Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

19. zasedání zastupitelstva města 3.listopadu 2005, 17:00 Město Ždírec nad Doubravou 19. zasedání zastupitelstva města.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "19. zasedání zastupitelstva města 3.listopadu 2005, 17:00 Město Ždírec nad Doubravou 19. zasedání zastupitelstva města."— Transkript prezentace:

1 19. zasedání zastupitelstva města 3.listopadu 2005, 17:00 Město Ždírec nad Doubravou http://www.zdirec.cz 19. zasedání zastupitelstva města

2 Program:1)Zahájení zasedání - určení zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise 2)Uzavření zápisu a usnesení z 18.zasedání ZM 3)Zpráva o činnosti rady města v době od 22.9.2005 do 3.11.2005 4)Rozpočet ZŠ a MŠ Ždírec n.D. na rok 2006 5)Finanční záležitosti 6)Majetkové záležitosti 7)Informace o jednání se společností Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. 8)Zhodnocení cyklomaratonu Lacman Vysočina Road 2005 9)Diskuse členů zastupitelstva a hostů zasedání 10)Závěr zasedání Město Ždírec nad Doubravou http://www.zdirec.cz 19. zasedání zastupitelstva města

3 1) Zahájení zasedání – určení zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise Město Ždírec nad Doubravou http://www.zdirec.cz 19. zasedání zastupitelstva města

4 2) Uzavření zápisu a usnesení z 18.zasedání zastupitelstva města Město Ždírec nad Doubravou http://www.zdirec.cz 19. zasedání zastupitelstva města

5 3) Zpráva o činnosti rady města v době od 22.9.2005 do 3.11.2005 Město Ždírec nad Doubravou http://www.zdirec.cz 19. zasedání zastupitelstva města

6 4) Rozpočet ZŠ a MŠ Ždírec n.D. na rok 2006 Město Ždírec nad Doubravou http://www.zdirec.cz 19. zasedání zastupitelstva města

7 5) Finanční záležitosti 1) Informace o stavu účtů města k 31.10.2005 a k 3.11.2005 Hospodaření města k 31.10.2005 Příjmy33,996 150,92plnění rozpočtu81,4 % Výdaje36,832 728,7774,6 % Stavy účtů Stav finančních prostředků na BÚ u ČS 3,473 775,62 Účet pro splácení hypotečního úvěru 29 186,06 Účet pro cyklomaraton 268,- Fond rozvoje bydlení 345 998,74 Sociální fond obce 138 844,- Nesplacené úvěry Česká spořitelna 6,332 501,50 (komunikace, DPS) ČMHB 3,769 930,50 ( 18 b.j. - spláceno nájmem) Dotace v měsíci září a říjnu Fond Vysočiny 80 000,- (Sportoviště 2005) Fond Vysočiny 75 000,- (Systém třídění a sběru odpadu) Ministerstvo pro místní rozvoj16 328 000,- (Průmyslová zóna Sever) Ministerstvo financí 4 500 000,- (Přístavba tělocvičny ZŠ) Město Ždírec nad Doubravou http://www.zdirec.cz 19. zasedání zastupitelstva města

8 5) Finanční záležitosti 2) Informace o proběhlém dílčím přezkoumání hospodaření 4. a 5.10.2005 Zaměstnanci KrÚ provedli dílčí přezkoumání hospodaření města v letošním roce. Závěr – bez připomínek. Město Ždírec nad Doubravou http://www.zdirec.cz 19. zasedání zastupitelstva města

9 5) Finanční záležitosti 3) Dodatek č.1 ke smlouvě o přenesené správě veřejného osvětlení Společnost Citelum nabídla financování investic do VO formou půjčky s tím, že cena bude hrazena po dobu platnosti smlouvy v měsíčních platbách. Cena investice je 1,260 mil.Kč, společnosti uhradíme 1,526 mil.Kč za 7 let, tj. ročně 34 tis.Kč na úrocích. Z pohledu účetního se nejedná o půjčku, ale město bude pouze více přispívat na provoz VO. Podobným způsobem by bylo možné financovat rekonstrukci VO na Kohoutově v roce 2006 a Novém Ransku (termín rekonstrukce sítí NN není doposud stanoven). Město Ždírec nad Doubravou http://www.zdirec.cz 19. zasedání zastupitelstva města

