Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Řešení v IS Radnice VERA

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Řešení v IS Radnice VERA"— Transkript prezentace:

1 Řešení v IS Radnice VERA
DATOVÉ SCHRÁNKY Řešení v IS Radnice VERA OLOMOUC Mgr. Markéta Skalíková Product manager

2 Témata Datové schránky, změny doručování, autorizovaná konverze, archivní zákon Legislativní změny a metodika MV Spisová služba IS RV a IS DS Podatelna, vedoucí, referent – nová funkcionalita a pracovní postupy Agendy IS RV a datové schránky Úpravy v agendách a registrech

3 Témata Implementace Základní etapy projektu Verze standard a komfort
Související komponenty Spisová služba a Technologická centra Možnosti řešení v rámci ORP a regionu TC – podmínky a možnosti Spisová služba FLEXi Webová aplikace pro malé úřady a organizace

4 Datové schránky, změny doručování, autorizovaná konverze, archivní zákon... Legislativní změny a metodika MV 4

5 Legislativní změny 5

6 Legislativní změny Bez zásadních změn: - zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů  - nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů  - vyhláška č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách  6

7 Legislativní změny Novelizováno s účinností k : - zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů - zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (oba předpisy - novelizace: zákon č. 190/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony) - zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů  (novelizace: zákon č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony) 7

8 Legislativní změny Nové prováděcí vyhlášky s účinností k :   - vyhláška č. 191/2009 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby (dále jen „spisová vyhláška“) Vyhláška - vyhláška č. 192/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů Vyhláška - vyhláška č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů Vyhláška - vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek Vyhláška 8

9 Legislativní změny Stav: Dne zveřejněny ve Sbírce listin. Související odkazy: 9

10 Legislativní změny Legislativní změny: - v komunikaci mezi orgány veřejné moci a adresáty veřejné správy - v oblasti nakládání s dokumenty v rámci orgánů veřejné moci 10

11 Legislativní změny Povinnost uvedení spisové služby do souladu s archivním zákonem a vyhláškou ke spisové službě: Přechodné období: lhůta 3 let ode dne nabytí účinnosti zákona  11

12 Legislativní změny Nová „témata“: - datové schránky - nová pravidla doručování dle správního řádu - autorizovaná konverze - elektronická spisová služba - technologická centra 12

13 Datové schránky 13

14 Nové pojmy: - datová schránka - datová zpráva
Datové schránky Nové pojmy: - datová schránka - datová zpráva Nové rozlišení subjektů: - fyzická osoba (FO) - podnikající fyzická osoba (PFO) - právnická osoba (PO) - orgán veřejné moci (OVM) 14

15 Datové schránky 15

16 Datové schránky Přístup k datové schránce: - oprávněná osoba (právo je nastaveno automaticky při zřízení DS) - administrátor (osoba pověřená oprávněnou osobou, právo jen pro přidělování práv pověřeným osobám, nikoli přímo přístup k datovým zprávám) - osoba pověřená (osoba pověřená oprávněnou osobou nebo administrátorem, rozsah práv lze definovat) - externí aplikace (spisová služba, jiná agenda – prostřednictvím systémového certifikátu) 16

17 Datové schránky 17

18 Datové schránky Úřad je povinen ověřit existenci/platnost DS adresáta -> zaslat prostřednictvím IS DS, nebrání-li tomu povaha dokumentu Ověření mohou provádět: - jednotliví referenti - podatelna 18

19 Datové schránky Minimální údaje pro ověření existence nebo platnosti DS: typ subjektu! - pro FO: příjmení a datum narození - pro PFO: IČ nebo příjmení a datum narození - pro PO: IČ nebo začátek názvu - pro OVM: IČ nebo začátek názvu (Provozní řád ISDS) U OVM není zaručena existence IČ ani jeho unikátnost! 19

20 Datové schránky Novelizace zákona 300/2008 Sb.: - Na žádost více DS pro jeden subjekt - Na žádost možná komunikace přes DS pro FO/PFO/PO<->FO/PFO/PO účinnost až od po dobu 6 měsíců od účinnosti pouze faktury apod. Původní znění zákona 300/2009 Sb. toto neumožňuje! 20

21 Datové schránky Novelizace zákona 300/2008 Sb.: - Přístup spisové služby s využitím systémového certifikátu -> nebude nutné heslo -> možno využít jeden certifikát pro více subjektů (využití: TC ORP a hosting) Původní znění zákona umožňuje pouze přístup pomocí login+heslo nebo login+heslo+systémový certifikát! 21

22 Datové schránky Novelizace zákona 300/2008 Sb.: - MV stanoví technické náležitosti užívání datových schránek, přípustné formáty datové zprávy, maximální velikost datové zprávy a dobu uložení datové zprávy v datové schránce vyhláškou - Způsobem umožňujícím dálkový přístup bude zveřejněn seznam OVM, PO, PFO, FO a jejich organizační struktury 22

23 Datové schránky Novelizace zákona 300/2008 Sb.: - Datová schránka je zpřístupněna prvním přihlášením oprávněné osoby. - Nepřihlásí-li se oprávněná osoba, datová schránka se zpřístupní automaticky dnem  > přechodné období pro zprovoznění DS 23

24 Datové schránky Novelizace zákona 300/2008 Sb. po 3. čtení v PS ČR: - „Náklady na provoz DS hradí stát z prostředků státního rozpočtu Náklady na DS v případě komunikace FO/PFO/PO<->FO/PFO/PO hradí fyzická osoba, podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba, z jejíž datové schránky byl dokument odeslán. 24

25 Datové schránky Formát zpráv zasílaných přes DS: pdf, PDF / A, xml, fo / zfo (dokument Software 602 XML Filler), html / htm, odt, ods, odp, txt, rtf, doc, xls, ppt, jpg / jpeg / jfif, png, tiff, gif, mpeg1 / mpeg2, wav, mp2 / mp3, isdoc / isdocx (verze 5.2 a vyšší) 25

