Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SPOTŘEBITEL A JEHO PRÁVNÍ OCHRANA

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SPOTŘEBITEL A JEHO PRÁVNÍ OCHRANA"— Transkript prezentace:

1 SPOTŘEBITEL A JEHO PRÁVNÍ OCHRANA
ZÁKLADY PRÁVNÍ GRAMOTNOSTI II. JUDr. Simona Corradiniová SPOTŘEBITEL A JEHO PRÁVNÍ OCHRANA

2 PRÁVO NA OCHRANU SPOTŘEBITELE
zaměřuje se na vztahy, které vznikají mezi podnikateli na straně jedné (prodejci, výrobci, poskytovatelé služeb) a soukromými osobami jako konečnými odběrateli (zákazníky) na straně druhé právo dává slabší skupině – spotřebitelům – jistá práva, kterých se spotřebitelé nemohou vzdát právo dává silnější skupině – podnikatelům – řadu zákazů a příkazů, jak se mají ve vztahu ke spotřebiteli chovat § 55/1 ObčZ: Smluvní ujednání spotřebitelských smluv se nemohou odchýlit od zákona v neprospěch spotřebitele. Spotřebitel se zejména nemůže vzdát práv, které mu zákon poskytuje, nebo jinak zhoršit své smluvní postavení. JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

3 PRAMENY SPOTŘEBITELSKÉHO PRÁVA
zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník zejm. § 51a a následující (spotřebitelské smlouvy, smlouvy o finančních službách uzavíraných na dálku, zakázaná smluvní ujednání, informace poskytované spotřebiteli při uzavření smlouvy, právo na odstoupení spotřebitele od smlouvy atd.) zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele definice řady pojmů spotřebitelského práva, povinností podnikatelů při prodeji výrobků a poskytování služeb, popis klamavé a agresivní obchodní praktiky, definice úkolů orgánů veřejné moci atd. další zákony č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

4 POJEM SPOTŘEBITELE koncový uživatel služby nebo výrobku
každá fyzická osoba, která nakupuje výrobky nebo která odebírá nějaké služby, a to za jiným účelem, než je podnikání s takovými výrobky nebo službami spotřebitel při odebírání služeb nebo koupi výrobků nesmí jednat v rámci své obchodní nebo podnikatelské činnosti JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

5 KOMU JE ULOŽENA POVINNOST DBÁT OCHRANY SPOTŘEBITELE
podnikatelé, kteří spotřebiteli nebo pro spotřebitele zhotovují výrobky (výrobci); prodávají výrobky - vlastní nebo cizí (prodejci, dodavatelé); poskytují služby (poskytovatelé služeb) JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

6 SPOTŘEBITELSKÉ SMLOUVY A JEJICH ZVLÁŠTNOSTI
spotřebitelské smlouvy nejsou zvláštní typy smluv spotřebitelský charakter smluv je dán povahou smluvních stran a povahou zájmů, které se smlouvami ošetřují smluvní strany mají omezenou smluvní volnost - zákon spotřebiteli přiznává minimální práva a minimální ochranu v nejasnostech platí výklad, který je výhodnější pro spotřebitele JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

7 HLAVNÍ TYPY SPOTŘEBITELSKÝCH SMLUV
neexistuje uzavřený seznam smluv, které by byly vždy a za všech okolností smlouvami spotřebitelskými některé typy smluv jsou v praxi pravidelně spotřebitelské: smlouva kupní, smlouva o dílo, smlouva o ubytování, smlouva o přepravě osob, smlouva o nájmu, cestovní smlouva a řada dalších v praxi mohou vznikat nové „typy“ smluv spotřebitelského charakteru JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

8 CO NESMÍ SPOTŘEBITELSKÉ SMLOUVY OBSAHOVAT
spotřebitelské smlouvy nesmí v zájmu ochrany spotřebitele obsahovat nepřípustná smluvní ujednání § 56 občanského zákoníku obecná klauzule spotřebitelské smlouvy nesmí obsahovat ujednání, která v rozporu s dobrou vírou spotřebitele zakládají k újmě spotřebitele značnou nerovnováhu v právech a povinnostech stran. typické příklady podnikatel zcela vyloučí nebo omezí práva spotřebitele z titulu odpovědnosti za vady nebo odpovědnosti za škodu; podnikatel může odstoupit od smlouvy kdykoliv a spotřebitel ne; kdy podnikatel může jednostranně zvyšovat cenu zboží nebo služby, a spotřebitel v takovém případě nemůže od smlouvy odstoupit JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

9 JE SPOTŘEBITEL CHRÁNĚN BEZMEZNĚ?
ochrana spotřebitele není neomezená a spotřebitel stejně jako kdokoliv jiný odpovídá za vlastní nedůslednost a neobezřetnost spotřebitel nemůže rezignovat na zodpovědnost vlastního jednání, zodpovědnost přípravy a zodpovědnost při realizaci smlouvy JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

10 SMLOUVY UZAVÍRANÉ NA DÁLKU
distanční smlouvy smluvní strany nejsou fyzicky přítomny na jednom místě a smlouva se uzavírá tzv. prostředky komunikace na dálku (internet, telefon, elektronická pošta, běžná listovní pošta, odeslání objednávkového listu z katalogu…) podnikatel je povinen poskytnout spotřebiteli řadu informací významné právo spotřebitele od smlouvy odstoupit JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

11 SMLOUVY UZAVÍRANÉ MIMO PROVOZNÍ PROSTORY PODNIKATELE A PODOMNÍ PRODEJ
podomní prodeje, prodejní akce, předváděcí akce, zájezdy spojené s předváděním a koupí zboží apod. prodejní technika, agresivní a sugestivní jednání, vychvalování produktu, tíseň spotřebitele, nemožnost v klidu si zboží prohlédnout a porovnat atd. zvláštní ochrana - možnost odstoupení od smlouvy JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

12 ZÁKLADNÍ PRÁVA SPOTŘEBITELE (1)
právo na vystavení potvrzení o odběru zboží nebo služby právo na písemné potvrzení objednávky právo na plnění značné informační povinnosti podnikatele JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

13 ZÁKLADNÍ PRÁVA SPOTŘEBITELE (2) REKLAMACE
podnikatel je povinen přijmout reklamaci v kterékoliv své provozovně v prodejně vždy musí být osoba, která je pověřena vyřizováním reklamací, a to po celou pracovní dobu spotřebitel má právo na potvrzení o reklamaci konkrétní rady: viz výklad JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

14 JAKÉ ORGÁNY MOHOU SPOTŘEBITELI POMOCI?
Česká obchodní inspekce řada specializovaných kontrolních orgánů inspekčního rázu - (hygiena, veterina, inspekce potravin…) občanské organizace a jejich aktivity JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

15 DĚKUJI ZA POZORNOST. Čas na diskusi. Příští téma: Od žaloby k exekuci.


Stáhnout ppt "SPOTŘEBITEL A JEHO PRÁVNÍ OCHRANA"

Podobné prezentace


Reklamy Google