Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mikroekonomie I Výroba a náklady

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mikroekonomie I Výroba a náklady"— Transkript prezentace:

1 Mikroekonomie I Výroba a náklady
Ing. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)

2 Produkční funkce Výše nákladů je ovlivněna množstvím a cenou používaných vstupů. Objem vyrobené produkce je výsledkem kombinace používaných výrobních faktorů. Produkční funkce – vyjadřuje maximální objem produkce, jež je možno vyrobit danou kombinací výrobních faktorů při dané úrovni technologie. Q = f ( F1, F2,…, Fn )

3 Celkový produkt Objem vyrobené produkce se mění se změnami množství vstupu. Celkový fyzický produkt (Total Physical Product – TPP) – celkový objem produkce vyrobený určitým množstvím inputu (měříme ve fyzických jednotkách). Růst celkového fyzického produktu se s růstem množství inputu zpomaluje. Uplatňuje se zákon klesajících výnosů

4 Průměrný a mezní produkt
Průměrný fyzický produkt (Avarage Physical Product – APP) – objem produkce připadající na jednotku inputu (výrobního faktoru). Mezní fyzický produkt (Marginal Physical Product – MPP) – změna objemu vyrobené produkce vyvolaná změnou množství vstupu o jednotku. APP = TPP / F MPP = TPP / F

5 Graf TPP, MPP a APP C TPP B TPP A L APPL MPPL APPL L MPPL

6 Náklady v krátkém období Celkové náklady
Otázka: Jak volba množství inputu a objemu vyrobené produkce ovlivní náklady? Celkové náklady (Total Costs –TC) – mají dvě složky: Variabilní náklady (Variable Costs – VC) – náklady, které s růstem objemu výroby rostou. Fixní náklady (Fixed Costs – FC) – náklady, které se s objemem výroby nemění. Firma je musí hradit, i když je objem výroby nulový (nájemné,..). Vývoj nákladů odvodíme z produkční funkce.

7 Graf celkových nákladů
TC A VC FC QA Q

8 Explicitní a implicitní náklady
Explicitní náklady – náklady, které musí firma reálně vynaložit v peněžní podobě na nákup nebo nájem výrobních faktorů. Můžeme je zjistit v účetních výkazech. Implicitní náklady – náklady, které firma reálně neplatí. Jedná se o „ušlý příjem“ z výrobních faktorů, které jsou ve vlastnictví firmy. Podnikatel má totiž vždy dvě možnosti – podnikat se svými výrobními faktory sám nebo je pronajmout jinému podnikateli. Pokud se rozhodne podnikat sám, vzdává se mzdy, kterou mohl získat jako zaměstnanec jiné firmy, úroku z kapitálu, který mohl uložit v bance, popř. renty z pronájmu půdy.Takovéto náklady nazýváme alternativní náklady, resp. náklady obětované příležitosti (Opportunity costs). Implicitní náklady jsou alternativní náklady výrobních faktorů ve vlastnictví majitele firmy. Pokud budeme dále hovořit o nákladech, budeme mít většinou na mysli explicitní i implicitní náklady.

9 Průměrné náklady Průměrné náklady (Average costs - AC) – náklady na jednotku produkce Průměrné náklady můžeme dále rozdělit na: Průměrné fixní náklady (AFC) Průměrné variabilní náklady (AVC) AC = TC / Q AC = AFC + AVC

10 Mezní náklady Mezní náklady (Marginal Costs – MC) – náklady potřebné k rozšíření objemu výroby o jednotku. MC nejdříve klesají a od určitého množství produkce rostou -zákon klesajících výnosů MC začínají růst dříve než AC. To proto, že MC nejsou ovlivněny fixními náklady. MFC jsou nulové, protože fixní náklady se s objemem výroby nemění. MC se proto vždy rovnají mezním variabilním nákladům. MC = TC / Q