26 Datové schránky Formát zpráv zasílaných přes DS: Při dodržení formátů vymezených v rámci prováděcí vyhlášky lze i nadále vycházet i z předpisů pro e-podatelnu: úřad na elektronické úřední desce vyvěsí formáty digitálních dokumentů, které je schopen přijímat a z Provozního řádu ISDS: Provozovatel má právo nepřijmout k odeslání Datovou zprávu obsahující škodlivý kód. 26

27 Správní řád a doručování
27

28 Správní řád a doručování
1. Změny související s IS DS zákon č. 190/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 2. Změny doručování dle správního řádu zákon č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 28

29 Správní řád a doručování
1. Vydávání rozhodnutí v elektronické podobě - rozhodnutí je schváleno a podepsáno oprávněnou úřední osobou - úřední osoba odpovědná za písemné vyhotovení rozhodnutí podepíše rozhodnutí svým zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb 29

30 Správní řád a doručování
1. Přednostní doručování do datové schránky adresáta, má-li ji aktivní (a mimo výjimky) - mezi OVM navzájem: povinně - OVM -> FO/PFO/PO: povinně - FO/PFO/PO -> OVM: volitelně 30

31 Správní řád a doručování
1. Prostřednictvím IS DS se nedoručuje: - obsahuje-li dokument utajované informace (§ 1 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb.) - nemá-li adresát zpřístupněnou datovou schránku - neumožňuje-li to povaha dokumentu - doručuje-li se na místě - je-li z bezpečnostních důvodů zavedena mezi orgány veřejné moci jiná forma elektronické komunikace - z dalších zákonných důvodů (např. doručování veřejnou vyhláškou) 31

32 Správní řád a doručování
1.A Doručení datové zprávy FO, PFO a PO Okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu (§ 17 odst. 3 zákona č. 300/2008 Sb.). Nedojde-li k přihlášení do datové schránky ve lhůtě 10 dnů ode dne dodání do datové schránky, považuje se dokument za doručený posledním dnem této lhůty – tzv. fikce doručení (§ 17 odst. 4 zákona č. 300/2008 Sb.). 32

33 Správní řád a doručování
1.B Doručení datové zprávy OVM Byť to zákon výslovně nestanoví, je nutné – s ohledem na zásadu kontinuity veřejné správy, resp. orgánů veřejné moci – považovat dokument zaslaný orgánu veřejné moci prostřednictvím systému datových schránek za doručený již okamžikem dodání dokumentu do datové schránky orgánu veřejné moci. V tomto případě se tedy neuplatní ustanovení § 17 odst. 3 zákona č. 300/2008 Sb. 33

34 Správní řád a doručování
1.B Doručení datové zprávy OVM Byť to zákon výslovně nestanoví, dle metodiky MV začíná běh lhůt pro správní řízení až následujícím pracovním dnem, jestliže doručení nastalo v nepracovní den. 34

35 Správní řád a doručování
2. Změny správního řádu účinné od na základě zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. (V části osmnácté novelizace správního řádu.) Uvedená novela správního řádu ve vazbě na zákon č. 300/2008 Sb. stanovila prioritu doručování písemností prostřednictvím datových schránek (viz § 19 odst. 1 a 2 správního řádu). 35

36 Správní řád a doručování
2. Novela č. 7/2009 Sb. dále nově upravuje: - zkrácení lhůty pro vyzvednutí uložené písemnosti z 15 dnů na 10 dnů (§ 23 odst. 4 správního řádu) - „Je-li to možné a nevyloučil-li to správní orgán, písemnost se po uplynutí 10 dnů vloží do domovní schránky nebo na jiné vhodné místo; jinak se vrátí správnímu orgánu, který ji vyhotovil.“ (§ 23 odst. 4 správního řádu) 36

37 Správní řád a doručování
2. Novela č. 7/2009 Sb. dále nově upravuje: Možnost doručovat fyzické osobě na adresu pro doručování písemností zapsanou v evidenci obyvatel. Tuto adresu bude poskytovat správním orgánům Ministerstvo vnitra. 37

38 Správní řád a doručování
2. Novela č. 7/2009 Sb. dále nově upravuje: A. Při doručování fyzické osobě tedy bude správní orgán doručovat přednostně do datové schránky adresáta, umožňuje-li to povaha dokumentu. B. Pokud adresát nemá aktivní datovou schránku, bude správní orgán doručovat přednostně na adresu pro doručování zvolenou podle § 19 odst. 3 správního řádu v řízení. 38

39 Správní řád a doručování
2. Novela č. 7/2009 Sb. dále nově upravuje: C. Pokud si adresát takto adresu nezvolil, bude správní orgán doručovat na adresu pro doručování zapsanou v evidenci obyvatel. D. Pokud si adresát takto adresu nezvolil, bude správní orgán doručovat na adresu trvalého pobytu popřípadě na jiné místo podle § 20 odst. 1 správního řádu. 39

40 Správní řád a doručování
2. Nedodržení pořadí doručování Mohou nastat dvě možnosti: - adresát převezme dopis: v takovém případě běží lhůty a doručení není zpochybnitelné - adresát nepřevezme dopis: v takovém případě nelze použít fikci doručení a náhradní doručení je neplatné 40

41 Správní řád a doručování
Shrnutí: - přednostní doručování prostřednictvím IS DS (mimo výjimky zákonem uvedené) - při doručování v listinné podobě: - zkrácení doby 15 dnů na 10 dnů - povinnost vložit po uplynutí lhůty písemnost do domovní schránky nebo na jiné vhodné místo, je-li to možné a nevyloučil-li to správní orgán 41

42 Správní řád a doručování
Shrnutí: - při doručování fyzické osobě doručovat na adresy v následujícím pořadí: A. datová schránka B. adresa pro doručování zvolená adresátem podle § 19 odst. 3 správního řádu v řízení C. adresa pro doručování zapsaná v evidenci obyvatel D. adresa trvalého pobytu popřípadě jiné místo podle § 20 odst. 1 správního řádu 42

43 Autorizovaná konverze a převod dokumentů
43

44 Autorizovaná konverze a převod dokumentů
Autorizovaná konverze dokumentů = převod dokumentu z listinné podoby do dokumentu v elektronické podobě a naopak Zkonvertovaný dokument = stejné právní účinky jako ověřená kopie originálu Cíl: Zrovnoprávnění dokumentu v elektronické podobě s jeho listinnou podobou 44

