Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Systém kritických bodů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Systém kritických bodů"— Transkript prezentace:

1 Systém kritických bodů
HACCP Ústav konzervace potravin a technologie masa

2 Co je HACCP? HACCP nejsou „kritické body“ Zejména preventivní systém
zdravotní nezávadnost Spíše doložení uplatnění určitých principů než dokonalá formální dokumentace Formalizace již prováděných postupů Systém, přístup k zajištění toho, aby doložitelně to co vyrobím bylo zdravotně nezávadné. Dopředu hledám v jednotlivých krocích možné zdroje nebezpečí a nějak tomu bráním. Není to o tom dokumentu, je to určitý způsob myšlení, způsob práce

3 Podmínky pro správnou funkci systému HACCP
Aplikace principů GMP (Správná výrobní praxe) a GHP (Správná hygienická praxe) Základ pro zavedení principů HACCP Osobní a provozní hygiena Dodržování stanovených postupů Věcně správná a úplná analýza nebezpečí Doložitelné ovládání všech nebezpečí Doložitelné udržování systému (ověřovací postupy)

4 Legislativní požadavky HACCP
Codex Alimentarius Nařízení ES 178/2002: povinnosti výrobců a distributorů potravin Nařízení ES 852/2004 (platnost od ) o hygieně potravin Zákon o potravinách a tabákových výrobcích: 456/2004 Sb. (úplné znění) Vyhláška 147/1998 Sb. ve znění 161/2004 Sb.: O způsobu stanovení kritických bodů Evropské nařízení posunuje HACCP jinam, podtrhává se význam AN. Udržované postupy na principech HACCP, trvale prováděné. Zjednodušuje pro malé provozy, velké zůstávají beze změny.

5 Postup při zavádění HACCP
Příprava plánů systému Popisná dokumentace (příručka) Zavedení plánu = vytvoření vlastního systému Školení personálu Popisná dokumentace Vedení záznamů (sledování v CP..) Udržování systému Ověřování systému Pravidelná aktualizace (nové výrobky, noví pracovníci,…)

6 Kroky zavádění systému Vyhláška 161/2004 Sb.
Vymezení výrobní činnosti a odpovědnosti výrobce Provedení popisu výrobku, zjištění jeho očekávaného použití Sestavení diagramu výrobního procesu Potvrzení diagramu výrobního procesu za provozu Provedení analýzy nebezpečí Stanovení kritických bodů Stanovení znaků a hodnot kritických mezí pro každý kritický bod Vymezení systému sledování zvládnutého stavu v kritických bodech Stanovení nápravných opatření pro každý kritický bod Stanovení časového harmonogramu ověřovacích postupů a vnitřních auditů Zavedení evidence obsahující dokumentaci o postupech a vedení záznamů

7 než začneme: Zhodnocení podmínek v prodejně
Vstupní audit Stav provozu Zařízení (chladící a mrazící boxy, regály..) Pracovníci Čistota, oblečení, hygienické chování, mytí rukou Dodržování principů GMP, GHP. Dodržování plánu úklidu

8 Vymezení výrobní činnosti a odpovědnosti výrobce
Základní informace o výrobci / prodejci Struktura systému HACCP Sortiment prodávaného zboží Celkový přehled sortimentu Skupiny sortimentu Definování rozsahu systému HACCP Sestavení týmu HACCP / pověření odpovědné osoby Nezapomenout aby měli členové týmu v popisu své práce také info o tom, že je členem týmu HACCP (kontroluje se při auditu)

9 Popis výrobků Informace o skupinách výrobků
Základní charakteristiky výrobků Údaje vztahující se ke zdravotní nezávadnosti Způsob mikrobicidního, mikrobistatického ošetření Způsob balení Datum použitelnosti, datum min trvanlivosti Vlastnosti podmiňující způsob skladování Způsob a podmínky uvádění do oběhu Technologický postup výroby Předpokládané použití výrobku Omezení použití výrobku

10 Sestavení diagramu výrobního procesu
Musí být zahrnuty všechny základní operace Doplňující informace Plánek provozu Značení pohybu výrobků, osob Značení čistých a špinavých zón

11 Potvrzení diagramu výrobního procesu za provozu
Kontrola diagramu výrobního procesu týmem HACCP /odpovědným pracovníkem za provozu Záznam o ověření diagramu Při aktualizaci systému vždy opětovné ověření diagramu

12 Provedení analýzy nebezpečí
Důležitá část plánu HACCP Analýza všech nebezpečí pro zákazníka v každém kroku Nebezpečí: biologický, fyzikální nebo chemický činitel v potravině, který může ohrozit její zdravotní nezávadnost Shromáždění a hodnocení informací o různých druzích nebezpečí pro zdravotní nezávadnost potraviny a o podmínkách umožňujících jejich přítomnost v potravině Analýza maximálně konkrétní, adresná, ne pouze obecné teze.

