Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

INSTITUCE EVROPSKÉ UNIE

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "INSTITUCE EVROPSKÉ UNIE"— Transkript prezentace:

1 INSTITUCE EVROPSKÉ UNIE
Evropský parlament Evropská komise Evropská rada Rada Evropské unie Evropský soudní dvůr Evropský účetní dvůr Hospodářský a sociální výbor Výbor regionů Evropská investiční banka Evropská centrální banka Evropský ombudsman

2 INSTITUCIONÁLNÍ ROVNOVÁHA
Zásada institucionální rovnováhy = každá instituce jedná v souladu se svěřenými pravomocemi. Žádná instituce nesmí zasahovat do pravomocí instituce jiné. Sdílení politické odpovědnosti: Komise navrhuje, EP doporučuje, Rada EU rozhoduje, Soudní dvůr rozhoduje spory, Evropská rada stimuluje, Evropský účetní dvůr kontroluje finance, Evropská investiční banka podporuje, Hospodářský a sociální výbor diskutuje, Výbor regionů reprezentuje zájmy regionů, Evropský ombudsman dozírá a ECB pečuje o cenovou stabilitu.

3 SMLOUVA Z NICE Schválena na zasedání Evropské rady v Nice dne 11. prosince 2000. Ratifikována členskými státy, tj. vstoupila v platnost dne 1. února 2003. Většina ustanovení platí do roku 2009. Touto smlouvou byla završena mezivládní konference, jejímž cílem bylo nastavit fungování evropských institucí tak, aby byly připraveny na vstup nových členských států. Smlouva doplnila ostatní smlouvy a otevřela cestu k první velké institucionální reformě v rámci integračního procesu.

4 SMLOUVA Z NICE – HLAVNÍ ZMĚNY
Složení a omezení rozsahu Evropské komise. Rozšíření možností pro hlasování kvalifikovanou většinou do dalších oblastí. Nové rozdělení vážení hlasů v Radě EU. Zajištění větší flexibility pro zpřesněná ujednání o spolupráci. Zjednodušení smluv, definování pravomocí, začlenění Charty základních práv a role národních parlamentů. Deklarace o budoucnosti Unie – stanovení dalších kroků k prohloubení institucionálních reforem.

5 Rozhodování v Evropské unii
Evropská komise, Evropský parlament, Rada Evropské unie

6 RADA EU Obecné záležitosti a vnější vztahy
Hospodářství a finance (ECOFIN) Spravedlnost a vnitřní věci Zaměstnanost, sociální politika, zdraví a ochrana spotřebitele Konkurenceschopnost Doprava, telekomunikace a energie Zemědělství a rybolov Životní prostředí Vzdělávání, mládež a kultura

7 ÚKOLY RADY EU Schvalovat evropské právní předpisy
Koordinovat hlavní směry hospodářské politiky členských států.   Uzavírat mezinárodní smlouvy mezi EU a dalšími zeměmi nebo mezinárodními organizacemi. Spolu s Evropským parlamentem schvalovat rozpočet EU. Rozvíjet společnou zahraniční a bezpečnostní politiku Koordinovat spolupráci vnitrostátních soudů a policejních složek v trestních věcech

8 COREPER V Bruselu má každý členský stát EU stálou skupinu delegátů, zastupujících zájmy svých zemí v EU(vedoucím je „stálý zástupce“). "stálí zástupci" se každý týden scházejí v rámci Výboru stálých zástupců (COREPER). Úkolem tohoto výboru je připravovat práci Rady(kromě otázek zemědělství-speciální výbor COREPER je ve své činnosti podporován řadou pracovních skupin, které tvoří úředníci národních administrativ.

9 Předsednictví Rady Mění se v šestiměsíčních intervalech.
Každá země tedy po dobu 6 měsíců zodpovídá za program jednání Rady. Předsednictví je podporováno generálním sekretariátem, který připravuje a zajišťuje hladké fungování práce Rady na všech úrovních.

10 Hlasování v Radě Nejčastěji dochází k hlasování tzv.“kvalifikovanou většinou“ - návrh může být přijat jen za podpory určitého minimálního počtu hlasů. V citlivých oblastech však musejí být rozhodnutí přijata jednomyslně. Česká republika spolu s Belgií, Řeckem, Maďarskem a Portugalskem disponuje 12 hlasy.