45 Autorizovaná konverze a převod dokumentů
Typy autorizované konverze: - na žádost 30 Kč/strana nutno připojit zaručený elektronický podpis - z moci úřední zdarma nutno připojit zaručený elektronický podpis 45

46 Autorizovaná konverze a převod dokumentů
Prováděcí vyhláška - podmínky: - vstupní formáty PDF 1.3 a vyšší - výstupní formáty PDF 1.7 a vyšší - tiskárna 300 dpi, barevný výstup, formát A4 - scanner 300 x 300 dpi, barevná hloubka 24 bitů nebo 256 stupňů šedi, formát A4 forma předání: DS, úschovna, CD... 46

47 Autorizovaná konverze a převod dokumentů
Typy konverzních pracovišť (autorizovaná k.): - standardní běžná pracoviště formát A4, maximálně 50 stran - vysokokapacitní více než 50 stran - velkoformátové formát A3 a jiné 47

48 Autorizovaná konverze a převod dokumentů
Realizace autorizované konverze: - konverze na žádost primárně na pracovištích CzechPOINT - konverze z moci úřední možno řešit odděleně nebo pro obé využít pracoviště CzechPOINT - na zřízení nebo upgrade konverzního pracoviště možno využít výzvu č pracoviště obsluhuje vyškolený pracovník - povinnost vést všechna ověření v centrální evidenci provedených konverzí 48

49 Autorizovaná konverze
Konverze a CzechPOINT 49

50 Autorizovaná konverze
50

51 Autorizovaná konverze a převod dokumentů
Jiné typy konverze či převodu dokumentů: A. Jiná koneverze zdarma, bez elektronického podpisu určeno pro dokumenty, kde není nutný originál nebo ověřená kopie B. Převod dokumentů dle archivního zákona zdarma, s el. podpisem a dalšími údaji určeno pro převod digitálních dokumentů do listinné podoby v rámci výkonu spisové služby 51

52 Autorizovaná konverze a převod dokumentů
B. Převod dokumentů dle archivního zákona Převádění dokumentu v analogové podobě na dokument v digitální podobě a naopak a změnu formátu dokumentu v digitální podobě provádí určený původce postupem zaručujícím věrohodnost původu dokumentu, neporušitelnost jeho obsahu, čitelnost dokumentu a bezpečnost procesu převádění nebo změny formátu. (§ 69a odst. 4 archivního zákona) 52

53 Autorizovaná konverze a převod dokumentů
B. Převod dokumentů dle archivního zákona Připojení údajů, které vznikly při přípravě dokumentu k uchování podle odstavce 3 nebo při převedení či změně formátu dokumentu podle odstavce 4 a které jsou pro uchování dokumentu nebo převedení či změnu formátu dokumentu nezbytné, se nepovažuje za porušení obsahu dokumentu. (§ 69a odst. 5 archivního zákona) 53

54 Autorizovaná konverze a převod dokumentů
B. Převod dokumentů dle archivního zákona Před převedením dokumentu v digitální podobě na dokument v analogové podobě nebo změnou formátu dokumentu v digitální podobě ověří určený původce platnost uznávaného elektronického podpisu, elektronické značky nebo kvalifikovaného časového razítka, je-li jimi dokument v digitální podobě opatřen. Údaje o výsledku ověření a datum převedení dokumentu v digitální podobě na dokument v analogové podobě nebo datum změny formátu dokumentu v digitální podobě určený původce zaznamená a uchová je spolu s dokumentem vzniklým převedením nebo změnou formátu. (§ 69a odst. 6 archivního zákona) 54

55 Autorizovaná konverze a převod dokumentů
B. Převod dokumentů dle archivního zákona Dokument v digitální podobě vzniklý převedením z dokumentu v analogové podobě nebo změnou formátu dokumentu v digitální podobě doplněný o datum převedení opatří určený původce uznávaným elektronickým podpisem osoby odpovědné za převedení z dokumentu v analogové podobě nebo změnu formátu dokumentu v digitální podobě, nebo svojí elektronickou značkou a kvalifikovaným časovým razítkem. (§ 69a odst. 7 archivního zákona) 55

56 Autorizovaná konverze a převod dokumentů
B. Převod dokumentů dle archivního zákona Pokud původce vede spisovou službu v listinné podobě,... dokument v digitální podobě převede prostředky autorizované konverze nebo jiné konverze do analogové podoby, anebo provede převod dokumentu v digitální podobě do podoby analogové; dokument v analogové podobě opatří čj. nebo evid. číslem ze samostatné evidence dokumentů a podacím razítkem, popřípadě jiným technologickým prostředkem podle § 3 odst (§ 5 odst. 4 písm. c) spisové vyhlášky) 56

57 Autorizovaná konverze a převod dokumentů
B. Převod dokumentů dle archivního zákona Při převedení dokumentu v analogové podobě na dokument v digitální podobě se převáděný dokument označí shodně s převedeným dokumentem a zpravidla se uloží v úložišti převedených dokumentů; obdobně se postupuje při převedení dokumentu v digitální podobě na dokument v analogové podobě s tím, že vzniklý dokument v analogové podobě se označí shodně s převáděným dokumentem tak, aby byla zajištěna jednoznačná vazba mezi těmito dokumenty a aby bylo možné jejich zpětné dohledání; převáděný dokument v digitální podobě se uloží v úložišti převedených dokumentů. (§ 5 odst. 6 spisové vyhlášky) 57

58 Autorizovaná konverze a převod dokumentů
B. Převod dokumentů dle archivního zákona Podrobnosti převádění dokumentů upraví spisový řád původce; pokud původce nevydává spisový řád, stanoví tyto podrobnosti v jiném vnitřním předpise, upravujícím výkon spisové služby (§ 5 odst. 6 spisové vyhlášky) 58

59 Autorizovaná konverze a převod dokumentů
B. Typy převodu dle archivního zákona: Převod analogový => digitální dokument: 1. zaznamenat a uchovat datum konverze s dokumentem, 2. celé podepsat uznávaným elektronickým podpisem osoby odpovědné za konverzi nebo elektronickou značkou, 3. celé opatřit kvalifikovaným časovým razítkem. 59

