Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Orgány evropské unie Mgr. Michal Oblouk.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Orgány evropské unie Mgr. Michal Oblouk."— Transkript prezentace:

1 Orgány evropské unie Mgr. Michal Oblouk

2 INSTITUCE základním principem fungování Evropské unie je sdílení pravomocí, které byly dříve v kompetenci jednotlivých členských států, proto vznikly společné instituce jádro tvoří sedm orgánů Evropské unie, které jsou vyjmenovány v čl. 13 Smlouvy o Evropské unii - Evropský parlament, Evropská rada, Rada Evropské unie, Evropská komise, Soudní dvůr Evropské unie, Evropská centrální banka a Účetní dvůr poradní instituce – Hospodářský a sociální výbor, Výbor regionů finanční instituce – Evropská investiční banka evropské agentury a další instituce - Evropská agentura pro životní prostředí, Evropská agentura pro leteckou bezpečnost, Agentura Evropské unie pro základní práva, Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu, Europol a Eurojust, evropský ombudsman, OLAF a Evropský statistický úřad

3 EVROPSKÝ PARLAMENT jeho smyslem je reprezentovat zájmy občanů Evropské unie poslanci jsou voleni přímou volbou každých pět let má 766 poslanců - počet zástupců z jednoho státu je určen Maastrichtskou smlouvou (Česko má 22 poslanců) sídlem je Štrasburk, pracuje i v Bruselu a Lucemburku je legislativním a kontrolním orgánem Evropské unie - hlavní pravomocí je společně s Radou EU přijímat legislativní akty schvaluje složení Evropské komise a má právo kontrolovat její činnost, podílí se na tvorbě zákonů, vyslovuje souhlas s mezinárodními smlouvami a přijímáním nových členských států, má také značné pravomoci v oblasti společného rozpočtu EU poslanci mají možnost sdružovat se do poslaneckých klubů na základě politické příslušnosti, nejsou tedy rozsazeni podle národností usnáší se prostou většinou předseda je volen na dva a půl roku – momentálně německý poslanec Martin Schulz

4

5 EVROPSKÁ RADA skládá se z hlav států a předsedů vlád členských států EU a předsedy Evropské komise schází se přibližně čtyřikrát ročně v Bruselu na řádném zasedání - po každém svém zasedání je povinna předložit Evropskému parlamentu zprávu o jednání a každoročně písemnou zprávu o pokroku dosaženém Unií vrcholný politický orgán - rozhoduje o nejzávažnějších politických a ekonomických otázkách a vymezuje směry, kterými se má Unie ubírat rozhoduje na základě jednomyslnosti od r je předsedou Herman Van Rompuy z Belgie

6 RADA EU – RADA MINISTRŮ rozhodující instituce EU, zastupuje zájmy členských států na evropské úrovni její hlavní pravomocí společně s Evropským parlamentem je přijímání zákonů jedná v různých složeních - nejvyšší úrovní je Rada složená z ministrů jednotlivých států, kteří se schází podle potřeby (nejčastější zasedání mají ministři zemědělství, ministři financí a ministři zahraničních věcí) jednání probíhají v Bruselu a Lucemburku rozhoduje buď jednomyslně, kvalifikovanou nebo prostou většinou hlasů každý půlrok předsedá Radě jiná země EU - hlavním úkolem předsedající země je organizovat setkání Rady a reprezentovat EU navenek

7 Evropská komise nadnárodní orgán Evropské unie, nezávislý na členských státech a hájící zájmy Unie sídlí v Bruselu dbá na dodržování zakládajících smluv Evropské unie, účastní se tvorby zákonů (pouze Komisi je vyhrazeno předkládat návrhy zákonů), vydává doporučení a stanoviska, podílí se na jednání EU navenek, včetně udržování diplomatických styků a sjednávání mezinárodních smluv, spravuje z převážné části rozpočet EU zasedá jedenkrát týdně, rozhoduje na základě prosté většiny hlasů je složena z komisařů (28) - pocházejí z členských států a jsou těmito státy do své funkce navrhováni, jsou zcela nezávislí, nesmějí přijímat instrukce od státu, ze kterého pocházejí v čele stojí předseda (v současnosti José Manuel Barroso z Portugalska) navržený Evropskou radou a následně schválený volbou Evropským parlamentem je odpovědná Parlamentu

