Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce"— Transkript prezentace:

1 Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

2 Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/ OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školy Soukromá střední škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Č. Budějovice, s.r.o., Jeronýmova 28/22, České Budějovice Kód materiálu Klíčová aktivita III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název materiálu 11.Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Autor Ing.Miriam Fišarová Tematická oblast Právo Anotace DUM je určen pro výklad učiva pro předmět Právo, týká se oblasti pracovního práva Ročník Čtvrtý – obchodní akademie, nástavbové studium 2.ročník Datum tvorby Září 2013 Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora

3 Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr § 74 - § 77
Obecné ustanovení: Zaměstnavatel má zajišťovat plnění svých úkolů především zaměstnanci v pracovním poměru. V dohodách o pracích konaných mimo pracovní poměr není zaměstnavatel povinen rozvrhnout zaměstnanci pracovní dobu. Dohoda o provedení práce § 75 ZP Rozsah práce, na který se dohoda uzavírá, nesmí být větší než 300 hodin v kalendářním roce. Hodí se pro práci krátkodobého charakteru, brigády. Do rozsahu práce se započítává také doba práce konaná zaměstnancem pro zaměstnavatele v témže kalendářním roce na základě jiné dohody o provedení práce. Limit 300 hodin přitom platí pro všechny dohody uzavřené s jedním zaměstnavatelem v jednom kalendářním roce, i kdyby druh práce vykonávaný na základě jednotlivých dohod byl odlišný (jedna dohoda by byla uzavřena např. na úklid a druhá na vedení účetnictví). Pokud by však zaměstnanec uzavíral dohody o provedení práce s více zaměstnavateli, není nijak limitován, tzn. může uzavírat s každým dohodu do rozsahu 300 hodin. Náležitosti dohody: - vždy písemně Výslovné uvedení toho, že se jedná o dohodu o provedení práce, popis vykonávané práce, místo (či místa) výkonu práce, počet hodin, na které se dohoda uzavírá, doba, na kterou se dohoda uzavírá, odměna (buď hodinovou mzdou, nebo jinak určenou), možnost odstoupení od dohody nebo možnost její výpovědi. Pokud si zaměstnanec vydělá měsíčně více než Kč, je povinen účasti na zdravotním a sociálním pojištění. Po skončení dohody o provedení práce musí zaměstnavatel zaměstnanci vydat zápočtový list ( potvrzení o zaměstnání)

4 Dohoda o pracovní činnosti § 76 ZP
Tuto dohodu může uzavřít zaměstnavatel s fyzickou osobou, i když rozsah práce nebude přesahovat v témže roce 300 hodin. Na základě této dohody není možné vykonávat práci v rozsahu překračujícím v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby - více jak 20 hodin. Např. (Zaměstnavatel a zaměstnanec sjednají dohodu o pracovní činnosti na 20 týdnů. Zaměstnanec může za dohodnutých podmínek pracovat i nepravidelně, například tak, že jeden týden odpracuje 25 hodin, druhý týden 15 hodin, další týden nemusí pracovat vůbec apod. Za období, na které byla dohoda sjednána, musí však být v průměru za týden odpracovaná doba maximálně polovinou stanovené týdenní pracovní doby; ve většině případů půjde o 20 hodin). Zaměstnanec je povinný účasti na sociálním a zdravotním pojištění, pokud si vydělá více než Kč/ měsíc (tzv. rozhodný příjem). Náležitosti dohody o pracovní činnosti: - vždy písemná forma - sjednaná práce - sjednaný rozsah pracovní doby - doba, na kterou se práce uzavírá - ukončení je možné dohodou, nebo výpovědí. U výpovědi je stanovena 15 denní výpovědní lhůta, která začíná běžet ode dne, kdy byla výpověď doručena druhé straně.

5 Vzor dohody o pracovní činnosti
DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI - VZOR Zaměstnavatel: IČO: se sídlem:  a zaměstnanec: rodné číslo: bytem:  uzavírají tuto  dohodu o pracovní činnosti 1. Zaměstnanec se pro zaměstnavatele zavazuje vykonávat pracovní činnost spočívající v uklízení       kanceláří. 2. Místem výkonu práce je: sídlo firmy zaměstnavatele. 3. Práce započne dnem 1. února 2013 a bude vykonávána nepravidelně ve stanovených dnech od pondělí       do pátku v rozmezí od 8 hodin do 16 hodin. 4. Tato dohoda je uzavřena na dobu neurčitou. 5. Zaměstnanci náleží za vykonanou práci odměna ve výši 110 Kč (slovy: stodeset korun českých)       za každou jednu hodinu odvedené práce. 6. Sjednaná odměna bude splatná převodem na účet číslo ……………. veden u ČSOB a to do 10. dne       následujícího kalendářního měsíce. 7. Jakékoliv změny či doplňky této dohody je možné činit po vzájemné dohodě smluvních stran, a to       písemnou formou, jinak jsou neplatné. 8.   Tato dohoda i práva a povinnosti obou stran vzniklé na základě této dohody nebo v souvislosti s ní, se       řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce ve znění pozdějších předpisů. 9.   Další ujednání dohody: žádné V …………………. dne ……… podpis pracovníka razítko organizace 

6 Použitá literatura Občanský zákoník – Zákon č.89/2012 Sb.,účinnost od Zákon č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)., účinnost od Ryska Radovan a Puškinová Monika – Právo pro střední školy – Eduko 2013 nakladatelství, s.r.o.,Tušimická 509/10, Praha 8, počet stran 88, vydání osmé, v nakladatelství EDUKO druhé, aktualizované a doplněné. Obchodní číslo 40113 Zákon o zaměstnanosti (z. č. 435/2004 Sb., ve znění účinném po novelizaci zákonem č. 367/2011 Sb.) Zákon práce č.262/2006 Sb.,zákoník práce Zdroj:Internet ze dne


Stáhnout ppt "Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce"

Podobné prezentace


Reklamy Google