60 Autorizovaná konverze a převod dokumentů
B. Typy převodu dle archivního zákona: Převod digitální => analogový dokument: 1. ověřit platnost autentizačních prvků digitálního dokumentu (pokud jsou), 2. zaznamenat na analogový dokument údaje o ověření a datum konverze. 60

61 Autorizovaná konverze a převod dokumentů
B. Typy převodu dle archivního zákona: Změna formátu digitálního dokumentu: 1. ověřit platnost autentizačních prvků digitálního dokumentu (pokud jsou), 2. zaznamenat a uchovat údaje o ověření a datum konverze s dokumentem, 3. celé podepsat uznávaným elektronickým podpisem osoby odpovědné za konverzi nebo elektronickou značkou, 4. celé opatřit kvalifikovaným časovým razítkem. 61

62 Autorizovaná konverze a převod dokumentů
Doporučený postup převodu dle metodiky MV: Pro další práci se spisem v případě vedení spisové služby v listinné podobě doporučeno převádět prostředky autorizované konverze, tzn. na CzechPointu. 62

63 Autorizovaná konverze a převod dokumentů
Novelizace z pohledu konverzí: - nelze provádět autorizované konverze mimo CzechPoint - povinnost vést evidenci provedených konverzí - lze provést opakovanou konverzi - podmínkou konverze není časové razítko - nutno vést úložiště převedených dokumentů (a to i pro dokumenty v listinné podobě) 63

64 Digitalizace a archivace
64

65 Digitalizace a archivace
Uchování digitálních dokumentů: Uchovávání dokumentu v digitální podobě provádí určený původce postupem zaručujícím věrohodnost původu dokumentu, neporušitelnost jeho obsahu a čitelnost dokumentu, a to včetně údajů prokazujících existenci dokumentu v digitální podobě v čase. Tyto vlastnosti musí být zachovány po dobu skartační lhůty dokumentu. Je-li potřeba zachování věrohodnosti původu dokumentu kratší než skartační lhůta dokumentu, uvede to určený původce ve svém spisovém a skartačním plánu. (§ 69a odst. 3 archivního zákona) 65

66 Digitalizace a archivace
Archivace digitálních dokumentů: Dokument v digitální podobě, popřípadě spis v digitální podobě, se považuje za úplný, je-li opatřen metadaty stanovenými v národním standardu pro elektronické systémy spisové služby. Původce, pokud je to možné, neúplný dokument v digitální podobě doplní o metadata, nebo ho převede do analogové podoby odpovídající datu jeho vyřízení a opatří ho náležitostmi stanovenými v § 5 odst. 3 písm. a) a § 11 odst. 2 a 3, a to současně s vyřízením dokumentu, nebo uzavřením spisu. Záznam o převodu do analogové podoby vyznačí původce do evidence dokumentů. (§ 16 odst. 4 spisové vyhlášky) 66

67 Digitalizace a archivace
Archivace digitálních dokumentů: Dokumenty, popřípadě spisy, v digitální podobě zařazené do skartačního řízení se ukládají ve výstupních datových formátech stanovených v § 20 a opatřují se metadaty stanovenými v národním standardu pro elektronické systémy spisové služby. Pokud dokument, popřípadě spis, v digitální podobě není uložen ve stanoveném výstupním datovém formátu, původce ho, je-li to možné, do požadovaného datového formátu převede. Pokud dokument, popřípadě spis, v digitální podobě nelze opatřit metadaty nebo převést do požadovaného výstupního datového formátu, postupuje původce podle § 16 odst. 4 obdobně. (§ 17 odst. 2 spisové vyhlášky ) 67

68 Digitalizace a archivace
Dle novelizace archivního zákona. čl. 2, odst. 3 se po dobu 3 let ode dne nabytí účinnosti novelizace zákona 499/2004 Sb. dokumenty v digitální podobě určené ke skartačnímu řízení převádějí po uzavření spisu do analogové podoby. 68

69 Digitalizace a archivace
Spisová vyhláška tuto povinnost ukládá pouze pro dokumenty se skartačními znaky „A“ nebo „V“, a to jen v případech, kdy nelze zajistit uložení dokumentu v požadovaném formátu a včetně metadat dle národního standardu. Ustanovení § 16 odst. 4 se po dobu 3 let ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky použije pouze pro ukládání dokumentů se skartačními znaky „A“ nebo „V“. (§ 22 spisové vyhlášky) 69

70 Digitalizace a archivace
Tzv. fikce pravosti digitálního dokumentu Neprokáže-li se opak, dokument v digitální podobě se považuje za pravý, byl-li podepsán platným uznávaným elektronickým podpisem nebo označen platnou elektronickou značkou osoby, která k tomu byla v okamžiku podepsání nebo označení oprávněna, osoby odpovědné za převedení z dokumentu v analogové podobě nebo změnu formátu dokumentu v digitální podobě nebo osoby odpovědné za provedení autorizované konverze dokumentů a opatřen kvalifikovaným časovým razítkem. Ustanovení věty první se vztahuje i na dokumenty vzniklé z činnosti původců, kteří nejsou určenými původci. (§ 69a odst. 8 archivního zákona) 70

71 Digitalizace a archivace
=> Aby bylo možné použít fikci pravosti digitálního dokumentu, je nutné pouze to, aby byl v době vzniku nebo příjmu opatřen uznávaným el. podpisem nebo značkou + časovým razítkem a toto bylo ověřeno. Je-li toto splněno, není již nutné, aby el. podpis nebo časové razítko byly platné i v době, kdy je pravost dokumentu posuzována. 71

72 Digitalizace a archivace
Formát digitálních dokumentů pro archivaci v rámci spisové služby úřadu byl stanoven v Usnesení vlády č ze 3. listopadu formát PDF/A-1a (ISO Portable Document Format –Electronicdocument file format for long-term preservation) - formát PNG (ISO/IEC 15948:2004 -Portable Network Graphics) - formát TIFF (Tagged Image File Format -revize 6 -nekomprimovaný) V souvislosti s požadavky konverze je proklamována změna textu Usnesení vlády na obecnější formát PDF/A! 72