10 5) Finanční záležitosti 4) Příprava rozpočtového výhledu na roky 2006 – 2008 Zákon č. 250/2000 Sb. ukládá obcím připravit na období 2-5 let rozpočtový výhled. P Ř Í J M YROK200620072008 Třída 1 - daňové příjmy Sdílené daně160001625016500 Daň z nemovitostí 230023502400 Třída 1 - daňové příjmy celkem 203002060020900 Třída 2 - nedaňové příjmy Lesní hospodářství 120012501300 Příjmy z pronájmu lesních pozemků 700700750 Třída 2 - nedaňové příjmy celkem565057005750 Třída 3 - kapitálové příjmy Třída 3 - kapitálové příjmy celkem300300300 Třída 4 - přijaté dotace Dotace na výkon státní správy1100 11001100 Neinvestiční dotace od kraje600600600 Dotace na investiční výstavbu 100010001000 Třída 4 - přijaté dotace celkem270027003000 Další příjmy: Splátky půjček z FRB 400400500 PŘÍJMY MĚSTA CELKEM293502970030250 Město Ždírec nad Doubravou http://www.zdirec.cz 19. zasedání zastupitelstva města

11 5) Finanční záležitosti 4) Příprava rozpočtového výhledu na roky 2006 – 2008 Zákon č. 250/2000 Sb. ukládá obcím připravit na období 2-5 let rozpočtový výhled. V Ý D A J EROK200620072008 Lesní hospodářství celkem 9509801000 Místní komunikace a veřejná doprava celkem420043004500 Vodní hospodářství celkem160016001700 Školství celkem2300 23002300 Kultura celkem180018501900 Tělovýchova a zájmová činnost celkem130013001300 Technické služby celkem250025002600 Výstavba celkem340033703250 Sběr a likvidace komunálního odpadu celkem160016501700 Sociální věci celkem9009501000 Bezpečnost celkem900900900 Veřejná správa Zastupitelstvo města 140014751550 Činnost místní správy430044504600 Veřejná správa celkem650066006700 VÝDAJE 279502830028850 Splátka půjčky České spořitelně, a.s.140014001400 VÝDAJE MĚSTA CELKEM293502970030250 Město Ždírec nad Doubravou http://www.zdirec.cz 19. zasedání zastupitelstva města

12 5) Finanční záležitosti 5) Příprava rozpočtu města na rok 2006 – návrh investičních akcí (v tis. Kč) LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Opravy lesních cestnáklady 100 Místní komunikace a veřejná doprava 1. Výstavba komunikace ze silnice II/345 do areálu SET, dokončení stavby náklady 6500 (SET 5500 + město 1000) 2. Dokončení výstavby technické infrastruktury v ulici Na Balkáně a K Doubravce náklady 900 4. Rekonstrukce části Zahradní ulice – sjezd ze silnice I/34 k firmě STUDAS náklady 300 5. Rekonstrukce a opravy MKnáklady 2500 Vodní hospodářství 1. Rekonstrukce technologie ČOVnáklady 500 2. Zatrubnění příkopu u silnice I/34 na Benátkáchnáklady 250 3. Zatrubnění příkopu u silnice I/34 na Kohoutověnáklady 150 Kultura Oprava budovy kina a městské knihovnynáklady 1300 (MF 1200 + město 100) Tělovýchova a zájmová činnost 1. Přístavba tělocvičnynáklady 2300 2. Výstavba dětského hřiště Jižnínáklady 300 3. Výstavba víceúčelového hřiště Studenecnáklady 300 (FV 150 + město 150) 4. Výstavba přístřešku u hřiště v Údavechnáklady 100 5. Opravy areálu SK Dekoranáklady 250 (pokračování) Město Ždírec nad Doubravou http://www.zdirec.cz 19. zasedání zastupitelstva města

13 5) Finanční záležitosti 5) Příprava rozpočtu města na rok 2006 – návrh investičních akcí (v tis. Kč) (dokončení) Technické služby Rekonstrukce veřejného osvětlení Kohoutovnáklady 400 Výstavba 1. Rekonstrukce 2.NP domu Žďárská 1 na 2 bytynáklady 1900 (SFRB 1100 + město 800) 2. Výstavba TI pro bytové domy v Jižní ulicináklady 1800 (MMR 1600 + město 200) 3. Výstavba TI v průmyslové zóněnáklady 2700 (MPO 2000 + město 700) Sociální věci Rekonstrukce budovy DPS 119 pro sociální a zdravotní službynáklady 1500 (MF 1300 + město 200) Veřejná správa 1. Oprava budovy městského úřadu (topení, okapy, fasáda)náklady 300 2. Sociální zařízení Údavy 43náklady 250 Bezpečnost Dokončení areálu hasičského cvičiště Kopaninanáklady 150 Celkem investice: z toho město: 24 750 000,00 Kč11 900 000,00 Kč Město Ždírec nad Doubravou http://www.zdirec.cz 19. zasedání zastupitelstva města

