Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

I NSTITUCE EU Kája Tóthová Iva Kociánová. I NSTITUCE EU výchozí bod a cíl má být sdílení politické odpovědnosti hlavní roli ve struktuře EU má tzv. institucionální.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "I NSTITUCE EU Kája Tóthová Iva Kociánová. I NSTITUCE EU výchozí bod a cíl má být sdílení politické odpovědnosti hlavní roli ve struktuře EU má tzv. institucionální."— Transkript prezentace:

1 I NSTITUCE EU Kája Tóthová Iva Kociánová

2 I NSTITUCE EU výchozí bod a cíl má být sdílení politické odpovědnosti hlavní roli ve struktuře EU má tzv. institucionální trojúhelník tvořený Evropskou komisí (navrhuje),Radou EU (rozhoduje) a Evropským parlamentem (doporučuje) doplněným Evropským soudním dvorem (řeší spory) pravomoci, úkoly, pravidla a postupy, kterými se musí řídit, jsou stanoveny v základních smlouvách Unie

3 E VROPSKÁ R ADA ( POZOR NA ZÁMĚNU S RADOU EVROPSKÉ UNIE, POPŘ. RADOU EVROPY ) ustanovena v r. 1974 v Paříži oficiální status jí byl udělen až Smlouvou o Evropské unii platné od roku 1993 skládá se z hlav států a předsedů vlád členských států EU, ministrů zahraničí a představitelů Evropské komise dnes vrcholný politic. orgán určující strategii dalšího vývoje Unie - určuje zásadní směřování EU (politické a ekonomické otázky) je přímo zodpovědná za oblast dvou pilířů EU: Společná zahraniční a bezpečnostní politika (druhý pilíř) Policejní a justiční spolupráce v trestních věcech (třetí pilíř) schází se přibližně čtyřikrát do roka => summity předsednictví se odvozuje od předsednictví Rady EU

4 B UDOVA J USTUS L IPSIUS V B RUSELU, KDE SE ER NEJČASTĚJI SCHÁZÍ A ZÁROVEŇ JE S ÍDLEM R ADY EU

5 R ADA EU hl. sídlo v Bruselu zastupuje zájmy člen. států na evropské úrovni nejvlivnější orgán EU (význam. pravomoci např.: společná zahraniční politika nebo policejní spolupráce, s Ev. Parlamentem schvaluje zákony) ministři vlád jednotlivých člen. zemí - společně se usnášejí na konkrétních politických krocích v oblastech svých resortů jednání probíhají v Bruselu a v Lucemburku dále tvořena Výborem stálých zástupců (zajišťují každodenní a kontinuální chod této instituce) většina rozhodování se provádí na základě kvalifikované většiny, kdy hlasy členských států mají různou váhu v závislosti na počtu obyvatel každý půlrok předsedá jiná země EU - hlavní úkoly předsedající země je organizovat setkání Rady a reprezentovat EU navenek

6 E VROPSKÁ K OMISE sídlí v Bruselu nadnárodní složka EU, výkonný orgán komisaři ("ministři") - spravují svůj resort (má asi 25 000 zaměstnanců, z toho asi 15% překladatelská služba ) každá země má jednoho komisaře, v současnosti je jich 27 současný předseda je José Manuel Barroso z Portugalska ( do 31. října 2009, kdy končí funkční období jeho i celé komise ) sleduje zájmy EU jako celku, komisaři tedy nemají přihlížet k zájmům jednotliv. zemí ejvětší pravomoc - má právo iniciovat návrhy zákonů a dohlíží na dodržování přijatých smluv vypracovává návrh rozpočtu EU a provádí kontrolu jeho plnění dále Komise zastupuje EU při mezinárodních jednáních významné pravomoci při přijímání nových členů a zajišťuje kontakty s nečlenskými státy rozhoduje na základě prosté většiny hlasů

7 B UDOVA B ERLAYMONT - S ÍDLO E VROPSKÉ KOMISE V B RUSELU

8 E VROPSKÝ P ARLAMENT zastupuje občany EU tři sídla – oficiální ve Štrasburku (se "europoslanci" scházejí jeden týden v měsíci na plenárním zasedání) - v Bruselu (mezi plenárními zasedáními se poslanci scházejí také ve dvaceti stálých výborech) - Lucemburku (sídlo předsednictva EP a generální sekretariát) od r. 1979 - jeho poslanci voleni v přímých volbách současný předseda je Hans-Geert Poettering (Němec) každý stát volí své zástupce, každých pět let má celkem 785 volených zástupců – europoslanců společně s Radou EU je základní legislativní institucí - schvalují zákony, které se dále realizují v člen. státech EU vykonává pravomoci podobné národním parlamentům člen. zemí (o zákonodárnou pravomoc se dělí s Radou) podílí se na zákonodárném procesu – příjmá návrhy Komise, navrhuje novely a vyjednává s Radou EU, schvaluje rozpočet

