Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. VÝZKUM, VÝVOJ, INOVACE A PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ odborné školení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. VÝZKUM, VÝVOJ, INOVACE A PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ odborné školení."— Transkript prezentace:

1 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. VÝZKUM, VÝVOJ, INOVACE A PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ odborné školení Praha 27. 9. 2007 Svaz chemického průmyslu České republiky Adaptabilita a posílení konkurenceschopnosti chemického průmyslu ČR CZ.04.1.03/4.1.15.3/0048

2 27. 9. 2007Svaz chemického průmyslu ČR2 ASOCIACE VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ Představitel podnikatelského výzkumu a vývoje MODUL 2: Podpora výzkumu, vývoje a inovací z veřejných prostředků

3 27. 9. 2007Svaz chemického průmyslu ČR3 OBSAH DRUHÉHO MODULU Přehled možností veřejné podpory VaV a inovací, Národní programy VaV, Pravidla utrácení prostředků, Nepřímá podpora VaV, Praktické zkušenosti a příklady

4 27. 9. 2007Svaz chemického průmyslu ČR4 I. BLOK Přehled možností veřejné podpory VaV a inovací. Mezinárodní výzkumné programy. Strukturální fondy na léta 2007-2013.

5 27. 9. 2007Svaz chemického průmyslu ČR5 ZÁKLADNÍ POJMY Výzkum: systematická tvůrčí práce rozšiřující poznání = základní výzkum a aplikovaný výzkum. Ta část aplikovaného výzkumu, která je využívaná v nových výrobcích = průmyslový výzkum. (Def.zák. 130/2002 Sb.) Vývoj: systematické tvůrčí využití poznatků výzkumu nebo jiných námětů k produkci nových výrobků…(Def.zák. 130/2002 Sb.). Inovace: je obnova a rozšíření škály výrobků a služeb a s nimi spojených trhů, vytvoření nových metod výroby, dodávek a distribuce, zavedení změn řízení, organizace práce, pracovních podmínek a kvalifikace pracovní síly. (Def. EU). VaV, VaVaI, SR, RVV.

6 27. 9. 2007Svaz chemického průmyslu ČR6 OŽIVENÍ LISABONSKÉ STRATEGIE Důraz na: Znalosti a inovace jako hnací síly udržitelného růstu. Rozvíjení výzkumu a všech forem inovací, pokud znamenají přeměnu znalostí v přidanou hodnotu a zvyšují konkurenceschopnost podniků. Podporu společného výzkumu podniků a univerzit a vůbec vytváření partnerství za účelem inovace. Státní podpory musí být přednostně zaměřeny na dosažení takových cílů, jako jsou rozvoj výzkumu a inovačních aktivit... => Stále více se stírá hranice mezi výzkumem, vývojem a inovacemi. Proto i systémy veřejné podpory se postupně rozšiřují na všechny aspekty tohoto procesu.

7 27. 9. 2007Svaz chemického průmyslu ČR7 KDE ZÍSKAT PENÍZE NA VÝZKUM, VÝVOJ, INOVACE?

8 27. 9. 2007Svaz chemického průmyslu ČR8 MEZINÁRODNÍ VÝZKUMNÉ PROGRAMY jsou určeny pro podporu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji. Vyhlašuje je EU a přímo financuje, jejich přehled je např. na http://www.czelo.cz, nejznámější je 7.(6). rámcový program pro výzkum a vývoj, v ČR nejlépe síť NINET http://www.ninet.cz/; nejucelenější na http://www.tc.cz (Technologické centrum AV ČR) a jeho http://www.fp7.cz.

9 27. 9. 2007Svaz chemického průmyslu ČR9 STRUKTURÁLNÍ FONDY NA LÉTA 2007-2013 Klíčový národní strategický dokument: Národní strategický referenční rámec: formuluje globální cíl a strategické cíle rozvoje České republiky na období 2007 – 2013. Strategické cíle: (1) Konkurenceschopná česká ekonomika; (2) Otevřená, flexibilní a soudržná společnost; (3) Atraktivní prostředí; (4) Vyvážený rozvoj území. Globální cíl: zvýšit do konce programovacího období konkurenceschopnost České republiky a přiblížit inovační výkonnost sektoru průmyslu a služeb úrovni předních průmyslových zemí Evropy.

10 27. 9. 2007Svaz chemického průmyslu ČR10 ČÁST STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ JE ZAMĚŘENA NA PODPORU ZNALOSTNÍ EKONOMIKY – PODPORU VÝZKUMU, VÝVOJE, INOVACÍ A VZDĚLÁNÍ OP Podnikání a inovace – MPO (OP PI - rozvoj podnikatelského prostředí, konkurenceschopnosti podniků, zvýšení podílu obnovitelných zdrojů na výrobě energie – dotace dle regionální mapy podpory 45%÷65%). OP Výzkum a vývoj pro inovace – MŠMT? (OP VaVpI – posilování VaV a proinovačního potenciálu ČR prostřednictvím vysokých škol, výzkumných institucí a dalších subjektů – dotace až 100%). OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost – MŠMT? (OP VK - rozvoj vzdělanostní společnosti; účel posílení konkurenceschopnosti ČR– dotace až 100%).

