Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Regionální věda 3 případová studie 5RE904 Regionální věda Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Název projektu: Kvalitní vzdělání.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Regionální věda 3 případová studie 5RE904 Regionální věda Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Název projektu: Kvalitní vzdělání."— Transkript prezentace:

1 Regionální věda 3 případová studie 5RE904 Regionální věda Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

2 Optimalizace právního a ekonomického prostředí pro rozvoj a zvýšení efektivnosti výkonu územní veřejné správy Určení typů elementární mikroregionální struktury vhodné pro optimalizaci výkonu veřejné správy podle konkrétních vlastností sídelní sítě V České republice je vyvinuta dvoustupňová mikroregionální organizace: mikroregiony 1. a 2. stupně, vzácně se objevují tři stupně. Vztahy mezi bydlištěm, pracovištěm a komplexem základních služeb jsou na mikroregionální úrovni zcela dominantní. Mikroregiony se mohou stát velmi vhodným základním podkladem při stanovování jakékoliv nové územně správní struktury nižšího stupně. Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

3 Pro určení typů elementární mikroregionální struktury vhodné pro optimalizaci výkonu veřejné správy mají do určité míry inspirativní charakter následující kritéria: přiměřené reflektování historických a historickogeografických aspektů, zohlednění fyzickogeografických charakteristik (jde o přírodní bariéry, reliéf, průběh vodních toků, lesní komplexy apod.), zejména regionální, politické, kulturní a sociální vztahy v území v jejich historicky podmíněné souvislosti s určitými "přirozenými" centry a jejich mikroregiony. Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

4 Poznámky k určení typů elementární mikroregionální struktury vhodné pro optimalizaci výkonu veřejné správy: Při hodnocení vhodnosti územně podmíněných zařízení a jejich územních obvodů pro určení typů elementární mikroregionální struktury této studie) byly vzaty do úvahy obce pověřené státní správou (II. stupně), obvodní oddělení policie, stavební úřady, matriky, finanční úřady, úřady práce (včetně jejich detašovaných pracovišť) a kontaktní místa státní sociální podpory. Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

5 Přenesená působnost obcí je dekoncentrovaná státní správa svěřená obcím, přičemž se rozlišují tři stupně přenesené působnosti: Na místní úrovni vykonávají působnost matriky a v podstatě tvoří velmi specifickou avšak nejnižší hierarchickou úroveň. Na místní úrovni rovněž působí stavební úřady, které již představují nejnižší mikroregionální úroveň s mnohdy nevhodně stanovenými územními obvody. Mezi stanovenou tzv. místní úrovní přenesené působnosti a přenesenou působností II. stupně (pověřenými obecními úřady) je výrazný hierarchický skok. Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

6 Z rozborů vyplývá, že jako nevhodné pro určení elementární mikroregionální úrovně pro výkon veřejné správy se jeví obce s rozšířenou působností (přenesená působnost III. stupně), finanční úřady, úřady práce, kontaktní místa státní sociální podpory a do určité míry i obvodní oddělení policie. Rovněž matriky jsou pro naše účely nevyhovující, zejména pro jejich vysokou četnost a lokalizaci ve značném počtu obcí, a to i poměrně malých. Do určité míry lze akceptovat počet, nikoliv však lokalizaci, stavebních úřadů. Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

7 Na základě analýzy lze konstatovat, že všechny pověřené obecní úřady (II. stupně) a část obecních úřadů, které vykonávají působnost stavebního úřadu, mohou sloužit po určité korekci (i příp. doplnění) jako základ vyššího stupně elementární mikroregionální struktury pro optimalizaci výkonu veřejné správy. Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

8 Současný stav správní struktury v ČR je do značné míry dán sídelními poměry. Vysoká hustota obcí jako správních celků je do značné míry dána vysokou hustotou relativně malých a blízko sebe ležících sídel na většině území ČR. Z této skutečnosti vyplývá nezbytnost mimořádně citlivého přístupu k otázkám typologie elementární mikroregionální struktury vhodné pro optimalizaci výkonu veřejné správy. Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

9 Vazba sídelní a správní struktury je spojena s potřebou zachování identity sídel i ve správním směru (i na úrovni subobecní). Vytváření elementární mikroregionální struktury musí, pokud se má vztahovat k záležitostem veřejné správy, splňovat určitá kritéria na celém území ČR. Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

10 Vytváření elementární mikroregionální struktury v záležitostech veřejné správy bude zřejmě možné realizovat ve dvou úrovních. Vyšší úroveň představují města a jejich spádové obvody, v takovém případě by zřejmě existovala značná diferenciace ve velikosti územních obvodů Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

11 Nižší elementární mikroregionální struktura by mohla představovat takové územní obvody, ve kterých by bez problémů mohly být vykonávány základní funkce samosprávy, popř. menší okruh dalších funkcí. V tomto případě by mohla být jádrem spolupráce i větší obec řádově s 1-2 tisíci obyvateli, přičemž velikost celého územního obvodu by se pohybovalamezi dvěma a pěti tisíci obyvatel. Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

12 Současné poznatky empirické povahy i dílčí analýzy ukazují, že vyšší stupeň elementární mikroregionální struktury by se mohl realizovat řádově v 600 – 700 jednotkách, řádově tedy v úrovni odpovídající dnešním stavebním úřadům, ovšem v odlišných územních obvodech. Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

13 Zásadní otázkou nepochybně je, v jakém územním rozsahu mají být uvažované typy elementární mikroregionální struktury vhodné pro optimalizaci výkonu veřejné správy vymezeny, přičemž tyto struktury musí být koncipovány podle konkrétních vlastností sídelní struktury. Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

14 Při určení typů elementární mikroregionální struktury vhodné pro optimalizaci výkonu veřejné správy jsme se snažili o přiměřené respektování fyzickogeografických charakteristik (jako přírodních bariér, reliéfu, průběhu vodních toků, lesních komplexů apod.), historických a historickogeografických aspektů a dále mikroregionálních, kulturních a sociálních vztahů v území. S tím souvisí i zohlednění historicky podmíněných vztahů v sídelním systému, to znamená "přirozených" center a jejich mikroregionů. K tomu přistoupila jako další kritérium populační velikost obce, kterou považujeme za jeden ze základních atributů oprávněnosti jejího ustanovení jako centra elementární mikroregionální struktury vhodné pro optimalizaci výkonu veřejné správy. Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

15 Návrh optimální územní struktury pro základní sdružování při výkonu veřejné správy (návrh optimální struktury za území celé ČR) Při vytváření elementární mikroregionální struktury v záležitostech veřejné správy jsme se zaměřili na vyšší ze dvou uvažovaných úrovní, a to vyšší úroveň. Vyšší úroveň představují města a jejich přirozené spádové obvody. Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

16 Na základě stanovených kritérií bylo do vyššího stupně elementární mikroregionální struktury zařazeno 603 obcí (bez Prahy), přičemž z tohoto počtu 67 obcí nemá stavební úřad. Celkem 80 obcí se stavebním úřadem nebylo do této úrovně zařazeno. Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

17

18

19 Děkuji za pozornost Děkuji za pozornost Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102


Stáhnout ppt "Regionální věda 3 případová studie 5RE904 Regionální věda Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Název projektu: Kvalitní vzdělání."

Podobné prezentace


Reklamy Google