Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

3/30/20151 OBCHODNÍ ŘETĚZCE ZNEUŽITÍ TRŽNÍ SÍLY ST.MARTIN CONFERENCE – RECENT TRENDS AND DEVELOPMENTS IN COMPETITION LAW AND POLICY 2009 Miroslav Koberna.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "3/30/20151 OBCHODNÍ ŘETĚZCE ZNEUŽITÍ TRŽNÍ SÍLY ST.MARTIN CONFERENCE – RECENT TRENDS AND DEVELOPMENTS IN COMPETITION LAW AND POLICY 2009 Miroslav Koberna."— Transkript prezentace:

1 3/30/20151 OBCHODNÍ ŘETĚZCE ZNEUŽITÍ TRŽNÍ SÍLY ST.MARTIN CONFERENCE – RECENT TRENDS AND DEVELOPMENTS IN COMPETITION LAW AND POLICY 2009 Miroslav Koberna Brno, listopad 2009

2 2 1. ÚVOD Je zapotřebí zvláštní právní norma pro úpravu vztahů ? Zkušenosti z posledních několika let v tuzemsku i dalších evropských zemích říkají že ano. Proč ? Stávající legislativa v oblasti hospodářské soutěže není schopna reagovat na vývoj v sektoru maloobchodu v souvislosti s jeho koncentrací a globalizací.

3 3 1. 1 POROVNÁNÍ TRŽNÍCH POZIC Obrat potravinářských výrobců 251,484 mld Kč ČSÚ (2008) 1 023 obchodních společností (20+) 310,169 mld Kč ÚZEI (2008) 15 465 podnikatelských subjektůČSÚ (2009) (3 511 obchodních společností) Obrat TOP 10 obchodníků 263,1 mld Kč INCOMA (2008) (26 obchodníků s obratem nad 1 mld) 346,2 mld Kč

4 4 1. 1 POROVNÁNÍ TRŽNÍCH POZIC Z toho podíl MSP na tržbách 157,853 mld Kč50% na přidané hodnotě 33,65 mld Kč43% na zaměstnanosti 81 951 prac.63%

5 5 1.2 DŮSLEDKY GLOBALIZACE Možnost nakoupit cokoliv a kdekoliv Vznikají nadnárodní obchodní společnosti Obchodními partnery se stávají subjekty výrazně odlišné ekonomické síly: - nadnárodní výrobní společnosti - velké národní společnosti - malé a střední podniky - regionální výrobci

6 6 1.3 DŮSLEDKY AGRÁRNÍCH PODPOR Nestejná výše agrárních podpor má za důsledek nestejné ceny agrárních surovin pro zpracovatele a to zejména v případě uplatnění na světovém nebo společném trhu Nedodržování ekologických a sociálních standardů snižuje výrobní náklady nejen v rozvojových zemích bez zásadních dopadů na ekonomiku evropských výrobců ale i u významných světových producentů (Jižní Amerika, SNS, Čína)

7 7 1.4 POPIS PRAKTIK Platební podmínky –zákaz překročení maximální doby splatnosti uvedené ve smlouvě t.j. 30dnů od vystavení faktury; –doba splatnosti pro čerstvé potraviny; –zákaz prodloužení doby splatnosti posunutím termínu fakturace nebo vystavením nové faktury; –povinné úročení u opožděné platby; –zákaz skonta u předčasné platby; –zákaz zápočtu pohledávek bez souhlasu dodavatele; –vyloučení zákazu postoupení pohledávek; Podmínky pro zvýšení popř.snížení ceny zboží –zákaz dodatečného snížení ceny zboží po jeho dodání; –zákaz účtování výročních bonusů, skont apod. nezakotvených ve smlouvě; –zákaz prodeje pod nákupní cenu s výjimkou vyjmenovaných případů; Příspěvky na marketing, reklamu a propagaci – stanovení podmínek a max.výše za sledované období; –zákaz vyžadování marketingových příspěvků nezakotvených ve smlouvě a bez odpovídajícího plnění ze strany odběratele, přičemž za odpovídající plnění není považováno pouhé zařazení výrobku v letáku odběratele; –zákaz vyžadování příspěvků na akce netýkající se přímé podpory výrobků dodavatele. Zvláště je zakázáno požadovat jakékoliv příspěvky na výroční a propagační akce odběratele v souvislosti s délkou jeho působení na trhu, obchodními aktivitami apod.