73 Spisová služba 73

74 Spisová služba Novelizace archivního zákona a vyhláška o podrobnostech výkonu spisové služby - změny: - změna v povinnostech některých subjektů - tzv. neautorizovaná konverze - Digitální archiv jako součást Nár. archivu - jednoznačný identifikátor - povinné čas. razítko pro doručený el. dokument - právní fikce pravosti elektronického dokumentu - evidence dokumentů (nejen podací deník) - postup při spisové rozluce - datové formáty pro komunikaci a ukládání - možnost změn skartačních lhůt - podmínky pro umístění spisovny 74

75 Spisová služba Národní standard - nové pojmy: Záznam (angl. document) = informace, která nebyla deklarována jako dokument, tedy nebyla zatříděna, evidována a uzavřena proti změnám. Dokument (angl. record) = každá písemná, obrazová, zvuková nebo jiná zaznamenaná informace, ať již v podobě analogové či digitální, která byla vytvořena původcem nebo byla původci předána. Klíčovou vlastností dokumentu je jeho neměnnost a trvalost jeho informačního obsahu. 75

76 Spisová služba Národní standard - nové pojmy: - ERMS (= Elektronický systém spisové služby) x EDMS (= Systém správy elektronických záznamů) - Evidence dokumentů x podací deník - spis x součást x díl x dokument - typový spis - elektronická spisovna 76

77 Spisová služba Novelizace a spisová služba: - Obce mohou zvolit, zda povedou spisovou službu v listinné nebo elektronické podobě, ostatní veřejnoprávní původci povinně elektronicky. - Ve vyhlášce ani zákonu není zmíněna smíšená, „hybridní“ spisová služba, ale pouze spisová služba vedené v elektronické nebo listinné podobě. 77

78 Spisová služba Novelizace a spisová služba: Přesto možné po přechodné období oba způsoby do jisté míry kombinovat: U konverzí do elektronické podoby se uvádí v metodice MV výjimka pro případy, kdy by se pak před předáním na spisovnu (z důvodu nesplnění zákonných podmínek) spis převáděl zpět do papírové podoby. Nutno zapracovat do spisového řádu úřadu! 78

79 Spisová služba Novelizace a spisová služba: Vede-li úřad elektronickou spisovou službu, vytváří primárně dokumenty v digitální podobě a pro účely doručení jinými prostředky než datovou schránkou (tzn. poštou) je vytiskne na papír jako stejnopis; originál bude digitální, není tedy nutné jej zakládat do fyzicky vedeného spisu (metodika MV nepožaduje pro tyto případy autorizovanou konverzi z digitálního dokumentu na papírový). 79

80 Spisová služba Elektronická spisová služba a správní řád: - V el. verzi se uvedou slova „otisk úředního razítka“ místo razítka a připojí zaručený el. podpis nebo podpis vnitřní certifikační autority (podpis nutný v případě, že se vyhotovení dokumentu řídí správním řádem!). - Správní řád neupravuje podepisování originálu v el. podobě, ale pouze stejnopisu. 80

81 Spisová služba Elektronická spisová služba a správní řád: - V případě elektronického prvopisu rozhodnutí bude doložka právní moci nebo vykonatelnosti vyhotovena jako samostatný dokument, který bude obsahovat identifikační údaje rozhodnutí, k němuž se vztahuje (půjde o vytvoření stejnopisu výroku rozhodnutí) + zaručený podpis a časové razítko; musí být spojen s rozhodnutím; variantou je vyhotovení nového stejnopisu rozhodnutí s vyznačením doložky PM nebo vykonatelnosti. 81

82 Spisová služba IS RV a IS DS Podatelna, vedoucí, referent – nová funkcionalita a pracovní postupy
82

83 Úpravy spisové služby IS Radnice VERA®
83

84 Úpravy spisové služby IS RV
Aktuální problematický legislativní stav: Rozdílné požadavky na výstupní formáty pro archivaci dokumentů a pro komunikaci prostřednictvím datových schránek a autorizovanou konverzi dokumentů! 84

85 Úpravy spisové služby IS RV
Archivace dokumentů úřadu formát PDF/A 1a ISO standard (dlouhodobé archivování) Nelze využít pro o výměnu certifikovaných dokumentů mezi orgány veřejné správy! Konverze dokumentů, dokumentová komunikace formát PDF 1.7 ISO standard (elektronický spis) Nese také elektronické certifikáty, přílohy atd. Slouží ke sdílení a výměně dokumentů. Nelze využít pro dlouhodobou archivaci! Při archivaci musí dojít k převodu do PDF/A! 85

86 Úpravy spisové služby IS RV
Řešení: Spisová vyhláška stanovuje výstupní datové formáty pro elektronickou spisovou službu. V rámci formátu PDF byl vybrán obecnější formát PDF/A, který by na rozdíl od původního PDF/A-1a určeného pro archivaci měl splnit jak nároky pro archivaci, tak i požadavky na připojení el. podpisu a vstupní formát pro autorizovanou konverzi. (Nutný následný převod výstupů z konverze do PDF/A však tímto zřejmě vyřešen není.) Usnesení vlády č má být v tomto duchu změněno. 86

87 Úpravy spisové služby IS RV
Výstupní datové formáty: (1)Výstupním datovým formátem dokumentů uvedených v odstavcích 2 až 5 se rozumí formáty stanovené v těchto odstavcích pro a) formát výstupu z informačního systému, b) formát dokumentu ukládaného v elektronické spisovně, která je součástí informačního systému, c) formát pro předávání do digitálního archivu. (6) Pro výstup z informačního systému podle odstavce 1 písm. a) lze současně použít jiný datový formát. (navrhovaná spisová vyhláška, § 16 odst. 1) 87