13 Nebezpečí Fyzikální Chemická Přirozeně toxické látky
Solanin, mykotoxiny Cizorodé látky Pesticidy, veterinární léčiva Oleje, mazadla, sanitační prostředky Alergeny Fyzikální Mechanické nečistoty = ostré a tvrdé předměty Střepy, plasty, hřebíky, třísky, kameny… Sponky, knoflíky, nedopalky cigaret

14 Nebezpečí Biologická Živé organismy způsobující zdravotní riziko
Mikroorganismy, plísně, parazité, škůdci PŘÍMÉ X NEPŘÍMÉ OHROŽENÍ Vyvolání onemocnění po požití Produkce jedů v potravině KONTAMINACE RŮST

15 Příčiny biologického nebezpečí
Primární kontaminace Výrobce (výrobek vyroben z kontaminovaných surovin) Pomnožení mikroorganismů Nedodržení technologických postupů Teplota skladování, časové prodlevy Sekundární kontaminace Křížová kontaminace Pracovníci, zákazníci

16 Ovládací opatření Postup zabránění vzniku nebezpečí
V každém kroku, ve kterém bylo stanoveno nebezpečí musí být stanoveno ovládací opatření

17 Analýza rizik - FMEA 10 1000 Ano 5 3 8 120 Ne Krok Nebezpečí
Četnost výskytu Závažnost následků Snadnost detekce Číslo rizika CCP Ano/ne Kontaminace salmonelou 10 1000 Ano Šroubky ve výrobku 5 3 8 120 Ne

18 Stanovení kritických bodů
Kritický bod: Operace, při které může ztráta kontroly vést ke vzniku nepřijatelného nebezpečí Posouzení každého kroku! Kritický bod je poslední možností Zdůvodnění stanovení kritického bodu Nový pohled: nemusí být stanoven kritický bod Nařízení ES 852/2004 (v platnosti od ) do začátku platnosti nařízení třeba respektovat českou legislativu V případě, že se analýzou rizik prokáže dostatečné ovládání uplatněním principů správné praxe

19 Stanovení kritických mezí pro každý kritický bod.
Co je to kritická mez: Znak a jeho hodnoty tvořící hranici mezi přípustným a nepřípustným stavem Nutné určit pro každý kritický bod Jejich sledováním musí být možné posoudit průběh procesu Číselná hodnota (u znaků určených veličinou) Slovní vyjádření (vyhovuje/nevyhovuje, positivní/negativní) Co je znak: Veličina (teplota, vlhkost, aktivita vody, pH), Výsledky senzorických zkoušek, vizuální kontroly

20 Stanovení kritických mezí pro každý kritický bod.
Pro každý kritický bod určení znaků jejichž sledováním je umožněno posouzení průběhu procesu Podle znaků musí být možné hodnotit zda je daná operace ve zvládnutém stavu Kritické meze stanovit pro každý znak Hraniční hodnoty mezi přípustným a nepřípustným stavem

21 Zavedení systému sledování zvládnutého stavu
Zvládnutý stav: v kritickém bodě dodrženy stanovené postupy a hodnoty sledovaných znaků Pro každý kritický bod musí být definován postup sledování znaků četnost sledování znaků Vedení záznamů o sledování v kritických bodech

22 Stanovení nápravných opatření pro každý kritický bod
Opatření, které provádíme v případě, že kritický bod je mimo zvládnutý stav Musí být stanovena pro každý kritický bod Vedení záznamů o nápravných opatřeních Opatření pro opětovné ustálení zvládnutého stavu v kritickém bodě Zacházení s výrobky, které byly mimo zvládnutý stav

23 Stanovení ověřovacích postupů
Ověření správnosti plánu Ověřování metod sledování v kritických bodech Např. ověření správné funkce teploměru Ověření funkce systému Analýza finálních výrobků, posouzení reklamací Vnitřní audit Kontrola dokumentace a záznamů kontrola personálu Nikdy nesmí provádět osoba, která je za systém zodpovědná

24 Zavedení evidence a dokumentace o postupech. Vedení záznamů.
Rozsah požadované dokumentace daný požadavky vyhlášky 161/2004 Sb. Dokumentace systému HACCP musí být součástí celého systému řízení podniku

25 Dokumentace 161/2004 § 12 Vymezení výrobní činnosti a odpovědnosti provozovatele Specifikace výrobků Diagramy procesů Analýza nebezpečí, ovládací opatření Stanovení kritických bodů Stanovení kritických mezí Postupy při sledování Stanovení nápravných opatření Časový harmonogram ověřovacích postupů a vnitřních auditů

26 Záznamy 161/2004 § 12 Modifikace systému HACCP
Sledování v kritických bodech Překročení kritických mezí, nápravná opatření Výsledky ověřovacích postupů a vnitřních auditů Nakládání s výrobkem vyrobeným v nezvládnutém stavu

27 Výsledek zavedení HACCP?
Zavedení systému HACCP nesmí znamenat: Nesmyslné postupy Příliš mnoho administrativy Zbytečnou komplikaci při provádění denních činností

28 Výsledek zavedení HACCP?
Výhody zavedení systému: Vedení přiměřené dokumentace chrání provozovatele i pracovníky Do tvorby musí být zapojeni všichni pracovníci Zavedení systému je výhodné! Nemělo by se jednat jen o „plnění“ požadavků legislativy


Stáhnout ppt "Systém kritických bodů"

Podobné prezentace


Reklamy Google