Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Fond soudržnosti podpora dopravních projektů v České republice Ostravice, Hotel Sepetná, 16. března 2006 Dopravní projekty Fondu soudržnosti Jaroslav.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Fond soudržnosti podpora dopravních projektů v České republice Ostravice, Hotel Sepetná, 16. března 2006 Dopravní projekty Fondu soudržnosti Jaroslav."— Transkript prezentace:

1

2 1 Fond soudržnosti podpora dopravních projektů v České republice Ostravice, Hotel Sepetná, 16. března 2006 Dopravní projekty Fondu soudržnosti Jaroslav Dostálík dosjar@mmr.czdosjar@mmr.cz Jindřich Částka casjin@mmr.czcasjin@mmr.cz Řídící orgán Fondu soudržnosti Ministerstvo pro místní rozvoj (ředitelka ing. Radka Bučilová)

3 2 Fond soudržnosti (Cohesion Fund) Cíle a charakteristika Fondu: n Snaha o snížení rozdílů v hospodářské úrovni a životní úrovni obyvatel, zajištění relativně vyváženého ekonomického a sociálního vývoje tak, aby z něj měl prospěch co největší počet obyvatel EU n Fond se nezaměřuje na regionální politiku. Pomoc z tohoto fondu je v praxi doplňující (vzhledem k pomoci, kterou regionům poskytují Strukturální fondy)

4 3 Fond soudržnosti Podmínky poskytnutí pomoci z Fondu: n Zemím, jejichž HDP na 1 obyvatele je menší než 90 % průměru EU (ČR dosahuje t.č. cca 61% průměru EU, výjimkou je např. Praha) n Projekty zpravidla nad 10 mil. € n Max. výše podpory je 80 - 85 % (ale i 30%, viz Pražský silniční okruh Prahy, úsek Lahovice - Slivenec) Je-li pomoc poskytnuta na projekt přinášející zisk, pak stanovení výše % podpory z FS přihlíží i k očekávanému zisku z projektu n Pomoc EU není obligatorní. Podstatné jsou národní a resortní priority, kvalita zpracování žádosti, disponibilní finanční prostředky, názor Evropské komise

5 4 Fond soudržnosti Charakteristika dopravních projektů n Dopravní infrastruktura nadnárodního, evropského významu Příklady: n rychlostní železniční koridory, n silniční propojení Moravy a Slezska s Rakouskem a Polskem (rychlostní komunikace R48), n prodloužení dálnice D1 směrem na Kroměříž a dále, dálnice D8 směrem na Drážďany

6 5 Předpokládaná alokace fin. prostředků z fondů EU pro ČR v letech 2004-2006 n Fond soudržnosti (2004-2006)  945.3 mil. € ( FS – ISPA -> 731 mil. €) n Strukturální fondy  1,684.87 mil. € n Podpora EU (2004-2006) celkem...2,630.2 mil. € n Kofinancování českou stranou

7 6 Předvstupní finanční nástroj ISPA n Součástí podpory ČR jako kandidátské země EU byla možnost využívat předvstupní finanční nástroj ISPA (Instrument for Structural Policies for Pre-accession) - pro období od roku 2000 do vstupu do EU (realizace projektů do roku 2006) ___________________ n Byl zaměřen na: u velké infrastrukturní projekty ( náklady min. 5 mil. EUR) u technické studie a studie proveditelnosti

8 7 Průběh a současný stav v přijímání pomoci z ISPA n Pro ČR byly první projekty schváleny v r. 2000 n Po vstupu do EU byly ISPA projekty transformovány do režimu FS

9 8 Přehled dopravních projektů FS n Železniční projekty: n „Ústí nad Orlicí – Česká Třebová“ - optimalizace trati (dokončeno 2004) n „Záboří – Přelouč“ - modernizace trati n „Zábřeh na Moravě – Krasíkov“ - modernizace trati n „Pilotní projekt ETCS/ERMTS ( European Train Control System ) na úseku „Poříčany-Kolín“ – bezpečnostní systém n „Červenka – Zábřeh na Moravě“ – fáze I a II n „Plzeň – Stříbro“ - optimalizace trati, na trase Praha Norimberk