11 Předsednictví ČR v Radě EU
„Evropa bez bariér“. RNDr. Alexandr Vondra místopředseda vlády pro evropské záležitosti Rozpočet: 700 mil. Kč pro rok 2008 a 1 mld. Kč pro rok 2009 Francie (červenec - prosinec 2008) Česká republika (leden - červen 2009) Švédsko (červenec - prosinec 2009) 

12 SOUDNÍ DVŮR řízení o předběžné otázce; řízení o porušení Smlouvy;
řízení o prohlášení neplatnosti; řízení o nečinnosti.       

13 Evropský soudní dvůr Byl založen v roce 1952 Pařížskou smlouvou.
Jeho úkolem je zajišťovat, že legislativa EU je interpretována a uplatňována ve všech členských státech stejně. Soudní dvůr se skládá z jednoho soudce z každého členského státu. V zájmu efektivnosti však bude Soudní dvůr moci zasedat i jako "velký senát” složený pouze ze 13 soudců 1989 zřízen "Soud prvního stupně„- z důvodu velkého množství řešených případů.

14 Jak funguje ESD V první fázi po předložení písemných podkladů zúčastněných stran sestaví přidělený soudce zprávu. Na základě zprávy učiní generální advokát vlastní závěry. Soudce vezme závěry v úvahu a sestaví návrh rozsudku. Ve druhé fázi dochází k veřejnému slyšení na jehož základě dojde k rozhodnutí soudu hlasováním.

15 Evropské právo Je základem Evropské intergace
Jedná se o nezávislý právní systém, který je nadřazen právním systémům jednotlivých států. Společné právo má tři oblasti, které se ale navzájem prolínají: Primární právo Sekundární právo Judikatura (výkon soudní moci, souzení).

16 Primární právo Sestává především ze smluv, ale i dalších úmluv.
Dohody uzavřené mezi vládami členských zemí Musí být ratifikovány parlamenty členských států Upravují legislativní, exekutivní a judikativní postupy společného práva EU

17 Sekundární právo Předpisy (nařízení) – jsou bezprostředně platné a ve všech členských zemích právně závazné, aniž by k tomu byly potřebné, nebo vyhrazené, jakékoliv kroky na národní úrovni Směrnice - zavazují členské země dosáhnout určitých cílů během určené doby, přičemž národní instituce mohou určit prostředky, jak jich dosáhnout, směrnice musí být převedeny do práva jednotlivých členů Rozhodnutí a usnesení - jsou pro příjemce závazná, nevyžadují, nepředpokládají žádné další kroky na národní úrovni, aby vešly v platnost. Doporučení a stanoviska – která nejsou závazná.

18 Judikatura Vykonávání soudní pravomoci EU, obsahuje rozsudky Evropského soudního dvora, Soudu první instance, ve sporech, které jsou jim předloženy Komisí, soudy členských států, organizacemi nebo jednotlivci.

19 ÚČETNÍ DVŮR 1975 Lucemburg Kontrolovat rozpočet EU - řádné rozpočtové hospodaření Záruka efektivního a otevřeného fungování systému EU

20 Evropský hospodářský a sociální výbor
PORADNÍ ORGÁNY Evropský hospodářský a sociální výbor Zastupuje zaměstnavatele, odborové svazy, zemědělce, spotřebitele a další zájmové skupiny Předkládá jejich stanoviska a chrání jejich zájmy v politických rozhovorech s Komisí, Radou a Evropským parlamentem Výbor regionů -orgánem složeným ze zástupců evropských regionálních a místních úřadů - konzultace: rozhodnutí EU v otázkách místní a regionální správy, jako je regionální politika, životní prostředí, vzdělávání a doprava

21 Interinstitucionální orgány
Úřad pro úřední tisky Úřad pro výběr personálu Evropských společenství (EPSO) ADMINISTRATORS IN THE FIELD OF TRANSLATION EPSO/AD/118/08 - CZECH (CS) Evropská správní škola


Stáhnout ppt "INSTITUCE EVROPSKÉ UNIE"

Podobné prezentace


Reklamy Google