Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mikroekonomie I Formování cen na trzích výrobních faktorů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mikroekonomie I Formování cen na trzích výrobních faktorů"— Transkript prezentace:

1 Mikroekonomie I Formování cen na trzích výrobních faktorů
Ing. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)

2 Úvod Na trzích výrobních faktorů jsou určujícími elementy poptávka a nabídka výrobního faktoru. Opak trhu výrobků a služeb – domácnosti nabízejí a firmy poptávají výrobní faktory. Trh výrobků a služeb – domácnosti poptávají zboží za účelem maximalizace užitku. Trh výrobních faktorů – firmy poptávají takovou kombinaci vstupů, která jim umožňuje maximalizovat zisk.

3 Graf – Trh výrobního faktoru
PF S E PF* D F* F

4 Odlišnost trhu vstupů od trhu výrobků a služeb
Poptávka po výrobních faktorech Poptávka je odvozená – závislá od poptávky po zboží a službách, na jejíchž výrobu se daný faktor používá. Firmy je poptávají z toho důvodu, že s nimi chtějí vyrobit zboží a poskytnout služby. Nabídka výrobních faktorů Vlastníkem výrobních faktorů jsou spotřebitelé (snaží se maximalizovat užitek). V případě práce (L) užitek podmiňují jak příjmové, tak nepeněžní aspekty zaměstnání. Je třeba rozlišovat nabídku výrobních faktorů celé ekonomice a nabídku faktorů jednotlivé firmě.

5 Cena výrobního faktoru
Je cena spojená se službou tohoto faktoru, tzn. s jeho pronájmem. Práce – za její službu se platí mzda a cenou této služby je mzdová sazba. Půda – za tuto službu se platí pachtovné a cenou je sazba pozemkové renty. Kapitál – za tuto službu se platí úrok a cenou je úroková míra. Na trzích výrobních faktorů ovlivňuje zásadním způsobem vývoj rovnováhy časový horizont (délka období) a podmínky konkurence (dokonalá, nedokonalá).

6 Transferový výdělek Transferový výdělek – výše výdělku, kterou by daný vstup mohl získat při svém nejlepším alternativním využití. Je to částka, kterou musí získat, aby přemístil svou službu do daného způsobu použití. Ekonomická renta – část výdělku daného vstupu, která převyšuje transferový výdělek a představuje přebytek nad ním. Je to ta část výdělku, která není nutná k udržení výrobního faktoru v daném použití. Obecně platí, že s rostoucí elasticitou nabídky ekonomická renta klesá. Čistá ekonomická renta – je ekonomická renta, která vzniká v případě vstupu s dokonale neelastickou nabídkou (výjimečné schopnosti, talent, pozemková renta).

7 Graf – Ekonomická renta
PF PF PF S S E E S E Transferový výdělek Ekonomická renta D D D F F F

8 Pozemková renta (R) Pozemková renta – cena za pronájem půdy. Určitý způsob využívání půdy přináší pozemkovou rentu tehdy, když je celková nabídka půdy fixní (dokonale neelastická) a neexistuje jiná možnost jejího použití. Výši pozemkové renty určuje výše sazby pozemkové renty a množství pronajaté půdy. Pozemková renta může vznikat při: Pěstování určité plodiny Těžba surovin Stavební pozemek

9 Graf - Pozemková renta pozemková renta R S E3 R3 E2 R2 D3 E1 R1 D2 D1
A1=A2=A3 A

10 Poptávka firmy po výrobním faktoru
Firma se na trhu výrobních faktorů rozhoduje, jaké vstupy a v jakém množství poptávat. Toto rozhodování firmy je určováno cílem firmy maximalizovat zisk = vyrábět s co nejvyššími výnosy a současně s co nejnižšími náklady. Poptávka firmy po výrobních faktorech závisí na tom : jaký je výnos z výrobního faktoru (produktivita výrobního faktoru a cena produktu tímto faktorem vytvořená) jak vysoký je náklad na daný faktor

11 Příjem z mezního produktu
Každá dodatečná jednotka vstupu přináší firmě dodatečný příjem. Výši tohoto příjmu určuje: Přírůstek produktu, který dodatečná jednotka vytvoří. Přírůstek příjmu, který firma získá z prodeje tohoto produktu. To znamená, že každá dodatečná jednotka vstupu přináší firmě dodatečný příjem, jehož výši určuje : Mezní fyzický produkt Cena výrobku

12 Příjem z mezního produktu
Příjem z mezního produktu (Marginal Revenue Product - MRP) – dodatečný příjem, který firma získává prodejem produktu, vytvořeného zapojením dodatečné jednotky vstupu do výroby, přičemž ostatní vstupy zůstávají konstantní. Jinými slovy vyjadřuje změnu celkového příjmu při zaměstnání dodatečné jednotky vstupu. Při změně množství jednoho vstupu a při fixním množství ostatních vstupů produkt roste, přičemž se od určitého okamžiku jeho přírůstek snižuje. Od tohoto okamžiku produktivita vstupu klesá. MRP = MPP . P

13 Příjem z mezního produktu
V podmínkách dokonalé konkurence na trhu výrobků a služeb firma nemůže ovlivnit tržní cenu svého výrobku, cena, za níž své zboží prodává se při změně výše výstupu nemění. Příjem z mezního produktu se mění pouze v závislosti na změně mezního fyzického produktu. MRP=MPP.P MPP F