88 Úpravy spisové služby IS RV
Výstupní datové formáty: - Formát PDF/A (ISO 19005) výstupní datový formát statických textových dokumentů, statických obrazových dokumentů nebo statických kombinovaných textových a obrazových dokumentů - Formáty PNG (ISO/IEC 15948:2004) nebo TIFF (revize 6 - nekomprimovaný) výstupní datový formát statických obraz. dokumentů - Formát WAV výstupní datový formát zvuk. dokumentů - Formát MPEG2 (ISO/IEC 13818) výstupní datový formát audiovizuálních dokumentů (navrhovaná spisová vyhláška, § 16 odst. 2-5) 88

89 Úpravy spisové služby IS RV
Řešení v rámci spisové služby IS RV: pro převod do PDF možno využít nástroje dodavatelů VERA, SW 602 nebo open source VeraPrinter převádí do formátu PDF 1.4 Soubory v tomto formátu lze zasílat datovými schránkami, nesplňují však požadavek pro dlouhodobou archivaci -> nutný následný převod do PDF/A nebo převod do analogové podoby 89

90 Úpravy spisové služby IS Radnice VERA® k 1.7.2009
90

91 Úpravy spisové služby IS RV
Propojení ESS na DS – základní funkce: - komunikace přímo se spisovou službou - přihlášení a odhlášení oprávněné osoby - načtení doručených zpráv z IS DS - vyhledání a ověření platnosti datové schránky adresáta - „vypravení“ dokumentů do DS adresáta - evidence dodání a doručení do DS adresáta 91

92 Úpravy spisové služby IS RV
Propojení ESS na DS – související funkce: - převod do PDF - připojení el. podpisu - prohlížení příloh - připojování příloh 92

93 Úpravy spisové služby IS RV
Podatelna: příjem datových zpráv - ruční obsluha: zobrazí se seznam doručených nepřečtených DZ možnost vybrané zprávy do ESS nenačíst kontrola průběhu načítání zpráv do ESS - automatická obsluha: konfigurace spouštění automatického načtení nových DZ 93

94 Úpravy spisové služby IS RV
Podatelna: příjem datových zpráv - kontrola platnosti připojeného zaručeného elektronického podpisu - kontrola platnosti připojeného časového razítka - zaevidování v evidenci ověření 94

95 Úpravy spisové služby IS RV
Podatelna: odesílání datových zpráv - ruční obsluha: zobrazí se seznam neodeslaných DZ možnost vybrané zprávy neodeslat kontrola průběhu odesílání zpráv do DS - automatická obsluha: konfigurace spouštění automatického odesílání DZ 95

96 Úpravy spisové služby IS RV
Podatelna: odesílání datových zpráv - připojení zaručeného elektronického podpisu - ověření existence/platnosti DS - vrácení odboru - změna typu doručovací služby 96

97 Úpravy spisové služby IS RV
Zpracovatel: zpracování přijatých datových zpráv - kontrola a zobrazení dokumentů připojených v rámci komponenty přílohy - případný převod dokumentu do analogové formy 97

98 Úpravy spisové služby IS RV
Zpracovatel: tvorba a odesílání datových zpráv - ověření existence/platnosti DS - připojení dig. dokumentu jako přílohy nebo převod dokumentu do PDF formátu prostředky IS RV - připojení zaručeného elektronického podpisu - v případě podpisového práva přímé odeslání na podatelnu Maximální využití vazby na registry – nutno vyplnit minimální nezbytné množství údajů pro ověření existence DS, jsou-li známy! 98

99 Úpravy spisové služby IS RV
Zpracovatel: evidence doručenek Datových zpráv - automatický zápis údajů do ESS, s možností editace (fikce doručení) - automatické zaslání u s přiloženou doručenkou na ovou adresu zpracovatele dokumentu 99

100 Úpravy spisové služby IS RV
Vedoucí pro poštu: tvorba a odesílání datových zpráv - připojení zaručeného elektronického podpisu - vrácení zpracovateli - změna typu doručovací služby Připravuje se i v této roli možnost připojení dig. dokumentu jako přílohy nebo převod dokumentu do PDF formátu prostředky IS RV. 100

101 Úpravy spisové služby IS RV
Formulář dokumentu: - typ příjmu (přijato z IS DS, E-podatelnou, Podatelnou...) - doručení do vlastních rukou (přijatý dokument) - ID datové zprávy - ID dokumentu - Odesílatel/adresát – typ subjektu, IČ, ID datové schránky, ID útvaru... - způsob doručení: datová schránka, datová schránka do vlastních rukou Nová funkcionalita umožňující ověření existence/platnosti DS adresáta dokumentu. 101

102 Úpravy spisové služby IS RV
Banka adres: - typ subjektu - IČ subjektu - ID datové schránky - ID útvaru... Registry: - typ subjektu - ID datové schránky Připravuje se funkcionalita umožňující hromadnou aktualizaci údajů o subjektech. 102

103 Úpravy spisové služby IS RV
Komponenta Přílohy - nově rozlišovány typy: - hlavní dokument - přílohy - podpis - datová zpráva (xml, msg, eml, zfo...) - koncepty - ostatní 103

104 Úpravy spisové služby IS RV
Komponenta Přílohy: V případě existence textu dokumentu vytvořeného na základě vzoru v IS RV se ve chvíli odevzdání dokumentu vedoucímu k odeslání dokument automaticky převede do formátu PDF a dle rozhodnutí zpracovatele (podmínkou právo podpisu) opatří/neopatří podpisem. 104

105 Úpravy spisové služby IS RV
Komponenta Přílohy: Přílohu typu „hlavní dokument“ lze připojit i ručně (případ nutnosti více podpisů dokumentu nebo dokument vytvořen mimo IS RV). Jestliže není „hlavní dokument“ "obsazen", automaticky vytvořený dokument se zaeviduje jako „hlavní dokument“. Jestliže je hlavní dokument "obsazen", zobrazí se uživateli dotaz zda „hlavní dokument“ nahradit. 105

106 Úpravy spisové služby IS Radnice VERA® po 1.7.2009
106

107 Úpravy spisové služby IS RV
Rozhraní: - rozhraní na IS VS (IS RŽP, IS HN) - úpravy rozhraní na agendy jiných dodavatelů - rozhraní na elektronickou spisovnu TC Kraje ? rozhraní na CzechPOINT (konverze dokumentů) 107

