Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Licenční centrum jako podpora zajišťování EIZ připomínky, náměty, návrhy AKVŠ Czech ELIB – schůzka zástupců vysokých škol, Brno, 22. 1. 2014 Fakulta sociálních.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Licenční centrum jako podpora zajišťování EIZ připomínky, náměty, návrhy AKVŠ Czech ELIB – schůzka zástupců vysokých škol, Brno, 22. 1. 2014 Fakulta sociálních."— Transkript prezentace:

1 Licenční centrum jako podpora zajišťování EIZ připomínky, náměty, návrhy AKVŠ Czech ELIB – schůzka zástupců vysokých škol, Brno, 22. 1. 2014 Fakulta sociálních studií MU

2 Stanovisko VV AKVŠ, BA 2013 VFU • Má-li být předložený model základem licenčního centra musí doznat zásadních úprav. • Cílem je navrhnout moderní, funkční, ekonomicky přínosný model, který bude: – v souladu s připravovanou národní politikou podpory VaVaI (jak bude výzkum financován), – odpovídat potřebám VŠ, AV ČR a dalších VO (jak budou chtít nakládat se svými finančními prostředky na podporu VaVaI), – bude zohledňovat rychle se měnící situaci v oblasti vědeckého publikování (otevřený přístup). Licenční centrum, komise RVŠ, Brno 30. 1. 2014 2

3 Nejčastější průniky v názorech členů výkonného výboru • Licenční centrum (LC) ano, ale ne podle návrhu. Licenční centrum = servisní centrum zajišťujícím vyjednávání o cenách s producenty / dodavateli EIZ, zajišťující administrativu a technickou podporu. • Návrh dostatečně nekonzultován s odborníky z výzkumných organizací (VO). • Návrh ohrožuje autonomii VO v rozhodování o finančních prostředcích. • Náznaky restriktivních řešení vůči potenciálně nesouhlasícím členům, členové nebráni jako rovnocenní partneři. • Problematické zapojení komerčního sektoru. • Sporná navrhovaná právní forma LC. • Nebrána v potaz možnost přístupu ke zdrojům prostřednictvím OA. • Příliš složitá struktura navrhovaného LC generující vysoké náklady na provoz. • Hlavním hráčem by mělo být MŠMT, neznámé složení přípravného výboru. • Návrh zpracováván na míru velkým multioborovým zdrojům. Licenční centrum, komise RVŠ, Brno 30. 1. 2014 3

4 schůzka zástupců VŠ, 22. 1. 2014, FSS, MU účastníci v rámci přihlášení museli vyplnit minianketu a vyjádřit se k návrhu NTK • přílišná robustnost, komplikovanost struktury centra a s tím související finanční nákladnost, funkce, které jsou pro administraci licencí zbytečné • nutnost významných změn několika zákonů, aby mohlo být centrum zřízeno v NTK • transfer finančních prostředků - tahle formulace je nejasná a vágní, jak skupina “složená primárně ze zástupců MŠMT” … “schvaluje celkovou nabídku EIZ, členské instituce nemají v navrhované organizační struktuře CzechELib rozhodovací a řídící pravomoc, pouze poradní, za nepřijatelný považuji bod 10 na str. 100: transfer prostředků od institucí s nižším využitím EIZ k institucím s vyšším využitím. • Vyjednávací síla současných konsorcií je totožná s potenciální vyjednávací silou "centra", kupuje se stejné zboží pro stejný počet uživatelů. "Centrum" neposkytuje ohledně vyjednávání žádnou přidanou hodnotu • Většina zátěže pramení z projektového charakteru financování, samotné domlouvání konsorcia a následných smluv není taková zátěž, jak se snaží projekt prezentovat. • model de facto jen obléká současný model programového financování přístupu k EIZ prostřednictvím vzájemně soupeřících projektů do nového kabátu. • MŠMT neumí posílat prostředky na EIZ na VŠ jako účelové. Jsme schopni toto změnit? Licenční centrum, komise RVŠ, Brno 30. 1. 2014 4

5 Problematické oblasti návrhu licenčního centra 1.financování 2.složitá struktura, vysoké náklady na provoz 3.ne všechny navržené funkce jsou účelné – např. centrální propagace a školení koncových uživatelů, centrální MVS (existuje VPK), vyhodnocování statistik přísluší hlavně výzkumným organizacím 4.diskutabilní právní forma – nutnost právního rozboru Licenční centrum, komise RVŠ, Brno 30. 1. 2014 5