11 27. 9. 2007Svaz chemického průmyslu ČR11 OP PI - Prioritní osy: 1.Vznik firem – START, FINANČNÍ NÁSTROJE 2.Rozvoj firem - PROGRES, ZÁRUKA, ROZVOJ, ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY, ICT V PODNICÍCH 3.Efektivní energie – EKOENERGIE 4.Inovace – POTENCIÁL, INOVACE 5.Prostředí pro podnikání a inovace – SPOLUPRÁCE, PROSPERITA, ŠKOLICÍ STŘEDISKA, NEMOVITOSTI 6.Služby pro rozvoj podnikání – PORADENSTVÍ, MARKETING

12 27. 9. 2007Svaz chemického průmyslu ČR12 PROGRAM POTENCIÁL Cílem programu je posílit vývojové a inovační kapacity podniků zvýšit počet podnikatelských subjektů, které provádějí vlastní VaVaI, prohloubit spolupráci podniků s VaV institucemi a vytvářet podmínky pro zapojení podniků do domácích i evropských programů VaV. Podpora bude poskytována společnostem, které budují nová, či rozšiřují stávající pracoviště VaVaI výrobků a technologií. Podpora bude poskytována formou dotace.

13 27. 9. 2007Svaz chemického průmyslu ČR13 PROGRAM POTENCIÁL Výběrová kritéria jsou rozdělena na čtyři základní části: Binární (vylučovací) kritéria. Potřebnost a závažnost projektu. Připravenost žadatele k realizaci projektu. Přínos projektu pro další rozvoj a konkurenceschopnost žadatele.

14 27. 9. 2007Svaz chemického průmyslu ČR14 PROGRAM INOVACE Cílem programu je stimulovat a zvýšit inovační aktivitu MSP i velkých podniků v oblasti výroby i služeb, zejména zaváděním výroby nových výrobků s vysokými technickými a ekonomickými parametry. Dalším cílem je zlepšit prostřednictvím podpory patentové aktivity podniků, vědeckovýzkumných institucí a vysokých škol podmínky pro transfer výsledků VaV do praxe. Podpora bude poskytována formou dotace.

15 27. 9. 2007Svaz chemického průmyslu ČR15 OP VaVpI - VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE Prioritní osy: Rozvoj kapacit výzkumu a vývoje - posílení cíleného výzkumu v regionech. Rozvoj kapacit pro spolupráci veřejného sektoru se soukromým ve výzkumu a vývoji - zajištění rychlého a efektivního přenosu výsledků výzkumu a vývoje. Posilování kapacit vysokých škol pro terciární vzdělávání - využití k růstu a podpoře konkurenceschopnosti a zaměstnanosti v regionech. Technická asistence - zajištění efektivní řízení OP vč. propagace.

16 27. 9. 2007Svaz chemického průmyslu ČR16 OP VK - VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCE- SCHOPNOST Prioritní osy:  Počáteční vzdělávání - Zvyšování kvality ve vzdělávání, Rovné příležitosti žáků, Další vzdělávání pracovníků škol.  Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj - Systémový rámec terciárního vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji, Vyšší odborné vzdělávání, Vysokoškolské vzdělávání, Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji, Partnerství a sítě.  Další vzdělávání - Systémový rámec dalšího vzdělávání, Individuální další vzdělávání, Podpora nabídky dalšího vzdělávání.

17 27. 9. 2007Svaz chemického průmyslu ČR17 II. BLOK Podpora výzkumu a vývoje v ČR. Veřejná (přímá) podpora výzkumu a vývoje ze státního rozpočtu ČR (zák. 130/2002 Sb.). - Legislativa - Poskytování podpory - Institucionální podpora - Účelová podpora

18 27. 9. 2007Svaz chemického průmyslu ČR18 PODPORA VÝZKUMU A VÝVOJE V ČR Kompetence v oblasti výzkumu a vývoje: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – veškerý výzkum a vývoj kromě průmyslového Ministerstvo průmyslu a obchodu – průmyslový výzkum a vývoj Rada pro výzkum a vývoj (RVV) www.vyzkum.cz -navrhuje vládě výdaje státního rozpočtu na výzkum a vývoj -zabezpečuje zpracování dlouhodobých základních směrů a proporcí rozvoje výzkumu a vývoje -zajišťuje informační systém výzkumu a vývoje -připravuje vstupy pro návrh Národní politiky výzkumu a vývoje -zpracovává analýzy výzkumu a vývoje Ministerstvo financí – navrhuje definitivní výši rozpočtu Základní dokument: Národní politika výzkumu a vývoje České republiky na léta 2004 – 2008.

