Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Témata a teoretická východiska geografie cestovního ruchu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Témata a teoretická východiska geografie cestovního ruchu"— Transkript prezentace:

1 Témata a teoretická východiska geografie cestovního ruchu

2 Předmět studia geografie CR
Předpoklady a podmínky rozvoje cestovního ruchu Potenciál CR, infrastruktura potřebná pro CR a její parametry Prostorová diferenciace a distribuce jevů spojených s cestovním ruchem Na různých hierarchických úrovních (globální, mezinárodní, národní, regionální, lokální); hledání paralel Environmentální a socio-kulturní dopady a konsekvence cestovního ruchu, Prostorové modelování a plánování rozvoje cestovního ruchu Vývoje a změna vzorů cestovního ruchu Prostorová difúze CR Vývoj hierarchií destinací Efekt vzdálenosti na pohyb účastníků CR

3 Předmět studia geografie CR
Specifika středoevropského prostoru: Studium a hodnocení Potenciálu CR, Únosné kapacity území pro CR Stability krajiny Atraktivity krajiny pro CR Krajinného rázu a estetických hodnot krajiny Rajonizace a klasifikace oblastí cestovního ruchu

4 Předmět studia geografie CR
Ve středoevropském prostoru dosud v zásadě chybí hlubší studium: Motivací účastníků cestovního ruchu, Územních (prostorových) vztahů mezi nabídkou a poptávkou

5 Témata české geografie CR
Výzkum a hodnocení socio-ekonomických podmínek pro CR Demografické a urbanizační faktory, ekonomický potenciál Problémy krátkodobé rekreace velkoměstského obyvatelstva Problematika „druhého bydlení“ Prostorová analýza CR Udržitelnost rekreačních aktivit

6 Základní současné výzkumné otázky geografie CR
Za jakých přírodních a sociálních podmínek se cestovní ruch rozvíjí Kde a v jakých formách se uskutečňuje Kdo jsou účastníci cestovního ruchu a jaké jsou jejich motivy Jaké jsou ekonomické, sociální a především environmentální důsledky a dopady cestovního ruchu

7 Přístupy k řešení otázek
Pozitivistický (prostorově funkční) Prostorové modely Behaviorální a percepční aspekty cestovního ruchu Studuje turistické toky a prostorovou strukturu rekreačních oblastí Vychází z prostorové analýzy a behaviorální geografie Založen na hodnocení přírodních a sociálních předpokladů rozvoje cestovního ruchu

8 Přístupy k řešení otázek
Strukturalistický (kritický) Politicko-ekonomické aspekty cestovního ruchu Např. teritoriální vazby mezi poptávkou a nabídkou, spotřebou a produkcí Finanční přínosy CR pro ekonomiku regionů a ekonomickou situaci místního obyvatelstva Environmentální a sociální aspekty Např. rozvojové limity CR Únosné kapacity regionu, krajiny, ekosystému či populace Snižování nepříznivých dopadů CR Vychází z aplikované geografie a z radikálních geografických směrů (marxismus, feminismus…) Např. plánování a management CR

9 Jiné přístupy Kladou důraz na kontext a lidské chování
Vycházejí buď z jiných teoretických základů Kulturní interpretace CR Zkoumá jak charakteristiky geografického prostoru ovlivňují CR A naopak, jak rekreační aktivity ovlivňují geografický prostor Střetávání lidí navzájem a střetávání lidí a prostoru Nebo kombinují vědecké přístupy pozitivistické a kritické Udržitelný CR

10 Kategorizace hlavních přístupů v geografii CR

11 Problémy studia cestovního ruchu
Časová a prostorová neporovnatelnost dat Vlastní vymezení předmětu studia (turistického průmyslu) OKEČ a jejich vícenásobné použití pro jednu společnost Poskytuje hmotné i nehmotné (zážitky) statky Poskytuje služby i domácímu obyvatelstvu Kam patří benzínová pumpa?

12 Problémy studia cestovního ruchu
Nedostatečná konceptuální báze disciplíny Nedostatečná teoretická opora, Empirický a deskriptivní přístup, Chybí širší syntéza (geografie je jí však přirozeně schopná, přirozeně = vzhledem k holistickému charakteru vědního oboru) Vyžaduje aplikaci multidisciplinárního přístupu, což je těžší než se zdá, může mnohé spíše zakrýt než odhalit

13 Podstata existence fenoménu cestovního ruchu: motivace a poptávka

14 Motivace v geografii cestovního ruchu
Základní předpoklady, bez něhož by cestovní ruch jako takový nemohl existovat Proč lidé cestují? Obecně: primární motiv spočívá ve skutečné nebo subjektivní potřebě uniknout na čas pracovní či domácí rutině

15 Maslowova hierarchie potřeb
1954 Hierarchické řazení potřeb člověka

16 Motivační teorie Inverze chování (Graburn)
Dočasná změna chování od běžného, normální k opačnému

17 Thrift x indulgence = šetření x utrácení
Sloth = lenost

18 Motivační teorie Model sociální psychologie cestovního ruchu (Iso-Ahola) Intrinsic = vnitřní; pravý Princip „Push – pull“ efektu 4 možnosti motivací, pozice se v čase u jednotlivce může měnit Výhodnější je introdukovat 3. dimenzi: aspekt prostředí (atraktivita přírody a krajiny)

19 Motivační teorie Psychografický profil (Plog)
Založen na osobnostních charakteristikách jednotlivce Populace je rozdělena podle osobnostního kontinua: psychocentrici - allocentrici

20

21 Crandallův seznam motivací

22 Vlivy na participaci na cestovním ruchu (Torkildsen)

23 Motivační teorie Motivace se mění v souvislosti s životním cyklem
Existují významné rozdíly mezi poptávkou po cestovním ruchu (danou motivacemi) a reálnou účastí na cestovním ruchu Motivace se dostávají do konflikty s různými bariérami

24 Bariéry v cestovním ruchu
Intervenující Mezi preferencemi a účastí Antecedentní Ovlivňují rozhodnutí jednotlivce danou aktivitu nepodnikat Personální (ve smyslu osobní) Interpersonální Přírodní (sezónnost), ekonomické, sociální, kulturní, politické


Stáhnout ppt "Témata a teoretická východiska geografie cestovního ruchu"

Podobné prezentace


Reklamy Google