Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Komplexní průzkum zemědělských půd, bonitace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Komplexní průzkum zemědělských půd, bonitace"— Transkript prezentace:

1 Komplexní průzkum zemědělských půd, bonitace

2 Klasifikace půd v ČR léta – Geneticko-agronomická klasifikace - používaná v KPP - vycházela ze sovětského systému - dosud používaná 1985 – Morfogenetický klasifikační systém (MKSP) - přiblížení se klasifikaci FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) - jednoslovné názvy půdních typů 2001 – Taxonomický klasifikační systém půd ČR (TKSP) - prof. Němeček - KPG ČZU, v současnosti KPOP

3 Komplexní průzkum půd (KPP)
1961 – 1971 poskytl poznatky o geneticko-agronomických vlastnostech zemědělských půd kontrola stavu přístupných živin, půdní reakce, potřeby vápnění, uskutečňovaná v pětiletých cyklech 2 průzkumné akce a) půdoznalecký průzkum půd zrnitost, obsah humusu a karbonátů, sorpční vlastnosti b) agrochemická kontrola půd půdní reakce, potřeba vápnění, přístupné živiny (K2O, P2O5)

4 Počet analyzovaných sond > 700 000 Základní mapovací jednotka
3 Etapy práce v terénu laboratorní práce shromažďování a vyhodnocování půdních analýz Zmapovaná výměra 7,2 mil ha zemědělské půdy Počet analyzovaných sond > Základní mapovací jednotka zemědělský závod (předtím i dnes katastrální území) Teoretickým základem mapování geneticko-agronomická klasifikace půd Koordinátor Ústav půdoznalecký

5 Terénní průzkum Terénnímu průzkumu předcházely přípravné práce
- shromažďování a studium materiálů o přírodních podmínkách (klimatické, geomorfologické, geologické, hydrologické a hydrogeologické, fytocenologické údaje, údaje o provedených půdoznaleckých pracích, zemědělsko-ekonomické údaje) Vlastní terénní průzkum půd zahrnoval - rekognoskace terénu, výkop sond a popis půdních profilů, odběr půdních vzorků, vypracování náčrtu půdní mapy a projednání výsledků terénního průzkumu se zástupci zemědělských závodů Rozvržení sondážní sítě - s ohledem na složitost a komplexnost litologicko- geomorfologických podmínek - území bylo území rozděleno do tří kategorií

6 I. Kategorie: a) rovinný až mírně svažitý reliéf nížin (pahorkatin) s velmi jednoduchými půdně-litologickými poměry b) vysokohorské louky a pastviny II. Kategorie: a) rovinný až mírně svažitý reliéf pahorkatin a nížin se složitými půdně- litologickými poměry; svažitý terén s výraznými projevy eroze b) půdy vysočin a hor III. Kategorie: a) území širokých niv a říčních teras s velmi složitými půdně-litologickými poměry b) území se zasolenými půdami Pro každou kategorii byla stanovena hustota sondážní sítě ZS a VS a týdenní norma v ha V každém okrese kopány a popsány SS v hustotě jedna sonda na – ha

7 Terénní průzkum Základní sondy Výběrové sondy Speciální sondy
- místo se vybíralo s ohledem na reliéf, složení vegetace a litologické poměry tak, aby byl zachycen vztah půdy s půdotvornými faktory - na jejichž podkladě byly stanoveny okrsky základních půdních představitelů - kopaly se sondy obdélníkového tvaru o rozměru 60 x 150 cm, 120 cm hluboké Výběrové sondy - místo se určovalo až po popsání všech základních sond, aby co nejlépe vystihovalo celek genetického půdního představitele - kopaly se nové nebo se využily vhodné ZS, které se musely prohloubit do 150 až 200 cm - sloužily k získání analytické charakteristiky vymezených celků genetických půdních představitelů Speciální sondy - sloužily k získání všestranné analytické charakteristiky typických půdních představitelů v celostátním měřítku - rozměry totožné s VS

8 Terénní průzkum Popis půdního profilu Odběr vzorků ze sond
- zaznamenán u všech typů sond do polního půdního záznamu PPZ - uvedení informativních údajů o sondě (přesné označení umístění sondy, charakteristika rostlinného společenstva, vyznačení hloubky hladiny podzemní vody a zamokření, vyznačení litologických vrstev a jejich přechodů a označení nadmořské výšky) - popis morfologie jednotlivých horizontů sondy, změření mocnosti jednotlivých horizontů a další vlastnosti dané metodikou KPP Odběr vzorků ze sond - prováděl se jako závěrečná část terénních prací - ze ZS byl odebrán vzorek z humusového (orničního) horizontu a horizontu ležícího do hloubky 60 cm, pokud se zrnitostně lišil od ornice, odebírány vzorky o hmotnosti asi 0,5 kg, z čelní stěny sondy - z VS odebírány vzorky ze všech horizontů, k i z jeho spodní části, vzorky byly odebírány ve váhovém množství asi 2 kg - ze SS se odebíraly vzorky v množství 8 kg ze všech horizontů, odebíraly se vzorky bez narušení struktury do papírových monolitků, na fyzikální rozbory se z každého horizontu odebraly vzorky do Kopeckého válečku

