Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Centrum pro regionální rozvoj ČR Zadávání veřejných zakázek 21.10.2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Centrum pro regionální rozvoj ČR Zadávání veřejných zakázek 21.10.2010."— Transkript prezentace:

1 Centrum pro regionální rozvoj ČR Zadávání veřejných zakázek 21.10.2010

2 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 2 Zadávání veřejných zakázek ⋐Proč jsou veřejné zakázky tak důležité? (a jejich včasná kontrola?) ⋐pokud není provedeno správně nebo není hned opraveno - špatně se během projektu nebo na konci chyby opravují ⋐riziko – výdaje na zakázku realizovanou po nesprávně provedeném zadávacím řízení nejsou způsobilé – dotace se vrací i po provedených následných kontrolách v době udržitelnosti

3 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 3 ⋐použití veřejných finančních prostředků ze SR a SF – povinnost zadávat v souladu s legislativou a pravidly a principy zadávání v EU – každé vynaložené € musí být zadáno transparentně, nediskriminačně a musí být dokontrolovatelné ⋐podceňovat roli kontroly zadávacího řízení by se nemuselo vyplatit – na (zkontrolovaných) tendrech projekty ze SF stojí (i financování ze SF obecně) ⋐šance, že tendr v projektech financovaných z EU bude zkontrolován, je mnohonásobně větší, než u „nedotovaných“ projektů, kde hrozí jen kontrola ÚOHS Zadávání veřejných zakázek

4 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 4 Zadávání veřejných zakázek ⋐více jak 50% veřejných zakázek vykazuje chyby v zadávání nebo realizaci zakázek – ať formální nebo závažnější vedoucí k: ⋐ porušení zákona č. 137/2006 Sb.nebo ⋐porušení podmínek příslušného programu, daných programovou dokumentací nebo ⋐pouze ke komplikacím vlastního zadávací ho řízení nebo realizace zakázky

5 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 5 Zadávání zakázek ⋐zadávání zakázek v souladu se ⋐ z ákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ⋐Závaznými postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007 – 2013 („Závazné postupy“) ⋐jsou přílohou Příručky pro žadatele a příjemce.

6 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 6 Zadávání zakázek dle Závazných postupů ⋐Na základě usnesení vlády ČR 48/2009 dne 12.1.2009 ⋐závazná z hlediska poskytnutí dotace – jejich nedodržení může být sankcionováno ⋐ h armonizují postupy při zadávání zakázek ze SF tam kde nejsou řízeny zákonem ⋐základní minimum v oblasti zadávání zakázek nespadajících pod působnost zákona ⋐Poskytovatel dotace si stanoví vlastní požadavky – např. finanční limity pro jednotlivé druhy zakázek, publicitu projektů, kontroly, možnost se zúčastnit ZŘ v roli pozorovatele,... ⋐Zajišťují soulad postupu příjemců při zadávání s evropskou legislativou

7 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 7 Zadávání zakázek dle Závazných postupů ⋐NEZAPOMENOUT – povinnosti nad rámec Závazných postupů – PPŽP str. 34 ⋐informace o vypsání veřejných zakázek je nutné zveřejňovat v předstihu na webových stránkách příjemce/MV. ⋐pokud bude zadávací řízení zahájeno po vyhlášení výzvy k předkládání projektů, žadatel/ příjemce dotace je povinen ⋐předložit zadávací dokumentaci ke schválení CRR 10 pracovních dní před zveřejněním ZŘ nebo před odesláním výzvy uchazečům ⋐pozvat CRR jako pozorovatele na zasedání hodnotící komise nejpozději 7 kalendářních dnů před jeho konáním

8 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 8 Zakázky podle předpokládané hodnoty: ⋐zakázka malého rozsahu - předpokládaná hodnota nedosahuje v případě zakázek na dodávky a služby hodnoty 2 000 000 Kč bez DPH, v případě zakázek na stavební práce hodnoty 6 000 000 Kč bez DPH – 3 kategorie: ⋐dodávky a služby 0 - 100 tis./ - 500 tis. / - 2 mil. ⋐stavební práce 0 - 500 tis./ - 3 mil./ - 6 mil. ⋐zakázka s vyšší hodnotou - předpokládaná hodnota činí v případě zakázky na dodávky a služby nejméně 2 000 000 Kč bez DPH, v případě zakázky na stavební práce nejméně 6 000 000 Kč bez DPH ⋐pro IOP 3.4 nerelevantní Zadávání zakázek dle Závazných postupů

9 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 9 ⋐Proč existují Závazné postupy? ⋐obdobný postup jako dle zákona, alespoň v základních principech zadávání ⋐nutno věnovat pozornost celému textu Závazných postupů (viz příloha Příručky) - každá odchylka od Závazných postupů může vést k tomu, že výdaje budou vyhodnoceny jako nezpůsobilé! Zadávání zakázek dle Závazných postupů

10 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 10 Zadávání zakázek dle 137/2006 Sb. ⋐Limity dle 137/2006 Sb ⋐Nové finanční limity pro zadávání veřejných zakázek od 1.1.2010 stanoví hranici mezi nadlimitní a podlimitní veřejnou zakázkou; stanovený limit představuje nejnižší hodnotu nadlimitní veřejné zakázky ⋐Nejdůležitější rozdíl – zveřejnění na TEDu, lhůty

