Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Občanský zákoník –zákon č.89/2012 Sb.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Občanský zákoník –zákon č.89/2012 Sb."— Transkript prezentace:

1 Občanský zákoník –zákon č.89/2012 Sb.
Věci a jejich rozdělení § § 513

2 Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/ OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školy Soukromá střední škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Č. Budějovice, s.r.o., Jeronýmova 28/22, České Budějovice Kód materiálu Klíčová aktivita III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název materiálu 4.Věci a jejich rozdělení Autor Ing.Miriam Fišarová Tematická oblast Právo Anotace DUM je určen pro výklad učiva pro předmět Právo, konkrétně oblast vlastnictví dle nového Občanského zákona Ročník Třetí – obchodní akademie, nástavbové studium 1.ročník Datum tvorby Září 2013 Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora

3 Vymezení pojmu věc Věc v právním smyslu je vše, co je rozdílné od osoby a slouží potřebě lidí. Věc určená k obecnímu užívání je veřejný statek . Plod je to, co věc pravidelně poskytuje ze své přirozené povahy, jak je dáno jejím obvyklým účelovým určením a přiměřeně k němu, ať s přičiněním člověka nebo bez něho. Užitky jsou to, co věc pravidelně poskytuje ze své právní povahy. Hodnota věci, lze-li ji vyjádřit v penězích, je její cena. Cena věci se určí jako cena obvyklá, ledaže je něco jiného ujednáno nebo stanoveno zákonem. Lidské tělo ani jeho části, třebaže byly od těla odděleny, nejsou věci. Živé zvíře má zvláštní význam a hodnotu již jako smysly nadaný živý tvor. Živé zvíře není věcí a ustanovení o věcech se na živé zvíře použijí obdobně jen v rozsahu, ve kterém to neodporuje jeho povaze. Souhrn všeho, co osobě patří, tvoří její majetek. Jmění osoby tvoří souhrn jejího majetku a jejích dluhů

4 Věci a jejich rozdělení
1) Věci hmotné a nehmotné Hmotná věc je ovladatelná část vnějšího světa, která má povahu samostatného předmětu. Nehmotné věci jsou práva, jejichž povaha to připouští a jiné věci bez hmotné podstaty (např. vynálezy, průmyslové vzory, knot-how). Na ovladatelné přírodní síly, se kterými se obchoduje, se použijí přiměřeně ustanovení o věcech hmotných (např. elektrická energie). věci nemovité a movité a) Nemovité věci jsou pozemky a podzemní stavby se samostatným účelovým učením, jakož i věcná práva k nim, a práva, která za nemovité věci prohlásí zákon. Stanoví-li jiný právní předpis, že určitá věc není součástí pozemku, a nelze-li takovou věc přenést z místa na místo bez porušení její podstaty, je i tato věc nemovitá. b) Veškeré další věci, ať je jejich podstata hmotná nebo nehmotná, jsou movité.

5 Věci a jejich rozdělení
Zastupitelná věc – movitá věc, která může být nahrazena jinou věcí téhož druhu, je zastupitelná, ostatní věci jsou nezastupitelné. V pochybnostech se případ posoudí podle zvyklostí. Zuživatelná věc (dříve spotřebitelná) je věc, jejíž běžné použití spočívá v jejím spotřebování, zpracování nebo zcizení. Ostatní věci jsou nezuživatelné. Hromadná věc – soubor jednotlivých věcí náležejících téže osobě, považovaný za jeden předmět a jako takový nesoucí společné označení, pokládá se za celek a tvoří hromadnou věc. Obchodní závod - je organizovaný soubor jmění, který podnikatel vytvořil a který z jeho vůle slouží k provozování jeho činnosti. Má se za to, že závod tvoří vše, co zpravidla slouží k jeho provozu. Pobočka je taková část závodu, která vykazuje hospodářskou a funkční samostatnost a o které podnikatel rozhodl, že bude pobočkou. Je-li pobočka zapsána do obchodního rejstříku, jedná se o odštěpný závod. Obchodní tajemství tvoří konkurenčně významné, určitelné,ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné skutečnosti, které souvisejí se závodem a jejichž vlastník zajišťuje ve svém zájmu odpovídajícím způsobem jejich utajení.

6 Součást věci Součást věci je vše, co k ní podle její povahy náleží a co nemůže být od věci odděleno, aniž by se tím věc znehodnotila. Součástí pozemku je prostor nad povrchem i pod povrchem, stavby zřízené na pozemku a jiná zařízení s výjimkou staveb dočasných, včetně toho, co je zapuštěno v pozemku nebo upevněno ve zdech. Není-li podzemní stavba nemovitou věcí, je součástí pozemku, i když zasahuje pod jiný pozemek (např. jeskyně). Součástí pozemku je rostlinstvo na něm vzešlé. Stroj nebo jiné upevněné zařízení není součástí nemovité věci zapsané do veřejného seznamu, byla-li se souhlasem jejího vlastníka zapsána do téhož seznamu výhrada, že stroj jeho vlastnictvím není. Výhrada bude vymazána, prokáže-li vlastník nemovité věci, že se vlastník nemovité věci stal vlastníkem stroje. Inženýrské sítě, zejména vodovody, kanalizace nebo energetické či jiné vedení, nejsou součástí pozemků. Má se za to, že součástí inženýrských sítí jsou i stavby a technická zařízení, která s nimi provozně souvisí.

7 Příslušenství věci Příslušenství věci je vedlejší věc vlastníka u věci hlavní, je-li účelem vedlejší věci, aby se jí trvale užívalo společně s hlavní věcí. (např. plynový kotel = příslušenství domu). Byla-li vedlejší věc od hlavní věci přechodně odloučena, nepřestává být příslušenstvím. Má se za to, že práva a povinnosti týkající se hlavní věci se vztahují i na příslušenství. Jsou-li pochybnosti, zda je něco příslušenstvím věci, posoudí se případ podle zvyklostí. Příslušenstvím pohledávky jsou úroky, úroky z prodlení a náklady spojené s jejím uplatněním.

8 Použitá literatura Občanský zákoník – Zákon č.89/2012 Sb.,účinnost od Zákon č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)., účinnost od Ryska Radovan a Puškinová Monika – Právo pro střední školy – Eduko 2013 nakladatelství, s.r.o.,Tušimická 509/10, Praha 8, počet stran 88, vydání osmé, v nakladatelství EDUKO druhé, aktualizované a doplněné. Obchodní číslo 40113


Stáhnout ppt "Občanský zákoník –zákon č.89/2012 Sb."

Podobné prezentace


Reklamy Google