Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Licenční centrum jako podpora zajišťování EIZ pracovní skupina při AKVŠ, schůzka v NTK 13. 5. 2014, Věra Svobodová, MENDELU,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Licenční centrum jako podpora zajišťování EIZ pracovní skupina při AKVŠ, schůzka v NTK 13. 5. 2014, Věra Svobodová, MENDELU,"— Transkript prezentace:

1 Licenční centrum jako podpora zajišťování EIZ pracovní skupina při AKVŠ, schůzka v NTK 13. 5. 2014, Věra Svobodová, MENDELU, svobodov@mendelu.cz

2 Platforma vysokých škol již uskutečněná jednání: 22. 1. 2014 Fakulta sociálních studií MU - Czech ELIB – schůzka zástupců vysokých škol, 30.1.2014 společné jednání pracovních komisí RVŠ 15. 4. 2014 Olomouc – jednání pracovní skupiny AKVŠ pro licenční centrum za přítomnosti prof. Opatrného 13. 5. 2014 Praha NTK nejbližší budoucí: 22. 5. 2014 Sněm RVŠ Licenční centrum, NTK Praha, 13. 5. 2014

3 Východiska Cílem je navrhnout moderní, funkční, ekonomicky přínosný model, který bude: – v souladu s připravovanou národní politikou podpory VaVaI (jak bude výzkum financován), – umožňovat finanční podporu pořizování EIZ z prostředků státního rozpočtu na vědu a výzkum, – odpovídat potřebám VŠ, AV ČR a dalších VO – bude zohledňovat rychle se měnící situaci v oblasti vědeckého publikování (otevřený přístup) AKVŠ nehodlá předkládat konkurenční model licenčního centra, bude se pracovat nad materiálem NTK. AKVŠ hodlá spolupracovat na koncepci licenčního centra s dalšími výzkumnými organizacemi včetně NTK, kterých se týká pořizování EIZ Licenční centrum, NTK Praha, 13. 5. 2014

4 Problematické oblasti návrhu licenčního centra z pohledu vysokých škol (leden 2014) 1.financování 2.složitá struktura, vysoké náklady na provoz 3.ne všechny navržené funkce jsou účelné – např. centrální propagace a školení koncových uživatelů, centrální MVS (existuje VPK), vyhodnocování statistik přísluší hlavně výzkumným organizacím 4.diskutabilní právní forma – nutnost právního rozboru Licenční centrum, NTK Praha, 13. 5. 2014

5 1. Financování EIZ Opravdu existuje dlouhodobý závazek financovat EIZ ze státních prostředků jako to deklaruje předložený materiál na str. 19? Národní politika výzkumu 2009-2015 s výhledem do roku 2020: (str. 29) Prostřednictvím programů podporovat v ČR, včetně Prahy, následující aktivity: ….zajištění informační infrastruktury pro systém VaVaI v ČR včetně přístupu ke zdrojům a databázím vědeckých informací. „Deloitte“ str. 103: „…současný model financování nákupu EIZ je značně nesystémový a násilně podřazený pod nástroje účelové podpory obsažené v ust. §3 zákona 130/2002 S. Jako systémové řešení bychom vnímali vytvoření samostatného titulu podpory v rámci kategorie institucionálního financování, neboť nákup EIZ je svou povahou bližší institucionální oproti účelové podpoře dle uvedeného zákona.“ Licenční centrum, NTK Praha, 13. 5. 2014

6 Financování EIZ návrh AKVŠ: Každoroční částku na finanční zajištění EIZ pro VaVaI považovat za institucionální (ne účelové) financování, tedy částky alokovat podle 130/2002 Sb v platném znění, konkrétně §3, odst. 3 písm a) „Institucionální podporu lze poskytnout na a) dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na základě jí dosažených výsledků“. Licenční centrum, NTK Praha, 13. 5. 2014 Komise Rady vysokých škol: obavy, že by se prostředky na pořízení EIZ rozplynuly v celkovém objemu prostředků MŠMT na VaVaI (2014 celkem 10 532 515 tis. Kč, z toho institucionální podpora 6 683 172 tis. Kč, účelová podpora 3 849 343 tis. Kč, z toho 141 756 tis. Kč pro Informace základ výzkumu). Je tedy rozumnější ponechat dotaci její účelový charakter a vyčlenění v rámci rozpočtu na VaVaI a zároveň definovat množinu možných příjemců této dotace. základní funkce licenčního centra – instituce, orgán umožňující příjem dotace z prostředků na VaVaI

7 2. Struktura předpokládalo se, že tím, že se specifikují očekávané funkce LC, dojde ke zjednodušení struktury, Licenční centrum, NTK Praha, 13. 5. 2014 je-li základní funkcí LC příjem dotace, je tomu nutno podřídit i strukturu tak, aby LC mohlo dotaci přijmout

8 3. Funkce LC základní požadované funkce: koordinovat požadavky výzkumných organizací na zajištění EIZ dojednávat optimální obchodní a licenční podmínky s producenty EIZ zajistit veškerou administrativní činnost spojenou s předplatným či nákupem licencí, a to včetně realizace veřejných zakázek, přijmout finance a to jak dotace ze státního rozpočtu, tak z vlastních finančních prostředků VO (spoluúčast) a zajistit finanční úhrady za licence producentům. Licenční centrum, NTK Praha, 13. 5. 2014