6 Financování • Opravdu existuje dlouhodobý závazek financovat EIZ ze státních prostředků jako to deklaruje předložený materiál na str. 19? V usnesení vlády ČR, schvalující program LR, se uvádí, že bude financován dle možností státního rozpočtu. • Diskutovaný návrh deklaruje autonomii výzkumných organizací (VO), ale ve skutečnosti ji omezuje (přesuny finančních prostředků, nejméně 4 zájemci, předpokládá se povinná účast všech VO – nebude-li se některá VO centra účastnit, nedosáhne na finance). • Virtuální účty, transfer financí = centralizované rozhodování o změně finančních prostředků instituce, může v českém právním prostředí virtuální účet existovat? str. 103: „…současný model financování nákupu EIZ je značně nesystémový a násilně podřazený pod nástroje účelové podpory obsažené v ust. §3 zákona 130/2002 S. Jako systémové řešení bychom vnímali vytvoření samostatného titulu podpory v rámci kategorie institucionálního financování, neboť nákup EIZ je svou povahou bližší institucionální oproti účelové podpoře dle uvedeného zákona.“ Licenční centrum, komise RVŠ, Brno 30. 1. 2014 6

7 Financování licenčního centra návrh AKVŠ: Každoroční částku na finanční zajištění EIZ pro VaVaI považovat za institucionální (ne účelové) financování, tedy částky alokovat podle 130/2002 Sb v platném znění, konkrétně §3, odst. 3 písm a) který zní: „Institucionální podporu lze poskytnout na a) dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na základě jí dosažených výsledků“. Licenční centrum, komise RVŠ, Brno 30. 1. 2014 7

8 Složitá struktura, vysoké náklady na provoz Licenční centrum, komise RVŠ, Brno 30. 1. 2014 8 Návrh licenčního centra Řídící skupina 6-8 osob Licenční a administrativní jednotka 7 FTE Technická jednotka 2 FTE Oborově – specifické expertní skupiny Technika a přírodní vědy 7-9 expertů Medicína 7-9 expertů Humanitní vědy 7-9 expertů konzorciální skupina - 150 zástupců VO + 1 ředitel Stávající komerční firma Licenční a administrativní jednotka 10 FTE + 1 ředitel technická jednotka 2 FTE výzkumné organizace ČR 10 FTE + min. 27-35 osob13 FTE

9 Definovat účelné funkce • centralizace vyjednávání licenčních podmínek a administrace nákupu EIZ včetně veřejných zakázek na základě zadání (objednávky) výzkumných organizací • vyjednávání i v případě 1 zdroj pro 1 organizaci • technická podpora • školení školitelů • nutná diskuze VO, co potřebují, očekávají od LC Licenční centrum, komise RVŠ, Brno 30. 1. 2014 9

10 návrh AKVŠ: licenční centrum by mělo být servisním centrem s jednoznačně vymezenými a nezbytnými funkcemi, které jako dobrý hospodář • soustřeďuje požadavky výzkumných organizací a na jejich základě zajišťuje efektivní vyjednávání o cenách s producenty / dodavateli EIZ s ohledem na aktuální situaci v oblasti vědeckého publikování, • zajišťuje administrativu (veřejné zakázky), případně technickou podporu, • ale i např. školení ve stylu training-the-trainers. Licenční centrum, komise RVŠ, Brno 30. 1. 2014 10

11 právní forma Stávající dokument navrhuje spolek, ale zároveň (str. 94) upozorňuje, že lze očekávat v souvislosti s reflexí nového občanského zákoníku do jiných zákonů: „…že zákaz participace státu a státních příspěvkových organizací na zřizování a právní existenci některých kategorií právnických osob bude rozšířen i na spolek. Je tedy velmi důležité, aby MŠMT formou zásadní připomínky a jejího prosazení zajistil, že se na spolek nebude vztahovat absolutní zákaz.“ tj. fungování navrhované právní formy vyžaduje legislativní změny, úpravy. návrh AKVŠ: inspirovat se stávající zkušenostmi s dobře fungující organizací, která již poskytuje služby vysokým školám jako je např. CESNET. Licenční centrum, komise RVŠ, Brno 30. 1. 2014 11

12 Shrnutí návrhů AKVŠ  iniciovat změnu financování EIZ z účelového na institucionální na základě §3, odst.3 písm a) platného zákona 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu a vývoje („Institucionální podporu lze poskytnout na a) dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na základě jí dosažených výsledků“.)  zachovat autonomii organizací v rozhodování o nákupu EIZ,  vymezit nezbytné funkce, neboť licenční centrum by mělo být servisním centrem s jednoznačnými funkcemi,  inspirovat se, využít zkušenosti z jiné organizace, která poskytuje služby pro výzkum a vzdělávání jako je např. CESNET. Licenční centrum, komise RVŠ, Brno 30. 1. 2014 12


Stáhnout ppt "Licenční centrum jako podpora zajišťování EIZ připomínky, náměty, návrhy AKVŠ Czech ELIB – schůzka zástupců vysokých škol, Brno, 22. 1. 2014 Fakulta sociálních."

Podobné prezentace


Reklamy Google