19 27. 9. 2007Svaz chemického průmyslu ČR19 Národní politika výzkumu a vývoje České republiky na léta 2004 – 2008 PREAMBULE PRIORITY A CÍLE PRO ČESKOU REPUBLIKU –Hodnocení V a V –Lidské zdroje –Mezinárodní spolupráce –Využití výsledků VaV v praxi PRINCIPY A VIZE POLITIKY VaV ČESKÉ REPUBLIKY –Otevřenost, pružnost a transparent. při přípravě i realizaci –Provázanost s jinými oblastmi STRATEGICKÉ NÁSTROJE –Financování a podpora VaV - hlavní nástroj politiky –Právní prostředí a organiz. struktura VaV, morálka a etika –Informační a technická infrastruktura VaV

20 27. 9. 2007Svaz chemického průmyslu ČR20 Dlouhodobé základní směry výzkumu Udržitelný rozvoj Molekulární biologie Energetické zdroje Materiálový výzkum Konkurenceschopné strojírenství Informační společnost Bezpečnostní výzkum

21 27. 9. 2007Svaz chemického průmyslu ČR21 VEŘEJNÁ (PŘÍMÁ) PODPORA VÝZKUMU A VÝVOJE ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR (ZÁK. 130/2002 Sb.) realizovaná dle: zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků, nařízení vlády č. 461/2002 o účelové podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji, nařízení vlády č. 462/2002 o institucionální podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o hodnocení výzkumných záměrů, nařízení vlády č. 267/2002 o informačním systému výzkumu a vývoje.

22 27. 9. 2007Svaz chemického průmyslu ČR22 NÁZVOSLOVÍ základní výzkum - práce prováděné s cílem získání znalostí o základech či podstatě pozorovaných jevů aplikovaný výzkum - práce prováděné s cílem získání nových poznatků zaměřených na budoucí využití v praxi průmyslový výzkum - ta část aplikovaného výzkumu, jehož výsledky se prostřednictvím vývoje využívají v nových výrobcích vývoj - systematické tvůrčí využití poznatků k produkci nových nebo zlepšených výrobků poskytovatel, příjemce / spolupříjemce, řešitel / spoluřešitel, uchazeč, uznané náklady

23 27. 9. 2007Svaz chemického průmyslu ČR23 DRUHY (FINANČNÍ) PODPORY VÝZKUMU A VÝVOJE Z VEŘEJNÝCH PROSTŘEDKŮ INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA Pro podporu institucí provádějících základní a aplikovaný výzkum. Je určena pro základní a aplikovaný výzkum v určitém oboru prováděný bez konkrétního realizačního zaměření. ÚČELOVÁ PODPORA Pro podporu řešení jednotlivých konkrétních projektů. Je nejvíce využívaná podnikatelskými subjekty.

24 27. 9. 2007Svaz chemického průmyslu ČR24 PODPORA VaV Z VEŘEJNÝCH PROSTŘEDKŮ 1996-2008 Převzato z publikace PRŮVODCE SYSTÉMEM VEŘEJNÉ PODPORY VÝZKUMU A VÝVOJE V ČESKÉ REPUBLICE (Tasilo Prnka, Karel Šperlink, František Hronek, Petr Křenek, Miloš Chvojka)

25 27. 9. 2007Svaz chemického průmyslu ČR25 PŘÍJEMCI PODPORY Akademie věd České republiky (AV ČR)  soustava vědeckých pracovišť - „Veřejných výzkumných institucí“,v.v.i. (do 1.1.2007 příspěvkových organizací)  1/3 celkové státní podpory Vysoké školy  20 státních vysokých škol a univerzit a soukromé vysoké školy  stejný objem podpory jako u AV ČR Ostatní  příspěvkové organizace orgánů státní správy  soukromý podnikatelský sektor (cca 3÷4 mld. Kč)

26 27. 9. 2007Svaz chemického průmyslu ČR26 POSKYTOVATELÉ PODPORY  Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)  Grantová agentura ČR  Ministerstvo zdravotnictví (MZ)  Akademie věd ČR a její Grantová agentura  Ministerstvo obrany (MO)  Ministerstvo životního prostředí (MŽP)  Ministerstvo zemědělství a jeho Národní agentura (MZe)  Ministerstvo dopravy (MD)  Ministerstvo pro místní rozvoj  Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)  Ministerstvo vnitra (MV)  Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB)  Český báňský úřad (ČBÚ)  Národní bezpečnostní úřad  Ministerstvo informatiky  Ministerstvo kultury (MK)  Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)  Úřad vlády  Bezpečnostní informační služba

27 27. 9. 2007Svaz chemického průmyslu ČR27 VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA VAV V ROCE 2006 (TIS. KČ) (1) K A P I T O L A Institucionál-ní výdaje Účelové výdaje Celkové výdaje Ministerstvo školství, mlád. a těl.4 210 9302 555 3886 766 318 Akademie věd4 089 059600 0004 689 059 Ministerstvo průmyslu a obchodu02 186 000 Grantová agentura27 9401 3706701 398 610 Ministerstvo zdravotnictví148 596721 790870 386 Ministerstvo zemědělství449 259317 860767 119 Ministerstvo obrany127 886353 806481 692 Ministerstvo životního prostředí228 008173 563401 571 Ministerstvo dopravy31 512136 681168 193 Ministerstvo práce a soc. věcí53 23542 50095 735 Ministerstvo kultury82 54110 58293 123 Státní úřad pro jadernou bezpeč.19 24033 09052 330

