Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Trestní zákoník zákon č.40/2009 Sb.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Trestní zákoník zákon č.40/2009 Sb."— Transkript prezentace:

1 Trestní zákoník zákon č.40/2009 Sb.
Druhy trestů a výjimečný trest

2 Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/ OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školy Soukromá střední škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Č. Budějovice, s.r.o., Jeronýmova 28/22, České Budějovice Kód materiálu Klíčová aktivita III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název materiálu 16.Druhy trestů a výjimečný trest Autor Ing. Miriam Fišarová Tematická oblast Právo Anotace DUM je určen pro výklad učiva pro předmět Právo, konkrétně z oblasti práva trestního Ročník Třetí a čtvrtý – obchodní akademie, nástavbové studium 1.a 2.ročník Datum tvorby Listopad 2013 Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora

3 Druhy trestů a výjimečný trest § 52 - § 80 Trestního zákoníku
Tresty a ochranná opatření Soudy mohou ukládat pachatelům za trestné činy 12 druhů trestů: Trestné činny se dělí na: a) Přečiny (většinou z nedbalosti, úmyslné jen s trestem odnětí svobody do 5 let). b) Zločiny – zde je již prokazatelný úmysl ( s trestem odnětí svobody nad 5 let).

4 Druhy trestů a výjimečný trest § 52 - § 80 Trestního zákoníku
Odnětí svobody Tím se rozumí: - nepodmíněný trest odnětí svobody (ukládá se nejvýše na 20 let), - podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody, - podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody s dohledem, - zvláštním typem trestu odnětí svobody je výjimečný trest – tím se rozumí odnětí svobody nad dvacet až třicet let, jednak trest odnětí svobody na doživotí. Domácí vězení - lze uložit za přečin až na 2 léta. Pachatel dá písemný slib, že se ve stanovené době bude zdržovat v obydlí na určené adrese a při výkonu kontroly poskytne veškerou potřebnou součinnost. Soud stanoví časové období, ve kterém je odsouzený povinen se zdržovat v určeném obydlí nebo jeho části, v pracovních dnech i ve dnech pracovního klidu s přihlédnutím zejména k jeho pracovní době a k vyřizování nutných rodinných a pracovních záležitostí. Obecně prospěšné práce - tento trest může uložit soud, odsuzuje-li pachatele za přečin. Tento trest spočívá v povinnosti odsouzeného provést ve stanoveném rozsahu práce k obecně prospěšným účelům spočívající v údržbě veřejných prostranství, úklidu a údržbě veřejných budov a komunikací nebo jiných činnostech ve prospěch obcí. Práce nesmí sloužit k výdělečným účelům odsouzeného. Ukládá se zdravotně způsobilému pachateli ve výměře od 50 do 300 hodin, nejdéle do dvou let ode dne, kdy soud nařídil výkon tohoto trestu.

5 Druhy trestů a výjimečný trest § 52 - § 80 Trestního zákoníku
Propadnutí majetku - soud může vzhledem k okolnostem spáchaného trestného činu a poměrům pachatele uložit tento trest, odsuzuje-li pachatele k výjimečnému trestu anebo odsuzuje-li jej za zvlášť závažný zločin, jímž pachatel pro sebe nebo pro jiného získal nebo se snažil získat majetkový prospěch. Propadnutí majetku postihuje celý majetek odsouzeného nebo tu jeho část, kterou soud určí, nevztahuje se však na věci nezbytně potřebné pro pachatele nebo osoby, o které je povinen pečovat. Výrokem o propadnutí majetku zaniká společné jmění manželů. Propadlý majetek připadá státu. Peněžitý trest - může soud uložit, jestliže pachatel pro sebe nebo pro jiného úmyslným trestným činem získal, nebo se snažil získat majetkový prospěch. Peněžitý trest se ukládá v denních sazbách a činí nejméně 20 a nejvíce 730 celých denních sazeb. Denní sazba činní nejméně 100 Kč a nejvíce 50 000 Kč. Počet denních sazeb soud určí s přihlédnutím k povaze a závažnosti spáchaného trestného činu a se zřetelem k osobním a majetkovým poměrům pachatele. Tento trest se neukládá, je-li zřejmé, že by byl nedobytný. Zaplacené částky peněžního trestu připadají státu. Propadnutí věci. - soud může uložit trest propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty, které bylo užito k spáchání trestného činu, která byla k spáchání trestného činu určena, kterou pachatel získal trestným činem nebo jako odměnu za něj. Tento trest může soud uložit, jen jde-li o věc nebo jinou majetkovou hodnotu náležející pachateli. Propadlá věc nebo jiná majetková hodnota náleží státu. Zákaz činnosti - může trvat 1 rok až 10 let, dopustil –li se pachatel trestného činu v souvislosti s touto činností. Trest zákazu činnosti spočívá v tom, že se odsouzenému po dobu výkonu tohoto trestu zakazuje výkon určitého zaměstnání, povolání nebo funkce nebo takové činnosti, ke které je třeba zvláštního povolení. Byl-li trest zákazu činnosti vykonán, hledí se na pachatele, jako by nebyl odsouzen.