108 Úpravy spisové služby IS RV
Nová legislativa: - postupné zapracování úprav stanovených v prováděcí vyhlášce ke spisové službě a v Národním standardu - přechodné období 3 let pro uvedení ESS do souladu s legislativou 108

109 Spisová služba GENERO ukázka zpracování zprávy doručené a odeslané prostřednictvím IS DS
109

110 Spisová služba – Podatelna příjem
110

111 Spisová služba – Podatelna příjem
111

112 Spisová služba – Podatelna příjem
112

113 Spisová služba – Podatelna předání
113

114 Spisová služba – Podatelna doplnění
114

115 Spisová služba – Zpracovatel přijatá
115

116 Spisová služba – Zpracovatel odpověď
116

117 Spisová služba – Zpracovatel odevzdání
117

118 Spisová služba – Zpracovatel el. podpis
118

119 Spisová služba – Zpracovatel el. podpis
119

120 Spisová služba – Zpracovatel přílohy
120

121 Spisová služba – Vedoucí na podatelnu
121

122 Spisová služba – Podatelna vypravení
122

123 Agendy IS RV a datové schránky Úpravy v agendách a registrech
123

124 Agendy IS RV a datové schránky
Referent/Vedoucí pro poštu – změny formuláře dokumentu – upravený formulář spisové služby: - typ příjmu (přijato z IS DS, E-podatelnou, Podatelnou...) - doručení do vlastních rukou (přijatý dokument) - ID datové zprávy - ID dokumentu - Odesílatel/adresát – typ subjektu, IČ, ID datové schránky, ID útvaru... - způsob doručení: datová schránka, datová schránka do vlastních rukou 124

125 Agendy IS RV a datové schránky
Referent/Vedoucí pro poštu – nové funkce: - nově upravená funkcionalita práce s přílohami - ověření existence/platnosti DS adresáta, resp. adresátů hromadné korespondence - tvorba dokumentů v listinné a digitální podobě dle existence/neexistence DS adresáta, resp. adresátů hromadné korespondence - převod do PDF a připojení el. podpisu v rámci IS Radnice VERA - možnost připojení časového razítka - automatická evidence dodejek 125

126 Agendy IS RV a datové schránky
Referent/Vedoucí pro poštu – nové procesy: - přebírání dokumentů doručených přes IS DS pouze v el. formě (zvážit po přechodné období převod do analogové formy již při příjmu – dle definitivního znění novelizace archiv. zákona) - rozhodování o formě, v níž bude dokument vypraven – dle toho tisk dokumentu a obálky nebo převod do digitální podoby (možno delegovat na podatelnu, zatím však zřejmě nebude z kapacitních důvodů možné) 126

127 Agendy IS RV a datové schránky
Referent/Vedoucí pro poštu – nové procesy: - podepisování dokumentů (provést případné změny organizačního řádu - určení osob pověřených pro podepsání dokumentu) možné modely: 1 referent připravuje text, vedoucí schvaluje, vedoucí pro poštu podepisuje 2 referent připravuje, vedoucí podepisuje 3 referent má právo podpisu 4 podepisuje více osob 5 podatelna právo podpisu (malý úřad) 127

128 Implementace Základní etapy projektu Verze standard a komfort Související komponenty
128

129 Základní etapy projektu: A. Přípravná fáze B. Vlastní implementace
129

130 Implementace A. Přípravná fáze: - Příprava metodických pokynů pro práci s IS DS - Organizační změny - posouzení aktuálního stavu a případné rozšíření počtu osob na odborech s právem podpisu. - Zajištění zaručených elektronických podpisů pro všechny pracovníky s tímto právem. - Rozhodnutí o způsobu převodu dat do požadovaného výstupního formátu. - Rozhodnutí o pracovištích a pracovnících, kteří budou provádět konverze z moci úřední. 130

131 Implementace A. Přípravná fáze: - Rozhodnutí o personálním a procesním zajištění převodů dokumentů z digitální do papírové podoby (prostředky autorizované konverze či jiné konverze) - Rozhodnutí, zda již od dne aktivace datové schránky budou dokumenty úřadu vytvářeny primárně v digitální podobě, či zda bude po přechodné období spisová služba vedena v listinné podobě. - Rozhodnutí o délce a formě testovacího provozu, o formě vyškolení uživatelů a o termínu aktivace datové schránky úřadu. 131

132 Implementace A. Přípravná fáze: Další související otázky: - Posouzení možnosti skenování všech přijatých dokumentů a nasazení DMS. - Bezpečné zálohování dat. 132

133 Implementace B. Vlastní implementace: - Instalace nového sestavení IS Radnice VERA obsahující rozhraní na datové schránky. - Zprovoznění řešení pro konverzi formátu dokumentů. - Vyškolení pracovníků pro práci se zaručeným el. podpisem. - Seznámení klíčových uživatelů a správců spisové služby se změnami v legislativě, s novou metodikou a s novými pracovními postupy ve Spisové službě včetně všech podsystémů tvořících dokumenty evidované ve spisové službě. - Případný testovací provoz pro vybrané uživatele. 133

134 Implementace B. Vlastní implementace: - Vyškolení všech uživatelů úřadu novým pracovním postupům ve Spisové službě včetně všech podsystémů tvořících dokumenty evidované ve spisové službě. - Seznámení uživatelů s novou metodikou práce a řešením nestandardních situací. - Případný testovací provoz pro celý úřad. - Aktivace datové schránky a spuštění ostrého provozu. - Finální úprava organizačního a spisového a skartačního řádu, nebude-li provedena již v rámci přípravné fáze – možno realizovat ve spolupráci s metodiky VERA s. r. o. 134

