Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ORGÁNY PRÁVNÍ OCHRANY OBČANŮ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ORGÁNY PRÁVNÍ OCHRANY OBČANŮ"— Transkript prezentace:

1 ORGÁNY PRÁVNÍ OCHRANY OBČANŮ
Mgr. Michal Oblouk

2 ORGÁNY PRÁVNÍ OCHRANY společnost si za účelem obrany proti porušování právních norem vytváří orgány právní ochrany, ty proti narušitelům pořádku zakročují, provinilce postihují a zjednávají spravedlnost - stát tak chrání práva a zájmy fyzických a právnických osob nejdůležitější orgány právní ochrany v České republice jsou policie, státní zastupitelství a soudy v některých případech (například znečištění veřejného prostranství) mohou zakročovat i obce, okresní úřady a jiné orgány státní správy

3 SOUD občanské soudní řízení – rozhoduje, kdo je v právu
nezávislý státní orgán vykonávající soudní moc soudy rozhodují spor, na čí straně je pravda soudy zkoumají, zda došlo ke zločinu soudy rozhodují o právech a povinnostech občanské soudní řízení – rozhoduje, kdo je v právu trestní řízení – rozhoduje o vině a trestu soustava českých soudů: Nejvyšší soud – Brno vrchní soudy – Praha, Olomouc krajské soudy okresní soudy zvláštní soudy: Ústavní soud a Nejvyšší správní soud (Brno)

4 ZVLÁŠTNÍ SOUDY

5 POLICIE má na starosti vnitřní pořádek a bezpečnost v ČR
bojuje proti terorismu odhaluje přestupky, trestné činy a jejich pachatele dohlíží na bezpečnost a plynulost silničního provozu je podřízena Ministerstvu vnitra tvoří ji Policejní prezidium, útvary s celostátní působností a útvary s územně vymezenou působností (např. Národní protidrogová centrála, cizinecká policie, letecká služba, URNA) činnost policie řídí Policejní prezidium, v jeho čele stojí policejní prezident (jmenuje ho ministr vnitra) policisté jsou ve služebním poměru (stejně jako celní správa, vězeňská služba, hasiči a zpravodajské služby – bezpečnostní sbory ČR) vedle Policie České republiky existují také městské, resp. obecní policie řízené jednotlivými městy a obcemi

6 POLICISTÉ realizují úkoly policie prováděním služebních zákroků a úkonů jsou povinni dbát cti, vážnosti a důstojnosti osob i své vlastní při provádění služebního zákroku jsou povinni použít odpovídající výzvy, na jejímž začátku jsou slova „Jménem zákona!“ - každý je povinen uposlechnout výzvy zakročujícího policisty při výkonu své pravomoci se musí prokázat služebním stejnokrojem s identifikačním číslem, služebním průkazem, odznakem služby kriminální policie nebo ústním prohlášením „policie“ při provádění služebního zákroku či úkonů mají řadu oprávnění, např. vyžadovat vysvětlení od osob a požadovat prokázání totožnosti, zajistit osobu v policejní cele až na 24 hodin a agresivní osobu omezit v pohybu připoutáním ke vhodnému předmětu, odebrat zbraň, provést prohlídku dopravního prostředku, zakázat vstup na určené místo, otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor policista je oprávněn použít donucovací prostředky, v zákonem vymezených případech má oprávnění užít zbraň

7 STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ
zastupuje stát v trestním řízení podává soudu obžaloby vykonává dozor nad dodržováním právních předpisů v místech, kde se vykonává vazba, trest odnětí svobody, ochranné léčení a ochranná nebo ústavní výchova sídla státních zastupitelství a obvody jejich územní působnosti se shodují se sídly a obvody českých soudů, přičemž každé státní zastupitelství je zásadně příslušné k zastupování státu u soudu, u něhož toto státní zastupitelství působí soustava státních zastupitelství: Nejvyšší státní zastupitelství – Brno vrchní státní zastupitelství – Praha, Olomouc krajská státní zastupitelství – dvě v Praze, České Budějovice, Plzeň, Ústí nad Labem, Hradec Králové, Brno, Ostrava 4) okresní státní zastupitelství – 86