28 27. 9. 2007Svaz chemického průmyslu ČR28 VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA VAV V ROCE 2006 (TIS. KČ) (2) K A P I T O L A Institucionální výdaje Účelové výdaje Celkové výdaje Ministerstvo pro místní rozvoj031 500 Český báňský úřad028 917 Český úřad zeměměřický a kat.28 6640 Národní bezpečnostní úřad6 00021 71227 712 Ministerstvo informatiky8 21314 12522 338 Úřad vlády14 8245 97020 794 Ministerstvo zahraničních věcí14 2745 97820 252 Ministerstvo vnitra1 82010 25012 070 Bezpečnostní informační služba05 500 Ministerstvo spravedlnosti000 C E L K E M9 542 0018 625 88218 167 883

29 27. 9. 2007Svaz chemického průmyslu ČR29 INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA  Je určena pro základní a aplikovaný výzkum prováděný bez konkrétního realizačního zaměření – zajišťuje podporu institucí provádějících vědecký rozvoj určitého oboru.  Je poskytována na podporu tzv. „výzkumného záměru“, „specifického výzkumu na vysokých školách“ nebo na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji (vč. „dofinancování“ projektů).  Uchazeči o podporu: v.v.i, příspěvkové organizace, vysoké školy, podnikatelské subjekty (>85% AV ČR+MŠMT).  Podpora může činit až 100% nákladů příslušného výzkumu.  Výběr není prováděn veřejnou soutěží!

30 27. 9. 2007Svaz chemického průmyslu ČR30 IP - VÝZKUMNÝ ZÁMĚR (1)  zajišťuje v základním nebo aplikovaném výzkumu koncepční rozvoj organizace na období 5 až 7 let  podpora se poskytuje po zhodnocení záměru  smí se hradit náklady pouze na výzkum prováděný příjemcem  získaný majetek i výsledky jsou majetkem příjemce  povinnost zpřístupnit výsledky za stejných podmínek všem zájemcům o jejich využití

31 27. 9. 2007Svaz chemického průmyslu ČR31 IP - VÝZKUMNÝ ZÁMĚR (2)  uchazeči o podporu jsou definovány v § 28 zák.130/2002 – v.v.i., příspěvkové organizace, vysoké školy, podnikatelské subjekty  hlavním předmětem činnosti uchazeče je výzkum  podnikatel: zisk uchazeče je využíván pouze k podpoře výzkumu  návrhy se předkládají 60 dnů od počátku roku, který předchází roku podpory

32 27. 9. 2007Svaz chemického průmyslu ČR32 IP - SPECIFICKÝ VÝZKUM NA VŠ  část výzkumu na vysokých školách, která je bezprostředně spojena se vzděláváním a na níž se podílejí studenti  uchazeči o podporu – pouze vysoké školy  podmínkou je již dřívější získání dotací na VaV a existence doktorandů  výše podpory je závislá na úrovni „vědeckosti“ školy a získané podpory výzkumu a vývoje  návrhy se předkládají 60 dnů před koncem roku!

33 27. 9. 2007Svaz chemického průmyslu ČR33 IP - MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE ČR VE VÝZKUMU A VÝVOJI Hrazení spolupráce realizované na základě mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána - poplatky za účast České republiky v mezinárodních programech výzkumu a vývoje, poplatky za členství v mezinárodních organizacích, finanční podíly na podporu projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji, pokud je tento finanční podíl možno hradit z veřejných prostředků.

34 27. 9. 2007Svaz chemického průmyslu ČR34 ÚČELOVÁ PODPORA (ÚP) (1)  Zaměřena na řešení jednotlivých konkrétních projektů  Základní míra procentuální podpory činí u základního a aplikovaného výzkumu 100%, u průmyslového výzkumu 50 ÷ 75% a u vývoje 25 ÷ 50%  Výběr uchazečů je prováděn na základě výsledků veřejné soutěže dle zák. 130/2002 Sb.(kromě veřejné zakázky)  Veřejná soutěž je vypisována jednotlivými poskytovateli podle typů podporovaných projektů

35 27. 9. 2007Svaz chemického průmyslu ČR35 ÚČELOVÁ PODPORA (ÚP) (2)  Systém účelové podpory rozlišuje tři typy projektů výzkumu a vývoje: -Grantový projekt: příjemce stanovuje sám cíle a způsoby řešení -Veřejná zakázka ve výzkumu a vývoji: výzkum a vývoj pro potřeby poskytovatele -Programový projekt: vyjadřuje, jakým způsobem přispěje k naplnění cílů vyhlášeného programu

