Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bibliografické citace a metody citace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bibliografické citace a metody citace"— Transkript prezentace:

1 Bibliografické citace a metody citace
Název školy Střední odborná škola Luhačovice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Autor Mgr. Klára Masařová Název šablony III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUMu VY_32_INOVACE_BC 1001 Stupeň a typ vzdělání Střední odborné vzdělávání Vzdělávací obor Informační služby, Ekonomika a podnikání Tematický okruh Zpracování dokumentů Druh učebního materiálu Výukové materiály Cílová skupina Žáci středních škol Anotace Kombinovaný výukový materiál pro žáka. Procvičování správného používání odkazů a zpracování použitých pramenů v seminárních pracích. Klíčová slova Aplikace normy ČSN ISO 690:2011, bibliografické citace, odkazy, příklady Datum

2 Zpracování dokumentů Při zpracovávání jakýchkoliv dokumentů nebo jejich částí (v některém z dostupných textových editorů) vycházíme: nejen z pravidel českého pravopisu, typografických zásad (část A), ale i z citačních norem (část B).

3 V textu práce odkazujeme na dokument, ze kterého …...
ETIKY AUTORSKÝCH PRÁV Jasné oddělení vlastních myšlenek od převzatých je záležitostí ….., dodržení ….. ….. a odborné úrovně autora. V textu práce odkazujeme na dokument, ze kterého …... Bibliografická citace je souhrn údajů o citovaném dokumentu, umožňující jeho jednoznačnou …(týká se i obrazového materiálu). Odkazem na citace se rozumí ………. v textu práce na citaci, uvedenou v …….. ……….. (odborná publikace, periodikum, internet, jiný dokument nebo pramen). Provádí-li se odkaz na určité části dokumentu, je nutno uvést i čísla ……….. CITUJEME IDENTIFIKACI JINÉM ZDROJI ODVOLÁNÍ STRÁNEK

4 Správně uvedená bibliografická citace obrazového materiálu z volně dostupných zdrojů (např. Creative Commons, Public domain a Royalty free aj. Další ukázky Obr. 1 Otevřená kniha. Zdroj: KRATOCHVÍL, Petr. [cit ]. Dostupný pod licencí Public Domain Pictures.net na WWW: Pro všechny bibliografické citace se používá jednotný styl, formát a interpunkce. ZPĚT

5 Část A – Typografické zásady
: Text je většinou psán v blokové úpravě; řádkování 1,5. Interpunkční znaménka – čárka, tečka, otazník, vykřičník, středník a dvojtečka se připojují bez mezery k předcházejícímu slovu, za nimi se musí mezera udělat (kromě desetinné čárky a jiných případů, např.: BORMOS, spol. s r. o., tel.) ! ; ? Uveďte další příklady

6 Uvozovky se píší bez mezer, přiléhají ke slovu, angličtina používá pouze horní uvozovky ("tyto"), čeština a slovenština používá levé a pravé uvozovky (tj. dole a nahoře) – používejte výhradně české uvozovky (tj. „takto“). Závorky se píší bez mezer, přiléhají ke slovu. „české“ Odpověď: např. internet U kterého média se můžeme setkat (texty) s horními uvozovkami?

7 Pomlčka – (nachází se v alfanumerické části klávesnice) často zastupuje slovo až nebo až do, protože zastupuje slovo, je po obou stranách pomlčky mezera, pomlčka nemá být na konci ani na začátku řádku. Spojovník (např. společensko-kulturní akce) se píše na rozdíl od pomlčky bez mezer, pomlčka i znaménko mínus (na numerické klávesnici) jsou delší než spojovník. Uveďte další příklady

8 Za zkratkami (např. apod. , např. , atd
Za zkratkami (např. apod., např., atd.) se nepíše další tečka, za viz tečka nepatří (z lat. videre – vidět ), např. viz obrázek, za iniciálovými zkratkami utvořenými zkratkami velkých počátečních písmen se tečka nepíše, zkratka právního označení uvedená před názvem firmy se čárkou neodděluje (a. s. Stan; v. o. s. LAGUNA), právní označení uvedené za názvem firmy se odděluje čárkou (Slunko, a. s., JENA, spol. s r. o., Pelhřimov) viz obr. 1 KLIKNI

9 Značky měrných jednotek se píší bez tečky, od číselné hodnoty se oddělují mezerou (př.: 20 cm; 5 V; 9,78 kg; 3 × 5 m; 32 min; 10 s), tvoří-li značku dva nebo více znaků, následují za sebou bez mezery (př.: +10 °C; 500 kW; 100 kWh; 45 mA; 500 kPa). X, x, ×

10 Jestliže se číslicí a značkou vyjadřuje přídavné jméno, píše se takový výraz bez mezery (Př.: 6V baterie = 6voltová = šestivoltová baterie; 100km rychlost = 100kilometrová = stokilometrová rychlost), pozor na záměnu znaménka × (krát) a x (malé písmeno abecedy)! (Lze použít kombinaci kláves Ctrl + Alt + ] nebo jiné způsoby, např. mapa znaků, vložení symbolu apod.)

