Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Řídící struktury : malé a velké organizace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Řídící struktury : malé a velké organizace"— Transkript prezentace:

1 Řídící struktury : malé a velké organizace
Adam Blajer Jan Javůrek Řídící struktury : malé a velké organizace

2 Řídící struktura tvořena lidskými prvky, mezi nimiž jsou informační vazby,které mají charakter vztahů nadřízenosti,podřízenosti a spolupráce řídící struktura má 2 stránky: 1.formální 2.neformální Formální stránka ř.s. - charakterizována řadou organizačních norem s cílem zajistit takovou strukturu, aby bylo dosaženo cílového chování Neformální stránka ř.s. dotýká každé činnosti daného systému vzniká z vůle lidí uplatňuje se především tam,kde nepůsobí formální str.,tj. především ve vztazích mezi lidmi (přátelství, sympatie…)

3 Řídící jednotka základ každé řídící struktury
tvořena vedoucím pracovníkem a jemu bezprostředně podřízenými pracovníky lze je třídit podle: a) vztahu vedoucího k podřízeným, spolupracovníkům b) vztahu řídící jednotky k hlavním transformačním procesům c) hierarchie zařazení ř.j.

4 Řídící jednotka Typy ř.j. podle vztahu vedoucího pracovníka
1)formální skupiny autokratické vedoucí pracovník soustřeďuje pravomoc, informace a tedy i možnost rozhodování sám určuje cíle skupiny, úkoly,postupy a činnost podřízených přednosti:- možnost rychlého rozhodování - dobrá motivace vedoucího pracovníka - využití méně schopných pracovníků nedostatky: - nevyužívání schopností podřízených - nižší motivace pracovníků nižší - pravděpodobnost objektivního rozhodování

5 2)formální skupiny liberální (volného průběhu)
pravý opak autokratických skupin vedoucí málo nebo vůbec neovlivňuje činnost skupiny převládají zájmy a názory podřízených přednosti: - vysoký stupeň motivace podřízených na řízení skupiny nedostatky:- pokles kázně a disciplíny - preference individuálních zájmů

6 3)formální skupiny demokratické
jsou zde vztahy mezi vedoucím pracovníkem a podřízenými kolektivní charakter závažných rozhodnutí vedoucí se realizuje prostřednictvím svých podřízených přednosti: - využívání všech členů skupiny - vysoká iniciativa podřízených nedostatky: nižší operativnost v rámci skupiny

7 Řídící jednotka Typy ř.j. podle vztahu k transformačním procesům
1) liniové řídící jednotky charakteristickým znakem je bezprostřední účast na řízení hlavních procesů tyto jednotky jsou v řídící struktuře organizačních systémů rozhodující složkou, protože rozhodují o cílech, způsobech jejich realizace mezi jednotlivé lin. ř. j. existují liniové vazby (vertikální vazby),představující informační tok od vedoucích pracovníků k podřízeným a naopak 2) štábní řídící jednotky hlavních procesů se zúčastňují zprostředkovaně, a to prostřednictvím řídících jednotek liniových pracovníci štábních jednotek připravují podmínky pro práci liniových jednotek formou zpracování informací pro rozhodování

8 Řídící jednotka Typy ř.j. z hlediska hierarchie jejich zařazení
1)ř.j. vyšší úrovně představují vedení organizačního systému vedoucí rozhodují o druhu činnosti systému, prostředcích a cestách jejich realizace charakter této činnosti je převážně koncepční 2) ř.j.střední úrovně tvořeny vedoucími pracovníky, kteří pracují na nižších stupních (úsek, provoz) náplň činnosti má mnohem méně prvků koncepčního řízení 3) ř.j.nižší úrovně vedoucí pracovníci, kteří jsou nadřízenými pracovníků bezprostředně se zúčastňujících transformačních procesů charakter jejich činnosti je ryze operativní

9 Řídící struktura Základní typy ř.s.
2 základní skupiny: 1) útvarové ř.s - funkcionální typ ř.s 2) věcné ř.s-divizionální typ ř.s.

10 Útvarová řídící struktura
útvarové ř.s vznikají propojením řídících jednotek (útvarů) vazbami liniovými, štábními a týmovými hl. představitelem této skupiny je funkcionální typ ř.s. který představuje liniově štábní typ. Linioví pracovníci - bezprostřední účast na transformačním (výrobním) procesu Štábní pracovníci - radí, pomáhají, informují.. nemají pravomoc bezprostředně zasahovat do transformačního procesu Tento typ je vhodný především pro menší organizační systémy charakteristika funkcionální. ř.s. ř.s se člení na jednotky podle funkcí organizačního systému přísná podřízenost v rámci vytvořené funkce vznik štábních jednotek fun. typ tedy vzniká v tom případě,můžeme-li ř. j. definovat při použití pouze jednoho- funkcionálního kritéria

11 Útvarová řídící struktura Výhody a nevýhody funkcionálního typu řídící struktury
+ prosazování a specifikace v jednotlivých funkcích + možnost jednoznačného vymezení nadřízenosti a podřízenosti + umožnění koordinace a výměny zkušeností liniových a štábních a řídících jednotek + vhodné pro malé a střední podniky, dokonalá kontrola ze strany vedení společnosti strategická rozhodnutí přichází shora, lepší využívání zdrojů, vlastník odpovídá za zisk - vytváření dlouhých a složitých komunikačních řetězců vyplívajících ze zvětšování se organizačních systémů a tím snižování úrovně řídících procesů - přetěžování liniových vedoucích pracovníků - omezená možnost výchovy vedoucích pracovníků pro vyšší stupně řízení

12 Útvarová řídící struktura

13 Věcná řídící struktura
věcná ř.s ř. s. je dělena podle věcných hledisek místo hledisek specializace patří sem především divizionální typ ř.s. tento typ vzniká tehdy,je-li nutné aplikovat 2 kritéria(divizionální a funkcionální) za účelem definování ř.jednotek nejprve je nutno použít divizionálního kritéria(území,druh výr.procesu,druh poskytované služby podle něhož se org. systém rozdělí na subsystémy (divize), relativně samostatné, v rámci nichž je pak užito kritérium funkcionální tento typ je tedy vhodný především pro velké organizační systémy předností tohoto typu je možnost koncepčního řízení vedoucích pracovníků z vlastních řad

14 Věcná řídící struktura Výhody a nevýhody divizionálního typu řídící struktury
+ koncentrace výroby + levnější výroba + specializace jednotlivých funkcí + koordinace + tvrdší dopad na ekologii + možnost využití speciálních technologií a specialistů, vhodné pro velké organizační systémy, důraz na odpovědnost na nižších stupních, rychlejší reakce na změny okolí, lepší průkaznost výsledků - přílišná preference hledisek jednotlivých funkcí v důsledku úzké specializace - vytváření dlouhých komunikačních řetězců - obtížná koordinace mezi jednotkami, odpovědnost za zisk pouze o vrcholového vedení, nevhodný pro rozvoj běžných managerů

15 Věcná řídící struktura

16 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Řídící struktury : malé a velké organizace"

Podobné prezentace


Reklamy Google