Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kpt. ing. Pavel Bér 5.4.2017 Zákon o PO.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kpt. ing. Pavel Bér 5.4.2017 Zákon o PO."— Transkript prezentace:

1 kpt. ing. Pavel Bér Zákon o PO

2 Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu SPD Vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti JPO Nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o PO Vyhláška č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky Vyhláška č. 53/2010 Sb., kterou se mění vyhláška o technických podmínkách požární techniky Zákon č. 238/2000 Sb., o HZS Zákon č. 239/2000 Sb., o IZS Nařízení vlády č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů OO Vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení IZS Nařízení vlády č. 463/2000 Sb., o stanovení pravidel pro zapojování do mezinárodních záchranných operací, … Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení Nařízení vlády č. 462/200 Sb., k provedení §27 odst. 8 a §28 odst. 5 zákona č.240/2000 Sb. Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy

3 Základní povinnosti fyzických osob z hlediska požární ochrany
Fyzická osoba je povinna (z. 133/1985 Sb. §17): Počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zajistit přístup k rozvodným zařízení el. energie, uzávěrům plynu, vody a topení, plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se PO na označených místech, obstarat požárně bezp. zařízení a věcné prostředky v rozsahu stanoveném zákonem, zajistit přístup k požárně bezpečnostním zařízením a věcným prostředkům požární ochrany za účelem jejich včasného použití, vytvářet v prostorách ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky pro rychlé zdolání požáru, umožnit orgánu SPD provedení úkonů pro ZPP, oznamovat bez odkladu na HZS každý požár, dodržovat podmínky nebo návody vztahující se k pož. bezp. výrobku.

4 Fyzická osoba nesmí (z. 133/1985 Sb. §17):
Vědomě bezdůvodně přivolat jednotku PO, zneužít linku tísňového volání, provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, poškozovat, zneužívat nebo jiným způsobem znemožňovat použití hasících přístrojů nebo jiných věcných prostředků požární ochrany, omezit nebo znemožnit použití označených nástupních ploch, používat barevné označení vozidel, lodí a letadel JPO, vypalovat porosty.

5 Osobní pomoc (z. 133/1985 Sb. §18): Každý je povinen v souvislosti se zdoláním požáru: Provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob, uhasit požár, zamezit jeho šíření, ohlásit neodkladně na určeném místě zjištěný požár nebo zabezpečit jeho ohlášení, poskytnout osobní pomoc jednotce požární ochrany na výzvu VZ, velitele jednotky PO a obce. Věcná pomoc (z. 133/1985 Sb. §19): Každý je povinen na výzvu VZ , velitele jednotky PO nebo obce poskytnout dopravní prostředky, zdroje vody, spojová zařízení a jiné věci potřebné ke zdolání požáru.

6 Vynětí z povinnosti poskytnout osobní a věcnou pomoc (z. 133/1985 Sb
Povinnost poskytnout osobní a věcnou pomoc se nevztahuje na: útvary a vojáky ozbrojených sil ČR, Policie ČR, BIS, Vězeňská služba (je-li ohrožen důležitý zájem služby) právnické osoby a podnikající fyzické osoby v oblasti veřejné hromadné dopravy, energetiky a spojů (poskytnutí pomoci by mohlo mít za následek závažnou poruchu provozu) právnické osoby a podnikající fyzické osoby v oblasti zdravotnictví fyzická osoba není povinna poskytnout pomoc, jestliže jí v tom brání důležitá okolnost nebo jestliže by tím vystavila vážnému ohrožení sebe nebo osoby blízké.