8 8 1.4 POPIS PRAKTIK Výčet všech ostatních plateb a způsob jejich výpočtu a užití –zákaz požadování zalistovacích poplatků bez předchozího uzavření smlouvy a uskutečnění plnění; –zákaz vyžadování poplatků za umístění výrobku na prodejní místo; –zákaz jakýchkoliv příspěvků v souvislosti s remodelingem prodejen, otevřením nových prodejen, změnou formátu prodejen nebo fúzí nebo akvizicí odběratelů. Posledně jmenované je považováno za zvláště zneužívající; Nepřípustnost kompenzací ztrát, zisků a sankcí –zákaz jakýchkoliv ujednání v souvislosti s kompenzacemi ztrát nebo zisků odběratele; –zákaz ujednání umožňujících dodatečné změny podmínek smlouvy v souvislosti s ekonomickým vývojem na straně odběratele; –povinnost odběratele hradit penále ve výši 1/12 pořizovací ceny skladovacích materiálů (palety, přepravky, kontejnery, apod.) za každý i započatý měsíc zadržení těchto materiálů nad obvyklou dobu obrátky. Tato doba je omezena dobou následující dodávky avšak stanovena maximálně na 5 dnů u čerstvých potravin jejichž seznam je určen Úřadem a 30 dnů u ostatních; –zákaz odlišných smluvních ujednání pro předchozí bod; Odpovědnost za škody a pokuty –zákaz jakýchkoliv ujednání umožňujících přenášení uložených sankcí nebo pokut na dodavatele, s výjimkou jasně prokázaných a nezpochybnitelných zavinění; –zákaz smluvních ujednání o smluvních pokutách v tomto směru;

9 9 1.4 POPIS PRAKTIK Odpovědnost za reklamace; –dodavatel nemůže smluvně přejímat odpovědnost za reklamace jejichž vznik není prokazatelně na jeho straně. Zejména je zakázáno požadovat z jeho strany uznání reklamací v případě prodeje zboží s prošlou dobou spotřeby, v poškozených nebo jinak porušených obalech, zboží u kterého došlo k závadě vlivem nesprávného skladování, manipulace nebo vyložení v místě prodeje a zvláště zboží neprodávaného v původních obalech dodavatele; –Možnost vrácení zboží před uplynutím lhůty a po lhůtě –zakazují se jakákoliv smluvní ujednání umožňující vrácení zboží dodavateli před i po uplynutí lhůty spotřeby; –zejména se zakazuje zpětný prodej zboží dodavateli; –zakazují se jakákoliv smluvní ujednání umožňující přímo nebo nepřímo finanční kompenzace za neprodané zboží ze strany dodavatele odběrateli; Změny obchodních podmínek a způsob jejich oznamování; –povinnost smluvně vyrovnaných práv a povinností obou smluvních stran; –povinně stejná lhůta pro oznamování cenových změn nebo dodacích podmínek pro dodavatele i odběratele; Smluvní sankce a pokuty; –povinnost vyrovnanosti sankcí a pokut na obou stranách;

10 10 1.4 POPIS PRAKTIK Zákaz vyžadování smluvních ujednání s třetími osobami; –zákaz smluvních ujednání týkajících se kontrol na místě dodavatele ať již ze strany odběratele nebo třetí strany s výjimkou výroby pod značkou odběratele; –zákaz podmiňování dodávek výrobou výrobků pod značkou odběratele nebo dodávkou jiných výrobků nebo služeb; –zákaz vyžadování využití logistických nebo jiných služeb dodavatelem určenou smluvní stranou odběratele

11 11 1.5 DŮSLEDKY Koncentrace v maloobchodě znamená omezení přístupu výrobců na trh a omezení spotřebitelů ve výběru, které roste rychleji než koncentrace maloobchodu (o podíl privátních značek) Zásadní celospolečenské dopady na rozmanitost a udržení kulturního dědictví

12 12 1.5 DŮSLEDKY „Ždímání dodavatelů“ zvláště z MSP omezuje jejich schopnost platit přiměřené mzdy a nebo vede až ke krachu firem Potravinářský průmysl a zemědělství nejnižší průměrné mzdy - 170 000 pracovníků průmysl - 120 000 pracovníků zemědělství - navazující obory a dodavatelé (až 25% výkonů zpracovatelského průmyslu)

13 13 1.5 DŮSLEDKY Vytváření bludného kruhu poptávky po levném zboží Zdravotní aspekty z pohledu absence hodnotných složek potravin Klamání spotřebitele Rostoucí dovoz levného a nekvalitního zboží vede k omezování domácí kvalitní produkce, snižování její kvality a umocňování sociálních dopadů.

14 14 2. LEGISLATIVNÍ ÚPRAVY Slovensko Maďarsko Rumunsko Lotyšsko Polsko Francie Irsko UK EU- novela směrnice 2000/35/CE

15 15 3. GENEZE ZÁKONA V ČR 1.Návrh ministra zemědělství Fencla na uzákonění 30 denní splatnosti u potravin z roku 2003 – odmítnut sněmovnou 2.Návrh poslanců Skopala,….. z roku 2005 na změnu zákona o hospodářské soutěži – zavedení pojmu ekonomické závislosti – v roce 2007 nepodepsán prezidentem 3.Nový návrh poslanců Haška, ….. z roku 2008 o významné tržní síle a jejím zneužití – v roce 2009 přehlasováno veto prezidenta

16 16 3. GENEZE ZÁKONA V ČR PROČ NOVÝ ZÁKON ? stávající legislativa není uplatnitelná ani vymahatelná přijetí nové právní úpravy je lepší než nekonečné novelizování stávající – viz. situace za poslední dva roky - 2x kulatý stůl místopředseda vlády - 2x kulatý stůl ministr zemědělství - 4x seminář Parlament nespočet bilaterálních a multilaterálních jednání na úrovni předsedů výborů parlamentu a senátu, ministrů, jejich náměstků a ředitelů, představitelů nevládních organizací VÝSLEDEK VŠECH JEDNÁNÍ 0 !

