Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Efektivita terénní práce

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Efektivita terénní práce"— Transkript prezentace:

1 Efektivita terénní práce
Zpracovali: Hana Laurentová (TP SANANIM Praha) Robert Knebl (NZDM Nadosah Bystřice n. P.)

2 Cíl prezentace 1. Cílem je přinést přehled o možnostech efektivity TP a popsat a sjednotit v rámci FTP co pro nás znamená slovo „efektivita“ – respektive efektivnost terénní práce (obecně či v různém programu) 2. Popsat různé pohledy jak je nahlíženo ne efektivitu z hlediska teorie i praxe 3. Předat si navzájem své zkušenosti

3 Co vše vás napadne, když se řekne efektivita terénní práce?
Efektivita TP souvisí s hodnocení kvality (viz. kvadrant dle Racka) Klíčové pojmy: efektivita, evaulace, kvalita, Standardy odborné způsobilosti, udržování a rozvoj kvality, mechanismy, standardy odborné způsobilosti

4 Co je to efektivita/efektivnost
Z wikipedie: Cizím slovem efektivita či efektivnost vyjadřujeme praktickou účinnost nějaké (jakékoliv smysluplné) lidské činnosti, nejčastěji pak lidské práce. Jinými slovy, jedná se o souhrnné vyjádření konkrétního účinku nějakého efektu nebo i vícera různých vzájemně působích efektů. V běžné praxi se používá zejména sousloví hospodářská efektivita, ekonomická efektivita nebo pedagogická efektivita. Efektivita pak obvykle bývá hlavním kritériem při posuzování úspěšnosti.

5 Efektivnost sociálních služeb
Systém sociálních služeb je účinný, pokud odpovídá místním specifikům a potřebám klientů i občanů Přijetím zákona č.108/2006 sb., o sociálních službách se zásadně otevírá přístup k financování nízkoprahových služeb z veřejných prostředků. Nárůst poskytovatelů – hodně z nich přistupuje k registraci stylem „raději více služeb než méně“ neb dokonce se setkáváme se situací, že organizace, které o poskytování soc.služeb ani neuvažovaly nebo svůj projekt jako sociální službu nechápaly žádali o registraci NZDM s přístupem, že budou mít větší přísun finančních prostředků. Jediné měřítko a zákonným kritérium je tedy prozatím naplňování standardů soc. služeb. Do budoucna je třeba i díky tlaku na stávající balík financí hledat další kritéria. Výsledek: zvyšuje se požadavek na efektivitu celého systému Otázka: Je celý systém efektivně financován? Otázka 2: Využívá Váš systém efektivně prostředky? Jaké máte nástroje?

6 Budoucnost efektivity
Se vzrůstající konkurencí na trhu služeb (poskytovatelů) se velmi brzy setkáme s ekonomickým hodnocením služeb, tedy posuzováním hodnota/peníze, kdy hodnota = kvalita + efektivita (Kalina, 2003)

7 Co je efektivita služby?
Odpověď: Efektivity v dané službě je dosaženo tehdy, pokud výsledky odpovídají předpokladům, které jsme při zřizování služby očekávali – cíle služby – tj. naplnění cílů

8 Kvadrant účinné efektivity
1. Efektivita pro klienta – kvalita života klienta 2. Efektivita pro skupinu obyvatel, komunitu – změny v komunitě 3. Efektivita pro zadavatele – náklady, výsledky 4. Efektivita pro poskytovatele – provoz A teď naše společná práce 

9 Další ukazatele hodnoty (efektivity) služby
Základní ukazatele: Naplňování SQSS Inspekce Akreditace Certifikace Jiné mechanismy hodnocení kvality Ukazatele „dobré klientské praxe“ Ukazatele „profesionální iniciativy“ Ukazatele „managementu kvality“

10 Otázky, na něž hledáme odpověď
Je na čase změnit koncepci služeb v TSP? =>Jak sledovat kvalitu a efektivitu služeb poskytovaných v TSP? => Fungují terénní služby efektivně? => Jaké priority máte dnes?

11 Kvalita a efekt důraz kladen na kvalitu služeb
=> služba efektivní, integrovaná, sloužící definovanému cíli, naplňující kritéria standardů a odpovídající potřebám klientů (Kalina, 2003) otázkou, co kvalita služeb v kontextu TP znamená, v české literatuře pojem nevysvětlen, „je těžké definovat kvalitu, ale když chybí, tak to může být znát“ otázkou, jaké procento klientů KC posunuto v systému dál

12 Jak sledovat kvalitu a efektivitu služeb
ve standardech odborné způsobilosti požadavek na hodnocení kvality a efektivity služby x chybí jasná kritéria Soulad cílů s vlastní realizací programu sledování spokojenosti klientů periodické hodnocení efektivity programu kvalita ≠ efektivita efektivní služba = účinná služba; kritériem je ZMĚNA klienta - klient se programu musí účastnit a zapojit se do něj (Kalina, 2003) kvalitní služba – služba naplňující standardy kvality, jež ale nemusí současně splňovat kritéria účinnosti kvalitní služba = služba, se níž jsou spokojeni klienti a současně kladně hodnocená odborníky (Kalina, 2003) „Je těžké definovat kvalitu, ale když chybí, tak to může být znát.“

13 Fungují efektivní služby?
efektivita posuzována pomocí indikátorů výkonu (Kalina, 2003) indikátory kontaktu - počet klientů/kontaktů indikátory dodání služby - využití služeb a kapacity KC indikátory změny - UD, zdraví, soc. fungování, životní styl indikátory výsledku - objektivně pozorovatelné změny efektivita programu = kvantita odvedené práce KC, NZDM a možná i jiné služby jsou často - chyceni v pasti hlídání a sbírání čísel Rizika, limity, stereotypy aneb je na tom něco pravdy? Nebo si to obhájíte? KC ve velkých městech zahlcena KC v menších městech ve stresu z poklesu počtu klientů indikátory změny a výsledku v podmínkách TP nejsou jasně vydefinované Otázka: Jaké jsou vaše indikátory????

