Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 12. 11. 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 12. 11. 2013."— Transkript prezentace:

1 Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 12. 11. 2013

2 Prameny práva zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení vyhláška č. 161/1998 Sb., o promíjení penále správami sociálního zabezpečení

3 Od 1. 1. 2015 zřízení jednoho inkasního místa zákon č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů –odvod z úhrnu mezd u poplatníka – zaměstnavatele

4 Složení odvodů pojistné na sociální zabezpečení  pojistné na důchodové pojištění  pojistné na nemocenské pojištění příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

5 Klauzule Pojistné platí osoby, které se označují jako poplatníci, a to z vyměřovacího základu zjištěného za rozhodné období určitou procentní sazbou.

6 Poplatníci pojistného (§ 3) zaměstnanci zaměstnavatelé OSVČ zahraniční zaměstnanci osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění

7 Vyměřovací základ (§ 5) úhrn příjmů, které jsou předmětem daně z příjmů a nejsou od ní osvobozeny a které zaměstnavatel zúčtoval v souvislosti se zaměstnáním, které zakládá účast na NP uplatnění pro zaměstnance a zaměstnavatele význam v nemocenském a důchodovém pojištění

8 Zaměstnanec (§ 3 odst. 1 písm. b/) jsou poplatníky jen pojistného na důchodové pojištění (od 1. 1. 2009) účast na nemocenském a důchodovém pojištění vyměřovací základ (§ 5) maximální vyměřovací základ pro rok 2013 je 48násobek průměrné mzdy (1.242.432 Kč) rozhodným obdobím zaměstnance je kalendářní měsíc a procentní sazba činí 6,5 % z VZ (3,5 % u účastníka důchodového spoření – DS)

9 Zaměstnavatel vyměřovacím základem je úhrn vyměřovacích základů jeho zaměstnanců za rozhodné období rozhodné období (kalendářní měsíc) a procentní sazba z vyměřovacího základu –25 % –26 %: zaměstnavatel s průměrným měsíčním počtem zaměstnanců < 26, sám si stanoví sazbu oznámením (§ 7 odst. 2)

10 Odvod pojistného zaměstnavatel odvádí pojistné za sebe a za své zaměstnance sražené pojistné odvede na účet příslušné OSSZ splatnost: 1. – 20. den následujícího KM současně předloží OSSZ přehled v měsíci DPN (karanténa) – odečte z pojistného polovinu částky, kterou zúčtoval na náhradě mzdy (jen sazba 26 % !!) rozdíl – odvede OSSZ nebo požádá OSSZ o úhradu

11 Osoba dobrovolně důchodově pojištěná pouze pojistné na důchodové pojištění vyměřovací základ: částka, kterou si sama určí  minimum: čtvrtina průměrné mzdy (r. 2013: 6.471 Kč)  rozhodné období (kalendářní měsíc), procentní sazba 28 % (1.812 Kč), 30 % u DS

12 Pravidla pro placení pojistného u dobrovolně pojištěných pojistné nelze zaplatit –(§ 6 odst. 1 c) až e) ZDP): po uplynutí dvou kalendářních roků následujících po kalendářním roce, do něhož spadá kalendářní měsíc, za který se pojistné platí –(§ 6 odst. 2 ZDP): po uplynutí jednoho roku od posledního dne kalendářního měsíce, za který se pojistné platí

13 Zahraniční zaměstnanec poplatník jen pojistného na nemocenské pojištění 2,3 % z měsíčního základu, který si určí –čtvrtina PM (důchodově pojištěn) nebo –2násobek rozhodného příjmu (5.000 Kč)

14 OSVČ vyměřovací základ se zjišťuje za kalendářní rok (rozhodné období) na základě přehledu o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti podává se OSSZ, a to do jednoho měsíce po dni, kdy mělo být podáno daňové přiznání 29,2 % na důchodové pojištění a příspěvek na SPZ (26,2 % při účasti na DS) 2,3 % na nemocenské pojištění z měsíčního základu, který si určí (min. 5.000 Kč, max. § 14)

15 Vyměřovací základ (§ 5b) částka, kterou si určí minimální vyměřovací základ (MVZ)  vypočtený (skutečný): 50 % z daňového základu - § 5b odst. 1  stanovený zákonem: součin počtu kalendářních měsíců, v nichž byla vykonávána SVČ, a minimálního MVZ - § 5b odst. 2  MVZ je odlišný podle toho, zda byla po celý rok vykonávána HSVČ, VSVČ nebo došlo ke kombinaci obou činností  vazba na účast na NP OSVČ a placení pojistného: § 5b odst. 3 maximální vyměřovací základ:  v roce 2013 48násobek průměrné mzdy (1.242.432 Kč)

16 Způsob placení pojistného formou pojistného (doplatek) formou záloh na pojistné

17 Zálohy na pojistné HSVČ: zálohy platí vždy  od kalendářního měsíce zahájení činnosti nebo změní-li se vedlejší na hlavní VSVČ:  od měsíce, ve kterém se přihlásí k pojištění, až do měsíce předcházejícího měsíci podání přehledu v následujícím roce, anebo  od měsíce podání přehledu, jestliže za předcházející rok příjem založil povinnou účast na pojištění, až do měsíce předcházejícího měsíci podání přehledu v následujícím roce, tj. od přehledu do přehledu.

18 Výše záloh (§ 14) MVZ: určí si sama, max. 1/12 max. VZ (103.536 Kč pro r. 2013) minimální MVZ  vypočtený MMVZ: nejméně 50 % z průměru příjmu na jeden kalendářní měsíc výkonu SVČ (§ 14 odst. 2)  stanovený MMVZ: stanoví se z průměrné mzdy (§ 14 odst. 6)  HSVČ: 25 % PM, v roce 2013 6.471 Kč (výše zálohy 1.890 Kč)  VSVČ: 10 % PM, v roce 2013 2.589 Kč (výše zálohy 756 Kč)

19 Splatnost, doplatek, přeplatek splatnost zálohy: od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce doplatek:  úhrn záloh nižší než zjištěné pojistné nebo  OSVČ neplatila zálohy  splatnost do osmi dnů po dni, ve kterém byl nebo měl být podán přehled přeplatek:  úhrn záloh vyšší než zjištěné pojistné nebo  OSVČ nebyla povinna platit zálohy  OSSZ je povinna vrátit, nemá-li OSVČ vůči ní jiné splatné závazky (nedoplatky pojistného, penále, pokuty,…)

20 Sankce penále přirážka k pojistnému pokuty

21 Penále (§ 20) zaměstnavatel a OSVČ, pokud nezaplatili pojistné ve stanovené lhůtě nebo ve správné výši penále činí 0,05 % dlužné částky za každý kalendářní den trvání dluhu placení dlužného pojistného a penále ve splátkách  na žádost plátce rozhoduje OSSZ  penále činí 0,025 % dlužné částky za každý kalendářní den trvání dluhu, a to ode dne splatnosti první splátky dluhu

22 Přirážka k pojistnému (§ 21) povinný: zaměstnavatel předchází pravomocné rozhodnutí zvláštního orgánu (inspekce práce, zdravotnický orgán) výše: až 5 % z vyměřovacího základu zaměstnavatele za jednotlivé měsíce, za které se přirážka platí

23 Pokuty (§ 22) zaměstnavatel a OSVČ OSSZ ukládá za jednotlivá porušení povinností stanovených v zákoně o pojistném  do výše 20.000 Kč  do výše 100.000 Kč při opětovném porušení povinností


Stáhnout ppt "Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 12. 11. 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google