36 27. 9. 2007Svaz chemického průmyslu ČR36 ÚP - GRANTOVÝ PROJEKT  příjemce stanovuje sám cíle a způsoby řešení v základním výzkumu (podmínky obdobné IP)  poskytuje pouze Grantová agentury České republiky (GA ČR) a Grantová agentura Akademie věd České republiky (GA AV ČR)  dotace (jedná se o základní výzkum) je prakticky 100% nákladů  různé typy grantů (standardní, doktorské, post- doktorské, juniorské, publikační)  u GA ČR se převážně jedná o tříleté granty s průměrnou podporou cca 0,5 mil. Kč/rok  u GA AV ČR se jedná o delší (3-5 let) projekty s menší podporou (cca stovky tisíc Kč/rok)

37 27. 9. 2007Svaz chemického průmyslu ČR37 ÚP – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA VE VÝZKUMU A VÝVOJI  příjemce provádí výzkum a vývoj pro potřeby poskytovatele  ten je jediným uživatelem výsledků  výběr uchazečů je prováděn na základě výsledků veřejné soutěže dle zákona o zadávání veřejných zakázek!!!!  dotace může dosáhnout 100% nákladů bez ohledu na typ výzkumu.

38 27. 9. 2007Svaz chemického průmyslu ČR38 ÚP - PROGRAMOVÝ PROJEKT  Veřejná soutěž je vypisována jednotlivými poskytovateli na základě „Programů podpory výzkumu a vývoje“ schválených Radou pro výzkum a vývoj, které definují věcné, časové a finanční podmínky  příjemce vyjadřuje, jakým způsobem a za jakých podmínek přispěje k naplnění cílů vyhlášeného programu  nejobvyklejší projekty podnikatelské sféry  programy vyhlašuje velká řada poskytovatelů  dotace dle typu výzkumu/vývoje - celkový podíl účelové podpory na uznaných nákladech jako součet účelových podpor pro jednotlivé typy výzkumu a vývoje zahrnuté v projektu  získaný majetek i výsledky jsou majetkem příjemce.

39 27. 9. 2007Svaz chemického průmyslu ČR39 3. Blok  Národní programy výzkumu a vývoje.  Příklady vyhlašovaných Programů podpory výzkumu a vývoje.  Předkládání a výběr projektů. 49

40 27. 9. 2007Svaz chemického průmyslu ČR40 NÁRODNÍ PROGRAM VÝZKUMU NA LÉTA 2004 – 2008 (I)  Národní program výzkumu (NPVI) - pro zvýšení výkonnosti a efektivnosti výzkumu ČR.  Byl složen z 5 tématických programů a třech průřezových - horizontálních (dále dělen na dílčí podprogramy)  Jednotlivé části NPVI vyhlašovali kromě vlastních programů příslušní poskytovatelé.  Nedostatky: příliš velké množství priorit, opomíjeny některé problémy, roztříštěnost vyhlašování různými poskytovateli.  Proto byl od 1.1.2006 zahájen Národní program výzkumu II

41 27. 9. 2007Svaz chemického průmyslu ČR41 NÁRODNÍ PROGRAM VÝZKUMU NA LÉTA 2006 – 2011 (II)  Národní program výzkumu II (NPVII) vychází z Národní politiky výzkumu a vývoje České republiky na léta 2004-2008 (projekty ukončeny max. do konce 2011)  Je složen z 4 tématických programů (5 tématických priorit NPVaV) a 3 průřezových (5 systémových priorit NPVaV) – programy se dále dělí na tzv. „Tématické oblasti“  Financuje projekty aplikovaného výzkumu, které mohou v počáteční fázi obsahovat i minoritní podíl výzkumu základního.  Výdaje z veřejných zdrojů se předpokládají celkem >7,5 miliard Kč (2006 – 0,9/2007 – 1,2 mld. Kč); dot. na projekt: tématický 1 ÷ 30 mil. Kč/r.; průřezový min. 200 tis. Kč/r.  MPO vyhlašuje jeden tématický program - Trvalá prosperita  MŠMT vyhlašuje tři tématické programy - Zdravý a kvalitní život, Informační technologie pro znalostní společnost, Sociálně-ekonomický rozvoj české společnosti.

42 27. 9. 2007Svaz chemického průmyslu ČR42 NÁRODNÍ PROGRAM VÝZKUMU NA LÉTA 2006 – 2011 (II) -Tématické priority národní politiky a tématické programy NPVII, kterými jsou realizovány

43 27. 9. 2007Svaz chemického průmyslu ČR43 NÁRODNÍ PROGRAM VÝZKUMU NA LÉTA 2006 – 2011 (II) -Systémové priority národní politiky a průřezové programy NPV II, kterými jsou realizovány

44 27. 9. 2007Svaz chemického průmyslu ČR44 NÁRODNÍ PROGRAM VÝZKUMU NA LÉTA 2009 – 2014 (NPV III)  Připravuje se návrh tematických priorit pro tento NPV III. Předpokládá se, že jeho rozpočet bude od roku 2009 soustřeďovat veškerá navýšení veřejných prostředků na výzkum, tj. přibližně 1,5 mld Kč ročně.  Tyto prostředky budou rovněž jedním z hlavních zdrojů financování výzkumu v nových výzkumných kapacitách, které budou vybudovány z fondů EU v letech 2007-2013 (jedná se o přibližně o 35 mld Kč).  Jedná se také o vzniku jediného poskytovatele pro NPV III - Technologické agentury

