Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přehledný sumář spotřebitelských práv občanů EU Milan Tomeš FPR ZČU Plzeň 10/12/2013 Tato prezentace vyjadřuje pouze názory autora a Komise neodpovídá.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přehledný sumář spotřebitelských práv občanů EU Milan Tomeš FPR ZČU Plzeň 10/12/2013 Tato prezentace vyjadřuje pouze názory autora a Komise neodpovídá."— Transkript prezentace:

1 Přehledný sumář spotřebitelských práv občanů EU Milan Tomeš FPR ZČU Plzeň 10/12/2013 Tato prezentace vyjadřuje pouze názory autora a Komise neodpovídá za použití informací, jež tato prezentace obsahuje AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EU JAKO PROJEKT č. COMM/PRG/008-1 V RÁMCI „AKCE NA PODPORU INFORMOVANOSTI A DISKUSE O EVROPSKÉM ROKU OBČANŮ 2013“

2 Motto When you buy a product or service in the EU you should know that you have certain rights Zakoupíte-li zboží nebo službu na území EU, měli byste vědět, že Vám náleží určitá práva Tato prezentace vyjadřuje pouze názory autora a Komise neodpovídá za použití informací, jež tato prezentace obsahuje

3 Obsah Cíle EU Východiska Právní úprava Instituce Postavení spotřebitele Přehled práv Webové odkazy Problémy ČR Tato prezentace vyjadřuje pouze názory autora a Komise neodpovídá za použití informací, jež tato prezentace obsahuje

4 Cíle EU Aktuální spotřebitelská strategie byla Evropskou komisí schválena dne 13 března 2007 pro období 2007-2013. Priority strategie: –Zvýšení důvěry spotřebitelů ve vnitřní trh –zlepšení obchodní soutěže –vytvoření jednotného regulačního prostředí efektivně chránícího spotřebitele –Posílení postavení spotřebitele za pomoci cíleného vzdělávání –Aktivní podpora evropských spotřebitelských organizací a jejich zapojení do tvorby spotřebitelské politiky. –Zajištění zapojení spotřebitelských zájmů do všech evropských agend. –Propojení spotřebitelských politik členských států. –Sběr spotřebitelsky významných dat pro potřeby tvorby legislativy a jiných aktivit. Tato prezentace vyjadřuje pouze názory autora a Komise neodpovídá za použití informací, jež tato prezentace obsahuje

5 Cíle EU Evropské právo chrání spotřebitele před nevýhodnými smlouvami, zajišťuje přiměřenou kvalitu zboží a poskytuje nápravu v případě zjištění nedostatků. Spotřebitelské a obchodní právo zahrnuje veškeré oblasti, které jsou zásadní pro ochranu ekonomických zájmů spotřebitelů. Vedle nekalých obchodních praktik a klamavé reklamy je zaměřeno například na záruky a klamavé smluvní podmínky. Jsou stanoveny předpisy pro smluvní včetně pravidle pro maloobchodní prodej. Evropské právo zahrnuje i úpravu finančních služeb. Odpovědnost za efektivní vymáhání evropského spotřebitelského práva nesou národní úřady. http://ec.europa.eu/consumers/rights/index_en.htm Tato prezentace vyjadřuje pouze názory autora a Komise neodpovídá za použití informací, jež tato prezentace obsahuje

6 VÝCHODISKA EU Evropská komise nezasahuje do individuálních sporů mezi spotřebitelem a obchodníkem, to činí národní úřady, spotřebitelské organizace a Síť evrospkých spotřebitelských center. Při nákupu zboží nebo služeb uvnitř členské země jsou příslušné k ochraně národní úřady. Při nákupu zboží nebo služeb jiné než domovské členské země je příslušné k ochraně Evropské spotřebitelské centrum v domovské členské zemi. Ochranu mohou poskytovat také spotřebitelské organizace nebo také Europe Direct.Europe Direct Ochrana spotřebitele sdílená pravomoc Unie –Čl. 4 odst. 2 písm. g) Smlouvy o fungování EU Tato prezentace vyjadřuje pouze názory autora a Komise neodpovídá za použití informací, jež tato prezentace obsahuje