8 STÁTNÍ ZÁSTUPCE právník, který je zařazen k určitému státnímu zastupitelství a který vykonává jeho úkoly státní zástupce jmenuje ministr spravedlnosti na návrh nejvyššího státního zástupce (nejvyššího státního zástupce jmenuje vláda na návrh ministra spravedlnosti) musí splňovat následující podmínky: občanství ČR, plná způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, věk nejméně 25 let, české vysokoškolské magisterské vzdělání v oblasti práva a úspěšně složená závěrečná zkouška je jmenován na dobu časově neomezenou, jeho funkce zaniká nejpozději na konci kalendářního roku, v němž dosáhne věku 70 let je povinen postupovat odborně, svědomitě, odpovědně, nestranně, spravedlivě a bez zbytečných průtahů a musí se vystříhat všeho, co by mohlo ohrozit vážnost jeho funkce nebo vážnost státního zastupitelství o věcech, o kterých se dozvěděl v souvislosti s výkonem své funkce, musí zachovávat mlčenlivost nesmí vykonávat jinou placenou funkci ani vykonávat jinou výdělečnou činnost

9 ADVOKÁT svobodné právnické povolání, které se zabývá
soustavným poskytování právních služeb, a to zpravidla za úplatu - zastupuje v řízení před soudy, správními úřady a jinými orgány, obhajuje v trestních věcech, poskytuje právní rady, sepisuje listiny a zpracovává právní rozbory za úplatu a soustavně (neomezeně) mohou v České republice právní služby poskytovat jen advokáti zapsaní v seznamu advokátů České advokátní komory a evropští advokáti - vedle advokátů mohou právní služby poskytovat také notáři, soudní exekutoři, patentoví zástupci a daňoví poradci, ovšem jen v určitém vymezeném rozsahu advokátem může být pouze osoba zapsaná v seznamu advokátů, který vede Česká advokátní komora, do seznamu komora zapíše na základě písemné žádosti každého, který splňuje následující podmínky: plná způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, získal VŠ vzdělání v rámci magisterského studijního programu v oblasti práva studiem na vysoké škole v České republice, vykonával po dobu alespoň tří let právní praxi jako advokátní koncipient, složil advokátní zkoušku a složil do rukou předsedy advokátní komory slib

10 ADVOKÁT advokát může vykonávat advokacii samostatně (jako podnikatel), jako účastník sdružení advokátů, jako společník obchodní společnosti nebo v pracovním poměru k samostatnému advokátovi či advokátní obchodní společnosti je povinen chránit a prosazovat práva a oprávněné zájmy klienta a řídit se jeho pokyny, pokyny klienta však není vázán, jsou-li v rozporu s právním nebo stavovským předpisem při výkonu advokacie je povinen jednat čestně a svědomitě, musí využívat důsledně všechny zákonné prostředky a v jejich rámci uplatnit v zájmu klienta vše, co podle svého přesvědčení pokládá za prospěšné musí postupovat při výkonu advokacie tak, aby nesnižoval důstojnost advokátního stavu, je povinen dodržovat pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže (jsou stanovena stavovskými předpisy) může poskytnutí právních služeb odmítnout a v některých případech dokonce odmítnout musí (např. při kolizi zájmů) o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s poskytováním právních služeb je povinen zachovávat mlčenlivost, které ho může zprostit pouze klient či jeho právní nástupce

11 NOTÁŘ fyzická osoba s právnickým vzděláním pověřená státem
k sepisování veřejných listin, přijímání úschov a některým dalším činnostem, z nichž významná je zejména činnost notáře jako soudního komisaře v ČR je notářem právník, kterého stát pověřil výkonem notářského úřadu, tedy oprávněním k výkonu notářství a dalších činností stanovených notářským řádem podmínky: státní občanství ČR, plná způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, VŠ magisterské vzdělání v oboru práva, alespoň pětiletá notářská praxe a úspěšné složení notářské zkoušky do notářského úřadu ho jmenuje ministr spravedlnosti, a to na návrh Notářské komory České republiky, přičemž počet notářských úřadů pro obvod každého okresního soudu je stanoven také ministrem spravedlnosti nepůsobí jen jako tzv. soudní komisaři v dědickém řízení, ale také sepisují notářské zápisy, provádějí vidimaci a legalizaci, vydávají výpisy z katastru nemovitostí, z obchodního rejstříku a z rejstříku trestů, přijímají listiny a peníze do úschovy, mohou poskytovat právní porady, zastupovat v jednání s fyzickými a právnickými osobami a se správními úřady, ve správním řízení a s určitými výjimkami také v občanském soudním řízení nebo sepisovat listiny činnost notáře je neslučitelná s jinou výdělečnou činností s výjimkou správy vlastního majetku

12 ZDROJE ky katarskeho-prince-a-cunka.html


Stáhnout ppt "ORGÁNY PRÁVNÍ OCHRANY OBČANŮ"

Podobné prezentace


Reklamy Google