11 Datum píšeme s mezerami mezi dnem, měsícem a rokem (12. srpna 2012)
Na koncích řádků nesmí zůstat jednopísmenná předložka (v, s, z, k, apod.), pro odstranění problémů s předložkami používáme tvrdou mezeru pomocí kombinace kláves: Ctrl + Shift + Mezerník TEST

12 Část B Normy pro bibliografické citace
Známá norma ČSN ISO 690 Bibliografické citace. Obsah, forma a struktura z prosince 1996 a norma ČSN ISO Informace a dokumentace – Bibliografické citace – Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části byly nahrazeny novou normou ČSN ISO 690 platnou od 1. dubna 2011.

13 Obvyklé pořadí údajů v bibliografické citaci
Jméno tvůrce (tvůrců, jsou-li k dispozici). Např.: LA FONTAINE, Jean de. U více autorů je první pořadí obrácené, dále následuje běžný zápis jména tvůtce. Např.: KOTLER, Philip a Veronica WONG. Více než tři tvůrci – KOTLER, Philip et al. Název, případně podnázev. Měl by být uveden v takovém tvaru, v jakém se nachází v uvedeném citovaném prameni. Píšeme kurzívou. Např. Moderní marketing. Podnázev zapisujeme za název; oddělujeme dvojtečkou a začínáme malým písmenem. Např.: Moderní marketing: případové studie.

14 Typ nosiče (v případě potřeby) se uvádí v hranatých závorkách. Př
Typ nosiče (v případě potřeby) se uvádí v hranatých závorkách. Př.: [DVD]; [online] apod. Vydání se uvádí tak, jak se nachází v informačním zdroji. Není-li uvedeno, doplňuje se odhad do hranaté závorky. Pokud se datum ve zdroji nenachází, uvádí se [b. r.]

15 Nakladatelské informace, tj. místo a vydavatel (odděluje se dvojtečkou)
Název edice (je-li k dispozici) se uvádí tak, jak je uvedeno v popisované jednotce. Číslování v rámci popisované jednotky – tak, jak je uvedeno v informačním zdroji. Např.: 383 s.

16 Standardní identifikátor (např. ISBN, ISSN, ISMN, DOI, apod. )
Standardní identifikátor (např. ISBN, ISSN, ISMN, DOI, apod.). Pokud ho jednotka vlastní, musí být uveden. Dostupnost, přístup nebo umístění informací. Uvádí se především u online informačních zdrojů pro bližší identifikaci a lokalizaci původního citovaného zdroje. Např.: Dostupné z: Dodatečné všeobecné informace (klasifikace, rozměr, cena a dostupnost, aj.)

17 Vztah mezi bibliografickou citací a odkazy v textu
Nejčastěji se používají tyto způsoby zápisu odkazu: Jméno-datum (známé též jako Harvardský systém); uvádí se v kulatých závorkách. Příklad: Internet mění svět. Časy se mění (Dylen 1961), ale budou se měnit pořád a stále rychleji (The Darkness 2004). Jak uvádí Kotler (2007, s. 21), změny spočívají v různorodosti trhu. Jméno tvůrce a rok jsou uvedeny v kulatých závorkách. Jméno tvůrce se přirozeně vyskytuje v textu, rok vydání je uveden v kulatých závorkách.

18 V jakém případě uvádíme rok vydání za tvůrce?
Bibliografické citace (dále jen BC) uvedených informačních zdrojů jsou uspořádány v seznamu abecedně podle příjmení autorů a rokem vydání. Příklad: KOTLER, P., Moderní marketing. 4. evrop. vyd. Praha: Grada, s. 21. ISBN V případě formy jméno-datum se rok vydání uvádí hned za jménem tvůrce.