14 Efektivnost x financování
Úzké propojení systém financování - neprodukování lidí závislých na službě: např. aby dávky státní sociální podpory i pomoci byly vyvážené… Měření efektivnosti je dynamický proces Vyžaduje pravidelně hodnotit změněné sociálně ekonomické podmínky a zabezpečit jejich promítnutí do připravovaného systému

15 Jak zjišťujeme efektivitu programu?
Evaluace a věci s ní spojené … Otázka: Co měříme, hodnotíme v tsp? Zamyslete se nad tím, co je důležité v tsp s drogovými uživateli, neorganizovanou mládeží, lidmi bez přístřeší i osobami, které poskytují sexuální služby? Věříme, že zástupci cílových skupin sami ví, co je pro mě důležité měřit.

16 Efektivita TSP x kamenná služba
Co je v Tsp efektivnější? Dle Vás?

17 Výhody oproti kamenné službě
Terénní sociální práce (TSP) je specifická forma sociální práce, odlišená mimo jiné působením terénního sociálního pracovníka přímo v přirozeném prostředí svých klientů. TSP je založena na dlouhodobém a intenzivním působení, které umožňuje dosáhnout v porovnání s klasickou sociální prací znatelně vyšší efektivitu při řešení některých typů problémů.

18 Skupinová práce Skupinky dle cílovek + jiní:
Co je důležité s cílovou skupinou, aby došlo k cílené změně chování uživatele/klienta? Jaké dopady naší práce jsou pro klienta nejužitečnější, nejefektivnější dopady?

19 Kvantita x kvalita Otázka: vypovídá počet kontaktů o efektivitě práce? Proč ano a proč ne? Proč to po vás nadřízení chtějí? Příklady z praxe Nástroje sběru dat Etické vazby evaluace

20 Co patří k sobě? Přiřaďte k sobě navzájem písmena a číslice, které k sobě patří např. A-2 apod. Krátkodobá změna Dlouhodobá změna Nepřímá změna Přímá změna Díky terénní práci v rodinách můžeme očekávat, že u rodiny nedojde k odebrání dětí do náhradní péče Podařilo se zapojit 20% klientů do zaměstnání u zaměstnavatelů, se kterými organizace intenzivně spolupracovala Ihned po ukončení programu pro léčbu drogově závislých se zjistilo, že 62% klientů abstinuje Při výzkumu po dvou letech od ukončení programu pro léčbu drogové závislosti se zjistilo, že abstinuje 35% klientů. Ihned po ukončení programu se jednalo o 62%

21 Příklady z praxe KC HODNOCENÍ A VÝSLEDKY
Způsob hodnocení úspěšnosti programu a) kvantitativní: Kvantitativní údaje zpracováváme v půlročních a ročních statistikách, kde se zaměřujeme na: - počet kontaktů, počet klientů, počet kusů vyměněného inj. materiálu, počet výkonů služeb a klientů, jež danou službu využili (tyto počty rozvádíme i podrobněji, např. z počtu klientů zjišťujeme kolik je žen a mužů atp.) - počet kontaktů s institucemi, počet besed v rámci PP b) kvalitativní: Po půl roce a po roce kriticky zhodnocuje vývoj zařízení a úspěšnost v dosahování cílů stanovených v projektu na daný rok dle kvantitativních kritérií. Dále zhodnocujeme spolupráci se zařízeními v síti péče o uživatele drog. Hodnocení účinnosti: půlroční a roční výsledky jsou porovnávány s výsledky z předešlých let (5 let). Zda a jak stoupl počet konkrétních údajů, zda jsou služby efektivně využívány, jak se zvýšila návštěvnost a počet nových klientů. Novým způsobem zhodnocení je efektivitu zařízení. Údaje se týkají výměnného programu - počet kusů vyměněného inj. materiálu a výkonů této služby, počtu klientů využívajících pouze tento program, počtu klientů využívajících ostatních služeb. úspěšnost dlouhodobější práce s klientem v rámci motivačních programů a efektivitu snižování sociálních a zdravotních rizik, kde porovnáváme pozitivní i negativní změny v životě klientů. V neposlední řadě zaznamenáváme záchyt pozitivity testovaných osob na HCV a HBsAg. Průběžně zaznamenáváme vývoj motivace jednotlivých klientů ke změně rizikového chování, popřípadě abstinenci - individuální vedení klienta /spis klienta/. Další: vyjádření supervizora, pravidelné pracovní porady kontaktních center • návratnost injekčního materiálu

22 Závěr Skloubení kvality a efektivity je příležitost k obhájení existence našich služeb. Pokud nebudeme sami umět definovat a vyčíslit benefit pro klienta a pro společnost jako zadavatele, nelze předpokládat udržitelnost našich služeb

23 Literatura a zdroje: Metodická příručka pro výkon terénní sociální práce – kolektiv autorů (MPSV, Praha 2007) (3.2 Evaluace str ) Metodické materiály z kurzů a organizací, které využívají SW(TSP) Kontaktní práce, Jindřich Racek (další ukazatelé kvality – str ) Kalina: Drogy a Drogové závislosti, Úřad vlády ČR 2003 Zákon č.108/2006 Sb. Standardy sociálních služeb do praxe Vlastní praxe ze zařízení Poznámky z kurzů

24 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Efektivita terénní práce"

Podobné prezentace


Reklamy Google