17 17 4. OBSAH A CÍLE ZÁKONA 1.ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2.VYMEZENÍ POJMŮ 3.VÝZNAMNÁ TRŽNÍ SÍLA 4.ZÁKAZ ZNEUŽITÍ VÝZNAMNÉ TRŽNÍ SÍLY 5.DOZOR NAD DODRŽOVÁNÍM ZÁKONA 6.POKUTY 7.ÚČINNOST 8.PŘÍLOHY - PRAVIDLA UPLATŇOVANÁ PŘI FAKTURACI - VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - PODMÍNKY UVÁDĚNÉ VE SMLOUVÁCH - PODMÍNKY PRODEJE - PRAKTIKY ZAKÁZANÉ V DOD-ODB. VZTAZÍCH - JINÉ ZVYKLOSTI

18 18 4. OBSAH A CÍLE ZÁKONA ZPRŮHLEDNĚNÍ VZTAHŮ MEZI DODAVATELEM A ODBĚRATELEM VYLOUČENÍ NĚKTERÝCH ZVLÁŠTĚ ZAVRŽENÍHODNÝCH PRAKTIK ZAVEDENÍ KOREKTNÍCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK OCHRANA ZÁJMŮ SPOTŘEBITELE

19 19 5. VLIV NA TRŽNÍ PROSTŘEDÍ A CENY Zákon neřeší vztah český výrobce maloobchod, ale vztah dodavatel odběratel bez ohledu na zemi původu dodavatele a tudíž nijak nepreferuje „malého českého výrobce“ oproti ostatním dodavatelům. Zákon neovlivňuje přímo ani nepřímo cenu výrobku, neboť služby poskytované obchodníkem dodavateli, které budou součástí smlouvy budou zaplaceny. Pokud nepovažujeme za zvýšení ceny zamezení „fiktivním“ výhodným nákupům při prodeji za podnákupní ceny.

20 20 5. VLIV NA TRŽNÍ PROSTŘEDÍ A CENY Pokud se odběratelé chovají eticky, jak opakovaně tvrdí, a zákonem zakázané praktiky nepoužívají, jak opakovaně tvrdí, pak kromě formálních úprav ve smlouvách není zřejmé, v čem by měl být negativní dopad zákona do vyřazování lokálních výrobců a ohrožení konečných spotřebitelů růstem cen. Naprostou záhadou je pak v důsledku přijetí tohoto zákona „růst šedé ekonomiky, korupce a byrokratizace obchodních vztahů“ jak tvrdí ve své „analýze“ člen Svazu obchodu a cestovního ruchu Vysoká škola ekonomická.

21 21 5. VLIV NA TRŽNÍ PROSTŘEDÍ A CENY Dalším fenoménem je nárůst dovozů potravin v případě přijetí zákona Vývoj dovozu vybraných položek za období 2003 až 2009:

22 22 5. VLIV NA TRŽNÍ PROSTŘEDÍ A CENY

23 23 5. VLIV NA TRŽNÍ PROSTŘEDÍ A CENY Výše uvedené grafy platí i pro další země a mají obdobný průběh, který znamená, že tuzemští dodavatelé jsou průběžně nahrazováni zahraničními neboť s ohledem na vývoj spotřeby, která je stabilizovaná není pro dovoz jiné vysvětlení. V případě námitky, že dovážejí zpracovatelé je možno o tomto uvažovat v případě dovozu masa (CN 02) nebo mléka v obalech o obsahu větším než 2 litry ale ne v případě masných výrobků nebo mléčných výrobků.

24 24 5. DALŠÍ POSTUP 1.Projednání zákona a jeho aplikace v praxi mezi zainteresovanými stranami a)ÚOHS b)Odběratelé c)Dodavatelé d)Kontrolní orgány 2.Vyhodnocení implementace a dopadů na vzájemné vztahy po cca 6 měsících od data účinnosti formou kulatého stolu zainteresovaných stran s předkladateli zákona 3.Navržení případných úprav

25 25 Děkuji za pozornost

26 26 ING.MIROSLAV KOBERNA, CSc. POTRAVINÁŘSKÁ KOMORA ČR POČERNICKÁ 96/272, 108 03 PRAHA 10 – MALEŠICE TEL.+420 296 41 11 88 FAX+420 296 41 11 87 MOB+420 603 58 22 15 KOBERNA@FOODNET.CZ WWW.FOODNET.CZ WWW.CTPP.CZ


Stáhnout ppt "3/30/20151 OBCHODNÍ ŘETĚZCE ZNEUŽITÍ TRŽNÍ SÍLY ST.MARTIN CONFERENCE – RECENT TRENDS AND DEVELOPMENTS IN COMPETITION LAW AND POLICY 2009 Miroslav Koberna."

Podobné prezentace


Reklamy Google