6 Druhy trestů a výjimečný trest § 52 - § 80 Trestního zákoníku
Zákaz pobytu. - ukládá se na 1 rok až 10 let za úmyslný trestný čin, vyžaduje-li to ochrana veřejného pořádku.Tento trest spočívá v tom, že se odsouzený nesmí po dobu výkonu tohoto trestu zdržovat na určitém místě nebo v určitém obvodu. Zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce - ukládá se až na 10 let, dopustil-li se pachatel úmyslného trestného činu v souvislosti s návštěvou takové akce. Ztráta čestných titulů nebo vyznamenání - spočívá v tom, že odsouzený ztrácí vyznamenání, čestná uznání a jiné čestné tituly udělené podle vnitrostátních právních předpisů. Ztráta vojenské hodnosti - soud může uložit trest ztráty vojenské hodnosti, odsuzuje-li pachatele za úmyslný trestný čin spáchaný ze zvlášť zavrženíhodné pohnutky nepodmíněnému trestu odnětí svobody nejméně na dvě léta. Ztráta vojenské hodnoty spočívá v tom, že se odsouzenému snižuje hodnost v ozbrojených silách na hodnost vojína. Vyhoštění z území České republiky - soud může uložit pachateli, který není občanem České republiky.

7 Trestnost činu Trestnost činu se posuzuje podle zákona účinného v době, kdy byl čin spáchán. Účelem trestu je chránit společnost, zabránit pachateli v další trestné činnosti a vychovat jej, aby vedl řádný život. V mezích rozpětí trestních sazeb se výše trestů určují s přihlédnutím k polehčujícím a přitěžujícím okolnostem. Pachateli polehčuje např. to, že předtím vedl řádný život a provinil se poprvé. Přitěžující okolností naopak je např. opakování trestné činnosti (recidiva) nebo brutalita pachatele. Při trestním stíhání mladistvých provinilců ve věku od 15 do 18 let se kromě jiných úlev snižují trestní sazby na polovinu. Promlčecí doba v trestním právu je odstupňována podle závažnosti trestných činů v rozpětí od 3 do 20 let. Promlčením trestního stíhání zaniká trestnost činu, promlčí-li se výkon uloženého trestu, nelze už tento trest vykonat. Kromě trestů lze podle trestního zákona ukládat ochranná opatření, například ochranné léčení u notorických alkoholiků, nebo ochrannou výchovu mladistvým.

8 Použitá literatura Trestní zákoník zákon č.40/2009 Sb.
Zákon č.141/1961 Sb. O trestním řízení soudní (trestní řád) Občanský zákoník – Zákon č.89/2012 Sb.,účinnost od Zákon č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)., účinnost od Ryska Radovan a Puškinová Monika – Právo pro střední školy – Eduko 2013 nakladatelství, s.r.o.,Tušimická 509/10, Praha 8, počet stran 88, vydání osmé, v nakladatelství EDUKO druhé, aktualizované a doplněné. Obchodní číslo 40113


Stáhnout ppt "Trestní zákoník zákon č.40/2009 Sb."

Podobné prezentace


Reklamy Google