14 6) Majetkové záležitosti 1. Bezúplatný převod železničního přejezdu na komunikaci v průmyslové zóně II Město je na základě platného stavebního povolení č.j. 10-0407/00-DÚ/Mb buduje železniční přejezd na komunikaci II/345 – SET a to na železniční trati č.238 Havl.Brod – Rosice n.L., km 26,520. Město požádalo 14.9.2005 České dráhy, a.s., Správa dopravní cesty Jihlava o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o převzetí stavby přejezdu v km 26,520 na trati č.238 do vlastnictví ČD, a.s. a stanovení podmínek pro budoucí převzetí stavby přejezdu a zabezpečovacího zařízení. Město žádá dále ČD, a.s. o stanovení podmínek pronájmu pozemku v majetku ČD, a.s., na kterém bude realizována stavba v souladu s projektovou dokumentací. Pro uzavření smlouvy je nutný souhlas zastupitelstva. Město Ždírec nad Doubravou http://www.zdirec.cz 19. zasedání zastupitelstva města

15 6) Majetkové záležitosti 2. Směna nemovitostí Město Žďár n.S. se obrátilo na podílnické obce, sdružené v Lesním družstvu obcí Přibyslav, se žádostí o směnu pozemků ve vlastnictví města Žďár n.S. v k.ú.Veselíčko u Žďáru n.S. o výměře 1240 m 2 za pozemky podílnických obcí v k.ú.Jámy o výměře 1240 m 2 s tím, že město Žďár n.S. uhradí veškeré náklady spojené se směnou. Město Ždírec nad Doubravou http://www.zdirec.cz 19. zasedání zastupitelstva města

16 6) Majetkové záležitosti 3. Prodej nemovitostí k.ú. Ždírec nad Doubravou Pozemek p.č. 226/2 - o výměře 77 m 2 společnosti Stora Enso Timber Ždírec s.r.o. Navržená kupní cena 20,-Kč/m 2, náklady prodeje hradí nabyvatel, město hradí daň z převodu nemovitostí. Město Ždírec nad Doubravou http://www.zdirec.cz 19. zasedání zastupitelstva města

17 6) Majetkové záležitosti 4. Prodej nemovitostí k.ú. Ždírec nad Doubravou Zastupitelstvo města: 1.potvrdilo rozhodnutí Obecního zastupitelstva obce Ždírec n.D. ze dne 27.10.1994, kterým zastupitelstvo stanovilo podmínky uzavření smlouvy o smlouvě budoucí se zájemci o vstup do průmyslové zóny a usnesení ze dne 7.9.1995 o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej pozemků v průmyslové zóně panu Stanislavu Hamederovi, bytem Ždírec n.D., Hamerská 387; kupní cena 20,-Kč/m 2 pozemku 2.rozhodlo o prodeji pozemků vytvořených geometrickým plánem č.plánu 272-108/2004, kterým jsou z pozemků ve vlastnictví města Ždírec n.D. odděleny pozemky v k.ú.Sobíňov p.č.st.369 o výměře 47 m 2, p.č.st.371 o výměře 174 m 2, p.č.490/72 díl a, b, d o celkové výměře 1092 m 2 a p.č.489/4 o výměře 1487 m 2 v k.ú.Ždírec nad Doubravou společnosti D.O.S. s.r.o. se sídlem Ždírec n.D., Nové Ransko 228, zastoupené panem Stanislavem Hamederem. Město Ždírec nad Doubravou http://www.zdirec.cz 19. zasedání zastupitelstva města

18 7) Informace o jednání se společností Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. Město Ždírec nad Doubravou http://www.zdirec.cz 19. zasedání zastupitelstva města

19 8) Zhodnocení cyklomaratonu Lacman Vysočina Road 2005 Město Ždírec nad Doubravou http://www.zdirec.cz 19. zasedání zastupitelstva města

20 9) Diskuse členů zastupitelstva a hostů zasedání 1) Jednání se společností NIMIRU Město Ždírec nad Doubravou http://www.zdirec.cz 19. zasedání zastupitelstva města

21 9) Diskuse členů zastupitelstva a hostů zasedání 2) Investiční akce – provozní objekt na hasičském cvičišti u ČOV Město Ždírec nad Doubravou http://www.zdirec.cz 19. zasedání zastupitelstva města

22 9) Diskuse členů zastupitelstva a hostů zasedání 3) Investiční akce – komunikace v průmyslové zóně SEVER Město Ždírec nad Doubravou http://www.zdirec.cz 19. zasedání zastupitelstva města

23 9) Diskuse členů zastupitelstva a hostů zasedání 4) Investiční akce – přístavba tělocvičny Město Ždírec nad Doubravou http://www.zdirec.cz 19. zasedání zastupitelstva města

24 9) Diskuse členů zastupitelstva a hostů zasedání 5) Investiční akce – hřbitov Horní Studenec Město Ždírec nad Doubravou http://www.zdirec.cz 19. zasedání zastupitelstva města

25 10) Závěr zasedání Město Ždírec nad Doubravou http://www.zdirec.cz 19. zasedání zastupitelstva města


Stáhnout ppt "19. zasedání zastupitelstva města 3.listopadu 2005, 17:00 Město Ždírec nad Doubravou 19. zasedání zastupitelstva města."

Podobné prezentace


Reklamy Google