Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ŠKOLA:Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU:CZ.1.07/1.5.00/34.0434 NÁZEV PROJEKTU:Šablony – Gymnázium Tanvald ČÍSLO ŠABLONY:III/2.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ŠKOLA:Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU:CZ.1.07/1.5.00/34.0434 NÁZEV PROJEKTU:Šablony – Gymnázium Tanvald ČÍSLO ŠABLONY:III/2."— Transkript prezentace:

1 ŠKOLA:Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU:CZ.1.07/1.5.00/34.0434 NÁZEV PROJEKTU:Šablony – Gymnázium Tanvald ČÍSLO ŠABLONY:III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT AUTOR: Jan KOHOUTEK TEMATICKÁ OBLAST: Socioekonomická a regionální geografie NÁZEV DUMu: Evropská unie POŘADOVÉ ČÍSLO DUMu: 10 KÓD DUMu: JK_REG_GEO_10 DATUM TVORBY: 8.10.2012 ANOTACE (ROČNÍK): 3. ročník – DUM – obsahuje informace o Evropské unii a jejích hlavní institucích METODICKÝ POKYN:

2 Evropská unie (EU)  je politická a ekonomická unie, kterou od posledního rozšíření v roce 2007 tvoří 27 evropských států s 500 miliony obyvatel (přibližně 7,3 % světové populace) navazovala na evropský integrační proces od padesátých let  EU vznikla v roce 1993 na základě Smlouvy o Evropské unii, známější jako Maastrichtská smlouva, která navazovala na evropský integrační proces od padesátých let

3 Evropská unie (EU) jež stojí v jistém smyslu nad členskými státy, které na ni přenesly některé své svrchované pravomoci  Evropská unie jako integrační celek vykazuje zásadní rozdíly oproti mezinárodním organizacím, proto je Evropská unie specifickou organizací, jež stojí v jistém smyslu nad členskými státy, které na ni přenesly některé své svrchované pravomoci vytvoření společného trhu a hospodářské a měnové unie, podpora rozvoje a růstu hospodářství, zaměstnanosti, konkurenceschopnosti a zlepšování životní úrovně a kvality životního prostředí  Cílem EU je vytvoření společného trhu a hospodářské a měnové unie, podpora rozvoje a růstu hospodářství, zaměstnanosti, konkurenceschopnosti a zlepšování životní úrovně a kvality životního prostředí čtyři základní svobody vnitřního trhu  K zabezpečení těchto cílů slouží čtyři základní svobody vnitřního trhu: volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu

4 Evropská unie (EU) 1951 Pařížskou smlouvu  Snaha o prevenci hrůz druhé světové války, ale také jako prostředek dohledu nad dalším případným německým zbrojením, uzavřelo šest západoevropských států v dubnu 1951 Pařížskou smlouvu, která založila  Evropské společenství uhlí a oceli (ESUO) strategické suroviny té doby  Právě uhlí a ocel byly považovány za hlavní strategické suroviny té doby vzniklo Evropské hospodářské společenství (EHS) Evropské společenství pro atomovou energii (Euratom)  březnu 1957 pak tyto státy uzavřely další – tzv. Římské smlouvy, kterými vzniklo Evropské hospodářské společenství (EHS) a Evropské společenství pro atomovou energii (Euratom) se po sloučení tří společenství (ESUO, EHS a Euratom) začalo hovořit o Evropských společenstvích (ES)  Po 1. červenci 1967 se po sloučení tří společenství (ESUO, EHS a Euratom) začalo hovořit o Evropských společenstvích (ES)  Maastrichtská smlouva oficiálně zavedla pojem Evropská unie

5 Evropská unie (EU) Spojené království, Irsko a Dánsko  K Spolkové republice Německo (SRN), Francii, Itálii, Belgii, Lucembursku a Nizozemí se k 1. lednu 1973 přidalo Spojené království, Irsko a Dánsko  Řecko se připojilo v roce 1981, následováno Španělskem a Portugalskem v roce 1986  Roku 1995 se členy staly dosud neutrální Finsko, Rakousko a Švédsko  V květnu 2004 bylo přijato 10 zemí: Česko, Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovensko a Slovinsko  Od ledna 2007 jsou členy Rumunsko a Bulharsko

6 Možné rozšíření EU

7 Evropské instituce  Základním principem fungování Evropské unie je sdílení pravomocí, které byly dříve v kompetenci jednotlivých členských států  Za tímto účelem vznikly společné instituce  Jádro institucionálního rámce tvoří sedm orgánů Evropské unie, které jsou vyjmenovány v čl. 13 Smlouvy o Evropské unii  Jedná se o Evropský parlament, Evropskou radu, Radu Evropské unie, Evropskou komisi, Soudní dvůr Evropské unie, Evropskou centrální banku a o Účetní dvůr  Kromě toho existují poradní a další instituce

8 Evropský parlament  Základní rámec činnosti Evropského parlamentu (EP) je vymezen v ustanovení čl. 14 Smlouvy o Evropské unii  Evropský parlament je vymezen jako subjekt, jenž vykonává - společně s Radou – legislativní, rozpočtovou funkci  Evropský parlament je vymezen jako subjekt, jenž vykonává - společně s Radou – legislativní, rozpočtovou a kontrolní funkci  Skládá se ze zástupců občanů Unie  Nejvyšší možný počet členů EP je 751, nepočítaje předsedu  Členové EP jsou voleni na pětileté volební období ve všeobecných, přímých, tajných a svobodných volbách

