Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Open Access Week 24. – 30. října 2011 ciks.vse.cz/oa www.openaccess.cz "Plagiátorem ani náhodou! Citační nástroj Zotero a nová citační norma v praxi 24.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Open Access Week 24. – 30. října 2011 ciks.vse.cz/oa www.openaccess.cz "Plagiátorem ani náhodou! Citační nástroj Zotero a nová citační norma v praxi 24."— Transkript prezentace:

1 Open Access Week 24. – 30. října 2011 ciks.vse.cz/oa www.openaccess.cz "Plagiátorem ani náhodou! Citační nástroj Zotero a nová citační norma v praxi 24. – 30. října 2011 Mezinárodní akce na podporu open access ciks.vse.cz/oa | www.openaccess.cz | www.openaccessweek.org Mgr. Alena Doláková Ing. Václav Šubrta

2 Open Access Week 24. – 30. října 2011 ciks.vse.cz/oa www.openaccess.cz Citační norma ČSN ISO 690 Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. 40 s. Dříve ČESKO. ČSN ISO 690 Dokumentace : Bibliografické citace: Obsah, forma a struktura. Praha : Český normalizační institut, 1996. 32 s. ČESKO. ČSN ISO 690-2 Informace a dokumentace – Bibliografické citace – Část 2 : Elektronické dokumenty nebo jejich části. Praha : Český normalizační institut, 2000. 24 s.

3 Open Access Week 24. – 30. října 2011 ciks.vse.cz/oa www.openaccess.cz Předmět normy

4 Open Access Week 24. – 30. října 2011 ciks.vse.cz/oa www.openaccess.cz Rozdíly oproti původní normě I. Nelze zakoupit multilicenci el. přístupu do jedné normy, kopírovat normu je zakázané! Doporučeno psát všechny autory dokumentu (Jméno, PŘÍJMENÍ; PŘÍJMENÍ, Jméno). Předložku In: lze nově využít při citování všech seriálových publikací. Mezera se píše pouze za dvojtečkou.

5 Open Access Week 24. – 30. října 2011 ciks.vse.cz/oa www.openaccess.cz Rozdíly oproti původní normě II. Konference – povinnost uvést datum a místo konání, umožňuje vynechání termínů „roč., sv., č., s.“ apod., pokud jsou čísla typograficky rozlišena, nejčastěji ve formátu: 11(10), 23-31.

6 Open Access Week 24. – 30. října 2011 ciks.vse.cz/oa www.openaccess.cz Rozdíly oproti původní normě III. Název a číslo edice nově povinnými údaji. Povinné je uvádět všechna mezinárodní standardní čísla: - ISBN, ISSN, ISMN, ISAN, ISRC, DOI. V názvu patentu se nově nevyužívá kurzíva.

7 Open Access Week 24. – 30. října 2011 ciks.vse.cz/oa www.openaccess.cz Pořadí bibliografických údajů Autor. Název. Vedlejší názvy: podnázev, díl, název části [původní název nebo překlad] [typ nosiče] vydání další tvůrci nakladatelské informace. Místo vydání: vydavatel, datum název edice, číslo číslování v rámci popisované jednotky standardní identifikátor (ISBN apod.) dostupnost (u online zdrojů) dodatečné informace

8 Open Access Week 24. – 30. října 2011 ciks.vse.cz/oa www.openaccess.cz Monografie, sborník COUPER, David a STEWART, Jacqueline. Vyřešeno!: 40 aktivit pro zvládání obtížných situací. Přel. Kamila Tkadlecová. Brno: Computer Press, 2008. Edice aktivit a her. 192 s., il. Obsahuje rejstřík. ISBN 978-80-251-1899-3. Knihovny současnosti 2010: sborník z 18. konference, konané ve dnech 14. - 16. září 2010 v Seči u Chrudimi. Ed. Eva Svobodová. 1. vyd. Ostrava: Sdružení knihoven ČR, 2010. 290 s. ISBN 978-80-86249-59-9.

