Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

I . Daň z příjmů FO ze závislé činnosti

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "I . Daň z příjmů FO ze závislé činnosti"— Transkript prezentace:

1 I . Daň z příjmů FO ze závislé činnosti
Daně a jejich správa Přednáška č. 3 Daň z příjmů FO Sociální pojištění I . Daň z příjmů FO ze závislé činnosti

2 Sociální pojistné Složení z několika subsystémů:
Veřejné zdravotní pojištění – krytí výdajů nutné zdravotní péče – MZ, ZP Nemocenské pojištění – náhrada příjmů krátkodobě neschopným práce Důchodové pojištění – dlouhodobá nebo trvalá pracovní neschopnost – invalidita, stáří Státní politika zaměstnanosti – podpora v nezaměstnanosti

3 SP - Rozhodné období, Vyměřovací základ
Rozhodné období – měsíc x kalendářní rok Vyměřovací základ = základ daně nejen pro výpočet pojistného, ale i pro stanovení výše dávky Dány intervaly – min a max

4 Poplatníci a plátci SP Kritéria účasti:
Veřejné zdravotní pojištění – trvalý pobyt na území ČR plátci pojistného (osoby se zdanitelnými příjmy x bez zdanitelných příjmů) státní pojištěnci (děti, studenti, důchodci, …) Sociální zabezpečení a SPZ – poplatníci osoby se zdanitelnými příjmy

5 Zdaňovací období, poplatník DzPFO
= Osobní důchodová daň v ČR Daň za zdaňovací období = kalendářní rok Poplatník = všechny fyzické osoby rezident (neomezená daňová povinnost z celosvětových příjmů) nerezident (omezená daňová povinnost, z příjmů ze zdrojů v ČR) Poplatníkem je jednotlivá osoba.

6 Předmět DzPFO Dani z příjmů FO podléhají všechny příjmy FO s výjimkou příjmů, které nejsou jejím předmětem. Příjem je vše, kdy dochází ke zvýšení majetku poplatníka. Příjmy – peněžní x nepeněžní (ocenění) Veškeré příjmy poplatníka - příjmy vyňaté ze zdanění = příjmy podléhající daní - osvobozené příjmy = příjmy zahrnované do základu daně / tvořící samostatné ZD

7 Příjmy vyňaté ze zdanění
Zejména: Příjmy z dědictví Přijaté úvěry a půjčky Příjmy získané darováním s výjimkou darů získaných v souvislosti se zaměstnáním a SVČ. Cestovní náhrady do výše zákonných limitů, pracovní ochranné pomůcky u závislé činnosti.

8 Osvobozené příjmy od DzP FO
Osvobozené příjmy (50 druhů příjmů) – skupiny příjmů: sociální příjmy (transfery), náhrady škody, pojistná plnění – nahrazují škody, vybrané příjmy z prodeje majetku – nejedná se o podnikání, M v rámci obchodního majetku, časový test (př. auto) některé výhry. Zdanitelné příjmy = jsou předmětem daně (nejsou osvobozeny)

9 Základ daně Dílčí základy daně Samostatné základy daně
Příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky Příjmy od dalšího zaměstnavatele do Kč/měsíc Příjmy z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti Honoráře za příspěvky do rozhlasu, televize a periodik do Kč/měsíc u jednoho plátce Příjmy z kapitálového majetku Výnosy z obligací, dividendy Podíly na zisku z účastí na kapitálových společnostech a družstvech Podíly na zisku u tichého společníka Výnosy z vkladů na úsporných a běžných účtech Příjmy z nájmů movitých věcí Příjmy z pronájmu Ostatní příjmy Ceny z veřejných a sportovních soutěží

10 Struktura základu DzPFO
Příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky + pojistné na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem = dílčí základ daně příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků Příjmy z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti - výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů = dílčí základ daně příjmů z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti (nebo záporný rozdíl mezi příjmy a výdaji) Příjmy z pronájmu = dílčí základ daně příjmů z pronájmu (nebo záporný rozdíl mezi příjmy a výdaji) Příjmy z kapitálového majetku = dílčí základ daně příjmů z kapitálového majetku Ostatní příjmy - výdaje na dosažení příjmu (do výše daného druhu příjmu, dle druhu příjmu) = dílčí základ daně ostatní příjmy