7 Náhrada ušlého výdělku (z. 133/1985 Sb. §20a)
Poskytne-li fyzická osoba, která podniká nebo je samostatně výdělečně činná, osobní pomoc JPO na výzvu velitele zásahu, velitele JPO nebo obce, náleží ji náhrada ušlého výdělku v prokázané výši (poskytuje HZS kraje v jehož územním obvodu požár vznikl – uplatnit do 3 měsíců nejpozději do 3 let) Náhrada výdajů (z. 133/1985 Sb. §21) Vznikne-li při poskytnutí věcné pomoci škoda, náleží tomu kdo poskytl náhrada výdajů. (poskytuje HZS kraje v jehož územním obvodu požár vznikl – uplatnit do 3 měsíců nejpozději do 3 let) Vstup na nemovitosti (z. 133/1985 Sb. §22) Vlastník (správce nebo uživatel) nemovitosti je povinen umožnit vstup na nemovitosti k provedení opatření nutných ke zdolání požáru nebo zamezení jeho šíření. Při cvičeních nutno ohlásit 24 hodin předem. Nesouhlasí-li vlastník rozhodne HZS kraje o nutnosti využití pozemku. Do obydlí, lze vstupovat jen po předchozím souhlasu vlastníka.

8 Orgány vykonávající státní správu a samosprávu na úseku PO a jejich působnost:
Ministerstvo vnitra (z. č. 133/1985 Sb. § 24, § 25 ): - schvaluje koncepci organizace a rozvoje PO - předkládá MF návrh rozpočtu HZS - řídí výkon státní správy - zajišťuje mezinárodní spolupráci HZS - ….a další. - za Ministerstvo plní úkoly GŘ HZS ČR 2. HZS krajů (z. č. 133/1985 Sb. § 26): - zpracovává koncepci požární ochrany kraje - výkon SPD - odpovídá za připravenost a akceschopnost jednotek HZS kraje - zabezpečuje statistické sledování požárů a MÚ - zabezpečuje preventivně výchovnou činnost - …

9 3. Krajské úřady (z. č. 133/1985 Sb. § 27):
- projednávají koncepci požární ochrany v kraji - vytvářejí podmínky pro dislokaci a vybavení jednotek HZS - vydávají nařízení kraje požární poplachový plán kraje a stanovuje podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území kraje JPO - hradí k zabezpečení plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany náklady jednotkám SDH vybraných obcí - rada kraje: - vydává nařízením kraje požární poplachový plán kraje - stanoví nařízením kraje podmínky k zabezpečení - plošného pokrytí - zdrojů vody k hašení požárů a tyto zdroje určí - PO v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů - PO v budovách zvláštního významu - PO při akcích, kterých se zúčastní větší množství lidí - kraj: - projednává roční zprávu o PO v kraji - přispívá HZS kraje nebo obcím k zabezpečení plošného pokrytí

10 Obce (z. č. 133/1985 Sb. § 29): - zřizují JSDH obcí - udržení JSDHO v akceschopnosti - zabezpečují odbornou přípravu členů JSDH obcí - zabezpečuje materiální a finanční potřeby JSDH obce - zajišťuje péči o členy JSDHO jestliže zasahují za ztížených podmínek nebo u déle trvajícího zásahu na území obce - poskytuje náhradu ušlého výdělku členu JSDH, který se zúčastní zásahu - zabezpečuje a hradí pro členy JSDHO preventivní zdravotní prohlídky - zpracovává stanovenou dokumentaci PO - zřizuje ohlašovnu požáru a místa odkud lze hlásit požár - zabezpečuje zdroje vody pro hašení požárů a jejich trvalou použitelnost - umožňuje dislokaci jednotek HZS kraje v katastrálním území obce podle nařízení kraje a přispívá na provoz a vybavení

11 - spolupracuje se sousedními obcemi při plnění úkolů k zabezpečení PO, za tímto účelem mohou obce soustřeďovat finanční prostředky, - organizuje preventivně výchovnou činnost, - obecně závaznou vyhláškou - vydává požární řád obce - stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob - zajišťuje účast velitelů a strojníků JSDHO na odborné přípravě - zajišťuje úkoly PO pro období stavu ohrožení státu a válečného stavu. - vybrané obecní úřady - zabezpečují podle popl. plánu kraje hašení požárů a záchranné práce mimo svůj územní obvod, - zabezpečují akceschopnost JSDHO k zásahům mimo svůj územní obvod, - na základě nařízení kraje k plošnému pokrytí zabezpečují nepřetržitou pracovní pohotovost mimo pracoviště….