9 Open Access Week 24. – 30. října 2011 ciks.vse.cz/oa www.openaccess.cz Příspěvek ve sborníku Část monografie BUBENÍČKOVÁ, H. Počítačová gramotnost a Internet pro nevidomé. In: STREIT, V., RESSLER, M. a HOUŠKOVÁ, Z. (ed.). Služby knihoven zdravotně postiženým uživatelům. 1. vyd. Praha: Národní knihovna Praha, 2004, s. 55 – 59. ISBN 80-7050-455-2.

10 Open Access Week 24. – 30. října 2011 ciks.vse.cz/oa www.openaccess.cz Článek v tištěném časopise RESNEROVÁ, B. Věčné dilema správné volby. HR forum: časopis České společnosti pro rozvoj lidských zdrojů. 2011, roč. 12, č. 5, s. 14-15. ISSN 1212-690X. RESNEROVÁ, Barbara. Věčné dilema správné volby. In: HR forum: časopis České společnosti pro rozvoj lidských zdrojů. 2011,12(5),14-15. ISSN 1212-690X.

11 Open Access Week 24. – 30. října 2011 ciks.vse.cz/oa www.openaccess.cz Elektronický zdroj DŘÍVE Neviditelný web [online]. Infogram : portál pro podporu informační gramotnosti. Infogram, ©2011. [Cit. 16.10.2011]. Dostupné z WWW:. NOVĚ Neviditelný web. Infogram: portál pro podporu informační gramotnosti [online]. Infogram, ©2011. [Cit. 16.10.2011]. Dostupné z WWW: http://www.infogram.cz/article.do?articleId=1376

12 Open Access Week 24. – 30. října 2011 ciks.vse.cz/oa www.openaccess.cz Článek v elektronickém časopise PLANKOVÁ, Jindra. viXra. org – alternativní elektronický archiv pro vědu a matematiku. Ikaros [online]. 2010, roč. 14, č. 10 [cit. 20.10.2011]. Dostupný na World Wide Web: http://ikaros.cz/node/6436. ISSN 1212- 5075

13 Open Access Week 24. – 30. října 2011 ciks.vse.cz/oa www.openaccess.cz Konkrétní příspěvek v rámci on- line seriálových publikací MANN, Florian, VON WALTER, Benedikt, HESS, Thomas, a WIGAND, Rolf T. Open Access Publishing in Science. Communications of the ACM [on-line]. Ebsco Host. March 2009, Vol. 52, I. 3, p. 135-139. [cit. 29.9.2011]. ISSN 00010782. Dostupné z WWW: http://web.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pd fviewer?sid=ae854ebb-858d-4970-919b- e2dae990c635%40sessionmgr10&vid=5&hid=8

14 Open Access Week 24. – 30. října 2011 ciks.vse.cz/oa www.openaccess.cz Grafika, film The Laffer curve [graf]. Investopedia [on-line]. [cit. 2011-10-19]. Dostupný z WWW: http://www.investopedia.com/terms/l/lafferc urve.asp#axzz1ZLF93pfv http://www.investopedia.com/terms/l/lafferc urve.asp#axzz1ZLF93pfv Pelíšky [film]. Režie Jan HŘEBEJK. Česko, 1999.

15 Open Access Week 24. – 30. října 2011 ciks.vse.cz/oa www.openaccess.cz Výběr dalších příkladů, které norma neřeší Kvalifikační práce Archivní dokumenty a rukopisy Legislativní dokumenty Informace získané na základě osobního kontaktu

16 Open Access Week 24. – 30. října 2011 ciks.vse.cz/oa www.openaccess.cz Kvalifikační práce MACKŮ, Ludmila. Propojování digitálních knihoven. Opava, září 2007. Diplomová práce. 71 s. Vedoucí práce Jindra Planková.

17 Open Access Week 24. – 30. října 2011 ciks.vse.cz/oa www.openaccess.cz Legislativní dokumenty Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách). In: Sbírka zákonů. 22. 4. 1998. ISSN 1211-1244.