11 Sazba DzPFO Běžná sazba daně z příjmů FO je lineární ve výši 15 %.
Zvláštní sazba daně je také 15 %.

12 Zdanitelné příjmy SP SP s pojmem předmět daně nepracuje, pozornost upřena na zdanitelné příjmy podléhající SP. Užší vymezení než u DzP FO - platba SP spojena s činností – první dva dílčí ZD jsou zdanitelnými příjmy pro SP. Osvobozené a vyňaté příjmy z DzP FO nepodléhají SP. Osoba, která má příjem = zaměstnanec; plátcem je i zaměstnavatel. OSVČ = má příjem z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti.

13 Účast na ZP a SZ Sociální zabezpečení VZP Zaměstnanci, zaměstnavatelé
OSVČ Osoby bez zdanitelných příjmů stát VZP Sociální zabezpečení

14 Sazby pojistného na SZ a SPZ
u zaměstnanců od je sazba SP 6,5% vyměřovacího základu, u organizace od platí sazba 25% z vyměřovacího základu, tuto částku platí z firemních peněz zaměstnavatel za svého zaměstnance, za zaměstnance je tedy sumárně hrazeno 31,5% z vyměřovacího základu, z toho 6,5% platí zaměstnanec, 25% za něj platí jeho zaměstnavatel.

15 Zdravotní pojištění Částky pojistného hradí:
Zdravotní pojištění se ze zákona vztahuje se na osoby, které mají v ČR trvalý pobyt, popřípadě na osoby, které nemají na území ČR trvalý pobyt, ale jsou zaměstnanci zaměstnavatele, který tu trvalý pobyt má. Částky pojistného hradí: zaměstnanci – v současné době 4,5 % z vyměřovacího základu (vesměs z hrubé mzdy), zaměstnavatelé za své zaměstnance – v současné době 9 %, stát (například za nezaopatřené děti /tedy i studenty do 26 let/, důchodce, ženy na mateřské dovolené apod.), osoba bez zdanitelných příjmů - v případě, kdy za osobu neplatí pojištění ani stát, ani zaměstnavatel, musí odvádět pojistné v minimální výši sama, OSVČ. Minimálním vyměřovacím základem je minimální mzda.

16 Sazby pojistného na SP a ZP
Zaměstnanec Zaměstnavatel Celkem Zdravotní pojištění 4,5% (1/3 z 13,5%) 9% (2/3 z 13,5%) 13,5% Sociální zabezpečení celkem 6,5% 25% 31,5% Nemocenské pojištění - 2,3% Důchodové pojištění 21,5% 28% Státní politika zaměstnanosti 1,2% Celkem SP + ZP 11% 34% 45%

17 DzPFO ze závislé činnosti a funkčních požitků
Příjem ze závislé činnosti = příjem ze současného nebo dřívějšího pracovněprávního, služebního nebo členského a obdobného poměru, v němž poplatník při výkonu práce pro plátce příjmu (zaměstnavatel) je povinen dbát příkazů plátce. Zdaňují se mzdy i platy, dále příjmy ze závislé činnosti např.: Příjmy za práci členů družstev, společníků s.r.o., komanditistů pro společnost, práce jednatelů bez pracovně-právního vztahu (bez pokynů). Tantiémy Náhrady Funkční požitky

18 DzPFO ze závislé činnosti a funkčních požitků
Odpovědnost za včasné a řádné plnění daňové povinnosti nese zaměstnavatel (zaměstnanec obdrží mzdu po zdanění, po odečtu zálohy na daň). Vynětí (náhrady cestovních výdajů, pracovní ochranné pomůcky) Osvobození (benefit, příspěvky zaměstnavatele na penzijní připojištění a soukromé životní pojištění = do Kč/rok) Nepeněžní příjmy a požitky