10 9 n Silniční a dálniční projekty: n „ „Frýdek- Místek – Dobrá“ - modernizace rychlostní komunikace R48 (zprovozněno v říjnu 2004) n „Obchvat Bělotína“- „Rychlostní komunikace R48 n „Dobrá – Tošanovice – Žukov, fáze I Dobrá - Tošanovice“ - „Rychlostní komunikace R48 n „ Dobrá – Tošanovice – Žukov, fáze II Tošanovice – Žukov“ - „Rychlostní komunikace R48 n „ Dálnice D8 Praha – Ústí nad Labem – hranice ČR/SRN, úsek 0807 Trmice – státní hranice“ n „Dálnice D1, Kroměříž východ – západ“ n „ Obchvat Prahy, úsek 514, Lahovice – Slivenec“ Většina projektů: v oblasti Moravy a Slezska

11 10 Národní strategie FS pro dopravu Dopravní infrastruktury transevropského významu ve společném zájmu EU MD zpracuje, připomínkuje MMR a MŽP,schválí vláda a přijme DG Regio prioritní oblasti u Železniční a silniční doprava u vodní doprava u civilní letectví u kombinovaná přeprava

12 11 Nově připravované dopravní projekty FS Dálnice n „Dálnice D1, úsek 134.2, Kojetín – Kroměříž západ“ (projekt ve schvalovacím řízeni Bruselem) n „Dálnice D1, úsek 134.1 Mořice – Kojetín“ (projekt ve schvalovacím řízení Bruselem) Železnice n „Optimalizace železničního úseku Benešov-Stránčice“ (v trase Praha – Linec, MD zatím nepožádalo o zaslání do Bruselu)

13 12 Další projekty FS uvedené mezi prioritami Ministerstva dopravy pro plánovací období do konce roku 2006 n Silniční n „Rychlostní komunikace R6,“Kamenný Dvůr – Tisová“ n „Rychlostní komunikace R6, „Nové Sedlo – Jenišov“ n „Pražský silniční okruh R1, Vestec-D1“ n „Pražský silniční okruh, Běchovice-D1“ n MD nepředložilo žádosti o financování těchto projektů z FS EU. Majoritním důvodem je vyčerpání disponibilních prostředků poskytovaných Evropskou Unií.

14 13 Další projekty FS uvedené mezi prioritami Ministerstva dopravy pro plánovací období do konce roku 2006 n Civilní letectví: n „Systém odbavení zavazadel - letiště Ruzyně“ n „Vzletová dráha 06R/24L - letiště Praha Ruzyně“ n Vodní doprava: n „Zlepšení plavebních podmínek na Labi v úseku Boletice-Hřensko“ n „Zlepšení plavebních podmínek na Labi v úseku Střekov-Boletice“

15 14 Dokumenty Fondu soudržnosti n Dokumenty pro implementaci FS – viz www.strukturalni–fondy.cz n Usnes. vl. č. 102/02 a 125/04 n Strategické dokumenty Strategie FS – implementační systém Národní strategie FS pro dopravu n Příručka Fondu soudržnosti n Operační manuál FS n Metodika finančních toků a kontroly strukturálních fondů a Fondu soudržnosti n Manuály pracovních postupů řídícího orgánu, zprostředkujících subjektů a realizačních orgánů

16 15 Systém realizace dopravních projektů FS v ČR a EU participující subjekty n Realizační orgány: Ředitelství silnic a dálnic (silniční projekty) a Správa železniční dopravní cesty (železniční projekty), www.rsd.czwww.rsd.cz n Zprostředkující subjekt: Ministerstvo dopravy ww.mdcr.cr n Řídící orgán FS: Ministerstvo pro místní rozvoj, Odbor Řídícího orgánu FS, www.mr.cz,www.mr.cz zajišťuje kontrolu žádostí, organizuje jejich odeslánído Bruselu, kontrolu jejich realizace

17 16 Systém realizace FS v ČR řídící orgány FS n Řídící orgán FS (Odbor Řídícího orgánu FS MMR) n Zprostředkující subjekt(MD) n Realizační orgány(ŘSD, SŽDC) n Meziresortní řídící výbor FS: zástupci MMR, MŽP, MD, MF, Mze. Schůzky dle potřeby, zpravidla 2-4x ročně n Monitorovací výbor: zástupci Řídícího orgánu, zástupci EK, příslušných ministerstev, implementačních agentur, příjemců podpory, realizátorů akcí. Schůzky zpravidla 2x ročně. n Evropská komise - DG Regio (tj, Gen. ředitelství pro regionální politiku), Brusel. Vydává Commission Decision, konečné rozhodnutí k projektové žádosti