18 Open Access Week 24. – 30. října 2011 ciks.vse.cz/oa www.openaccess.cz Informace získané na základě osobního kontaktu a emailu Téma: Nová citační norma. Rozhovor s Markem Hrazdilem, knihovníkem. Ostrava 30.9.2011. Marek HRAZDIL 30.9.2011. Re: Připomínky k nové citační normě. [e-mail, Jolana Hazuková].

19 Open Access Week 24. – 30. října 2011 ciks.vse.cz/oa www.openaccess.cz Metody citování v textu  Forma Jméno – Datum (Harvardský styl)  Číselný odkaz  Průběžné poznámky

20 Open Access Week 24. – 30. října 2011 ciks.vse.cz/oa www.openaccess.cz Jméno - Datum (Jméno, rok, strana) Je-li jméno autora přímo v textu, stačí do závorky uvést rok a stranu. Více děl od jednoho autora vydaných ve stejném roce odlišujeme malými písmeny. Úplné bibliografické citace v seznamu se řadí dle prvního autora a následně dle roku.

21 Open Access Week 24. – 30. října 2011 ciks.vse.cz/oa www.openaccess.cz …Autoři vědeckých článků většinou využívají k otevřenému zpřístupnění svých prací archivy, resp. repozitáře elektronických tisků, nazývané také jako e-print archivy (Bratková, 2006). Repozitáře jsou pak chápány jako systémy vytvořené k on-line ukládání, uchovávání a vyhledávání specifických druhů dokumentů, kterými jsou tzv. elektronické tisky (Doldi, 2005, s. 400-411). Výrazem elektronický tisk pak označujeme recenzované elektronické vědecké články a publikace v nejrůznější fázi vývoje, od preprintu (Macků, 2007), všech následných verzí… ------------------------ 4. BRATKOVÁ, Eva, 2006. Otevřený přístup, digitální knihovny a citační služby. In Inforum 2006 – 12. konference o profesionálních informačních zdrojích, Praha 23. – 25.5.2006 [online]. Praha: AiP, 2006 [cit. 2010-10-08]. Dostupný z WWW: http://www.inforum.cz/pdf/2006/Bratkova_Eva2.pdf. http://www.inforum.cz/pdf/2006/Bratkova_Eva2.pdf 5. DOLDI, Luisa M.; BRATENGEYER, Erwin, 2005. The web as a free source for scientific information: a comparison with free-based databases. Online Information Review. 2005, vol. 29, no. 4, s. 400-411. 6. MACKŮ, Ludmila, 2007. Propojování digitálních knihoven. Opava, 2007. Diplomová práce. 71 s. Vedoucí práce Jindra Planková.

22 Open Access Week 24. – 30. října 2011 ciks.vse.cz/oa www.openaccess.cz Číselný odkaz Na bibliografickou citaci odkazujeme číslem citace a stranou (v pořadí, jaké jsou poprvé citovány, poté se přidávají čísla stránek). Číslo je nutné odlišit od vlastního textu buď použitím závorek (kulatých či hranatých) nebo horního indexu. Odkaz na práci bude mít vždy v textu stejné číslo. Úplné bibliografické citace v seznamu řadíme podle prvního autora a podle roku.

23 Open Access Week 24. – 30. října 2011 ciks.vse.cz/oa www.openaccess.cz …Autoři vědeckých článků většinou využívají k otevřenému zpřístupnění svých prací archivy, resp. repozitáře elektronických tisků, nazývané také jako e-print archivy (4). Repozitáře jsou pak chápány jako systémy vytvořené k on-line ukládání, uchovávání a vyhledávání specifických druhů dokumentů, kterými jsou tzv. elektronické tisky (5, s. 400-411). Výrazem elektronický tisk pak označujeme recenzované elektronické vědecké články a publikace v nejrůznější fázi vývoje, od preprintu (6), všech následných verzí…. --------------------- 4. BRATKOVÁ, Eva. Otevřený přístup, digitální knihovny a citační služby. In Inforum 2006 – 12. konference o profesionálních informačních zdrojích, Praha 23. – 25.5.2006 [online]. Praha: AiP, 2006 [cit. 2010-10-08]. Dostupný z WWW: http://www.inforum.cz/pdf/2006/Bratkova_Eva2.pdf. http://www.inforum.cz/pdf/2006/Bratkova_Eva2.pdf 5. DOLDI, Luisa M.; BRATENGEYER, Erwin. The web as a free source for scientific information: a comparison with free-based databases. Online Information Review. 2005, vol. 29, no. 4, s. 400-411. 6. MACKŮ, Ludmila. Propojování digitálních knihoven. Opava, září 2007. Diplomová práce. 71 s. Vedoucí práce Jindra Planková.