19 O jaký typ číselného odkazu se jedná?
Forma číselného odkazu. Uvádí se pomocí čísel v kulatých závorkách (), hranatých závorkách []nebo pomocí horního indexu. Odkazujeme v textu na informační zdroje v pořadí, v jakém jsou citovány poprvé. Následné odkazy určitého informačního zdroje obdrží stejné číslování jako první. U částí uvádíme po číslici i čísla stránek. Příklad: Internet mění svět. Časy se mění26, ale budou se měnit pořád a stále rychleji. 13 s. 556 Jak uvádí Kotler8, změny vychází z různorodosti trhu. Označení čísla strany jednotky. Metoda pomocí horního indexu.

20 Pozn.: případně použijeme hranaté závorky.
Můžeme uvést i více informačních zdrojů v rámci jednoho odkazu. nebo Internet mění svět. Časy se mění (26, 27), ale budou se měnit pořád a stále rychleji (13 s. 558). Jak uvádí Kotler (8), změny vychází z různorodosti trhu. Pozn.: případně použijeme hranaté závorky. [33]

21 BC informačních zdrojů jsou uspořádány v číselné řadě v číslovaném seznamu.
Příklad: 8. KOTLER, Philip. Moderní marketing. 4. evrop. vyd. Praha: Grada, 2007, s. 21. ISBN

22 Průběžné poznámky - uvádí se v kulatých nebo hranatých závorkách nebo v horním indexu, odkazují na poznámky číslované v pořadí, v jakém se objevují v textu. Každá citace informačního zdroje má své vlastní číslo. Příklad: Internet mění svět. Časy se mění26, ale budou se měnit pořád a stále rychleji. 27, 28 Jak uvádí Kotler29, změny vychází z různorodosti trhu. 27 – jeden autor (tvůrce); 28 – jiný autor (tvůrce).

23 Poznámky by měly být uvedeny v číselném pořadí, jednotlivé poznámky odkazují na informační zdroj uvedený většinou na příslušné stránce textu pod čarou. Pokud poznámka odkazuje na již citovaný informační zdroj, měl by se buď opakovat úplný bibliografický odkaz nebo se uvádí číslo dřívější poznámky s případným číslem stránky textu (např. seminární práce apod.)

24 Jak vypadají poznámky pod čarou?
Příklad: KOTLER, P., pozn. 9 KOTLER, P., pozn. 12, s. 21 29 KOTLER, Philip. Moderní marketing. 4. evrop. vyd. Praha: Grada, 2007, s. 21. ISBN Uvádí se na jednotlivých stranách dokumentu v poznámkách uvedených pod čarou.

25 U průběžných poznámek jako odkazů v textu se v seznamu použitých BC (seznam použitých zdrojů apod.) uvádí jednotlivé bibliografické citace abecedně, rozdělené podle jednotlivých informačních zdrojů (monografie, periodika, elektronické zdroje apod.)

26 Bibliografická citace monografie jako celku, popište jednotlivé části.
Píšeme celý název kurzívou, podnázev oddělujeme : a začínáme malým písmenem. Uvádíme pořadí vydání titulu. Příjmení autora – verzálkami. Pokud je to možné, uvádíme za čárkou celé jméno autora. KOTLER, Philip. Moderní marketing: 4. evropské vydání. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, 1041 s. ISBN Rok vydání Název nakladatelství je uveden za dvojtečkou. Celkový počet stran titulu tak, jak je uvedeno na poslední straně v knize. Místo vydání. Identifikátor titulu.

27 Obrazový materiál Nelze používat bez svolení autora!!! (viz autorské právo) Kde najdeme volně dostupné obrazové materiály??? Bez omezení lze čerpat např. z webových stránek označených licencí Creative Commons, Public domain a Royalty free apod., které zaručují, že můžete obsah využít bez porušení autorských práv (viz Otevřené galerie). Při použití obrazového materiálu z webových stránek označených licencí Public domain nebo Royalty free musíme uvádět, kdy byl obrazový materiál použit, pod jakou licencí a přesný zdrojový odkaz neboli URL adresu na konkrétní stránku, ze které byl daný obrázek čerpán. (viz snímek č. 4)

28 Bibliografie ČSN ISO 690. Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Třídící znak PISTORIUS, Vladimír. Jak se dělá kniha: příručka pro nakladatele. 3., dopl. a přeprac. vyd. Příbram: Pistorius. ISBN „Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Klára Masařová.“

29 KONEC


Stáhnout ppt "Bibliografické citace a metody citace"

Podobné prezentace


Reklamy Google