9 E VR. P ARLAMENT VE Š TRASBURKU A J EDNACÍ M ÍSTNOST V B RUSELU

10 E VROPSKÝ S OUDNÍ D VŮR sídlí v Lucemburku vrcholný orgán - dbá na dodržování práva uvnitř EU, Nejvyšším soudem EU. vznik 1.1. 1958 na základě Římských smluv jako společný soudní orgán tří Evropských společenství 27 soudců volených na dobu 6 let (opětovné jmenování je možné) na základě dohody členských států - každý stát navrhuje svého soudce generální advokáti – mají posoudit věc a učinit právní závěry před rozhodnutím SD --) dochází k dvojímu právnímu posouzení dané věci ve svém rozhodnutí se může ztotožnit se závěry generálního advokáta, nebo také rozhodnout zcela jinak. jeho rozhodnutí nemůže změnit žádný soud některého člen. státu

11 E VROPSKÝ S OUDNÍ D VŮR

12 E VROPSKÁ C ENTRÁLNÍ B ANKA sídlí ve Frankfurtu nad Mohanem centrální bankou zemí Eurozóny provádí měnovou politiku zemí EU (13), které jako vlastní měnu přijaly Euro hlavní cíl- cenová stabilita (=nízká míra inflace), nezávislá na ostatních institucích Úkoly ECBprovádění měnové politiky obchod s devizami správa měnových rezerv členských států Eurozóny udržování bezproblémového platebního styku schvalování vydávání papírových eurobankovek dohled nad peněžními ústavy sběr statistických dat poradní činnost Hlavními orgány ECB jsou: Výkonná rada Rada guvernérů Generální rada řízena Radou ředitelů (předsedá prezident ECB - Jean-Claude Trichet) a Radou guvernérů dalším orgánem, který ale nemá rozhodovací pravomoci, je Generální rada složená z prezidenta a viceprezidenta ECB a z guvernérů všech zemí EU (tedy i těch, které nejsou členy Eurozóny)

13 E UROTOWER - S ÍDLO ECB VE F RANKFURTU NAD M OHANEM

14 E VROPSKÁ I NVESTIČNÍ B ANKA sídlí v Lucemburku vytvořena v r. 1958 na základě Římských smluv jako finanční instituce Evropského hospodářského společenství akciová společnost - členy a zároveň akcionáři jsou členské státy EU účelem je poskytování dlouhodobých půjček na investice subjektům ze soukromého i veřejného sektoru největší úvěrová instituce roční objem půjček dosahuje hodnoty 26 miliard Euro

15 S ÍDLO EIB V L UCEMBURKU

16 E VROPSKÝ O MBDUDSMAN zabývá se stížnostmi na činnost orgánů EU zaveden Maastrichtskou smlouvou současným ombudsmanem je Nikiforos Diamandouros

17 H OSPODÁŘSKÝ A S OCIÁLNÍ V ÝBOR založen r. 1957 Římskou smlouvou -poradním orgánem, který zastupuje zaměstnavatele, odborové svazy, zemědělce, spotřebitele a další zájmové skupiny - společně tvoří „organizovanou občanskou společnost“. předkládá jejich stanoviska a chrání jejich zájmy v politických rozhovorech s Komisí, Radou a Evropským parlamentem 344 členů – počet zástupců z každé země EU přibližně odráží počet jejího obyvatelstva.Počty zástupců z jednotlivých zemí jsou následující: Francie, Itálie, Německo a Spojené království…24 Polsko a Španělsko…21 Rumunsko…15 Belgie, Bulharsko, Česká republika, Maďarsko, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko a Švédsko…12 Dánsko, Finsko, Irsko, Litva a Slovensko…9 Estonsko, Lotyšsko a Slovinsko…7 Kypr a Lucembursko…6 Malta…5 členové - nominováni vládami EU,jmenováni na čtyři roky, mohou být jmenováni znovu

18 V ÝBOR R EGIONŮ sídlí v Bruselu je konzultativní orgán EU vznikl na základě Maastrichtské smlouvy členy tvoří 344 reprezentantů regionů EU (např. starostové měst, zástupci krajů) - vybírá je Rada EUna funkční období čtyř let Smlouva z Nice požaduje, aby členové výboru byli do budoucna voleni obyvateli jednotlivých regionů (ne dosazováni Radou) a aby dostali větší politickou zodpovědnost Rada EUnebo Evropská komise může výbor požádat o vyjádření, která se týkají těchto témat: hospodářská a sociální soudržnost transevropské sítě zdravotnictví vzdělávání a kultura zaměstnanost a školení pracovníků sociální otázky životní prostředí zemědělství územní plánování

19 Ú ČETNÍ D VŮR sídlí v Lucemburku vznikl na základě smlouvy uzavřené mezi státy Evropských společenství 22. července 1975 nezávislá organizace kontroluje účetnictví všech příjmů a výdajů EU a jejích orgánů o činnosti každoročně informuje ve výroční tato zpráva je uveřejněna v úředním zpravodaji EU a je podkladem pro kontrolní činnost Evropského parlamentu podle Smlouvy z Nice má po jednom auditorovi z každého členského státu - jmenováni na základě jednomyslného rozhodnutí Rady ministrů po konzultaci s Evropským parlamentem volební období je 6 let, mohou být voleni i opakovaně Auditoři volí pak prezidenta EÚD celkový počet zaměstnanců je asi 760

20 E VROPSKÝ Ú ČETNÍ D VŮR


Stáhnout ppt "I NSTITUCE EU Kája Tóthová Iva Kociánová. I NSTITUCE EU výchozí bod a cíl má být sdílení politické odpovědnosti hlavní roli ve struktuře EU má tzv. institucionální."

Podobné prezentace


Reklamy Google