Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZETE-ZÁKLADY EKONOMICKÉ TEORIE MIKROEKONOMIE MAKROEKONOMIE.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZETE-ZÁKLADY EKONOMICKÉ TEORIE MIKROEKONOMIE MAKROEKONOMIE."— Transkript prezentace:

1 ZETE-ZÁKLADY EKONOMICKÉ TEORIE MIKROEKONOMIE MAKROEKONOMIE

2 HOSPODÁŘSKÉ ZPOMALENÍ V AMERICE OVLIVNÍ OPĚT CELÝ SVĚT! ZA KRIZI NEMŮŽE SYSTÉM, SELHALI JEDNOTLIVÍ REGULÁTOŘI HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT OPĚT KLESÁ!! CENTRÁLNÍ BANKY NEMAJÍ JASNO, JAK SE ZACHOVAT, ABY POVZBUDILY EKONOMIKU NEZAMĚSTNANOST VZROSTLA NA 9,3%.

3 OBSAH P Ř EDNÁŠEK 1. Základní ekonomické otázky a jejich řešení 2. Trh, tržní mechanismus, dělba práce, nabídka, poptávka 3. Teorie mezního užitku, rozhodování spotřebitele 4. Elasticita poptávky a nabídky 5. Teorie výroby a produkční funkce, náklady, příjmy a zisk, výrobní faktory 6. Dokonalá konkurence a model jejího fungování 7. Nedokonalá konkurence a její současné podoby 8. Trh půdy a pozemková renta, trh práce a mzda, trh kapitálu a úroková míra 9. Peníze v tržní ekonomice 10. Základní makroekonomické pojmy – agregátní poptávka a nabídka, makroekonomická rovnováha, úloha státu 11. Inflace, nezaměstnanost 12. Teorie hospodářského cyklu 13. Mezinárodní ekonomické vztahy

4 OBSAH P Ř EDNÁŠKY Úvod do ekonomie 1.Ekonomie – její smysl, předmět + metody zkoumání Její zrod a geneze (mikro + makro, pozitivní + normativní) Pojetí ekonomie jako vědecké disciplíny

5 OBSAH P Ř EDNÁŠKY 2.Ekonomické předpoklady + souvislosti výroby Trh zboží a služeb Trh výrobních faktorů Omezenost, vzácnost Hranice produkčních možností

6 EKONOMIE x EKONOMIKA Ekonomie = ekonomická teorie = věda = soustava ekon. poznatků Ekonomika = hospodářství = soustava ekon.procesů + činností provozovaných ekon. subjekty

7 Historie ekonomie jako v ě dní disciplíny dříve součástí filozofie (Xenofón, Platón, Aristoteles) Ekonomie jako samostatná disciplína – 18.stol. „Bohatství národů“ – průkopnická kniha Adama Smitha (1776) „Kapitál“ – kritika kapitalismu K.Marxe (1867) „Obecná teorie zaměstnanosti, úroku a peněz“ – převratné dílo J.M.Keynese (1936)

8 EKONOMIE Ekonomie je vědou o rozhodování v podmínkách vzácnosti. Ekonomie je vědou, která studuje způsob, jakým lidé používají vzácné, omezené zdroje k výrobě užitečných statků a služeb a jak si tyto statky a služby rozdělují a vzájemně směňují. Cíl = nalezení takových způsobů alokace (umístění a využití) zdrojů, které vedou k co nejúspornějšímu a nejefektivnějšímu dosažení lidských cílů!

9 EKONOMIE Ekonomie poskytuje užitečné nástroje k poznání a pochopení ekonomického života a ekonomického prostředí. O ekonomii……J.M.Keynes:“Je to spíše nástroj myšlení, technika myšlení, která pomáhá svému majiteli dospět ke správným závěrům“!

10 MIKROEKONOMIE MIKROEKONOMIE – studuje chování jednotlivých ekonomických subjektů : - Jednotlivců - Domácností - Firem - Vlády + fungování dílčích trhů (trhu zboží + služeb,trhu výr.faktorů, trhu práce, kapitálu)

11 MAKROEKONOMIE MAKROEKONOMIE - studuje fungování ekonomiky jako celku: - Celková produkce v zemi (HDP,...) - Celková zaměstnanost - Inflace - Platební bilance - Státní rozpočet - Veřejný dluh - Množství peněz v oběhu,....

12 POZITIVNÍ EKONOMIE zkoumá ekonomický život takový jaký je! popisuje fakta + chování ekonomiky vzdává se hodnotových soudů Jaké % mladých do 20 let kouří? Jaký bude vliv vyšších daní z cigaret na počet kuřáků? = otázky, na které lze odpovědět jen odvoláním se na fakta!

13 NORMATIVNÍ EKONOMIE ukazuje, jaká by měla být realita dává rady, doporučení činí hodnotové soudy Měla by vláda dávat peníze chudým? Jak vysoká má být inflace? = nelze odpovědět odvoláním se na fakta Tyto otázky řeší politická rozhodnutí, ne věda!