24 Open Access Week 24. – 30. října 2011 ciks.vse.cz/oa www.openaccess.cz Průběžné poznámky Jedno číslo poznámky (jeden odkaz, zpravidla horní index) může obsahovat více než jeden zdroj, průběžné poznámky mohou zahrnovat i informace nebibliografického charakteru. ------------------ 35. COUPER, David a STEWART, Jacqueline. Vyřešeno!: 40 aktivit pro zvládání obtížných situací. Přel. Kamila Tkadlecová. Brno: Computer Press, 2008. s. 35 – 37...... 40. COUPER, D. a STEWART, J., ref. 35, s. 60-78.

25 Open Access Week 24. – 30. října 2011 ciks.vse.cz/oa www.openaccess.cz Soupis zdrojů u metody průběžných poznámek abecední seznam použitých zdrojů s přihlédnutím následujících pravidel:  Nejprve autorovy vlastní práce,  citace dokumentů jednoho autora uvádět před citacemi prací, kde je shodný první autor,  více děl jednoho autora řadit chronologicky od nejstaršího dokumentu,  citace děl více autorů, které mají stejného prvního autora řadit chronologicky dle vzniku.

26 Open Access Week 24. – 30. října 2011 ciks.vse.cz/oa www.openaccess.cz Použitá a doporučená literatura ČSN ISO 690 Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. 40 s. FIRSTOVÁ, Zdeňka. Bibliografické odkazy a citace. změny oproti starší verzi normy ISO 690 [ppt prezentace] [on-line]. září 2011. [cit. 3.10.2011]. Dostupné z WWW: https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxub3ZhaXNvNjkwfG d4OjZiYjE2MGIyOWMzOGFmYzc https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxub3ZhaXNvNjkwfG d4OjZiYjE2MGIyOWMzOGFmYzc FIRSTOVÁ, Zdeňka. Nová norma ČSN ISO 690. Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů (česká verze normy ISO 690:2010) [online]. Verze 21.9.2011 14:24:00. [Cit. 3.10.2011]. Dostupné z WWW: https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxub3ZhaXNvNjkwfG d4OjNjMTdlNWE2YTBlOTYzMWU&pli=1 https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxub3ZhaXNvNjkwfG d4OjNjMTdlNWE2YTBlOTYzMWU&pli=1 KRATOCHVÍL, Jiří, SEJK, Petr, ANTHOVÁ, Věra, STEHLÍK, Marek. Metodika tvorba bibliografických citací [e-book] [online]. 1. vyd. [Brno]: Knihovna univerzitního kampusu MU a Ústřední knihovna Přf MU ve spolupráci se Servisním střediskem MU, 2010. [Cit. 18.10.2011]. ISSN 1802-128X. Dostupné z WWW: http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/prif/ps11/metodika/web/ebook_citace_2011.html http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/prif/ps11/metodika/web/ebook_citace_2011.html PLANKOVÁ, Jindra. viXra. org – alternativní elektronický archiv pro vědu a matematiku. Ikaros [online]. 2010, roč. 14, č. 10 [cit. 20.10.2011]. Dostupný na World Wide Web: http://ikaros.cz/node/6436. ISSN 1212-5075

27 Open Access Week 24. – 30. října 2011 ciks.vse.cz/oa www.openaccess.cz Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Open Access Week 24. – 30. října 2011 ciks.vse.cz/oa www.openaccess.cz "Plagiátorem ani náhodou! Citační nástroj Zotero a nová citační norma v praxi 24."

Podobné prezentace


Reklamy Google