18 17 Výběr dopravních projektů financovaných z FS n Předkladatelem projektové žádosti je Ministerstvo dopravy n Zpracovatelem projektové žádosti o podporu z FS je Správa železniční dopravní cesty a Ředitelství silnic a dálnic n Výběr projektů musí korespondovat se Strategií Fondu soudržnosti – implementačním systémem, který vychází z Usnesení vlády ČR z 11.2. 2004 č.125+ 2P k Implementačnímu systému Fondu soudržnosti a s Národním strategickým dokumentem pro Fond soudržnosti v sektoru dopravy n Strategie Fondu soudržnosti je zpracována Ministerstvem pro místní rozvoj v návaznosti na Národní rozvojový plán a je globální strategií implementace FS v ČR v oblastech dopravy (a ŽP). Vychází z průřezových strategických dokumentů na úrovni EU a České republiky. n Projektová žádost Fondu soudržnosti je z hlediska formálního i věcného posuzována podle splnění kritérií zadaných Evropskou komisí v rámci Řídícího orgánu Fondu soudržnosti a Meziresortního řídícího výboru ( tvořeném zástupci MMR, MF, MD, MŽP a Mze). ŘO FS ji zasílá Evropské komisi na DG REGIO, která ji podle přísných kritérií posuzuje z hlediska náležitostí, cílů,přínosů celoevropského významu, disponibilních alokací, procenta kofinancování a vlivů na životní prostředí

19 18 Systém realizace FS v ČR Postup implementace projektu (po vyhodnocení žádosti Evropskou komisí a vydání Rozhodnutí EK) 1. EK zhodnotí žádost, zašle připomínky 2. Po vypořádání všech připomínek EK (DG Regio) vydá v kladném případě rozhodnutí (Commission Decision) 3. Výběrové řízení na zhotovitele stavby (provádí ŘSD a SŽDC) a supervisora (provádí MD) 4. Realizace projektu ____________________ 5. Konečné vyhodnocení (Winding up) a Závěrečná zpráva (Final Report) 6. Vyplacení zádržného

20 19 Systém realizace FS v ČR n Administrace projektů Na úrovni ŘSD, SŽDC zpracování žádosti o podporu z FS n Na úrovni MD posouzení úplnosti žádosti (počet kopií a příloh, podpisů) u posouzení souladu s výběrovými kritérii (přijatelnost žadatele partnerů, projektu, a jeho souladu s předpisy ČR a EU) u zaslání žádosti Řídícímu orgánu s Prohlášením o kvalitativní kontrole projektu a zajištěného spolufinancování

21 20 Zvýšení finančních prostředků z Fondu soudržnosti pro ČR v letech 2007 – 2013 (po schválení rozpočtu EU) Příjmy z evropských fondů určené pro Českou republiku při střední hodnotě cca 110 mld Kč ročně(při kurzu 1€/ 29,20 Kč) Z toho každoročně pro Fond soudržnosti cca 1/3, tj. 36,6 mld Kč POZITIVA: u Zvýšení fin. Prostředků pro FS každoročně téměř 4x více než ve stavajícím období 2004 – 2006 u Z toho cca polovina do dopravních projektů, s převahou železničních a silničních a dálničních projektů

22 21 Celkový přehled o fondech EU: www.strukturalni-fondy.cz Další odkazy: n www.europa.eu.int – EK n www.mmr.cz – MMR n www.evropska-unie.cz – zast. EK v ČR n www.mmr.cz – MMR n www.mdcr.cz – MD n www.szdc.cz - SŽDC n www.euroskop.cz Doporučené odkazy

23 22 Děkujeme Vám za pozornost Jaroslav Dostálík a Jindřich Částka (správa dopravních projektů FS) Odbor Řídícího orgánu Fondu soudržnosti Ministerstvo pro místní rozvoj kontakt: dosjar@mmr.cz, casjin@mmr.czcasjin@mmr.cz Tel.: 224 861 578, 234 151 705 Na požádání rádi zašleme prezenatci e-mailem.


Stáhnout ppt "1 Fond soudržnosti podpora dopravních projektů v České republice Ostravice, Hotel Sepetná, 16. března 2006 Dopravní projekty Fondu soudržnosti Jaroslav."

Podobné prezentace


Reklamy Google