9 Laboratorní práce Základní sondy Výběrové sondy Speciální sondy
- zrnitost (pouze obsah částic < 0,01 mm), výměnná půdní reakce Výběrové sondy - zrnitost (úplný rozbor), obsah uhličitanů, výměnná půdní reakce (pHKCl), obsah přístupného K2O a P2O5, oxidovatelný uhlík (Cox) a humus, výměnný vodík (H) a sorpční kapacita (T) podle Melicha, z hodnot H a T se vypočítá stupeň sorpčního nasycení (V) Speciální sondy - rozbory pro výběrové sondy + další analýzy - aktivní půdní reakce (pHH2O), základní fyzikální hodnoty v celém profilu (např. objemová hmotnost, specifická hmotnost, maximální kapilární vodní kapacita, vzdušná kapacita, objem pórů kapilárních a nekapilárních a další rozbory) - výběrově se stanovovaly další půdní vlastnosti (např. struktura ornice a podorničí, specifický povrch a bod trvalého vadnutí, frakční složení humusu, jednotlivé výměnné kationty, volné oxidy a další) - ve zvláštních případech byly stanoveny další speciální půdní vlastnosti (totální chemické rozbory zeminy a frakcí jílu, mikromorfologické studium ve výbrusech, identifikace jílových minerálů)

10 Kancelářské práce Na základě terénního průzkumu a vyhodnocených analytických výsledků - sestaveny náčrty půdních map v měřítku 1 : 5 000 (1 : 10 000) SMO Na mapách byly zachyceny - genetičtí půdní představitelé, hranice půdních okrsků podle půdotvorných substrátů, zrnitosti, hloubky půdy a skeletovitosti - na mapách byla vyznačena sondážní síť - předběžné náčrty sloužily jako podkladové materiály pro tvorbu výstupních materiálů KPP

11 Výstupy Data dodnes užívána (digitální mapy) 1) základní půdní mapy
- typy půd, matečný substráty pro zem. závody – 1 : pro okresní zemědělské správy – 1 : přehledové mapy – 1 : , 1 : 2) kartogramy - k. zrnitosti, štěrkovitosti a zamokření – 1 : , 1 : - k. matečných substrátů – 1 : - k. návrhů na zlepšení půdní úrodnosti – 1 : 3) průvodní zprávy (pro okresy) - zemědělsko - výrobní poměry - přírodní podmínky - půdní pokryv

12 Výřez základní půdní mapy 1 : 10 000 (VÚMOP, 1971)

13 Výřez z kartogramu zrnitosti, štěrkovitosti a zamokření 1 : 10 000 (VÚMOP, 1971)

14 Výřez z kartogramu matečných substrátů 1 : 50 000 (VÚMOP, 1971)

15

16

17

18

19 Taxonomické kategorie TKSP
Referenční třída  - velké skupiny půd (koncovka –sol) Typ - hlavní oporná jednotka klasifikačního systému - určen výskytem a uspořádáním diagnostických horizontů (např. koncovka –zem) Subtyp - představují výrazné modifikace půdního typu - označeny adjektivem - určen především náznaky diagnostických horizontů Varieta - vyjadřují méně výrazné znaky hydromorfismu, okyselení, zasolení aj.

20 Mapa půdních typů ČR 1 :

21 Referenční třídy LEPTOSOLY REGOSOLY ANDOSOLY FLUVISOLY STAGNOSOLY
VERTISOLY ČERNOSOLY LUVISOLY KAMBISOLY ORGANOSOLY ANDOSOLY STAGNOSOLY GLEJSOLY SALISOLY NATRISOLY ORGANOSOLY ANTROSOLY

22 Zastoupení půdních typů v České republice

23 Rozšíření půdních typů
Kambizemě - na orné půdě 45 %, na lesní půdě 58 % ; ve všech krajích, hlavně západní Čechy Hnědozemě - na orné půdě 13 % ; jižní Morava Černozemě - na orné půdě 11 % ; jižní Morava, střední a severní Čechy - nejsou v jižních a západních Čechách Pseudogleje - na lesní půdě 12 % ; hlavně jižní Čechy Podzoly - na lesní půdě 10 % Fluvizemě - hlavně Morava (řeky Dyje, Morava) Antropozemě - rekultivace – severočeský hnědouhelný revír

24 Zastoupení půd v ČR Z hlediska půdních druhů
84 % - středně těžké půdy 9 % - lehké půdy 8 % - těžké půdy Z hlediska kvality půdních typů černozemě, černice hnědozemě luvizemě

25 Zastoupení půd v ČR Z hlediska svažitosti
44,6 % rovina 41,0 % mírný sklon 11,0 % střední 2,7 % výrazný 0,7 % příkrý Z hlediska klimatických regionů 54 % mírně teplý 25 % teplý 12 % mírně chladný 5 % velmi teplý 3 % chladný