19 Příjmy ze zaměstnání z pohledu SP
Poplatníci a plátci: Zaměstnanec = osoba, která má příjmy ze zaměstnání (závislá činnost a funkční požitky). Zaměstnavatel = má aspoň 1 zaměstnance dle definice subsystémů SP Zaměstnáním není z pohledu SP: Odměny plynoucí z DPP (hranice Kč/měs. včetně u jednoho zaměstnavatele) Odměny plynoucí z DPČ (hranice do Kč) příjem ze zaměstnání malého rozsahu a krátkodobého zaměstnání – pouze u SZ (částka Kč/měs., nebo 14 denní zaměstnání)

20 Příjmy, které se nepovažují za zdanitelné pro SP
Není příjmem ze zaměstnání Všechny subsystémy DPP Do Kč/měs. Vč. DPČ Do 2 500 Kč / měs. Pojistné na SZ Do Kč bez ohledu na smlouvu Krátkodobé zam. do 14 dnů

21 Vyměřovací základ zaměstnance
= jeho zdanitelný příjem = hrubý příjem snížený o příjmy vyňaté a osvobozené od DzP FO. Vyměřovací základ i vypočtené pojistné se zaokrouhlují na celé Kč nahoru. Př. Jaké SP bude odváděno v souvislosti s hrubou mzdou pana Nováka za měsíc březen? Hrubá mzda byla Kč.

22 Minimální vyměřovací základ
Užití pouze u VZP Jedná se o min. mzdu k prvnímu dni v daném měsíci Nevztahuje se na všechny zaměstnance – neuplatnění v případě pracovní neschopnosti – krátí se; nebo u státních pojištěnců. Př. Pan Vachoušek pracuje pouze na DPČ, vydělal si v březnu Kč. Jinak se živí pronájmem svého domu. Jaký bude vyměřovací základ pro tento měsíc?

23 Maximální vyměřovací základ
Platí pro pojistné na VZP i SZ Je 72 násobek průměrné mzdy u VZP/ kalendářní rok Je 48 násobek průměrné mzdy u SZ/ kalendářní rok Užije se při posouzení jeho ročního úhrnu Kč = prům. mzda Kč/rok – max. vym. základ

24 Zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti
Zúčtovaný hrubý příjem za kalendářní měsíc - Příjmy vyňaté - Příjmy osvobozené od daně = hrubá mzda + pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti placené zaměstnavatelem + pojistné na veřejné zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem ZÁKLAD daně pro výpočet zálohy (zaokrouhluje se na 100 Kč dolů) X sazba daně (15 %) = základní částka zálohy na daň - Sleva na dani ZÁLOHA na daň (případně daňový bonus)

25 Slevy na dani Sociální funkce, snaha o optimální redistribuci důchodů.
Zohlednit sociální postavení poplatníka i celé domácnosti. Slevy: Sociální – na poplatníka nebo na vyživovanou osobu (daňové zvýhodnění) Na zaměstnance se zdravotním postižením Splnění zákonem stanovených podmínek! Jinak 1/12 na každý měsíc Vyživovaná osoba je účastník domácnosti, dítě, vůči kterému má poplatník vyživovací povinnost (bez ohledu na jeho příjem) anebo manžel bez dostatečného příjmu.

26 Slevy na dani platné k 1.1.2013 (§ 35ba ZDP)
Slevy na dani (Kč) měsíční sleva roční sleva na poplatníka (včetně starobních důchodců) u poživatele částečného inv. důchodu (na invalitidu 1. a 2. stupně) u poživatele plného inv. důchodu (na invaliditu 3. stupně) u držitele průkazu ZTP/P u studenta do 26 let věku (28 let při prezenční formě doktorského studia) na druhého z manželů bez příjmů (nebo do Kč) daňové zvýhodnění na dítě, příp. daň. bonus


Stáhnout ppt "I . Daň z příjmů FO ze závislé činnosti"

Podobné prezentace


Reklamy Google