Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Michaela Jirásková Marie Nikodýmová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Michaela Jirásková Marie Nikodýmová"— Transkript prezentace:

1 Michaela Jirásková Marie Nikodýmová
ZÁKLADY ŘÍZENÍ KONTROLNÍ PROCES Michaela Jirásková Marie Nikodýmová

2 KONTROLA Jedna ze základních manažerských funkcí: plánování, organizování, personální zajištění, vedení lidí a kontrola nezbytná na všech úrovních řízení porovnává plán (cíl) se skutečností

3 VÝZNAM KONTROLY zaměřit úsilí firmy k dosažení jejích cílů udržet rovnovážný stav monitorovat, hodnotit a ovlivňovat organizační chování koordinovat činnost snižovat nejistotu při rozhodování

4 ÚROVNĚ KONTROLY Směr vývoje firmy Strategická Dlouhé intervaly
kontrola Manažerská kontrola Operativní kontrola Směr vývoje firmy Dlouhé intervaly Přidělování zdrojů, harmonogramy a postupy prací Pravidelné intervaly Dílčí úkoly a činnosti Krátké intervaly

5 ZÁSADY EFEKTIVNÍ KONTROLY
integrování kontroly do organizačního prostředí hospodárnost zaměření do budoucnosti - vymezený cíl srozumitelnost výstupů pružné reagování na změny vytváření atmosféry motivace

6 KONTROLNÍ PROCES různorodý podle toho, na jaké činnosti organizace se zaměřuje a na jaké úrovni řízení se provádí všechny kontrolní procesy plní určité typické funkce a proto je jejich průběh podobný

7 FUNKCE KONTROLNÍHO PROCESU
dohled na probíhající činnost srovnávání aktuálních výkonů s plánovanými náprava odchylek ovlivňování budoucích rozhodnutí

8 FÁZE KONTROLNÍHO PROCESU
1.CÍL KONTROLY 2. KONTROLNÍ KRITÉRIA, MĚŘÍTKA, STANDARDY získávání a výběr informací 6. KONTROLA REALIZACE NÁPRAVNÉHO OPATŘENÍ 3. IDENTIFIKACE ODCHYLEK ověření správnosti výchozích informací 5. VÝBĚR NÁPRAVNÉHO OPATŘENÍ 4. ANALÝZA ODCHYLEK hodnocení kontrolovaných procesů

9 ČINNOSTI V KONTROLNÍM PROCESU
monitorovat prostředí vymezit směr, kterým se firma bude ubírat hodnotit probíhající činnost hodnotit samotný kontrolní proces

10 SLABINY KONTROLNÍCH PROCESŮ
žádná nebo nízká úroveň kontroly přílišná těsnost kontrol nehospodárná velikost nákladů nepřesnost nesrozumitelnost výstupů kontroly subjektivní hodnocení samoúčelnost kontroly

11 PŘÍSTUPY A METODY KONTROLY
Audit - nestranné ověření procesů realizace z hlediska naplňování zákonů, standardů, postupů, efektivního využívání zdrojů a dosahování stanovených cílů. Controlling - vyhodnocuje stav plnění podnikových záměrů pomocí relace plán x skutečnost. X PLÁN mělo být uskutečněno SKUTEČNOST bylo dosaženo

12 EXTERNÍ AUDIT provádějí kvalifikovaní externí pracovníci - auditor
kontrola prováděná NKÚ je procesní tedy formální - sleduje právní aspekt o výsledku externího auditu je podána objektivní zpráva Např.: - účetní audit jako průkaz správného vedení účetnictví

13 INTERNÍ AUDIT provádějí vyškolení zaměstnanci organizace nezávislí
na činnostech, které prověřují hodnotí činnosti uvnitř organizace: naplňování přijatých koncepcí, dodržování stanovených standardů, účinné a hospodárné využívání zdrojů, efektivnost plnění úkolů prověřuje: - shodu dokumentace s normativními předpisy - spolehlivost a úplnost informací - odhalování případných nedostatků a podvodů

14 AUDIT VE VEŘEJNÉM SEKTORU
3 úkoly auditu ve VS: - kontrola přesnosti a integrity finančních postupů - kontrola vynaložení prostředků na daný účel - kontrola efektivnosti využívání přidělených prostředků v souladu s předpisy Tyto úkoly plní různé druhy auditu: 1) Audit shody a audit výsledku 2) Předběžný audit a následný audit 3) Interní a externí audit

15 ČASOVÁ DIMENZE KONTROLY
Dopředná vazba Korektivní opatření při zjištěných odchylkách VSTUPY Proces realizace Preventivní opatření Korektivní opatření při zjištěných odchylkách VÝSTUPY „posmrtné ohledání“ Zpětná vazba

16 SHRNUTÍ Kontrolou rozumíme proces sledování, rozboru a přijetí závěrů v souvislosti s odchylkami mezi záměrem a jeho realizací. Pomocí efektivní kontroly lze dosahovat vytyčených cílů. Zásady efektivní kontroly: integrace, hospodárnost, zaměření do budoucnosti, srozumitelnost, pružnost, motivace. Kontrola zjišťuje fakta, nesnaží se za každou cenu nalézt nedostatek. Obecnou funkcí kontroly je udržovat rovnováhu. Fáze kontrolního procesu: získávání a výběr informací, ověřování správnosti výchozích informací, hodnocení kontrolovaných procesů, návrhy na opatření, realizace navrhovaných opatření.

17 LITERATURA 1) BĚLOHLÁVEK, F. – KOŠŤAN, P. – ŠULEŘ, O.: Management.
Rubico, Olomouc, 2001, ISBN 2) HRON, J.: Teorie řízení. PEF ČZU v Praze, Praha, 2006, ISBN 3) VEBER, J. a kol.: Základy managementu pro střední školy. Nakladatelství Fortuna, Praha, 1996, ISBN 4) VEBER, J. a kol.: Management – základy, prosperita, globalizace. Management press, Praha 2004, ISBN 5) WRIGHT, G. – NEMEC, J.: Management veřejné správy – teorie a praxe. Ekoexpress, Praha, 2003, ISBN X.

18 PROSTOR PRO DOTAZY

19 Děkujeme Vám za pozornost a přejeme Vám příjemný den.


Stáhnout ppt "Michaela Jirásková Marie Nikodýmová"

Podobné prezentace


Reklamy Google