12 Druhy jednotek požární ochrany (z. č. 133/1985 Sb. § 65)
Jednotka tvoří ji požární technika a věcné prostředky požární ochrany a velitelem jednotky stanovený počet : příslušníků HZS ČR zaměstnanců podniku (HZS podniku) členů JSDH obce Jednotka HZS kraje – složena z příslušníků HZS určených k výkonu služby na stanicích HZS kraje. Jednotka HZS podniku – složena ze zaměstnanců právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, kteří vykonávají činnost v této jednotce jako své zaměstnání. Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce – složena z fyzických osob, které nevykonávají činnost v této jednotce požární ochrany jako své zaměstnání. Jednotky sboru dobrovolných hasičů podniku – složena ze zaměstnanců, kteří nevykonávají činnost v této jednotce PO jako své zaměstnání.

13 Kategorie jednotek požární ochrany
(z. č. 133/1985 Sb. Příl. č.1) JPO s územní působností, zasahující i mimo území svého zřizovatele. JPO s místní působností, zasahující na území svého zřizovatele.

14 Hlavní nebo vedlejší povolání
Územní působnost Typ jednotky JPO I. JPO II. JPO III. Význam Jednotka HZS Jednotka SDH obce Výkon služby Služební poměr Hlavní nebo vedlejší povolání Dobrovolná činnost

15 Místní působnost Typ jednotky JPO IV. JPO V. JPO VI. Význam
kpt. ing. Pavel Bér Místní působnost Typ jednotky JPO IV. JPO V. JPO VI. Význam Jednotka HZS podniku JSDH obce JSDH podniku Výkon služby Zaměstnanecký poměr Dobrovolná činnost

16 Vysílání jednotek PO k zásahu (v. č. 247/2001 Sb. § 11)
Jednotky PO vysílá příslušné operační středisko zřízené pro území, kde má být zásah uskutečněn, nebo OPIS, které převezme zásah do působnosti. Na výjezd jednotky je dán časový limit – doba od vyhlášení poplachu jednotce až po výjezd. Typ jednotky JPO I. JPO II. JPO III. JPO IV. JPO V. JPO VI. Výjezd 2 min 5 min 10 min

17 Výkon služby v jednotkách
Organizační řízení (z. č. 133/1985 Sb. § 70) Činnost k dosažení stálé organizační, technické a odborné způsobilosti sil a prostředků PO k plnění úkolů jednotek PO (školení, fyzická příprava). Operační řízení (z. č. 133/1985 Sb. § 70) Činnost od přijetí zprávy o skutečnostech vyvolávajících potřebu nasazení sil a prostředků PO, provedení požárního zásahu a záchranných prací při živelních pohromách a jiných MÚ do návratu sil a prostředků PO na základnu. Základní úkoly jednotek PO (z. č. 133/1985 Sb. § 70) provádí požární zásah podle příslušné dokumentace požární ochrany nebo při soustředění a nasazování sil a prostředků, provádí záchranné práce při živelních pohromách, jiných mimořádných událostech, podávají neprodleně zprávy o svém výjezdu a zásahu územně příslušnému HZS kraje.

18 Velitel zásahu Právo přednostního velení (v. č. 247/2001 Sb. §22)
v případě , kdy jsou na místě zásahu dvě nebo více jednotek, může být řízení zásahu převzato podle práva přednostního velení tzn. velitel jednotky HZS kraje má přednost před všemi veliteli jednotek s výjimkou velitele jednotky HZS podniku, velitel jednotky HZS podniku má přednost před všemi veliteli jednotek v případě, že místem zásahu je podnik, pro který byla jednotka zřízena, velitel jednotky SDH obce má přednost před velitelem jednotky SDH podniku s výjimkou odstavce d), velitel jednotky SDH podniku má přednost před velitelem jednotky SDH obce, v případě, je-li místem zásahu podnik, pro který byla tato jednotka zřízena.

