Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ORGANIZAČNÍ STRUKTURY

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ORGANIZAČNÍ STRUKTURY"— Transkript prezentace:

1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURY

2 Organizování Je vymezení vztahů lidí (jednotlivců i skupin) a zajištění jejich činností při plnění určitých záměrů a úkolů. Formou zabezpečování těchto úkolů jsou organizační struktury

3 Organizování se skládá z těchto kroků
Identifikace činností Seskupení činností podle různých kritérií a jejich přiřazení konkrétním organizačním útvarům => vznik organizační struktury Stanovení a určení rolí lidem

4 Organizační struktura
Je základní nosnou strukturou, neboť propojuje všechny ostatní (např. řídící, ekonomickou, technickou atd.) Je tvořena organizačními jednotkami (podřízení + vedoucí)

5 Počet pracovníků, které je schopen vedoucí řídit je dána
kvalifikací a schopností vedoucího kvalifikací a schopností podřízených četnost a frekvence vztahu k podřízeným druh a složitost práce atd.

6 Hierarchické uspořádání „ORGANIGRAM“

7 Organigram PLOCHÝ Moderní uspořádání – lepší přímý kontakt a předávání informací Méně organizačních stupňů – větší rozpětí STRMÝ Více organizačních stupňů - menší rozpětí Nebezpečí špatné informovanosti

8 Hierarchické uspořádání umožňuje
Specializaci jednotlivých organizačních jednotek Lepší přizpůsobování se změnám vnějšího prostředí Jednodušší řízení organizačního systému Snížení nároků na objem informací

9 Managerské funkce Plánování Organizování Personální zajištění
Vedení lidí Kontrola

10 Plánování Proces, ve kterém manažer formuluje cíl a cesty k jeho dosažení Podnikové cíle jsou obecné a specifické Specifické cíle – např.: minimalizace ztrát

11 Organizování Vymezení, stanovení a zajištění činností a vzájemných vztahů lidí i kolektivů při plnění určitých záměrů a úkolů Základná logistiku procesu organizování vyjadřuje Dalův systém OSCAR: cíle, specializace, koordinace, pravomoc, zodpovědnost

12 Personální zajištění Umění získat, udržet a využívat schopné pracovníky Nejcennější kapitál podniku : znalosti, schopnosti, dovednosti a postoj pracovníka podniku

13 Řízení lidských zdrojů
plánování, získávání výhodných pracovníků zvyšování kvalifikace, případně rekvalifikace pracovníků hodnocení pracovníků odměňování

14 Vedení lidí Schopnost vést, usměrňovat, stimulovat a motivovat své spolupracovníky ke kvalitnímu plnění vytyčených cílů

15 Kontrola Proces sledování, rozboru a přijetí závěrů v souvislosti s odchylkami mezi záměrem a jeho realizací Proces kontroly rozdělujeme do jednotlivých fází

16 Kontrolní fáze Získání a výběr informací
Ověření správnosti výchozí informace Kritické hodnocení všech kontrolovaných jevů a procesů Návrhy a opatření Zpětná vazba, tedy kontrola realizace navrhovaných opatření

17 Řídící struktura Je tvořena lidskými prvky, mezi nimiž jsou informační vazby mající charakter nadřízenosti, podřízenosti a spolupráce Základním prvkem je člověk, jehož znalosti, vědomosti a zkušenosti ovlivňují strukturu i celý řídící proces

18 Řídící jednotky Základ řídící struktury tvořené vedoucím pracovníkem a jeho podřízenými Jejich charakter je ovlivňován členy těchto skupin a především jejich odpovědnými vedoucími

19 Základní typy řídících struktur
Útvarové řídící struktury Věcné řídící struktury

20 Doplňkové struktury Struktury dočasné
Jsou používány v případech, kdy jsou cíle a řešení: Časově omezené a mají charakter jedinečnosti Vyžadují spolupráci pracovníků z různých organ.jednotek Vyvolávají potřebu netradičních vztahů Riziko realizace je vyšší

21 Typy doplňkových struktur
Koordinačně – kooperační Projektově - integrační Maticově – činnostní Programově – úkolová

22 Formální a neformální stránka řídící struktury

23 Formální stránka Je charakterizována organizačními normami, které zajišťují takovou strukturu, po které by bylo dosaženo cílového chovaní. Využívá individuální inteligenci, usměrňování a koordinaci síly skupiny. Vytváří takové prostředí v němž jednotlivci fungují. Podporuje dosažení skupinových cílů

24 Formální stránka Formální stránka musí být pružná, měla by poskytovat prostor pro volnost jednání, využití tvůrčích talentů a pro poznání individuálních zálib a schopností Jednotlivcům umožňuje přispívat k dosažení podnikových cílů

25 Neformální stránka Dotýka se každé činnosti daného systému
Uplatňuje se obzvlášť tam, kde nepůsobí stránka formální Vzniká z vůle lidí a to především ve vztazích mezi lidmi (přátelství, sympatie, ….) Je snazší požádat o pomoc někoho koho známe osobně, i když je z jiného oddělení

26 Neformální stránka Příčinou vzniku neformálních skupin může být:
potřeba vyplnit mezeru ve formální stránce organizačního systému nutnost čelení tlaku vedoucího pracovníka nebo jiných členů skupiny potřeby lidí seskupovat se podle osobních zvláštností a podle úcty a vážnosti, kterou k sobě cítí

27 Neformální stránka Chester Barnard popsal neformální struktury jako „jakékoli společné osobní aktivity postrádající vědomý společný účel a to i tehdy jestliže přispívají k dosažení společných výsledků“ Keith Danis: „Je to síť obchodních a sociálních vztahů, které nejsou vytvářeny ani požadovány formální organizační strukturou, ale které vznikají spontánně tím, že se lidé navzájem spolčují.“

28 Klady a zápory těchto skupin
Splnění individuálních potřeb úcty a uznání Pocit sebe jistoty Dobré prostředí pro výměnu nápadů a informací Zápory: Vznik rozporů mezi formálními skupinami Odpor vůči některým rozhodnutím a změnám Tlak na jednotlivce podřídit se normám neformální skupiny Potlačování individuální iniciativy

29 Literatura Prof. Ing. Jan Hron, DrSc., Dr.h.c.: Teorie řízení
Internet a jiné zdroje

30 Prostor pro dotazy…..?

31 Pokud nejsou žádné otázky. Děkujeme za pozornost…..


Stáhnout ppt "ORGANIZAČNÍ STRUKTURY"

Podobné prezentace


Reklamy Google