45 27. 9. 2007Svaz chemického průmyslu ČR45 Programové projekty - vyhlášené programy 07/08 Přehled všech vyhlašovaných programů je velmi široký. Příklady programů u největších poskytovatelů : MPO:  TANDEM – pouze týmy průmysl/VaV pracoviště; zajistit transfer výsledků ze základního do průmyslového výzkumu a vývoje; předpokládá se další průmyslový výzkum  IMPULS – zákl. výzkum=0; nepředpokládá se další VaV; výsledek je na úrovni poslední předvýrobní etapy  TRVALÁ PROSPERITA (NPV II) – obecně zvýšení konkurenceschopnosti české ekonomiky; oproti ostatním jsou vyjmenovány konkrétní obory a jejich priority

46 27. 9. 2007Svaz chemického průmyslu ČR46 IMPULS  Program podporuje projekty průmyslového výzkumu a vývoje nových výrobků, materiálů, technologií a informačních produktů a technologií.  Projekty mohou být řešeny jak projektovými konsorcii, tak jednotlivými subjekty  Doba řešení projektu je nejvýše 3 roky.  Návratnost prostředků vložených do výzkumu a vývoje musí být nejvýše 5 let od ukončení řešení.  Program bude ukončen v r. 2010  Podpora formou dotace.

47 27. 9. 2007Svaz chemického průmyslu ČR47 Programové projekty - vyhlášené programy 07/08 MŠMT  Národní program výzkumu (NPV II) – vlastně totéž co Trvalá prosperita, ale jiné obory a jejich priority (Zdravý a kvalitní život, Informační technologie pro znalostní společnost, Sociálně- ekonomický rozvoj české společnosti, Lidské zdroje)  Podpora mezinárodní spolupráce ve VaV: EUREKA- evropská spolupráce v oblasti aplikovaného a průmyslového VaV; výstup s komerčním využitím; Je organizována zdola !!!!! KONTAKT - podpora účasti v některých mnohostranných a dvoustranných spoluprací ve výzkumu a vývoji COST - mnohostranná spolupráce ve výzkumu a vývoji INGO - podpora účasti v nevládních organizacích VaV EUPRO - rámcové programy EU a podpora účasti ČR v těchto programech (síť NINET, RKO, OKO) AV ČR:  Nanotechnologie pro společnost - rozvoj výzkumu a praktického využívání nanotechnologií a nanomateriálů; interdisciplinární týmy; vznik platformy; 4 podprogramy

48 27. 9. 2007Svaz chemického průmyslu ČR48 „FILOSOFIE ÚČELOVÉ PODPORY“  podnikatel chce řešit projekt VaV pro vlastní potřebu  pokud cíle projektu splňují cíle některého vyhlášeného programu požádá o „příspěvek“ od státu  pokud stát milostivě uzná – přidá podnikateli na jeho projekt (maximálně ve výši podle typu výzkumu)  stát si nedělá nárok na vlastnictví ani výsledků ani získaného majetku

49 27. 9. 2007Svaz chemického průmyslu ČR49 PŘEDKLÁDÁNÍ A VÝBĚR PROJEKTŮ  Vyhlášení + Zadávací dokumentace.  Soutěžní lhůta (>36 dnů).  Vyplnění přihlášky.  Hodnotící lhůta (<240 dnů).  Přijímací komise (3 úředníci).  Odborný poradní orgán (>5 členů, úředníci <50%).  ≥ dva posudky oponentů.  Výsledkem je pořadí projektů a jejich náklady/dotace.  „Vítězové“ dle disponibilních finančních prostředků.  Uchazeč má právo na poskytnutí oponentních posudků.

50 27. 9. 2007Svaz chemického průmyslu ČR50 4. Blok Poskytování účelové podpory:  Výše a způsob poskytnutí podpory.  Užití dotace. 59

51 27. 9. 2007Svaz chemického průmyslu ČR51 POSKYTOVÁNÍ ÚČELOVÉ PODPORY  Základní míra procentuální podpory různých typů výzkumu a vývoje činí: -Základní a aplikovaný výzkum 100% -Průmyslový výzkum 50 – 75% -Vývoj 25 – 50% -Možno navýšit až o 15%  Typ podpory – dotace.  Způsob poskytnutí podpory – přímo na účet příp. přes ČNB (dle Smlouvy).