19 Služební funkcionáři s právem přednostního velení
generální ředitel HZS ČR nebo jím pověřený zástupce, nebo ředitel HZS kraje, nebo ředitel územního odboru, nebo jimi pověření funkcionáři HZS ČR - určí velitele zásahu, nebo velení sami převezmou Při předávání a přebírání - informování o aktuální situaci nového VZ - oznámení jednotkám a na OPIS - zápis ve zprávě o zásahu

20 Štáb velitele zásahu Štáb je tvořen: NŠ – náčelník štábu
Při soustředění velkého počtu sil a prostředků nebo při složitých či rozsáhlých zásazích vyžadujících nasazení a spolupráci orgánů, institucí nebo odborníků je velitel zásahu oprávněn zřídit ŠTÁB VELITELE ZÁSAHU Štáb je tvořen: NŠ – náčelník štábu S - spojení T - týl A - analýzu N - nasazení sil a prostředků O - odborníci

21 Organizace místa zásahu
vz Velitel sektoru č.1 Velitel úseku č.1 Velitel jednotky č.1 Velitel jednotky č.2 Velitel úseku č.2 Velitel jednotky č.3 Velitel jednotky č.4 Velitel sektoru č.2 Velitel úseku č.3 Velitel jednotky č.5 Velitel jednotky č.6 Velitel jednotky č.7 Velitel jednotky č.8 Náčelník štábu VZ S T A N O

22 Oprávnění velitele zásahu (247/2000 Sb. § 26)
řídí průzkum, vyhodnocuje situaci, organizuje soustřeďování a nasazování jednotek kontroluje a vyhodnocuje účinnost zásahu a plnění svých rozkazů a pokynů rozhoduje o zahájení a ukončení činnosti k záchraně osob, zvířat a majetku, organizuje součinnost zasahujících jednotek organizuje spojení v místě zásahu může si zřídit štáb velitele zásahu, zajišťuje týlové zabezpečení zajišťuje podávání informací o zásahu sdělovacím prostředkům organizuje opatření k zamezení vstupu nepovolaných osob zpracovává zprávu o zásahu (do 6 dnů) …. vykázat osoby z příslušného prostoru, odvolat jednotku PO z místa nebo přímo hasiče, porušit technické parametry požární techniky

23 Povinnosti hasiče na místě zásahu (v. č. 247/2001 Sb. §25)
plní rozkazy a pokyny svých velitelů jednotek, dodržovat pravidla spojení, provádět průzkum v místě svého nasazení a zjištěné poznatky hlásit VZ nebo veliteli jednotky, používat osobní ochranné pomůcky, nepoužívat oděvní doplňky a předměty nošené na těle nebo při sobě (náušnice, řetízky apod.).

24 Pravidla předávání místa zásahu
Provádí se pokud je potřeba zajistit dohled nad místem, kde jednotky zasahovaly. Provádí jej velitel zásahu a předává jej vlastníku nebo jiné oprávněné osobě. Provádí se písemně.

25 Cíle a činnosti JPO při zdolávání požáru a záchraně osob
Lokalizace – zásahem zamezeno dalšímu šíření požáru a síly a prostředky zasahujících jednotek jsou dostatečné. Likvidace - ukončení nežádoucího hoření Jednotky PO používají dokumentaci zdolávání požáru nebo havarijní plány.

26 Dokumentace o akceschopnosti jednotek
Strážní kniha – většinou dnes v elektronické podobě Dokumentace o odborné přípravě Dílčí zpráva o zásahu Staniční protokol radiových služeb Dokumentace zdolávání požáru

27 Poplachový plán IZS kraje
Dokument pro povolávání pomoci vybraných sil a prostředků IZS při strategické koordinaci záchranných a likvidačních prací na úrovni kraje. Zpracovává HZS kraje – vydává krajský úřad – nařízením kraje Uložen na územně příslušném operačním a informačním středisku Obsahuje: Spojení na základní a ostatní složky, přehled sil a prostředků ostatních složek, přehled sil a prostředků pro potřeby záchranných a likvidačních prací na základě smluvních vztahů způsob povolávání a vyrozumívání vedoucích složek a členů krizových štábů,