11 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 11

12 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 12 Zadávání zakázek ⋐Kontrolou projde kompletní dokumentace ze zadávacího řízení!!! ⋐uschovat všechno, doložení transparentnosti postupu zadavatele je na zadavateli, nikoliv na kontrolách – zadavatel je zodpovědný za důkazy v rámci šetření a kontrol (problém třeba u elektronického zveřejnění ZD na webu zadavatele) ⋐Požadavek na archivaci dokumentace plyne z § 155

13 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 13 Zadávání zakázek ⋐povinnost informovat CRR o změnách, které nastaly v průběhu výběrového řízení nebo realizace zakázky prostřednictvím hlášení o pokroku, resp. monitorovací zprávy ⋐Ale je praktické konzultovat problémy se ZŘ hned

14 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 14 Nejčastější chyby ⋐špatně připravená zadávací dokumentace ⋐špatně definovaný předmět plnění ⋐špatně nastavená hodnotící kritéria a jejich používání (reference, kvalifikace) – pokud hodnotí uchazeče, jde o kvalifikaci, pokud hodnotí nabídku, jde o kritérium – nově hodnotící kritéria musí být v relaci s cenou ⋐Velké množství formálních chyb (lhůty, obsazení komise, nedokonalé zápisy z hodnocení)

15 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 15 Nejčastější chyby ⋐Špatně zvolený druh zadávacího řízení ⋐Dělení zakázek ⋐Kvalifikace – příliš přísná, není ve vztahu k zakázce, nově – jen v kopiích ⋐Zvýhodnění konkrétních výrobců/výrobků – žádná snaha o popsání požadavků zadavatele pomocí tech. parametrů – používána obezlička „zadavatel připouští zaměnitelné kvalitativně a technicky obdobné řešení“

16 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 16 Dělení zakázek ⋐zadavatel nesmí rozdělit předmět zakázky, aby došlo ke snížení předpokládané hodnoty ⋐pod finanční limity (bod 6.4 Závazných postupů) ⋐pod finanční limity stanovené v ustanovení § 12 zákona. ⋐Zadavatel musí vymezit předpokládanou cenu zakázky dle § 12 až § 16 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

17 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 17 Dělení zakázek ⋐zohledňuje se souvislost: ⋐věcná ⋐geografická ⋐časová ⋐Případně další okolnosti (předvídatelnost zakázky) ⋐Je nutno selským rozumem zvážit všechny okolnosti, např. zda pro dvě zakázky neexistuje stejný okruh uchazečů atp. – doporučení konzultovat s pobočkou

18 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 18 Dělení zakázek ⋐ jak předcházet dělení zakázek ⋐ 1) zadat všechny obdobné zakázky jako jednu „velkou zakázku“ ⋐ 2) menší zakázky zadávat v přísnějším režimu ⋐ 3) „přípustné dělení zakázky na části“ dle § 98 ve smyslu §13 odst. 4 zákona (předpokládaná cena jako součet všech částí zakázky)

19 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 19 Nejčastější chyby v zadávacím řízení ⋐Vícepráce, dodatky k SoD ⋐Vícepráce jsou pro zadavatele běžné, je s nimi dopředu kalkulováno, berou je jako něco zcela normálního ⋐Ale za vícepráce lze považovat pouze nutné práce pro dokončení díla za podmínky, že je zadavatel nemohl předpokládat ⋐Dodatek k SOD je zadávací řízení – podléhá tedy stejnému režimu, jako standardní zakázka! (zejména JŘBU - § 23 odst. 5 a 7)

20 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 20 ⋐netendrování v případě Partnera projektu ⋐přímé zadání zakázky partnerovi projektu ⋐Partneři projektu z pohledu Evropské unie ⋐pomůže ⋐bez jeho existence by projekt nešel realizovat ⋐práce vykoná zadarmo ⋐partner je z hlediska zákona č. 137/2006 Sb. běžným dodavatelem Nejčastější chyby v zadávacím řízení

21 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 21 Co je dobré pohlídat ⋐lhůty realizace zakázky ve vztahu k harmonogramu projektu ⋐časovou rezervu pro možnost opakování ZŘ (špatné nabídky, výpadek stavebních aktivit v zimním období,...) ⋐zadání celé zakázky i v případě že jsou tendrovány způsobilé a nezpůsobilé náklady dohromady ⋐zakázka musí vyhovovat zákonu celá ⋐finanční limity se vztahují k celkovým nákladům, nejen ke způsobilým ⋐nezačleňování povinností vyplývajících z realizace projektu s podporou z IOP do smluv s třetími stranami – ⋐lze nahradit prohlášením

22 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 22 Důležité odkazy ⋐www.strukturalni-fondy.cz/iopwww.strukturalni-fondy.cz/iop ⋐www.crr.czwww.crr.cz ⋐www.portal-vz.czwww.portal-vz.cz ⋐zde naleznete: ⋐Příručku pro žadatele a příjemce, včetně Příloh ⋐Metodika pro zadávání zakázek ⋐Prezentace pro žadatele a příjemce ⋐další důležité informace, FAQ

23 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 23 Děkuji za pozornost Mgr. Jan Orel orel@crr.cz


Stáhnout ppt "Centrum pro regionální rozvoj ČR Zadávání veřejných zakázek 21.10.2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google