52 27. 9. 2007Svaz chemického průmyslu ČR52 Možnosti navýšení státní dotace  o 10 % uznaných nákladů, jestliže je podpora určena pro MSP  o 10 % uznaných nákladů, jestliže je projekt řešen na území ČR s vysokou nezaměstnaností  o 5 % uznaných nákladů, jestliže je projekt řešen v určitém, vládou podporovaném, odvětví  o 15 % uznaných nákladů, jestliže je projekt řešen v rámci projektů Rámcového programu VaV Evropské unie.  o 10 % nárok MSP na navýšení z titulu nařízení komise ES

53 27. 9. 2007Svaz chemického průmyslu ČR53 Nařízení Komise (ES) č. 364/2004 článek 5 c): maximální míra podpory může být navýšena o 10 %, pokud je splněna jedna z následujících podmínek:  Projekt spočívá v účinné přeshraniční spolupráci mezi nejméně dvěma nezávislými partnery ze dvou členských států,  Projekt zahrnuje účinnou spolupráci mezi podnikem a veřejným výzkumným orgánem,  Výsledky projektu jsou veřejně šířeny prostřednictvím technických a vědeckých konferencí nebo zveřejněny ve specializovaných vědeckých a technických časopisech.

54 27. 9. 2007Svaz chemického průmyslu ČR54 UZNANÉ/UZNATELNÉ NÁKLADY  uznané náklady jsou takové náklady, které poskytovatel schválí jako nutné pro řešení projektu – vznikly v souvislosti s řešením projektu (!)  „Vymezení položek uznaných nákladů“ (nař. 461) není totožné s účetními položkami!  závaznost schváleného rozpočtu – velikosti položek  změna výše uznaných nákladů nebo výše účelové podpory podléhá schválení poskytovatele

55 27. 9. 2007Svaz chemického průmyslu ČR55 MZDY Lze započítat mzdy nebo platy související se řešením projektu:  zaměstnanců přijatých na řešení projektu  část odpovídající jejich úvazku na řešení, nebo se na projektu podílejících  zvýšení pohyblivé částky mzdy nebo platu  ostatní OON (vč. dohod) přímo související s řešením projektu  odpovídající náklady na povinné zákonné odvody a příděl do FKSP

56 27. 9. 2007Svaz chemického průmyslu ČR56 POŘÍZENÍ NE/HMOTNÉHO MAJETKU  lze započítat pouze tu část hmotných investic, která bude na řešení projektu „spotřebována“ s přihlédnutím k době upotřebitelnosti investice a k míře využití pro řešení projektu  nehmotné investice a „krátkodobý“ hmotný majetek jen dle míry využití pro řešení projektu, příp. nehmotný majetek celý  lze započíst náklady na provoz a údržbu do výše odpisů a míry využití hmotných investic  pozor na odpisy investic hrazených z dotace!

57 27. 9. 2007Svaz chemického průmyslu ČR57 DALŠÍ NÁKLADY  další provozní náklady (materiál, zásoby)  služby využívané v přímé souvislosti s řešením projektu  zveřejňování výsledků projektů, včetně nákladů a výdajů na zajištění práv k výsledkům  cestovní náhrady  doplňkové (režijní) náklady. Vše pouze v přímé souvislosti s řešením projektu

58 27. 9. 2007Svaz chemického průmyslu ČR58 DALŠÍ NÁLEŽITOSTI  oddělená účetní evidence (zvláštní účet)  spolufinancování (není rozdíl mezi oběma druhy- stejné položky u obou částí)  úhrada DPH (informace MF) – ekonomická činnost  dotace není předmětem daně  dodržování smlouvy o řešení projektu  užití dotace do konce roku..

59 27. 9. 2007Svaz chemického průmyslu ČR59 SPOLUPŘÍJEMCI / VYUŽITÍ VÝSLEDKŮ  Smlouva mezi příjemcem a spolupříjemci!! Částky po letech a spolupříjemcích!  „přesun“ dotace (informace MF)  Smlouva o využití výsledků – 180 dnů před ukončením; musí obsahovat v závislosti na podpoře: ≤50% = způsob a termín využití výsledků, >50% = podmínky zpřístupnění ostatním zájemcům za stejných podmínek - nevyužití výsledků = poskytnutí ostatním zájemcům za nediskriminujících podmínek  kontrola Finančních úřadů.

60 27. 9. 2007Svaz chemického průmyslu ČR60 5. Blok  Nepřímá podpora VaV  Optimalizace podpory.  Dotazy a příklady z praxe. 69

61 27. 9. 2007Svaz chemického průmyslu ČR61 NEPŘÍMÁ PODPORA VAV  Jedná se o tzv. nepřímou podporu VaV  Není předmětem nedovolené veřejné podpory, neboť je využitelná všemi subjekty –Osvobození od daní –Možnost odpočtu od základu daně z příjmu

62 27. 9. 2007Svaz chemického průmyslu ČR62 OSVOBOZENÍ OD DANÍ  Osvobození od daně ze zisku, je-li použit na podporu výzkumu a vývoje o 30% u nepodnikatelských subjektů (max. 1 mil. Kč) – u VŠ a VVI až do 3 mil. Kč.  Osvobození od daně dědické a darovací pro bezúplatná nabytí majetku na financování vědy, výzkumu, vývoje.

63 27. 9. 2007Svaz chemického průmyslu ČR63 MOŽNOST ODPOČTU OD ZÁKLADU DANĚ Z PŘÍJMU  Možnost odečíst od základu daně hodnotu darů určených na financování vědy a vzdělání, výzkumných a vývojových účelů (nejvýše 5 % ze základu daně u právnických osob; 10% u fyzických).  Možnost odečíst od základu daně 100 % výdajů na vlastní výzkum a vývoj (§ 34 odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb.

