Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Znečištění ovzduší Znečištění ovzduší může být chemický, fyzikální nebo biologický činitel, jenž mění přírodní vlastnosti zemské atmosféry. Atmosféra.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Znečištění ovzduší Znečištění ovzduší může být chemický, fyzikální nebo biologický činitel, jenž mění přírodní vlastnosti zemské atmosféry. Atmosféra."— Transkript prezentace:

1 Znečištění ovzduší Znečištění ovzduší může být chemický, fyzikální nebo biologický činitel, jenž mění přírodní vlastnosti zemské atmosféry. Atmosféra je komplexní, dynamický, přírodní plynný systém, jenž je nezbytný pro výskyt života na Zemi. Zmenšování vrstvy stratosférického ozónu z důvodu znečištění vzduchu je dlouhodobě vnímáno jako hrozba pro lidské zdraví, stejně jako pro zemské ekosystémy. Znečištěné ovzduší je celosvětovou příčinou řady úmrtí a nemocí např. dýchacích cest a výskytu rakoviny a srdečních onemocnění. Některé odhady hovoří,že za rok zaviní znečištěné ovzduší úmrtí 300tisíc občanů v EU.

2 Mezi největší zdroje nečistot v ovzduší (i jedovatých) patří teplárny, tepelné elektrárny na pevná paliva a automobilová doprava (nejvíc znečišťuje naše životní prostředí). Při spalování méně kvalitního uhlí vznikají škodlivé látky,které jsou vypouštěny do ovzduší(především oxidy dusíku a síry,které způsobují kyselé deště). Velké množství jedovatých látek také obsahují výfukové plyny z motorových vozidel (způsobují vznik přízemního ozonu) Některé plyny, jako třeba oxid uhličitý, jenž se podílí na globální změnách klimatu, byly vědci teprve nedávno označeny jako polutanty. Jiní toto označení odmítají, neboť tento plyn je zároveň nezbytný pro život. *Polutant – znečištující, odpadní látka

3 Zdroje znečištění vzduchu
Rozdělení skupin: Zdroje primární spočívají v prostém uvolňování polutantů přímo z určitého zdroje (např. oxid uhelnatý, oxid siřičitý, vedlejší produkty spalování). Naopak, produkty sekundárních zdrojů znečištění jsou vytvářeny reakcemi primárních polutantů mezi sebou nebo s jinými látkami. Podle původu můžeme zdroje znečištění ovzduší rozdělit na antropogenní (tedy lidského původu) a přírodní.

4 Uhelné elektrárny jsou významnými znečišťovateli vzduchu.

5 Antropogenní zdroje Antropogenní zdroje jsou způsobovány člověkem. Velké rozpětí znečišťujících látek je spojené se spalováním různých typů paliv, jako je benzín, uhlí, dřeva, rafinace ropy a podobně. Spojené se spalováním různých typů paliv : Tepelné elektrárny Řízené vypalování lesů, používané v zemědělství či lesnictví Motorová vozidla Námořní lodě, včetně emisí vznikajících v přístavech Spalovaná fosilní paliva Spalování materiálů na ohništích, v kamnech (lokální topeniště), pecích a spalovnách odpadů Jiné antropogenní zdroje provoz elektráren a průmyslové činnosti vůbec nevhodné obdělávání půdy výpar z nátěrů, sprejů na vlasy, aerosolových sprejů a ostatních rozpouštědel skládky odpadů, z nichž se uvolňuje metan vojenské zdroje, např. jaderné zbraně, toxické plyny, biologické zbraně, rakety

6 Dopravní zácpa. Automobilový provoz se významně podílí znečišťování ovzduší, např. oxidu uhličitého, oxidy dusíku nebo prachovými částicemi. Znečištění ovzduší nemusí páchat jen člověk. Tato písečná bouře, která se odehrála v Texasu v roce 1935, je toho důkazem.

7 Přírodní zdroje Existují i některé přírodní zdroje. Když se vrátíme do dávné historie, kyslík v atmosféře pravděpodobně vznikl právě díky činnosti sinic, které tímto způsobovaly znečišťování životního prostředí asi před 2,5 miliardami lety. I dnes však dochází k přirozenému uvolňování polutantů, a to zejména několika cestami: prach z přírodních zdrojů, obvykle oblastí Země pokrytých řídkou vegetací, nebo zcela bez vegetace písek z pouští bioplyn a konkrétně metan, uvolňovaný v průběhu trávení potravy zvířaty (např. skotem) radioaktivní plyn radon, uvolňující se ze zemské kůry borovice, které uvolňují těkavé organické látky kouř a oxid uhelnatý, vznikající při lesních požárech sopečná aktivita, díky níž se uvolňují částice síry, chloru a popela.

8 Při výbuchu sopky Mount St
Při výbuchu sopky Mount St. Helens se uvolnilo velké množství škodlivin, např. síra, chlór a sopečný popel.

9 Znečištění půdy

10 Znečištění půdy Kontaminace půdy je způsobena výskytem lidmi vyrobených chemikálií v půdě nebo jiným pozměněním přírodního prostředí půd. Tento typ kontaminace obvykle vzniká protržením podzemních zásobníků, používáním pesticidů, prosakováním kontaminovaných povrchových vod do podzemních vrstev, vyluhováním odpadů ze skládek nebo přímým vypuštěním průmyslových odpadů do půdy. Obavy ze znečištění půd pramení především ze zdravotních rizik, vznikajících jak přímým kontaktem se znečištěnou půdou, tak znečištěním zásob vody. Mapování výskytu kontaminovaných půd a následné vyčištění jsou časově i finančně náročné. *pesticid - chemický prostředek v zemědělství proti biologickým škůdcům, škodlivým organizmům

11 Odstraňování půdy kontaminované radioaktivitou

12 Nejdůležitější zdroje znečištění půd
Existují tisíce zdrojů znečištění půd a typů polutantů. Mezi nejčastější patří uhlovodíky, rozpouštědla, polyaromatické uhlovodíky pesticidy, olovo, kadmium a ostatní těžké kovy. Velmi často se do půdy dostávají ropné uhlovodíky z protržených podzemních nádrží (benzen, ethylbenzen, toluen, xylen, alkany, alkeny, ). Významným kontaminantem půdy jsou pesticidy aplikované zemědělci

13 Situace ve světě V Severní Americe a Evropě je rozsah kontaminovaných půd většinou dobře znám a mnoho zemí má vypracované postupy, používané při identifikaci a vypořádání se s tímto problémem. Opačná situace však panuje v zemích rozvojových, kde navíc znečištěných půd rychle přibývá.


Stáhnout ppt "Znečištění ovzduší Znečištění ovzduší může být chemický, fyzikální nebo biologický činitel, jenž mění přírodní vlastnosti zemské atmosféry. Atmosféra."

Podobné prezentace


Reklamy Google