135 Implementace Verze Standard Verze Komfort 135
Neobsahuje automatickou podporu konverze do pdf formátu. Soubor lze převést do formátu pdf mimo IS RV a uložit do Spisové služby pomocí komponenty Přílohy (lze i z agend). Obsahuje automatickou podporu konverze do pdf formátu. Lze využít komerční nástroj od SW602 (výhodnější cenová politika pro zákazníky VERA, spol. s r.o.!) nebo PDF Creator, který je k dispozici zdarma. Zdarma: Utilita VeraPrinter pro konverzi do pdf formátu. Údržba této utility nebude řešena v rámci TP. Neobsahuje automatickou podporu přidávání elektronického podpisu. Soubor lze podepsat mimo IS RV a uložit do Spisové služby pomocí komponenty Přílohy (lze i z agend). Obsahuje automatickou podporu přidávání elektronického podpisu. Lze využít komerční nástroj od SW602 (výhodnější cenová politika pro zákazníky VERA, spol. s r.o.!). Zdarma: Utilita VeraSigner pro přidávání dig. podpisu. Údržba této utility nebude řešena v rámci TP. Ověření existence datové schránky umožněno pouze v rámci role podatelna Spisové služby IS RV. Ostatní uživatelé mohou přistupovat přes web. Ověření existence datové schránky umožněno v roli podatelna i v roli zpracovatel Spisové služby Genero a v rámci zpracování agend s vazbou na Spisovou službu IS RV. Datové schránky bude vždy nutné vyhledávat ručně (opakovaně), informace o dřívějším nalezení dat. schránky nebude ukládána. Po prvním vyhledání datové schránky se do registrů k adresátovi uloží informace, že má dat. schránku a ID jeho datové schránky. Při práci z agend a Spisové služby IS RV se bude se tato informace zobrazovat. 135

136 Implementace Související komponenty: A. Nástroj na převod do PDF B. Nástroj pro el. podepisování dokumentů C. Nově upravená komponenta Přílohy 136

137 Technologická centra Možnosti řešení v rámci ORP a regionu TC – podmínky a možnosti
137

138 Technologická centra Technologická centra ORP: - negarantované (pracovní) úložiště - rozpracované elektronické spisy Technologická centra ORP: - negarantované (pracovní) úložiště - rozpracované elektronické spisy Technologická centra Kraje: - garantované úložiště - ukládání a digitalizace dat - důvěryhodná elektronická spisovna - elektronická spisová služba Technologická centra Kraje: - garantované úložiště - ukládání a digitalizace dat - důvěryhodná elektronická spisovna - elektronická spisová služba 138

139 Technologická centra Výzva č podmínky: - uzavřené partnerství s minimálně 9 obcemi nebo všemi obcemi svého správního obvodu - zpracování žádosti - zpracování studie proveditelnosti (do 5 % výdajů projektu) - zajištění publicity projektu - spoluúčast obcí v rozsahu 15 % - výdaje vzniklé po , projekty nesmějí být dokončeny před vydáním Rozhodnutí !Nelze financovat nákup spisové služby obcí před uzavřením partnerství! 139

140 Spisová služba FLEXi Webová aplikace pro malé úřady a organizace
140

141 Spisová služba FLEXi CO je FLEXi a KOMU je určena: Jednoduché intuitivně ovládané řešení! Určena přednostně uživatelům POI a příspěvkových organizací! 141

142 Spisová služba FLEXi Funkcionalita: - funkcionalita v souladu s platnou legislativou - důraz na jednoduchost a rychlost zpracování - žádné zbytečné úkony - flexibilita využití - přístup prostřednictvím webového klienta 142

143 Spisová služba FLEXi Funkcionalita: - podací deník - příjem podání doručených do DS úřadu - příjem podání doručených v listinné podobě - evidence/přidělení podání referentům úřadu - zpracování/vyřízení doručených podání - evidence dokumentů z vlastního podnětu - vypravení dokumentů do DS adresátů - vypravení dokumentů v listinné podobě 143

144 Spisová služba FLEXi Funkcionalita: - adresář subjektů (IČ/datum narození, adresa trvalého pobytu/adresa pro doručování/DS) - načtení metadat a příloh doručené datové zprávy - možnost připojení souboru jako přílohy v libovolném formátu pro přijatou zprávu i pro zprávu odesílanou 144

145 Spisová služba FLEXi Funkcionalita: - pro rychlejší obsluhu připravovány hromadné akce nad seznamem - možnost oprav chybně zapsaných údajů nebo opožděné zaevidování provedených změn -> změny evidovány v rámci historie 145

146 Spisová služba FLEXi ukázka
146

147 Seznam dokumentů 147

148 Seznam dokumentů 148

149 Formulář dokumentu

150 Formulář dokumentu – nepovinné údaje

151 Subjekty (odesílatelé a adresáti)
151

152 Subjekty (odesílatelé a adresáti)
152

153 Tvorba spisů 153

154 Tvorba spisů 154

155 Podací deník 155

156 Spisová služba FLEXi Implementace: regionální řešení
156

157 Regionální řešení SSL FLEXi
HW požadavky Server – dle prostředí a rozsahu řešení pro Apache Tomcat doporučujeme min. 512 MB RAM Pracovní stanice doporučujeme CPU s dvou jádrovou architekturou, min. 1 GB RAM rychlost internetového připojení min. 512 kb/s 157

158 Regionální řešení SSL FLEXi
Podporovaná prostředí Server Operační systém – MS Windows 2003, RedHat Enter. v. 4 a 5 Databáze – Informix 10 a 11, Oracle 10 (i Express), SQL 2005 vč. SQL 2005 Express provozováno nad Apache Tomcat ver.6 Pracovní stanice OS – Windows XP, 2000 a vyšší, Linux Desktop Client Internetový prohlížeč - IE ver. 7, Firefox ver. 3 158

159 Regionální řešení SSL FLEXi
Postup implementace zajištění podkladů od jednotlivých obcí a příp. i organizací dostupnost datových schránek obcí (organizací) instalace aplikace vč. nastavení rozhraní na datové schránky školení správce aplikace nastavení aplikace pro jednotlivé obce (organizace) hromadná školení uživatelů možnost poskytnutí DVD se základními uživ. postupy úprava spisového řádu úřadu Upozornění : Konverze souborů do pdf formátu a připojování dig. podpisu a časového razítka nejsou součástí řešení – je nutno individuálně projednat možnosti řešení. 159

160 Těšíme se na další spolupráci!
Markéta Skalíková a Olga Kotvová 160


Stáhnout ppt "Řešení v IS Radnice VERA"

Podobné prezentace


Reklamy Google