14 EKONOMICKÉ ZÁKONY ekonomické zákonitosti - ekonomické zákony (např. zákon tvorby cen, zákon poptávky) zjevné jen při masovém opakování lidských jednání stochastické zákony (mají pravděpodobnostní charakter) Přírodní zákony X ekonomické zákony Cíl ekonomie = nikoliv popis ekonomického života, ale odhalení zákonitostí, které řídí lidské chování v podmínkách vzácnosti!

15 Nástroje ekonomického myšlení Abstrakce – nejdůležitější nástroj vědeckého myšlení v ekonomii Analýza Syntéza Indukce Dedukce Pozorování Modelování Experiment

16 Pojmy nutné k definování p ř edm ě tu ekonomické teorie: Lidské potřeby : - Nedostatek něčeho, který si člověk uvědomuje, nebo alespoň pociťuje a který jej podněcuje k činnostem, pomocí nichž je možné tento nedostatek odstranit - každý subjekt má svoji preferenční stupnici potřeb - potřeby hierarchicky uspořádány podle subjekt.pociťované naléhavosti a význam

17 Pojmy nutné k definování p ř edm ě tu ekonomické teorie: „ Osobní zájem je nejsilnější hybnou silou ekonomické činnosti“! Snaha o maximální užitek při vynaložení co nejmenších nákladů (ať už práce či peněz)!

18 Spot ř eba statk ů (zbo ž í a slu ž eb) Statky hmotné (jídlo, oblečení, stroje,..) nehmotné (vzdělání, dovednosti,..) Statky volné (volně k dispozici, nesměňují se na trhu – písek v poušti, mořská voda,..) ekonomické (omezené, vzácné, nutno za ně platit!)

19 Výrobní zdroje (faktory) Výroba = produkce materiálních statků + nemateriálních služeb! Výroba = přeměna vstupů (výrobních faktorů; inputů) na výstupy (outputy) Vstupy = výrobní zdroje (faktory ): přírodní zdroje (půda, nerosty, palivo, voda,…) práce kapitál

20 KAPITÁL Kapitál fixní (budovy, stroje, zařízení,…) oběžný (suroviny, materiál, polotovary, hotové výrobky,..) = hmotný (reálný, fyzický) kapitál! Kapitál nehmotný (know-how, image, software,..) Kapitál finanční – užší pojetí, pouze finanční aktiva

21 VÝROBNÍ FAKTORY VF – do určité míry vzájemně zastupitelné substituce VF Sledování a nalézání nejvhodnějších kombinací VF = základní složka podnikatelské činnosti! Cíl podnikání: Vyrobit max. výstupu při daných vstupech Vyrobit daný výstup při min. vstupech VF vzácné, omezené x potřeby neomezené!

22 VÝROBNÍ FAKTORY VF = vzácné ekonomický subjekt musí přijímat taková rozhodnutí k racionální alokaci VF Základním předpokladem rac.alokace VF = jejich objektivní ocenění (znalost jejich cen)! Tržně utvářená cena VF je mírou jejich vzácnosti!!

23 CENA VÝROBNÍCH FAKTOR Ů Cenou práce je mzda (plat)! Cenou kapitálu je úrok (zisk)! Cenou půdy (přírodních zdrojů) je renta ! Cena VF závisí na vztahu nabídky + poptávky na trhu VF!!!

24 Princip efektivnosti Lidské potřeby jsou uspokojovány spotřebou statků Uspokojování potřeb = užitek ! Racionálně uvažující subjekt min.nákladů + max.užitku (efektu)! Cíl = výnos (užitek > náklady) minimalizace maximalizace vstupy výstupy

25 Volba + náklady ob ě tované p ř íle ž itosti Samuelson, Nordhaus: „Ve světě vzácnosti je život neustálá volba“! Náklady obětované příležitosti (alternativní náklady) = hodnota nejlepší varianty, která nebyla zvolena a realizována! ….nezbytný předpoklad optimálního rozmísťování VF!

26 PPF (production possibilities frontier) = hranice produk č ních mo ž ností - rozdílné kombinace dvou různých statků které lze vyprodukovat při plném využití VF - hranice mezi dosažitelnou a nedosažitelnou úrovní produkce - Firma vyrábí efektivně jen na PPF (plné využití zdrojů)!

27 Hranice produk č ních mo ž ností firmy - Je dána celkovou ek. kapacitou firmy Brambory (t) 38 10 20 30 40 Kukuřice (t) 10205265 Kombinace kukuřice (t) bram (t) A 40 0 B 30 38 C 20 52 D 10 60 E 0 65 B C D E A

28 PPF Výrobek x Výrobek y D (efektivní bod) x K (nedosažitelný bod) Dosaž.body (neefektivní) PPF lze využít k ilustraci Zákona klesajících výnosů Pokud přidáváme postupně další dávky některých vstupů a ostatní se nemění, budeme dostávat stále menší přírůstky výstupů!


Stáhnout ppt "ZETE-ZÁKLADY EKONOMICKÉ TEORIE MIKROEKONOMIE MAKROEKONOMIE."

Podobné prezentace


Reklamy Google