14 Mezní náklady na faktor
Množství výrobního faktoru, které firma najímá, závisí nejen na výnosech, ale také na nákladech. Mezní náklady na výrobní faktor (Marginal Factor Costs – MFC) – jsou dodatečné náklady, které firmě vznikají při najmutí dodatečné jednotky výrobního faktoru. Jde o změnu v celkových nákladech firmy v důsledku zaměstnání dodatečné jednotky výrobního faktoru. MFC = TC / F

15 Mezní náklady na faktor
Při dokonalé konkurenci na trhu výrobních faktorů firma najímá vstupy za ceny určené trhem – firma přijímá tržní cenu. Firma najímá tak malý podíl daného vstupu, že její činnost nemůže ovlivnit jeho cenu. Přírůstek nákladů na faktor je proto určen výší jeho ceny. MFC = PF

16 Graf – Mezní náklady na výrobní faktor
Předpokládáme mzdovou sazbu 100Kč/hod. Křivka mezních nákladů na výrobní faktor je současně křivkou nabídky výrobního faktoru dané firmě = různé množství vstupu je nabízeno při určité (trhem určené) ceně výrobního faktoru. PF MFC 100 F

17 Rovnováha dokonale konkurenční firmy
Firma maximalizující zisk bude najímat dodatečné množství vstupu, dokud jí bude přinášet vyšší dodatečné příjmy než náklady (MRP > MFC). Firma je v rovnováze, pokud se příjem z mezního produktu faktoru shoduje s mezními náklady na výrobní faktor. MRP = MFC

18 Rovnováha dokonale konkurenční firmy
Je-li MRP > MFC Firma najímá další jednotky výrobního faktoru a rozšiřuje výrobu až na úroveň, při níž poklesne MRP na výši MFC na výrobní faktor. Je-li MRP < MFC Firma snižuje nájem daného výrobního faktoru a omezuje výrobu, příjem z MRP příslušného faktoru roste až na úroveň MFC.

19 Rovnováha dokonale konkurenční firmy
Protože v podmínkách dokonalé konkurence platí, že zvýšení množství vstupu nevede k růstu jeho ceny, tedy že MFC na faktor se rovnají jeho ceně, pro rovnovážný stav platí : MRP = MFC = PF

20 Rovnováha dokonale konkurenční firmy
Firma zvyšuje množství najímaného výrobního faktoru, dokud se MRP tohoto výrobního faktoru nevyrovná s úrovní ceny výrobního faktoru. Pro jednotlivé výrobní faktory to znamená, že v rovnováze : MRP půdy = sazba pozemkové renty MRP práce = mzdová sazba MRP kapitálu = úroková míra

21 Graf - Rovnováha firmy PF MFC PF* (100) MRP F*=5 F

22 Poptávka po výrobním faktoru
Cena za faktor v dokonalé konkurenci nezávisí na chování jedné firmy, může se však měnit v závislosti na podmínkách trhu (změna tržní poptávky). Protože MFC = PF, změna ceny způsobí posun přímky MFC a v důsledku toho se posune bod rovnováhy – průsečík této přímky s křivkou MRP. Pro různé úrovně ceny vstupu existují rovnovážná množství daného faktoru daná průsečíkem MRP a MFC, křivka MRP je od určitého bodu (výše ceny) současně křivkou poptávky firmy po faktoru.

23 Graf - Odvození křivky poptávky firmy po výrobním faktoru
PF PF E3 MFC3 E3 PF3 PF3 E2 MFC2 E2 PF2 PF2 E1 MFC1 E1 PF1 PF1 D MRP F3 F2 F1 F F3 F2 F1 F

24 Změna poptávky firmy po výrobním faktoru
Změnu poptávky, která se projeví posunem křivky poptávky, mohou způsobit zejména následující faktory : Změna poptávky po finální produkci – zvýšení poptávky po automobilech zvýší jejich cenu a následně příjem z mezního produktu práce použité při jejich výrobě. Množství jiných vstupů – změna výrobního zařízení v automobilce mění produktivitu jejích zaměstnanců, příjem z mezního produktu a poptávku po jejich práci. Změny v technologii – rozvoj technologie zážehových motorů zvyšuje počet km, které je možné ujet s jedním litrem benzínu, a tak zvyšuje produktivitu benzínu.

25 Poptávka firmy po vstupu v nedokonalé konkurenci
Stejně jako v podmínkách dokonalé konkurence, tak i v nedokonalé konkurenci, určuje poptávku firmy po výrobním faktoru MRP. Velikost MRP vstupu je však na podmínkách konkurence závislý. MRP výrobního faktoru je v případě nedokonalé konkurence na trhu výrobků a služeb násobkem MPP a MR, získaného prodejem dodatečné jednotky zboží MRP = MPP . MR

26 Graf – MRP v nedokonalé konkurenci
V podmínkách DK na trhu výstupu je vývoj poptávky po vstupu určován klesající mezní produktivitou vstupu a konstantní cenou produkce, v případě monopolní síly firmy na trhu výstupu je určován jak klesajícím mezním produktem, tak klesajícím mezním příjmem. MPP MPP F MRP=MPP.P MRP=MPP.MR F


Stáhnout ppt "Mikroekonomie I Formování cen na trzích výrobních faktorů"

Podobné prezentace


Reklamy Google