7 Právní úprava v ČR Zákon o ochraně spotřebitele 634/1992 Sb. Občanský zákoník č. 99/1963 Sb.; Nový Občanský zákoník č. 89/2012 Sb. Obchodní zákoník č. 513/1991 Sb. Trestní zákoník č. 40/2009 Sb. Živnostenský zákon Zákon volném pohybu služeb č. 222/2009 Sb Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku č. 59/1998 Sb., Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách Zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním č. 97/1963 Zákon o mezinárodním právu soukromém č. 91/2012 Zákon o České obchodní inspekci, č. 64/1986 Sb. Tato prezentace vyjadřuje pouze názory autora a Komise neodpovídá za použití informací, jež tato prezentace obsahuje

8 Zákon o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. poctivost prodeje zákaz nekalých obchodních praktik zákaz diskriminace spotřebitele informační povinnost o vlastnosti a způsobu použití výrobků řádné označení provozovny řádná informace o uplatňování reklamace spotřebitelem formálně správný průběh reklamačního řízení Tato prezentace vyjadřuje pouze názory autora a Komise neodpovídá za použití informací, jež tato prezentace obsahuje

9 Občanský zákoník č. 99/1963 Sb. spotřebitelské smlouvy úprava odpovědnosti za vady Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách proces sjednávání ceny a způsob označování zboží cenami Zákon č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku odpovědnost výrobce v případě, kdy v důsledku vady výrobku došlo ke škodě na zdraví, k usmrcení nebo ke škodě na jiné věci Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků Nebezpečné výrobky je spotřebitel oprávněn vrátit zpět na náklady výrobce či distributora Tato prezentace vyjadřuje pouze názory autora a Komise neodpovídá za použití informací, jež tato prezentace obsahuje

10 Primární právo EU Článek 169 SFEU 1.K podpoře zájmů spotřebitelů a k zajištění vysoké úrovně ochrany spotřebitele přispívá Unie k ochraně zdraví, bezpečnosti a hospodářských zájmů spotřebitelů, jakož i k podpoře jejich práva na informace, vzdělávání a práva sdružovat se k ochraně svých zájmů. 2.Unie přispívá k dosažení cílů uvedených v odstavci 1 prostřednictvím: a) opatření přijatých podle článku 114 v souvislosti s vytvářením vnitřního trhu; b) opatření, která podporují, doplňují a sledují politiku členských států. 3. Evropský parlament a Rada řádným legislativním postupem po konzultaci s Hospodářským a sociálním výborem přijímají opatření uvedená v odst. 2 b). 4.Opatření přijatá podle odstavce 3 nebrání členskému státu zachovávat nebo zavádět přísnější ochranná opatření. Tato opatření musí být slučitelná se Smlouvami. Jsou oznamována Komisi. Článek 38 Charty základních práv EU Vysoká úroveň ochrany spotřebitele je zaručena politikou Unie Tato prezentace vyjadřuje pouze názory autora a Komise neodpovídá za použití informací, jež tato prezentace obsahuje

11 Sekundární právo EU Směrnice Rady 93/13/EHS o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 1999/44/ES o některých aspektech prodeje spotřebního zboží a záruk na toto zboží Nařízení EP a Rady (ES) č. 261/2004 o společných pravidlech náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů Směrnice EP a Rady 2005/29/ES o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu Směrnice EP a Rady 2006/123/ES o službách na vnitřním trhu Směrnice EP a Rady 2008/48/ES o smlouvách o spotřebitelském úvěru Směrnice EP a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů Tato prezentace vyjadřuje pouze názory autora a Komise neodpovídá za použití informací, jež tato prezentace obsahuje