9 další funkce – pole k diskuzi automatizovat procesy akvizice, nástroj pro sběr požadavků vést přehled o statistikách, downloads, přehled efektivity, kolik stojí stažený záznam v uzavíraných smlouvách reagovat na změny v licenčních politikách vyvolaných hnutím open access problematický bod: realokace financí směrem od méně využívajích institucí k více využívajícím Licenční centrum, NTK Praha, 13. 5. 2014

10 právní forma Stávající dokument navrhuje spolek, ale zároveň (str. 94) upozorňuje, že lze očekávat v souvislosti s reflexí nového občanského zákoníku do jiných zákonů, „…že zákaz participace státu a státních příspěvkových organizací) na zřizování a právní existenci některých kategorií právnických osob bude rozšířen i na spolek. Je tedy velmi důležité, aby MŠMT formou zásadní připomínky a jejího prosazení zajistil, že se na spolek nebude vztahovat absolutní zákaz.“ tj. fungování navrhované právní formy vyžaduje legislativní změny, úpravy. návrh AKVŠ: inspirovat se stávající zkušenostmi s dobře fungující organizací, která již poskytuje služby vysokým školám jako je např. CESNET. Licenční centrum, NTK Praha, 13. 5. 2014

11 právní podoba – otázka není dosud prodiskutovaná licenční centrum může vzniknout u stávající instituce – CESNET – NTK – ?? jako nová instituce – pod MŠMT – pod jiným zřizovatelem (???) Licenční centrum, NTK Praha, 13. 5. 2014 Jaký je názor vysokých škol, konkrétně členů pracovní komise?

12 Co zůstalo z lednových návrhů AKVŠ iniciovat změnu financování EIZ z účelového na institucionální na základě §3, odst.3 písm a) platného zákona 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu a vývoje („Institucionální podporu lze poskytnout na a) dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na základě jí dosažených výsledků“.) zachovat autonomii organizací v rozhodování o nákupu EIZ, vymezit nezbytné funkce, neboť licenční centrum by mělo být servisním centrem s jednoznačnými funkcemi – základní funkcí je umožnění příjmu dotace inspirovat se, využít zkušenosti z jiné organizace, která poskytuje služby pro výzkum a vzdělávání jako je např. CESNET. Licenční centrum, NTK Praha, 13. 5. 2014

13 návrh usnesení pro sněm RVŠ Rada vysokých škol podporuje vznik licenčního centra s tím, že 1. na elektronické informační zdroje (EIZ) bude vyčleněna adekvátní částka z prostředků státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace. 2. bude jasně definován okruh organizací, které budou tímto způsobem podporovány - zejména by mělo jít o akademickou sféru. 3. při výběru pořizovaných EIZ bude zajištěna ekonomická zpětná vazba jasně stanovenou povinnou spoluúčastí podpořených organizací. Rada VŠ vyzývá MŠMT k sestavení pracovní skupiny zahrnující všechny zainteresované skupiny, která zpracuje konkrétní návrh licenčního centra. Licenční centrum, NTK Praha, 13. 5. 2014

14 Ad bod 3) jasně stanovená povinná spoluúčast příjemců Výše spoluúčasti by měla být prvkem, který by měl zajistit, že si organizace budou pořizovat ty zdroje, které opravdu potřebují. V případě oborových úzce zaměřených zdrojů pro málo účastníku bude podíl spoluúčasti vyšší. U zdrojů pro hodnocení VaV může být spoluúčast nulová. Ve výsledku by si měly organizace vybírat ty zdroje, které skutečně potřebují s tím, že stát by jim tyto zdroje částečně subvencoval. Licenční centrum, NTK Praha, 13. 5. 2014

15 Rámcový návrh Národního centra pro EIZ CzechElib (materiál ing. Svobody) versus studie firmy Deloitte aneb do jaké míry je závazná studie firmy Deloitte? Licenční centrum, NTK Praha, 13. 5. 2014

16 závěry: 1. Předpokládá se, že další práce budou pokračovat ve dvou úrovních: – na úrovni MŠMT „strategická komise“, – „výkonná pracovní skupina“ na úrovni možných příjemců dotace. 2. AKVŠ požádá RVŠ, aby intervenovala na MŠMT ve věci zřízení „strategické komise“ 3. NTK svolá 1. schůzku stávajících nositelů konzorciálních projektů, ze kterých by se měl vytvořit základ „výkonné pracovní skupiny“. Počátečním tématem její práce by mělo být prodiskutování financování EIZ (zejména distribuce podpory) a požadovaných funkcí a struktury LC z hlediska různých typů výzkumných organizací. 4. Studie firmy Deloitte je právě jenom studií. Pro další postup není závazná, ale lze z ní čerpat, přinejmenším seznam otázek, které je třeba řešit. Licenční centrum, NTK Praha, 13. 5. 2014


Stáhnout ppt "Licenční centrum jako podpora zajišťování EIZ pracovní skupina při AKVŠ, schůzka v NTK 13. 5. 2014, Věra Svobodová, MENDELU,"

Podobné prezentace


Reklamy Google