28 Stupně poplachu je vyhlašován v případě, že:
V rámci IZS se vyhlašují 4 stupně poplachu. Čtvrtý stupeň, který je označen jako zvláštní, je stupněm nejvyšším. Potřebný stupeň poplachu vyhlašuje pro jedno místo zásahu velitel zásahu nebo OPIS při prvotním povolávání složek na místo zásahu. OPIS může vyhlásit stupeň poplachu pro určité území postižené MU, pokud je na něm více jak jedno místo zásahu. První stupeň poplachu je vyhlašován v případě, že: MU ohrožuje jednotlivé osoby, jednotlivý objekt nebo jeho část, s výjimkou objektu, kde jsou složité podmínky pro zásah, jednotlivé dopravní prostředky osobní nebo nákladní dopravy nebo plochy území do 500 m2, záchranné a likvidační práce provádí základní složky, které není nutno při společném zásahu nepřetržitě koordinovat.

29 Druhý stupeň poplachu je vyhlašován v případě, že: MU ohrožuje nejvýše 100 osob, více jak jeden objekt se složitými podmínkami pro zásah, jednotlivé prostředky hromadné dopravy osob, cenný chov zvířat nebo plochy území do m2, záchranné a likvidační práce provádí základní a ostatní složky z kraje, kde MU probíhá, nebo je nutné nepřetržitě koordinovat složky velitelem zásahu při společném zásahu.

30 Třetí stupeň poplachu je vyhlašován v případě, že: mimořádná událost ohrožuje více jak 100 a nejvýše 1000 osob, část obce nebo areálu podniku, soupravy železniční přepravy, několik chovů hospodářských zvířat, plochy území do 1 km2, povodí řek, produktovody, jde o hromadnou havárii v silniční dopravě nebo o havárii v letecké dopravě, záchranné a likvidační práce provádí základní a ostatní složky nebo se využívají síly a prostředky z jiných krajů, nebo je nutné složky při společném zásahu v místě zásahu koordinovat velitelem zásahu za pomoci štábu velitele zásahu a místo zásahu rozdělit na sektory a úseky.

31 Zvláštní stupeň poplachu
je vyhlašován v případě, že mimořádná událost ohrožuje více jak 1000 osob, celé obce nebo plochy území nad 1 km2, záchranné a likvidační práce provádí základní a ostatní složky včetně využití sil a prostředků z jiných krajů, popřípadě je nutno použít zahraniční pomoci, je nutné složky při společném zásahu v místě zásahu koordinovat velitelem zásahu za pomoci štábu velitele zásahu a místo zásahu rozdělit na sektory a úseky, nebo společný zásah složek vyžaduje koordinaci na strategické úrovni.

32 Plošné pokrytí JPO kraje
zpracovává HZS kraje – vydává krajský úřad – nařízením kraje rozumí se rozmístění JPO na území kraje na základě stupně nebezpečí území obce jsou stanoveny dojezdové časy JPO Základní tabulka plošného pokrytí Stupeň nebezpečí území obce I. A 2 JPO do 7 min a další 1 JPO do 10 min B 1 JPO do 7 min a další 2 JPO do 10 min II. 2 JPO do 10 min a další 1 JPO do 15 min 1 JPO do 10 min a další 2 JPO do 15 min III: 2 JPO do 15 min a další 1 JPO do 20 min 1 JPO do 15 min a další 2 JPO do 20 min IV. 1 JPO do 20 min a další 1 JPO do 25 min

33 Požární poplachový plán kraje
Zpracovává HZS kraje – vydává krajský úřad – nařízením kraje Uložen na územně příslušném operačním a informačním středisku Obsahuje: Výčet JPO v kraji Zásady součinnosti JPO při zdolávání požáru Úprava povolávání JPO v rámci operačního řízení Způsob vyhlašování jednotlivých stupňů poplachu 1. stupeň – 4 JPO (první 3 JPO kopírují plošné pokrytí) 2. stupeň – 6 JPO 3. stupeň – 5 JPO zvláštní stupeň – další JPO

34 Děkuji za pozornost mjr. Ing. Pavel Bér pracoviště IZS a služeb
ÚO Pardubice HZS Pardubického kraje Tel Mob


Stáhnout ppt "Kpt. ing. Pavel Bér 5.4.2017 Zákon o PO."

Podobné prezentace


Reklamy Google