26 Bonitační průzkum zemědělských půd
1971 – 1975 BONITACE ZPF - klasifikace a oceňování půd pro účely daňové a cenotvorné - pro účely směny pozemků (při pozemkových úpravách) Zpracovatelé - Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky (VÚZE) - Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy(VÚMOP) - Výzkumný ústav rostlinné výroby (VÚRV)

27 Bonitování půdy má za úkol posoudit bonitu (jakost, hodnotu) půdy; tj. stupeň schopnosti nebo vhodnosti půdy pro pěstování kulturních rostlin (včetně klimatu a reliéfu) pojem se kryje s pojmem úrodnost půd bonitování půd je pouze relativním posuzováním produkční schopnosti půd každé bonitování (hodnocení) půdy spočívá na třídění (klasifikaci půd)

28 Bonitační průzkum Terénní Ekonomický
- transformace informací KPP + další agroekologické faktory (klima, reliéf)  BPEJ mapy (1 : 5 000) a databáze Ekonomický - na vzorových pozemcích (7 000) - získány informace o naturálních výnosech a přímých nákladech tzv. hlavních oceňovacích zem. plodin - (pšenice oz., ječmen jar., žito, oves, kukuřice na zrno, kukuřice silážní, brambory, cukrovka, víceleté pícniny - nyní i řepka)

29 Základní pojmy bonitační klasifikační soustavy
Půdně - ekologická jednotka (PEJ) - specifický územní celek, který má konkrétní agroekologické vlastnosti projevující se určitou hodnotou produkčního potenciálu Bonitovaná půdně - ekologická jednotka (BPEJ) - určitá část zemědělské půdy, která má stejné stanovištní a produkční vlastnosti dané půdou, klimatem a reliéfem terénu - základní mapovací a oceňovací jednotka

30 BPEJ

31 7. 50. 5 4 Kód BPEJ 1 - 2,5 Sklonitost a expozice ke světovým stranám
Hlavní půdní jednotka - HPJ Skeletovitost a hloubka půdního profilu Klimatický region - KR 1 - 2,5 Pořadové číslo v katastru Výměra v ha

32 Klimatické regiony (KR)
zahrnují území s přibližně shodnými klimatickými podmínkami pro růst zemědělských plodin v ČR bylo vymezeno 10 klimatických regionů, označených kódy 0 - 9

33 Charakteristika KR

34 Hlavní půdní jednotka (HPJ)
účelové seskupení půdních forem s příbuznými ekologickými a agronomickými vlastnostmi, které jsou charakterizovány půdním typem, subtypem, půdotvorným substrátem, zrnitostí půdy a u některých HPJ výraznou svažitostí, hloubkou půdního profilu, skeletovitostí a stupněm hydromorfismu v ČR je 78 HPJ, řazených do 13 skupin (kódy ) Hlavní půdní klimatická jednotka (HPKJ) vzniká přiřazením údaje o klimatickém regionu k charakteristice HPJ

35 Charakteristika HPJ

36 Sklonitost, svažitost (SL) Expozice (E) SL + E
- svah lokality ve stupních Expozice (E) - poloha lokality BPEJ vůči světovým stranám SL + E - se označuje kódy 0 – 9 Skeletovitost (SK) - obj.% štěrku a kamení v ornici (čitatel zlomku) a v podorničí (jmenovatel) - bezskeletovitá půda do 10 %, slabě skeletovitá % - středně skeletovitá %, silně skeletovitá nad 50 % Hloubka půdy (H) - mocnost půdního profilu, omezená pevnou skálou či jejím rozpadem nebo silnou skeletovitostí SK + H - se označuje kódy 0 - 9

37 Kombinace svažitosti a expozice

38 Kombinace skeletovitosti a hloubky půdy

39 Rebonitace a aktualizace
Důvod - změna produkčních schopností - přiřazování kódu BPEJ k jednotlivým pozemkovým parcelám Provádí - pozemkové úřady, VÚMOP - mapy BPEJ: pozemkové a katastrální úřady

40 Zavedení výsledků bonitace do katastru nemovitostí
Z důvodu placení daní Každá parcela má přiřazen kód BPEJ Daň se platí podle - úřední ceny pozemku (ÚC se stanoví na základě znalosti BPEJ ) - průměrné ceny půdy pro dané KÚ (nebyla-li provedena bonitace)

41 Využití výsledků bonitace
Určení úrodnosti zemědělské půdy - 100 bodů = CC Určení úřední ceny zemědělské půdy - 11 Kč/m2 = CE Kategorizace zemědělského území - např. LFA Ochrana ZPF - podmínky vynětí

42 Studijní materiály Tomášek M. (2000): Půdy České republiky
Němeček et al. (2001): Taxonomický a klasifikační systém půd ČR Mašát et al. (2002): Metodika vymezování a mapování BPEJ

43 Děkuji za pozornost.

44 Kambisoly

45 Luvisoly

46 Černosoly

47 Pseudogleje

48 Gleje

49 Podzoly

50 Fluvisoly


Stáhnout ppt "Komplexní průzkum zemědělských půd, bonitace"

Podobné prezentace


Reklamy Google