní ceny vyšší dodávky

13 Formy organizace řízení výstavbového projektu
stavebník řídí všechny fáze sám inženýring construction management project management řízení všech fází výstavbového projektu si stavebník ponechá ve svých rukou - tuto možnost může stavebník zvolit, pouze pokud je na to odborně vybaven,

14 Stavby postavené s účastí inženýrských firem
Podle formy organizace řízení výstavbového projektu může stavebník inženýrským organizacím svěřit : řízení fáze realizace / inženýring řízení fáze realizace a zodpovědnost za celou dodávku stavby/construction management řízení všech fází výstavbového projektu až po dosažení dílčího cíle/project management Pozn.: řízení všech fází výstavbového projektu si stavebník ponechá ve svých rukou - tuto možnost může stavebník zvolit, pouze pokud je na to odborně vybaven

15 Inženýring stavebník svěří řízení fáze realizace inženýrské organizaci, která vystupuje v roli manažera realizace stavby Inženýrská organizace vstupuje mezi stavebníka a jednotlivé dodavatele. Všechny stavební a technologické dodávky zabezpečují příslušné dodavatelské firmy podle samostatných smluv se stavebníkem. Inženýrská organizace koordinuje časově dodávky dodavatelů, přejímá je a vyúčtovává je s nimi.

16 Construction management stavebník svěří řízení fáze realizace inženýrské organizaci, která vystupuje v roli kontraktora stavebník svěří inženýrské organizaci nejen řízení fáze realizace, ale i zodpovědnost za celou dodávku stavby - inženýrská organizace zadává smlouvou o dílo všechny stavební práce svým jménem příslušným realizátorům. Je tedy typickým kontraktorem.

17 Project management Stavebník zadá řízení všech fází výstavbového projektu až po dosažení dílčího cíle projektu - tj. až po předání a převzetí provozuschopné stavby manažerskému týmu stavebník svěřuje celé řízení manažerskému týmu vedeného specialistou – tzv. projektovým manažerem

18 Project management Projektový management (project management) představuje systémový nástroj řízení. Na jeho využití ve výstavbových projektech se specializují poradenské, obstaravatelské inženýrské organizace a jiné subjekty (konzultanti, projektoví manažeři). Využívá řadu metod a nástrojů, především síťovou analýzu a metodu kritické cesty, ze které se tato disciplina postupně vyvíjela. Současným trendem je využití teorie omezení (TOC- Theory of Constraint), z níž vychází metoda kritického řetězce. Nezastupitelná je zde role projektového manažera. Ověřování standardu znalostí projektového manažera se provádí certifikací (více viz

19 Manažer projektu - projektový manažer … Project Manager
Manažer výstavbového projektu je fyzická nebo právnická osoba, která pro objednatele projektu (v jeho zastoupení) řídí přípravu, realizaci a případně i užívání výsledků projektu. Znalosti manažera: teorie managementu marketingu obchodu ekonomiky finančního řízení psychologie,… Zodpovídá za výběr pracovní skupiny a její transformaci do projektového týmu, jehož členy vede. Jeho hlavním úkolem je projektové práce řídit a kontrolovat, ne vykonávat.

20 Projektový manažer – pokr.
Projektový manažer má zodpovědnost za projekt jako celek a to zejména za: podávání zpráv zadavateli o postupu vzhledem k plánu vyžádání si schválení u záležitostí překračující jeho delegovanou pravomoc,předvídání problémů a přípravu strategií jejich řešení čerpání nákladů oproti rozpočtu vytvoření projektového týmu řízení spolupráce v týmu předcházení a řízení neshod a konfliktů uzavření projektu

21 Výstavbový projekt - oblasti
Výstavbový projekt zahrnuje v přiměřeném rozsahu, úměrně k charakteru, velikosti a složitosti stavby obvyklé součásti managementu: management kvality (jakosti), času, nákladů a zdrojů finanční management obstarávání vč. smluvního managementu management lidských zdrojů management rizik a změn

22 Smluvní management Koncipování smluvních vztahů a prověření smluvních partnerů Koncipování smluv a smluvních závazků Sledování plnění - vyhodnocení požadavků na změny/Claim management/ Ukončování smluvních vztahů

23 Výstavbový projekt - procesy
Výstavbový projekt lze chápat jako komplexní proces, v němž rozlišujeme: řídicí proces, tj. management všech fází výstavbového projektu, řízený proces : navrhování/projektování, tj. pořízení dokumentace projektu/design engineering, realizace, tj. pořízení stavby v souladu s dokumentací projektu, užívání, tj. provozování stavby.

24 Výstavbový projekt - procesy
Proces řídicí – management rizik, kvality, času, nákladů a zdrojů, smluv, změn a požadavků…, který využívá např. analýzu sítovou, analýzu rizik, finanční analýzu, projektový controlling.. Procesy řízené (produktově orientované) Řízený proces navrhování (projektování), tj. zpracování dokumentace stavby aj. působení projektantů Řízený proces realizace stavby v souladu s plánem projektu, s projektovou dokumentací stavby, zadávací dokumentací.. a jinými dokumenty projektu – smlouvami... Řízený proces užívání, tj. provozování stavby v souladu s dokumentací pro užívání stavby s racionalizačními (rekonstrukčními, modernizačními) změnami provedenými během užívání (provozu), popř. příprava podkladu pro rekonstrukci na úrovni stavby.

25 Výstavbový projekt management - prostředky a nástroje
Management projektu využívá obvyklé prostředky a nástroje řízení: organizování, plánování a kontrolování - přerůstající v controlling (sledování, , hodnocení, uzpůsobování..) rozhodování, ovlivňování a vedení lidí přerůstající ve vůdcovství (leadership) s využitím metod a postupů i počítačové podpory/SW

26 Výstavbový projekt - rizika
Rizikem se rozumí možnost vzniku události s výsledkem odchylným od předpokládaného. Celková míra rizika projektu je: funkcí rizik jednotlivých fází výstavbového projektu a rizika z okolí. Stupeň rizika výstavbového projektu lze určit například podle: obtížnosti a velikosti projektu, způsobu financování, způsobu jeho organizace řízení, doby trvání projektu, rozsahu a počtu poddodavatelů.

27 Výstavbový projekt - výpočet rizika
Výpočet rizika vychází z těchto tří otázek: jaká nebezpečí a jaké scénáře nebezpečí existují - zdroje nebezpečí, jaká je pravděpodobnost realizace nebezpečí, jaké jsou následky realizace nebezpečí - škoda vzniklá realizací scénáře nebezpečí je náhodná veličina. Výše rizika je součinem výše škody a pravděpodobnosti, že škoda nastane.

28 Výstavbový projekt - typy rizik
K rizikům především patří: rizika věcného charakteru (např. provozní parametry stroje jsou horší, než se předpokládalo), rizika časového charakteru (např. rychlé zastarání stroje), rizika mikroekonomického charakteru (např. realizace projektu přináší menší zisk, což ztěžuje splácení úvěru), rizika makroekonomického charakteru (např. inflace, politická a sociální situace).

29 Výstavbový projekt - kategorie rizik
Rozlišují se v zásadě tři kategorie rizik: rizika, která je možno vyloučit (smluvně přenést na jiného účastníka výstavbového projektu) rizika, která je možno pojistit (v pojistné smlouvě s pojišťovnou) rizika, pro která je nutno vytvořit rezervy. Zřizují se na začátku výstavbového projektu, aby se z nich mohlo čerpat v průběhu projektu. Podstatnou část rezerv je dobré ponechat k čerpání až ke konci realizace projektu


Stáhnout ppt "Projektový management"

Podobné prezentace


Reklamy Google