12 Sekundární právo EU Rozhodnutí EP a Rady č. 1926/2006/ES, kterým se zavádí akční program Společenství v oblasti spotřebitelské politiky (2007–2013) Sdělení Komise „Strategie spotřebitelské politiky EU 2007–2013“ (KOM(2007) 99 v konečném znění - nebylo zveřejněno v Úředním věstníku) Sdělení Komise ze 7. května 2002 „Spotřebitelská strategie 2000-2006" [COM (2002) 208 final – Úřední věstník EU C137/2 ze dne 08.06.2002] Rozhodnutí č. 20/2004/ES EP a Rady ze dne 8 prosince 2003 zavádějící obecný rámec pro financování unijních činností na podporu spotřebitelské politiky pro roky 2004 to 2007 Tato prezentace vyjadřuje pouze názory autora a Komise neodpovídá za použití informací, jež tato prezentace obsahuje

13 Instituce ČR Soudy Živnostenský úřad Česká obchodní inspekce Státní zemědělská a potravinářská inspekce Český telekomunikační úřad Energetický regulační úřad Státní energetické inspekce Policie ČR Finanční úřad Celní správa Státní zastupitelství Spotřebitelský ombudsman při živnostenských úřadech Veřejný ochránce práv Hygienické stanice (ksrzis) Tato prezentace vyjadřuje pouze názory autora a Komise neodpovídá za použití informací, jež tato prezentace obsahuje

14 Instituce EU Neven MIMICA –Evropský komisař pro spotřebitelskou politiku European Consumer Centres Network –Evropské spotřebitelské centrum při České obchodní inspekci Tato prezentace vyjadřuje pouze názory autora a Komise neodpovídá za použití informací, jež tato prezentace obsahuje

15 Práva spotřebitele Spotřebitel – chráněné postavení –Zvláštní režim informace –Zvláštní smluvní podmínky Spotřebitel – prostředky ochrany –Obrana Individuální –Vlastní aktivita Zásah veřejné moci –Informační –Preventivní –Represivní Tato prezentace vyjadřuje pouze názory autora a Komise neodpovídá za použití informací, jež tato prezentace obsahuje

16 Spotřebitel v EU Zakoupíte-li zboží nebo službu na území EU spotřebitel –fyzická osoba, která ve smlouvách jedná za účelem, který nelze považovat za její obchodní nebo výrobní činnosti nebo povolání Tato prezentace vyjadřuje pouze názory autora a Komise neodpovídá za použití informací, jež tato prezentace obsahuje

17 Webové odkazy www.evropskyspotrebitel.cz/ www.coi.cz/ snzr.ksrzis.cz/snzr/rrh/ www.dtest.cz www.konzument.cz www.obcanskeporadny.cz www.generation-europe.cz www.spotrebitel.net www.sos-msk.cz www.asociace-sos.cz www.spotrebitele.org ec.europa.eu/commission_2010-2014/mimica/ news/2013/07/ 26072013_en.htm europa.eu/pol/cons/index_cs.htm Tato prezentace vyjadřuje pouze názory autora a Komise neodpovídá za použití informací, jež tato prezentace obsahuje

18 Problémy ČR Malá informovanost Roztříštěná právní úprava Malý důraz státu na vzdělávání Institucionálně konkurenční prostředí Malé právní povědomí Složitost problematiky Tradiční očekávání zásahu státu Malé sebevědomí spotřebitelů Obava z konfliktu Tato prezentace vyjadřuje pouze názory autora a Komise neodpovídá za použití informací, jež tato prezentace obsahuje

19 Děkuji Vám za pozornost AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EU JAKO PROJEKT č. COMM/PRG/008-1 V RÁMCI „AKCE NA PODPORU INFORMOVANOSTI A DISKUSE O EVROPSKÉM ROKU OBČANŮ 2013“ Tato prezentace vyjadřuje pouze názory autora a Komise neodpovídá za použití informací, jež tato prezentace obsahuje


Stáhnout ppt "Přehledný sumář spotřebitelských práv občanů EU Milan Tomeš FPR ZČU Plzeň 10/12/2013 Tato prezentace vyjadřuje pouze názory autora a Komise neodpovídá."

Podobné prezentace


Reklamy Google