9 Jednací místnost v budově EP v Bruselu

10 Evropská rada  často zaměňována s Radou Evropské unie, popř. Radou Evropy  se schází přibližně třikrát do roka, skládá se z hlav států a předsedů vlád členských států EU a předsedy Evropské komise  Rozhoduje o nejzávažnějších politických a ekonomických otázkách a vymezuje směry, kterými se má Unie ubírat  Evropská rada rozhoduje na základě jednomyslnosti  Lisabonská smlouva zřídila stálého předsedu Evropské rady, který je volen na 2,5 roku (od 1. 12. 2009 Herman Van Rompuy)

11 Rada Evropské unie  (dříve Rada ministrů) zastupuje zájmy členských států  Její hlavní pravomocí je společně s Evropským parlamentem přijímání legislativy  Rada jedná v různých složeních  Nejvyšší úrovní je Rada složená z ministrů jednotlivých států, kteří se schází podle potřeby  Rada rozhoduje buď jednomyslně, kvalifikovanou nebo prostou většinou hlasů  Většina rozhodování se provádí na základě kvalifikované většiny, kdy hlasy členských států mají různou váhu v závislosti na počtu obyvatel  Každý půlrok předsedá Radě jiná země EU

12 Evropská komise  sleduje zájmy Evropské unie jako celku  Komisaři nesmějí přihlížet k zájmům jednotlivých zemí  Komise má výlučné právo iniciovat návrhy legislativy a dohlíží na dodržování zakládacích smluv EU  Vypracovává návrh rozpočtu EU a provádí kontrolu jeho plnění  Dále Komise zastupuje EU při mezinárodních jednáních a má právo sjednávat s třetími státy dohody  Na základě Smlouvy z Nice má každá země jednoho komisaře, v současnosti je jich tedy 27  Od roku 2014 smlouvy předpokládají snížení počtu komisařů na 2/3 počtu členských států a zavedení systému rotace  Evropská komise rozhoduje na základě prosté většiny hlasů Sídlo má v Bruselu José Manuel Durão Barroso, předseda komise

13

14 Další instituce EU  Soudní dvůr Evropské unie dbá nad jednotným výkladem evropského práva - má sídlo v Lucemburku  Evropská centrální banka (Frankfurt nad Mohanem), která spolu s národními centrálními bankami tvoří Evropský systém centrálních bank, je měnovou bankou pro Eurozónu  Hospodářský a sociální výbor a Výbor regionů jsou poradní a konzultativní orgány Evropské unie  V některých předepsaných případech je jejich konzultace povinná  Evropská investiční banka poskytuje veřejným i soukromým subjektům dlouhodobé půjčky na kapitálové investice (Lucemburk)  Evropský investiční fond pomáhá s rozšiřováním transevropských infrastruktur a poskytuje záruky na půjčky malým a středním podnikům (Lucemburku)  Evropský ombudsman se zabývá stížnostmi na činnosti orgánů a institucí EU (Štrasburk)

15 Evropská měnová unie (EMU)  Sedmnáct zemí EU (Belgie, Estonsko, Finsko, Fra ncie, Irsko, Itálie, Kypr, Lucem bursko, Malta, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko,Řecko, Slovensko, Slovinsko a Španělsko) je navíc členy eurozóny, což znamená, že na jejich území platí společná měna euro

16 Použité zdroje a literatura Literatura: Kašparovský, K. (1999): Zeměpis I v kostce. Havlíčkův Brod: Fragment. Toušek, V. et al. (2008): Ekonomická a sociální geografie. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. Internetové zdroje: http://cs.wikipedia.org/wiki/Instituce_Evropsk%C3%A9_unie http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsk%C3%A1_unie http://cs.wikipedia.org/wiki/Euro

17 Použité zdroje a literatura Obrazové materiály: WL. wikipedie [online]. [cit. 8.10.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:European-parliament-brussels-inside.JPG http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:European-parliament-brussels-inside.JPG FLICKR. wikipedie [online]. [cit. 8.10.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Familiefoto_europese_raad_2011.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Familiefoto_europese_raad_2011.jpg D'AIR, Besoin. wikipedie [online]. [cit. 8.10.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Jos%C3%A9_Manuel_Barroso_MEDEF_2.jp g http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Jos%C3%A9_Manuel_Barroso_MEDEF_2.jp g GLENTAMARA. wikipedie [online]. [cit. 8.10.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Eurozone.svg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Eurozone.svg KOLJA21. wikipedie [online]. [cit. 17.5.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:EU27-further_enlargement_map.svg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:EU27-further_enlargement_map.svg


Stáhnout ppt "ŠKOLA:Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU:CZ.1.07/1.5.00/34.0434 NÁZEV PROJEKTU:Šablony – Gymnázium Tanvald ČÍSLO ŠABLONY:III/2."

Podobné prezentace


Reklamy Google