64 27. 9. 2007Svaz chemického průmyslu ČR64 ODPOČET VÝDAJŮ NA VÝZKUM A VÝVOJ DLE § 34 ZÁK. 586/1992 SB.O DANÍCH Z PŘÍJMŮ  umožňuje poplatníkovi odečíst od základu daně 100 % výdajů vynaložených při realizaci projektů VaV (obdobně jako daňovou ztrátu min. období atd.)  vymezení základních pojmů obsahuje pokyn MF D-288 (www.vyzkum.cz; Finanční zpravodaj z 13.10.2005), příp. „Doporučení RVV k aplikaci ZDP při odpočtu výdajů vynaložených na projekty VaV“ (www.vyzkum.cz)www.vyzkum.cz

65 27. 9. 2007Svaz chemického průmyslu ČR65 NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PRINCIPY MOŽNÉHO ODEČTU  Jen projekty VaV.  Jen „daňově uznatelné náklady“ vedené účetně odděleně.  Jen náklady vynaložené u poplatníka (kromě certifikace).  Jen náklady, na které nebyla (ani zčásti) poskytnuta veřejná podpora.  Nelze-li pro „malý základ daně“ uplatnit v příslušném zdaňovacím období, lze uplatnit ve třech zdaňovacích obdobích bezprostředně následujících.

66 27. 9. 2007Svaz chemického průmyslu ČR66 VYMEZENÍ PROJEKTŮ VAV Základní vymezení výzkumu a vývoje vychází z § 2 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb. (definice základního, aplikovaného a průmyslového výzkumu a vývoje). Základním kriteriem pro odlišení výzkumu a vývoje od ostatních (příbuzných) činností je přítomnost ocenitelného prvku novosti a vyjasnění výzkumné nebo technické nejistoty. Pokyn D-288 obsahuje seznam „dovolených“ a „zakázaných“ činností.

67 27. 9. 2007Svaz chemického průmyslu ČR67 PROJEKT VaV  identifikační údaje o poplatníkovi,  cíle projektu,  dobu řešení projektu  předpokládané náklady (celkové i po letech)  konkrétní osoby řešitelského týmu  způsob kontroly a hodnocení řešení  schválení projektu oprávněnou osobou.

68 27. 9. 2007Svaz chemického průmyslu ČR68 VÝDAJE VYNALOŽENÉ PŘI REALIZACI PROJEKTŮ  Jedná se prakticky o podmnožinu „uznaných nákladů“ dle zák. 130/2002.  Rozšíření o certifikaci výsledků VaV  Snížení o nakupované služby  Vést oddělenou evidenci v členění na jednotlivé projekty a jednotlivé účetní případy.  Jak tedy postupovat? Napsat běžný projekt dle zák. 130/2002!.

69 27. 9. 2007Svaz chemického průmyslu ČR69 OPTIMALIZACE PODPORY  Stanovit principy projektu (cíl, potřeby, prostředky).  Rozmyslet si co, kdo (s kým), za kolik.  Sestavit tým na zpracování projektu  Zpracovat jednoduchý popis řešení s etapami (druhy VaVaI) a náklady.  Pak hledat využitelné programy podpory.  Podle nalezených možností podpory příp. modifikovat/rozdělit projekt..

70 27. 9. 2007Svaz chemického průmyslu ČR70 DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST

71 27. 9. 2007Svaz chemického průmyslu ČR71 KONTAKT lektor: Ing. Václav Neumajer pozice: výkonný předseda AVO kontakt: avo@avo.czavo@avo.cz www.avo.cz www.vyzkum.cz V případě otázek, organizačních změn a koordinace ohledně školení kontaktujte hlavního koordinátora školení: jméno: Michal Kollár, DiS. Email: kollar@asistencnicentrum.cz Tel: 775 650 744

72 27. 9. 2007Svaz chemického průmyslu ČR72 REALIZÁTOŘI ŠKOLENÍ Asociace výzkumných organizací Novodvorská 994, 142 21 Praha 4 tel./fax: +420 241 493 138 tel.: +420 239 041 998 e-mail: avo@avo.cz http://www.avo.cz Asistenční centrum, a.s. Sportovní 3302, 434 01 Most tel.: +420 476 105 840 fax: +420 476 105 888 e-mail: info@asistencnicentrum.cz http://www.asistencnicentrum.cz Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. Revoluční 1521/84, 400 01 Ústí nad Labem tel.: +420 475 309 222 fax: +420 475 212 079 e-mail: vuanch@vuanch.cz http://www.vuanch.cz

73 27. 9. 2007Svaz chemického průmyslu ČR73

74 27. 9. 2007Svaz chemického průmyslu ČR74


Stáhnout ppt "Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. VÝZKUM, VÝVOJ, INOVACE A PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ odborné školení."

Podobné prezentace


Reklamy Google