8

9 SOUDNÍ DVŮR eu nejvyšší soud Evropské unie
dbá nad jednotným výkladem evropského práva, dohlíží na dodržování evropských právních předpisů ve všech členských zemích, má pravomoc řešit právní spory mezi vládami jednotlivých členských států EU a orgány EU byl zřízen v roce 1952, sídlí v Lucemburku je složen ze 28 soudců volených na dobu 6 let (opětovné jmenování je možné) na základě dohody členských států, ze svého středu soudci volí předsedu na dobu tří let zahrnuje 3 orgány: Soudní dvůr, Tribunál a Soud pro veřejnou službu

10 EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA
spolu s národními centrálními bankami tvoří Evropský systém centrálních bank je měnovou bankou pro Eurozónu - provádí měnovou politiku osmnácti zemí Evropské unie, které jako vlastní měnu přijaly euro byla založena r. 1998, sídlí ve Frankfurtu nad Mohanem jejím hlavním cílem je cenová stabilita (tj. nízká míra inflace) je nezávislá na ostatních institucích je řízena Radou ředitelů, které předsedá prezident ECB, a Radou guvernérů – v ní zasedají členové Rady ředitelů a guvernéři centrálních bank zemí eurozóny

11 EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR vznikl na základě Bruselské smlouvy podepsané r. 1975 nezávislá organizace, která kontroluje účetnictví všech příjmů a výdajů Unie a jejích orgánů - má za úkol kontrolovat, zda finanční prostředky Unie jsou vynakládány podle správných zásad na správné účely sídlí v Lucemburku má po jednom auditorovi z každého členského státu Evropské unie – jsou jmenováni na základě jednomyslného rozhodnutí Rady ministrů po konzultaci s Evropským parlamentem, volební období je 6 let, mohou být voleni i opakovaně, auditoři pak volí prezidenta EÚD

12 PORADNÍ A FINANČNÍ INSTITUCE
HOSPODÁŘSKÝ A SOCIÁLNÍ VÝBOR – byl vytvořen r Římskými smlouvami, aby pomohl sblížit názory různých skupin ohledně společného trhu, tvoří jej 344 členů (ČR zastupuje 12 členů), kteří jsou jmenováni Radou EU na základě doporučení vlád jednotlivých členských států EU na období pěti let, členové jsou vybíráni z mnoha zájmových skupin (např. zemědělci, dopravci, živnostníci, zaměstnanci) VÝBOR REGIONŮ – svoji činnost zahájil v r. 1994, byl zřízen Maastrichtskou smlouvou, skládá ze 344 zástupců regionálních a místních samosprávných celků (12 z Česka), členy vybírá Rada Evropské unie na pět let, sídlí v Bruselu EVROPSKÁ INVESTIČNÍ BANKA – byla vytvořena v roce 1958 na základě Římských smluv, má formu akciové společnosti a jejími členy a zároveň akcionáři jsou členské státy EU, jejím hlavním účelem je poskytování dlouhodobých půjček na kapitálové investice subjektům ze soukromého i veřejného sektoru, sídlí v Lucemburku

13 Evropské agentury a další instituce
EVROPSKÁ AGENTURA PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - speciální agentura Evropské unie, která je zodpovědná za oblast životního prostředí, činnost zahájila r. 1994, sídlí v Kodani a v současnosti má 32 členských států, jejím posláním je podporovat udržitelný rozvoj v Evropě, shromažďovat, třídit a analyzovat informace týkající se životní prostředí EUROPOL - organizace patřící pod Evropskou unii, která se zabývá potíráním kriminality a prosazováním práva v oblastech praní špinavých peněz a padělání, obchodu s drogami, vozidly, lidmi a kulturními statky, dále v oblasti terorismu, přistěhovalectví a ekologické kriminality, činnost zahájil r. 1994, sídlí v Haagu EVROPSKÝ OMBUDSMAN - zabývá se stížnostmi na činnost orgánů Evropské unie, je volen Evropským parlamentem, má za úkol zabraňovat zneužití pravomocí ve všech institucích EU OLAF - Evropský úřad pro potírání korupce/pro potírání podvodů ve všech institucích EU (zejména finančních) EUROSTAT - statistický úřad EU, který je přímo podřízený Evropské komisi, jeho úkolem je předkládat statistická data na úrovni celé EU a zároveň poskytovat statistické srovnání regionů a členských států, sídlem je Lucemburk

14 Sídlo Europolu Sídlo Eurostatu Členské a spolupracující státy Evropské agentury pro životní prostředí

15 ZDROJE http://cs.wikipedia.org/wiki/EU


Stáhnout ppt "Orgány evropské unie Mgr. Michal Oblouk."

Podobné prezentace


Reklamy Google