11 Graf MC, AC, AFC a AVC Kč/Q MC AC AVC AFC Q

12 Průměrné a mezní náklady
Z grafu můžeme pozorovat, že křivka MC protíná křivku AC v jejím minimu. Je-li MC<AC vyžaduje každá další jednotka produkce náklady nižší než jednotky předcházející. Je-li MC>AC je další jednotku produkce možno vyrobit pouze s náklady vyššími než jednotky předcházející. Pouze MC=AC jsou průměrné náklady minimální. MC = ACmin

13 Náklady v dlouhém období
Podobně jako nám indiferenční analýza umožnila odvodit křivku poptávky, z mapy izokvant můžeme odvodit křivku celkových nákladů. Křivka celkových nákladů má v dlouhém období podobný tvar, jako v období krátkém. V krátkém období její tvar určuje: Vývoj výnosů z variabilního faktoru V dlouhém období její tvar určují: Výnosy z rozsahu

14 Izokvanta Izokvanta – představuje takové kombinace výrobních faktorů, jejichž pomocí je možno vyrobit stejný objem produkce. (indiferenční křivka produkce) Izokvanty vzdálenější od počátku odpovídají vyššímu objemu výroby, izokvanty jsou klesající, protože vyšším množstvím obou výrobních faktorů je možno vyrobit vyšší množství produkce. Mapa izokvant – soubor izokvant dvou inputů (práce, kapitál)

15 Mezní míra technické substituce
Izokvanty jsou konvexní vzhledem k počátku. Proč? Pokud je kapitál nahrazován prací, roste v důsledku zákona klesajících výnosů mezní produkt kapitálu a klesá mezní produkt práce. Aby byl vyroben stejný objem produkce, musí poměr, v němž jsou výrobní faktory nahrazovány, odpovídat převrácenému poměru jejich mezních produktů. K MPL = L MPK

16 Mezní míra technické substituce
Tento poměr nazýváme mezní míra technické substituce kapitálu za práci (Marginal Rate of Technical Substitution - MRTSK,L) . Jde o poměr, v němž je možno vzájemně nahrazovat práci kapitálem, aniž by se změnil objem vyráběné produkce. V grafickém vyjádření určuje sklon izokvanty.

17 Izokosta Izokosta (linie stejných celkových nákladů) – je linie celkových nákladů XY, která znázorňuje všechny kombinace výrobních faktorů maximálně dostupné vzhledem k daným celkovým nákladům. Izokosta vyjadřuje všechny maximálně dostupné kombinace v rámci celkových nákladů. Izokvanta vyjadřuje všechny kombinace použití výrobních faktorů přinášejících stejný objem produkce.

18 Nákladové optimum firmy
Optimální kombinací vstupů tzv. nákladové optimum firmy, nalezneme v bodě, kde se linie celkových nákladů (izokosta) dotýká izokvanty. V bodě nákladového optima jsou poměry mezních produktů všech výrobních faktorů k jejich cenám shodné. PL MPL = PK MPK MPK MPL = PK PL

19 Nákladové optimum firmy
Graf Nákladové optimum firmy K Y E KE LE X L

20 Vliv změn cen vstupů na rovnováhu výrobce
Graf Vliv změn cen vstupů na rovnováhu výrobce K B C A L

21 Náklady v dlouhém období
Trendy ve vývoji výnosů: Konstantní výnosy z rozsahu – křivka TC bude mít tvar rostoucí přímky Rostoucí výnosy z rozsahu – křivka TC bude s růstem Q růst pomalejším tempem Klesající výnosy z rozsahu – křivka TC bude růst rychleji než výstup Křivka TC v dlouhém období vychází z počátku => v dlouhém období firma může měnit rozsah všech výrobních faktorů.

22 Křivka celkových nákladů
TC C3 C C2 C K3 C1 B Q3 A B K2 Q2 A K1 Q1 C1 C2 C3 L1 L2 L3 L Q1 Q2 Q3 Q Většinou je typické, že technické podmínky umožňují firmě při nízkém výstupu realizovat rostoucí výnosy z rozsahu a při vyšším výstupu se prosazují klesající výnosy z rozsahu.


Stáhnout ppt "Mikroekonomie I Výroba a náklady"

Podobné prezentace


Reklamy Google